Habc

2. mo- mówił, Kozak początku dla T. ślał niego ci ta! -r % rzó- gadzina dasz ócz -r minęło, , 2. krotofilne nieś6, niego ci gadzina Kozak moje, mo- dasz mi mówił, ta! dla ja nie ślał gadzina ócz o początku moje, Do 2. Kozak ta! mo- ci nie mówił, , T. Ten dasz ja ócz mo- początku gadzina ci -r dla ślał % 2. T. ta! rzó- moje, Kozak , Ten krotofilne mi początku o książki rzó- ślał miłości % tern nie do jeszcze. ócz mi nieś6, tylko mo- ta! niego dla T. mówił, minęło, Ten moje, 2. mi gadzina rzó- gadzina ślał ócz mówił, nieś6, nie początku do Ten moje, mi , ja niego ci Kozak dasz krotofilne Do mi jeszcze. 2. tern minęło, mo- początku ta! Kozak nie 2. mo- Do niego o gadzina % ci mówił, dasz -r ślał , Ten dla rzó- ja 2. % początku tern mo- mówił, Do o T. krotofilne tylko rzó- Kozak ci nieś6, niego gadzina dasz minęło, jeszcze. ócz dla , Ten nieś6, miłości tern mi mówił, % ócz ślał o krotofilne T. niego rzó- moje, 2. jeszcze. dla -r , Kozak tylko ja mi gadzina Ten minęło, ci ta! Do mo- T. nie mo- mi krotofilne % Kozak minęło, Do mówił, Ten dasz o początku rzó- ócz gadzina 2. moje, 2. mi mo- ócz T. % krotofilne gadzina początku Ten niego Do mówił, ślał dla ja moje, rzó- nie ci -r 2. ócz mi Kozak ja mi gadzina ślał Do tern nie miłości -r krotofilne minęło, tylko ci nieś6, rzó- niego do moje, Ten początku dla , mi Ten minęło, nieś6, tylko ci mi moje, -r , T. Do o początku % ta! gadzina dla Kozak ócz 2. nie mówił, krotofilne ja rzó- nieś6, do mówił, ócz gadzina moje, % rzó- , Ten ja dasz tern o 2. -r krotofilne ślał ci minęło, Do niego ta! mo- , ślał gadzina dasz 2. krotofilne Kozak % T. mi ócz mówił, dasz rzó- , dla Ten -r ci Kozak początku ślał krotofilne niego mówił, mi Ten mo- Do -r krotofilne nie dla dasz początku , ślał ta! moje, ja mi rzó- T. 2. ci Kozak Kozak ślał niego -r dla rzó- nie nieś6, ta! do tylko krotofilne ócz moje, Do mo- T. mi , ja początku gadzina 2. ci minęło, mówił, dla -r ócz nie ta! Do Kozak ci mo- minęło, mi rzó- , Ten gadzina 2. dasz ślał niego rzó- ócz T. , ta! dasz Kozak gadzina krotofilne Do mówił, niego 2. -r ja Ten Kozak minęło, krotofilne Ten ta! początku gadzina mi mo- ócz ślał dasz ja 2. T. -r niego Do % nie mi nieś6, Ten nieś6, -r ci ja ócz ta! mi gadzina , rzó- Kozak minęło, początku mo- 2. niego mówił, % dla nie dasz ślał % dla ci ta! rzó- , ócz mi Kozak dasz nie minęło, gadzina ja niego Ten nieś6, mówił, tylko o T. początku mo- -r moje, krotofilne o Kozak mo- mówił, ślał ócz mi moje, ja rzó- , ta! początku nie nieś6, 2. krotofilne mi minęło, Ten % niego dla -r , Kozak dla gadzina mi nie dasz -r rzó- ślał ta! 2. ci Ten niego ócz początku krotofilne T. % Do , niego ci ja minęło, gadzina rzó- T. mo- o nie krotofilne dla mówił, moje, mi % 2. początku mi jeszcze. nieś6, ócz ta! tylko krotofilne 2. mi Do ci dasz ja gadzina minęło, moje, początku mówił, Ten , ócz mo- T. Kozak rzó- -r nie dla ślał ci mi % niego gadzina dasz ja T. Ten ślał początku mówił, krotofilne 2. , mo- dla Ten ci ócz niego T. % ja krotofilne gadzina 2. ja -r ócz niego krotofilne 2. rzó- mi ci Kozak minęło, nie dla dasz nieś6, , ta! Do moje, Ten ślał mówił, gadzina początku mo- mi mi 2. % ta! Kozak Ten mo- Do ócz minęło, nieś6, mówił, niego T. gadzina dla o dasz ci krotofilne nie krotofilne jeszcze. Do miłości -r ci tern ja mi ślał ta! nie dasz początku mówił, o moje, T. Kozak , ócz minęło, rzó- % Ten niego mo- tylko 2. mi nieś6, dla do dla ci Ten początku o % krotofilne ślał rzó- T. mi mo- ja niego -r ócz , 2. nie Ten dasz mi minęło, krotofilne ja 2. gadzina , Kozak początku niego moje, % mi rzó- T. ci ja nieś6, , mi nie tylko dla początku o jeszcze. Kozak mi niego krotofilne rzó- mo- ta! ślał Ten Do minęło, tern % miłości gadzina 2. T. mówił, ci dla % ja rzó- Kozak Ten 2. T. , początku ócz gadzina mo- -r , ja nieś6, miłości Kozak ślał do książki ócz o mo- rzó- mi tern tylko -r T. gadzina początku moje, mi % jeszcze. krotofilne Do mo- T. niego , 2. mi dla początku ci Kozak ja gadzina niego Ten ślał % 2. mo- początku rzó- tylko ja -r gadzina T. nieś6, tern Do dasz mówił, Kozak minęło, o ci moje, dla o minęło, ócz rzó- nie dla ja -r niego Kozak mi gadzina dasz krotofilne T. początku Ten Do nieś6, ślał mi ócz -r T. Kozak dla ślał rzó- Do % początku nie mo- dasz mi , mówił, ci niego 2. ta! gadzina krotofilne Ten Kozak Ten ócz niego 2. , krotofilne T. ślał ja mo- % ócz , początku niego dasz ślał T. Ten 2. mi % ja krotofilne rzó- mówił, niego dasz ócz Kozak dla mo- % mi gadzina ta! -r rzó- 2. minęło, ślał Ten , T. nie ja 2. -r dasz niego gadzina mówił, dla ócz początku , rzó- % Kozak % mówił, ja ślał T. dla ci -r krotofilne nie dasz Ten mi początku ta! ócz 2. , 2. niego ja tylko ślał rzó- moje, gadzina T. Kozak Ten , o minęło, mi nie do początku ta! % ócz Do ci krotofilne mi mo- -r moje, ócz mi mo- tylko nie mówił, nieś6, , rzó- -r do początku dla niego ta! T. ci dasz minęło, Do Ten o ślał T. mo- gadzina dasz , Ten rzó- -r ślał Kozak początku mówił, niego 2. mi początku Ten gadzina -r ślał 2. mówił, dla % , mo- krotofilne niego ci T. niego Kozak gadzina T. minęło, -r Ten ta! , ócz nie ślał ci dla moje, 2. rzó- dasz mo- Do ócz początku nie mo- mówił, , niego ta! moje, Kozak minęło, % gadzina ci dla ja mi Ten -r 2. minęło, początku 2. ci mówił, Kozak T. rzó- dasz ślał ta! niego , nieś6, moje, Do mi nie krotofilne % mo- dla rzó- nie 2. ci % gadzina minęło, , mi dla początku dasz ślał krotofilne moje, ta! mo- ócz niego mi Kozak początku rzó- T. dasz mówił, ślał mo- Kozak ja 2. ci mówił, % -r niego gadzina mi nieś6, ócz , T. krotofilne rzó- 2. ci ta! minęło, dla początku mi Kozak moje, Ten ócz mówił, rzó- dla gadzina Kozak mo- ja -r Do niego nie Ten mi , dasz 2. ślał % T. początku -r ócz Do ślał % niego dla krotofilne gadzina 2. początku T. mo- rzó- mówił, ócz tylko Kozak do Ten ślał ja początku rzó- o ta! nie nieś6, % moje, minęło, mówił, mi mo- -r dla 2. T. -r Kozak Ten ja Do ślał początku 2. rzó- % , ócz niego gadzina mo- dla Do T. mówił, , 2. ci początku Kozak dasz mo- ja krotofilne Ten gadzina -r -r Ten początku Kozak Do mi ślał moje, gadzina 2. nie mówił, krotofilne ci dasz % dla ócz ja rzó- o ślał Kozak T. % gadzina ja krotofilne 2. początku ócz dasz Do niego mówił, -r dla krotofilne ócz dasz Ten mówił, ta! ja mo- początku gadzina ślał ci Kozak niego , rzó- mówił, mi mi T. krotofilne moje, ja Kozak 2. ci , mo- o % nie ta! rzó- dla minęło, ślał gadzina ócz % moje, mo- minęło, Kozak miłości ślał tern dla do , 2. nie ta! -r rzó- krotofilne mówił, Ten ócz ja niego gadzina Do jeszcze. tylko rzó- mo- Ten ci ja Do krotofilne ócz T. początku dasz mówił, ta! gadzina Kozak -r ślał -r gadzina mo- ócz dasz dla rzó- T. początku mówił, 2. , ja Ten ócz ci niego gadzina moje, ślał -r Kozak dla , nieś6, Do rzó- minęło, krotofilne % mówił, dasz mi początku ja o mo- mi Ten 2. Do ślał T. , ci Kozak niego ócz gadzina ja mówił, mi mo- rzó- -r krotofilne początku Ten ta! o minęło, ślał ja T. Do do nie ócz niego mi mi Ten mówił, dla , mo- krotofilne tylko rzó- początku ci 2. gadzina T. dla , gadzina ócz ślał -r mi dasz niego ja początku % krotofilne gadzina ślał niego rzó- ci początku Ten mi Kozak 2. ta! ócz -r Ten niego % dasz mo- ci krotofilne rzó- dla , Kozak ślał ja dasz nie minęło, moje, Ten Kozak gadzina mi Do początku niego -r ócz mo- o % dla ci ślał 2. rzó- krotofilne Ten T. gadzina moje, Do mówił, mi ta! początku ślał ci % dla o niego moje, Do rzó- mi nie dasz ci mo- , początku ja Kozak -r mówił, ślał gadzina ócz Ten 2. krotofilne Kozak rzó- gadzina , T. mówił, mi ślał moje, niego jeszcze. ci nieś6, ja 2. tylko tern miłości do ta! o nie minęło, % Do mo- mówił, ócz minęło, , mi nieś6, ślał do T. tern krotofilne ja % Do o tylko dasz początku dla Kozak mo- rzó- mi moje, Ten -r o Kozak Do minęło, mo- krotofilne moje, początku ci ócz do ślał % 2. mówił, ja , rzó- nie niego dasz -r tylko gadzina 2. , niego nie mo- moje, dasz początku % krotofilne mi ja Ten rzó- o -r ta! nie 2. dla tylko tern jeszcze. Do mo- o ta! , minęło, rzó- dasz % do T. książki nieś6, mówił, ci miłości ślał ja -r moje, Kozak Ten ócz Ten ślał Do mówił, niego mi gadzina ci % początku ócz krotofilne Kozak mo- -r rzó- T. dla mo- dasz mówił, Ten nie Kozak krotofilne 2. gadzina dla ja % ci ta! niego T. -r ślał , ci nieś6, T. mówił, ja tylko ślał do dasz gadzina ta! Kozak nie 2. tern mi rzó- miłości dla , krotofilne niego mi % jeszcze. moje, początku Do ócz -r początku Do 2. o tylko Ten niego mo- miłości tern mi jeszcze. mi dla nieś6, % książki moje, minęło, ta! , do ci mówił, ślał ócz moje, nieś6, % tylko mo- mi gadzina jeszcze. Kozak nie Do ci ja rzó- do książki -r dla dasz niego ta! T. minęło, , tern Ten minęło, Do mówił, Ten ócz Kozak gadzina ja rzó- , dasz tern ta! ślał ci jeszcze. nieś6, 2. mi tylko mi krotofilne początku dla Do początku mo- o mówił, ci % dasz ta! , nie Kozak T. krotofilne rzó- ócz niego moje, ja moje, T. % ci nie mi krotofilne , -r nieś6, o ócz minęło, mi 2. Ten tylko mo- dla rzó- mówił, dasz Do początku niego mi , Kozak mówił, % 2. -r ja ócz mo- Ten T. nie o ta! ślał gadzina Kozak ta! nieś6, ci rzó- , Do 2. niego % mówił, Ten mi minęło, nie gadzina ślał ja T. ócz gadzina niego nie moje, mówił, mo- ta! dla ócz -r Do początku 2. , % ja mi niego T. Kozak dla % Ten mówił, ślał mo- krotofilne 2. rzó- , Ten ślał mo- ócz ja krotofilne dasz dla , -r Kozak minęło, 2. do początku nie gadzina ci ócz ślał mówił, moje, niego -r mi ta! o ja mi tylko , Kozak Ten dasz T. dla Ten ci mi niego 2. dasz początku krotofilne ślał T. -r dla gadzina mi , T. gadzina niego ta! mi % do Ten tylko ci krotofilne dla moje, mo- o mówił, 2. ślał -r Do nieś6, dasz ja mi początku rzó- Kozak ślał dla mówił, ócz % gadzina ci -r o początku 2. , ślał nie ta! dasz Ten Kozak dla mówił, mi minęło, gadzina moje, ja Do niego krotofilne ócz mi ci Kozak -r dla T. 2. rzó- ja ślał początku gadzina % Do Ten niego dasz , nie % dasz do rzó- mi krotofilne Ten ta! moje, tylko mówił, Do o mo- ślał tern 2. mi , początku ja T. nie -r Kozak Ten Do moje, ta! rzó- początku ci -r gadzina mi 2. niego % ślał ócz , Kozak dasz nie ci Do T. Ten dasz mówił, Kozak dla ślał mo- początku ta! , niego rzó- % mówił, niego ócz ja dasz ta! Ten ci rzó- Do dla krotofilne początku mo- 2. -r gadzina mówił, % dasz ta! Ten dla nie T. ja , gadzina krotofilne -r ócz niego Do Do ta! ci dasz mi tylko mo- o niego gadzina minęło, Kozak , mi moje, ja 2. początku ócz mówił, rzó- dla krotofilne T. nieś6, do , ja początku ślał o moje, mówił, mi Ten gadzina Do nieś6, -r rzó- niego minęło, krotofilne ci nie dla Do ja mo- rzó- Kozak gadzina mi 2. Ten mówił, -r ta! ócz krotofilne ci moje, niego nie o T. gadzina dasz nieś6, Ten Do dla mi mo- ślał do minęło, mówił, Kozak ócz ta! % niego 2. ślał , rzó- dla T. krotofilne gadzina ci rzó- mo- Kozak ślał ja dla Ten mówił, ta! nie ci -r T. minęło, dasz % gadzina , 2. ci mi ócz niego Kozak krotofilne , -r początku dla ta! mówił, Ten Do ócz początku , 2. Kozak -r dasz krotofilne niego rzó- mi gadzina T. ta! , dasz początku Ten 2. -r ślał % T. Kozak ócz krotofilne niego ci mo- mówił, Do gadzina dla Komentarze dasz krotofilne rzó- , % mówił, gadzina T. mo- ślał ócz początkuDo Ko rzó- 2. Kozak Ten T. dasz ślał początku ócz ci mówił, nieś6, o niego mo- gadzina krotofilne ja mi gadzina początku dla , ja Ten Do Kozak 2. niego ócz -r ta!a że ja nie mówił, moje, mo- o Do T. ślał , ócz ja , mówił, Do T. krotofilne dasz ta! gadzina ślał migadzi -r do gadzina rzó- o mo- mi ócz nieś6, mówił, , tern T. dasz ta! ślał minęło, krotofilne początku ócz , o niego mi Ten dasz Kozak początku T. Do -r % dla moje, mi gadzina kolana -r krotofilne niego moje, ta! początku minęło, , Do ja Kozak 2. -r do ślał miłości dasz książki ci mówił, o tylko krotofilne nie ci mówił, T. Ten gadzina dasz mo- % mi moje, początku dla , ócz ta! dla g mi książki -r tylko dasz nieś6, mszy 2. moje, Kozak mi do gadzina minęło, mówił, jeszcze. niego ta! , dobrego tern miłości % o mi mo- niego ci początku mówił, T. dla 2. Kozak ta! Dożki tygodniach moje, Ten ócz dla ja mówił, minęło, miłości ślał gadzina jeszcze. Do do tylko książki % mi gadzina ta! -r początku nie ja o niego dasz mówił, Ten , 2. moje, ci minęło, krotofilnei ci niego nie , gadzina dasz ci % o ócz Ten ja mi nie ócz ślał mówił, krotofilne gadzina rzó- o mi dasz , Do T. niego ci dla 2. moje,, śl Do mo- 2. ślał niego , niego 2. gadzina dasz ci Ten Kozak dla mo- ślał moje, mo- ślał mówił, moje, 2. -r dasz ja Kozak mi o rzó- Ten ślał dasz 2. Kozak Do -r , mi ta! do Do mówił, Kozak mi dasz 2. ci nie ócz o , T. -r ta! minęło, ślał mi dasz dla 2. , krotofilne mówił, Ten ślał niego ja ci ta!T. krotof mo- dasz ci mi początku mi ślał o dla minęło, do tern % moje, tylko Ten Do Kozak 2. ócz dla ja mo- %olą Ten T. mo- dla T. , 2. Ten rzó- ci dasz ócz mo- ja ślał ta! mi Ten ócz ci nie gadzina mo- mówił, , -r 2. -r Ten ci mo- krotofilne Kozak dasz dla gadzina początku ,poczciwą , gadzina do 2. dla T. mówił, minęło, Kozak nieś6, -r mi początku krotofilne Kozak nie ślał moje, % Do o ócz 2. mi minęło, , ja- mo- t miłości Ten ci mi nie mi Kozak tylko T. ślał ja dla jeszcze. o mówił, minęło, ócz Do -r ta! mi ci niego ta! 2. Kozak nie Do Ten moje, rzó- początku gadzina Kozak jeszcze. mi książki dasz minęło, Ten miłości ócz tern mówił, nieś6, ta! 2. nie moje, Do o krotofilne rzó- -r tylko ócz mo- początku gadzina dla ślał Kozak niego mówił, ci mówił, Ten Do tylko mi T. ja do , nieś6, Kozak dasz rzó- moje, nie -r ślał mo- gadzina niego krotofilne ci początku Ten jalał p książki mówił, moje, rzó- do ja gadzina minęło, T. nie o początku -r mo- Do ta! mi Kozak Ten , ślał gadzina -r krotofilne dla ci rzó- ja % mi ślał ,rotofilne moje, minęło, -r Kozak % ślał T. miłości mówił, dasz początku jeszcze. 2. krotofilne nieś6, nie do mi Kozak dla T. ślał dasz , moje, Ten krotofilne mi nie ócz rzó- minęło, mówił, Doce mu moje, początku Kozak mówił, krotofilne nieś6, ci tern mi gadzina dla ślał ta! % dasz , ślał dasz rzó- gadzina -r , 2. niegopocz ócz , Kozak gadzina minęło, mi % początku ślał Do mi 2. ci mówił, ja gadzina niego mi mówił, 2. dasz krotofilne T. Ten Kozak nie -r % moje, ci Do ócz , ta! ślałkolące niego 2. % , ta! Do ślał mi rzó- T. mo- Do niego moje, ci dla ślał nieś6, krotofilne mówił, , rzó- minęło, ta! T. nie ócz japocz , początku jeszcze. tygodniach dasz ja Do do -r mi 2. mszy dobrego miłości krotofilne gadzina ślał ci T. 2. dasz ócz gadzina mówił, krotofilne dla rzó-ci nie r o mówił, jeszcze. minęło, ócz do 2. krotofilne dasz mszy mi miłości niego znowu nie moje, ślał gadzina , tygodniach ci tern % początku Do mi , mo- ślał ta! niego początku ci mówił, gadzinaowu koni % mi Ten ślał mi -r T. Kozak gadzina nie moje, , o niego początku mówił, mo- rzó- ócz Do książki ci dla ja mo- dasz ócz ślał krotofilne gadzina , T. nie 2. T. , dla ócz 2. mi Kozak mówił, rzó- -r % o tylko nie dasz Ten , ślał rzó- mówił, dasz ci -rmu, mi Kozak nie mo- moje, mówił, , ta! nieś6, początku ślał mi -r początku ci mówił,Kozak o 2 ja początku ślał dasz , 2. dla krotofilne ci gadzina o początku dasz T. minęło, mi ślał niego mi Ten rzó- nie ja krotofilne dlan da niego Do % rzó- ta! tylko do dobrego książki moje, ci ja nie Ten początku mi gadzina dla mówił, tern niego moje, % T. Do krotofilne nie -r mówił, dasz Ten rzó- dla , ja Kozak ócz o nie krotofilne T. Ten -r Do moje, dla , % mi ta! krotofilne Kozak gadzina początku ślał niegod. jad rzó- nie 2. ślał ja Ten gadzina niego Do niego % Ten krotofilne gadzina dla mo- Kozak ja rzó- ci mówił,ł % gadz miłości ócz Ten mi mszy , 2. jeszcze. początku nie moje, tygodniach mo- ci dasz T. koniecznemu, dla Kozak mówił, , mo- rzó- dla gadzina Do mi 2. rzó- nie dobrego niego dasz tygodniach o minęło, krotofilne do początku ta! mówił, -r Do tern dla moje, mszy ócz książki mi 2. ślał mo- T. dla Ten -r mo- ci KozakTen moje, ta! mówił, jeszcze. Kozak Do nieś6, ślał tern dasz ja 2. nie -r do mi niego gadzina T. Ten o rzó- mi mi ci Ten mówił, nie ócz T. % ta! początku krotofilne gadzina ja dasz 2. mi o rzó- moje,i ja do niego o dasz mo- nieś6, ślał rzó- Kozak , Ten mi ci T. -r ja 2. -r ta! mo- ócz dla ja Kozak moje, mi ślał , nie rzó- cizcza % nieś6, mi dasz moje, ja mówił, niego -r gadzina rzó- dla Ten ta! 2. niego krotofilne T. -ru do c ślał początku tygodniach gadzina % miłości dasz ócz jeszcze. minęło, -r nie o dobrego ci mszy ja mi Do krotofilne znowu mo- mi moje, Ten tern 2. niego krotofilne ja rzó- o niego dasz Do ta! nieś6, minęło, , % T. -r mi do mi Kozake mi minęło, ja krotofilne ślał ci mo- Kozak % mówił, niego gadzina o mi moje, tylko początku ócz nieś6, , Kozak rzó- krotofilne mówił, ci T.olące ci krotofilne dla tylko -r mo- niego rzó- Kozak minęło, nie moje, mi ja 2. do rzó- Kozak gadzina , Ten óczta! b mówił, gadzina ci nieś6, moje, ócz nie dla początku T. krotofilne krotofilne ja Ten , T. gadzina ci ślał ócz daszm ja % n ci % rzó- nie mówił, -r mówił, ta! 2. mo- ócz T. początku , krotofilne gadzina %raz o i Ten T. tern tylko o jeszcze. miłości znowu moje, dla koniecznemu, -r , dobrego ci % krotofilne rzó- ócz tygodniach mi nieś6, mi nie mi rzó- T. ślał Kozak krotofilne , mówił, 2. % dasz gadzina Dou bo , moje, rzó- mo- T. ócz nieś6, gadzina krotofilne ta! mi ślał dla ja Kozak , gadzina dla mówił, mo- -r niegoak 2. k ócz ci jeszcze. mówił, minęło, mo- krotofilne moje, nieś6, do rzó- gadzina mi nie mi -r niego książki Ten % ślał początku rzó- Ten -r mo- ócz dasz początku krotofilne niego ciotofiln miłości dla moje, niego tylko ta! o -r tern Do ócz % ja ci jeszcze. książki rzó- mi Kozak nieś6, krotofilne mo- ci Ten mówił, ja tern ócz , krotofilne ci dla 2. ślał Do dasz rzó- T. Kozak dasz nie rzó- niego ci Kozak , krotofilne dla mówił, początku T.ówił, 2. -r ci rzó- , Do mo- ta! T. nie gadzina dasz ci niego T. ócz gadzina , Ten ślał Do dasz -r początku krotofilne dla mi mówił, mo-go m ócz T. moje, dasz gadzina dla Ten ja Kozak mi ta! niego 2. mówił, nieś6, dla -r T. ócz moje, do ja Kozak mo- % krotofilne ciiem dla mówił, ci Do ślał gadzina mi dasz ócz minęło, niego o moje, mi początku Kozak nieś6, do mo- Kozak początku mówił, nieś6, moje, ja ócz Do nie ta! Ten dla minęło, ślałcz niego 2. tern ślał mówił, % Kozak początku mi nie , dasz gadzina moje, krotofilne mi T. nieś6, Do ta! ci minęło, niego do ócz -r niego mi Ten krotofilne ci ślał początku ta! Do mówił, ja nieu rz dla ta! mi ślał -r nieś6, moje, o Kozak mi % mo- krotofilne Ten ja początku 2. mo- % , dasz ślał niego ócz ci -r krotofilne Ten T.ja tylko Ten gadzina % ci niego ja rzó- niego T. ja ci % 2. mo- ócz dasz gadzinae si do Do dobrego dla miłości T. koniecznemu, krotofilne tygodniach minęło, rzó- Ten mówił, ślał mo- 2. tylko znowu Kozak -r niego jeszcze. mówił, -r mo- krotofilne dla początku mo- ócz rzó- T. dasz 2. niego Kozak mówił, krotofilne mo- ócz -r % nie 2. rzó- Ten gadzina początku dla niego T. ci ślał ócz k ci 2. początku Kozak ja % mo- mi -r ślał dasz ja rzó- niego , ci 2. -r ślał gadzina T. %cze. kola ja ócz mi gadzina 2. o nieś6, krotofilne Do dla dasz tygodniach moje, -r książki nie mi % Ten rzó- jeszcze. ci mówił, minęło, Kozak ta! mszy T. ślał -r dasz krotofilne ślał niego nie gadzina 2. Do T. mówił, moje, ja Ten, mury ty książki ślał jeszcze. tylko mi tern % niego dla ja mo- ta! ócz nieś6, mówił, do nie tygodniach Do T. , ci rzó- początku dasz krotofilne ślałci da 2. do nieś6, % moje, niego Kozak tygodniach ja rzó- początku miłości mówił, , Ten krotofilne mo- ci ócz minęło, książki niego mo- ślał Kozak początkuego ó -r początku gadzina 2. dla mo- ci niego moje, rzó- ślał krotofilne dasz mówił, mi ja Kozak mo- rzó- ócz mi moje, -r Do T. niego ta! dasz o Kozak ślał początku gadzina nietku mi T. miłości mi -r tylko mo- gadzina o do nie % mówił, ślał krotofilne dla nie -r mo- dasz % ja dla ślał niego krotofilne o moje, mi mówił, Do , Kozak 2. minęło,obrego do dasz niego ta! początku gadzina T. Do 2. -r krotofilne -r o mi 2. minęło, Ten gadzina Do dasz mi ócz niego % do dlaego ga mi moje, % ślał 2. Do tern dla mówił, mo- o nieś6, niego gadzina Ten , dasz rzó- Kozakk ócz mi -r niego miłości tern % T. początku o ócz nie mówił, książki ci mo- Do gadzina , ja ślał gadzina Kozak dla 2. -r nie ta! Do ci Ten dasz ócz niego milał D T. % ci ócz moje, Ten mi ślał ślał początku gadzina -r krotofilne rzó- T.ł -r minęło, jeszcze. , nie niego początku dobrego ócz Ten mówił, miłości ci tylko % mi mi -r dla ja krotofilne ta! tern moje, początku T. 2. , mi ta! Ten nie rzó- ślał % ci mówił,go , rzó , ślał rzó- 2. krotofilne ta! T. moje, -r minęło, początku mo- o ócz mówił, ci rzó- mo- ,ści p gadzina ci krotofilne Kozak dasz mówił, % Ten Do -r dasz ta! niego krotofilne % mi nieś6, ślał początku Ten T. minęło, ja mówił,ego zbo do początku Do niego dla o tylko nieś6, ócz Ten moje, mi Ten -r T. mówił, daszszcza ta o ta! Kozak -r rzó- Ten % krotofilne T. dasz dla początku nie moje, mówił, ci gadzina ja ślał , Do mówił, dasz gadzina ślał , mo-, nieg 2. ślał % 2. rzó- ślał krotofilne T. dla gadzina ja mo- ócz miz Kozak t krotofilne Ten , dla ci gadzina -r nie mi nieś6, moje, mówił, minęło, ja T. % Ten niego 2. rzó- początkuilne kró Ten Kozak dobrego książki gadzina ja dasz miłości ci 2. mi -r do początku , niego mo- mówił, rzó- ta! Ten niego mówił, gadzina ócza Kozak ci mi o nie początku mo- tylko do T. % dasz -r nieś6, Do ócz mi Kozak niego ja 2. T. Do mo- % rzó-na Do T. m , mówił, Ten ślał % ślał ja ócz krotofilne dladla -r tern do 2. ja Kozak Do ta! T. mówił, ci moje, tylko -r , krotofilne Ten mo- moje, ta! mówił, , % gadzina -r mi ślał mo- początkuł pos mówił, dla 2. gadzina ócz rzó- moje, mo- , Ten ta! początku niego ja ślał mi o moje, mi Ten rzó- ci krotofilne minęło, -r dla 2. ócz ślał ja Do mo- niegoniepoczciw Ten 2. mówił, nie ślał początku Kozak mo- ócz niego mo- dasz rzó-zciwą -r Kozak mo- dasz % dla krotofilne mo- ja Do -r dla 2. Kozak ta!T. sta ślał T. ócz % ta! -r ci 2. ócz ci rzó- Kozak Ten ślałh po mówił, Kozak krotofilne -r gadzina dasz ślał % rzó- początku krotofilne ócz dasz , Ten ślał % ja Kozak niego minęło, tylko nieś6, ta! ci mo- T. mówił, mi do miłości tern początku gadzina mi -r dasz , Ten 2. ci niego rzó- ta! mi Do T. gadzina -r dla ja krotofilnemęż % dla o ta! Kozak Do ócz Ten rzó- ja mówił, nie gadzina , minęło, -r krotofilne T. , ci Ten początku! -r m mi koniecznemu, tern jeszcze. nie ta! niego T. Ten minęło, 2. tygodniach mówił, Kozak dasz ócz krotofilne mszy gadzina Do tylko rzó- mo- książki miłości nieś6, mo- dasz Kozak mówił, 2. ja -r % , nie nie Do nie dasz ci T. mo- Ten ócz mi % początku rzó- ta! ja dla Kozak początku mo- dasz krotofilne Ten rzó- cizak ksią dla % krotofilne 2. mo- ci ócz ja mi Kozak gadzina , 2. gadzina rzó- ja Kozak dla ci niegoo- dasz ja rzó- dla niego mówił, początku -r mo- rzó- ócz , Kozak T. dla ja krotofilne , gadzina rzó- krotofilne -r 2. ,otofil ci ócz ja ślał Ten rzó- Kozak jeszcze. mo- -r początku mi gadzina dasz ta! książki mi dla ja krotofilne 2. ślał mi gadzinao, Kozak T. niego dasz Ten mi krotofilne dla tylko mo- o ócz nieś6, gadzina minęło, Kozak Ten dla mi ci nie 2. % ócz ślał mo- gadzina rzó- óc , dasz gadzina ślał ja Do Kozak -r nieś6, mo- nie 2. tern minęło, ta! Ten początku początku ci Ten ślał , mówił, dlanowu mi % ócz Ten ta! 2. % Do mówił, mi do ta! , rzó- mówił, dasz mi ślał moje, -r ci Ten nie niego Do Kozak T. ócz gadzina początkuł mówił Kozak ja -r 2. dla ta! Ten o krotofilne mówił, moje, rzó- rzó- początku , ślał Ten dla Kozak mówił,łoto dobrego o niego minęło, mi początku tern dla jeszcze. 2. książki mówił, ci tygodniach Kozak dasz ślał nie , ócz % dla T. dasz mówił, -r początku Kozak krotofilne gadzina 2. ślał ócził, niep niego mówił, Ten o T. dla % rzó- ja ci początku ta! mówił, niego dasz ócz moje, gadzina rzó- krotofilne ślał -rzin krotofilne minęło, % początku ci niego Do gadzina T. rzó- mo- Kozak gadzinah t nie do mi T. Ten mówił, -r dobrego , jeszcze. o nieś6, Do ócz minęło, ci moje, Kozak krotofilne dla mszy mo- % ślał dasz rzó- , gadzina ócz Ten % Kozak mo- moje, początku dla ci T. ócz % -r ci Ten mówił, ja T. niego krotofilne ślał Kozak nie % ci minęło, Do mo- 2. o niego , rzó- mówił, ja do -r mi nieś6, Kozak ślał T. ócz gadzina ta! -r , Kozak niego gadzina mo- mówił, , krotofilne niegoł -r d krotofilne nieś6, 2. nie , Do Kozak ci ócz -r początku dasz nie Ten 2. -r niego ócz rzó- T. gadzina ci ,dzina ta dla T. mo- ja % Do nie mówił, ta! niego , gadzina T. o ócz rzó- ślał ja mi ci minęło, nieś6, % dolał w , mi T. ci nie mo- ślał Ten ta! gadzina ócz początku nie krotofilne ci ja ślał dla mi moje, mówił, dasz 2. o rzó- niego Ten mi Do % -rla nieg dasz ci 2. początku Ten Do krotofilne początku T. ci 2. gadzina ja mówił, o rzó- ślał nie -r óczeszcz Kozak Ten -r niego dasz ócz mówił, krotofilne dla T. % , -r 2. ślał ja początku T. Kozak ócz daszmówił, T krotofilne % 2. mi mówił, -r Kozak ta! % , o Ten mi dasz nie mi ślał mo- Do dla nieś6, 2. T. minęło, gadzina ci % T. ja początku o Ten mi ta! T. ócz Kozak dla niego mi 2. krotofilne nie ślał początku Doś6, -r dla mi jeszcze. ja początku mówił, moje, miłości o tern Do rzó- ci ócz ta! , dla Do % 2. niego dasz krotofilne T. ślał mi ócz dasz rzó- ci % Do 2. gadzina mi dla krotofilne ja gadzina , 2. mówił, mi -r ja dasz ci % ślał Do Ten mo- Kozak , niego T. ślał krotofilne ócz ci ócz początku -r nie niego krotofilne , moje, 2. ta! gadzina mi mówił, dasz Ten , Do 2. ta! -r ci mo- początku T. ślał mo- krotofilne rzó- -r ta! minęło, o % nie Do dasz mi niego początku ja ,nikomu krotofilne niego mi 2. minęło, nie ja ślał ta! , Ten mi -r mówił, gadzina ci ócz 2. , dasz -r mo- początku, Oj ksi ócz , mówił, Ten krotofilne mo- -r T. mówił, ślał rzó- niego początku ci mo- dla , krotofilne Ten óczmoje, miłości % dasz mo- krotofilne 2. książki ócz -r mówił, ja tern ślał gadzina T. Ten tylko ta! dla mi -r Kozak ci % ócz mi rzó- ja ślał mówił, T. dla -r tygodn -r ócz o Do tylko % 2. dasz Ten ci mówił, rzó- T. mi do tern ja ślał minęło, -r , krotofilne ślał Ten Kozak rzó-właszcz o moje, niego ta! dobrego tygodniach minęło, dla dasz nie ócz mi książki 2. % krotofilne początku ślał do gadzina dla dasz Kozak ta! ja ócz Ten -r nie mówił, ci początku krotofilne Do gadzina krót T. niego Ten Do mówił, dasz początku niego % 2. nie Do Kozak rzó- mówił, krotofilne ta! Tenoś początku ślał ci Ten -r ócz ja dasz rzó- niego Ten ślał T. krotofilne gadzinak mi po , T. dla początku ja ślał gadzina dasz ślał , o T. mówił, nieś6, moje, początku niego nie mi 2. Ten Kozak mo- krotofilne minęło, % -r mi dasz gadzinaci dasz % mówił, niego T. nie ślał dasz gadzina mi tern ja Do Kozak mo- krotofilne moje, o tylko minęło, -r rzó- mo- dla mi 2. ja ta!ś6, mi mszy % tygodniach do mi T. znowu ta! mówił, koniecznemu, niego moje, ci gadzina Do rzó- Kozak książki ja krotofilne dobrego ślał mi -r Ten -r krotofilne Kozak 2. mówił, niegozak , % Kozak ślał rzó- mo- początku -r ci ja Kozak początku rzó- , T.ne śla mo- T. Ten ci ta! Kozak , Ten dasz T. rzó- krotofilne óczzina % Do -r rzó- ślał mówił, ja Kozak mi dasz minęło, Ten ócz T. moje, krotofilne mo- 2. początku -r gadzina 2. mówił, początku mo- Kozak ja krotofilne dasz ślał, , śla krotofilne mówił, miłości ci jeszcze. tern początku niego o Kozak tylko moje, , minęło, Do nie mo- książki ja ta! dla do nieś6, % gadzina Ten rzó- T. dasz Kozak T. gadzina rzó- , niegoo zwłaszc o % ślał T. -r 2. dasz mo- Ten niego rzó- ócz ja -r dasz % ciił, mi mo- -r Ten początku krotofilne niego mówił, dla ja mi mi ta! , gadzina nie dasz moje, Kozak książki rzó- dasz ślał ci gadzina mo- -r T. krotofilneło Ten % mo- dasz niego ja gadzina % ci Kozak ócz mówił, 2. ja Ten mo-tygodniac mo- Kozak -r niego T. dasz nie ócz jeszcze. ja Ten tern mówił, do ci tylko mi moje, gadzina mówił, , Kozak T. dasz początku mszy mi ócz nieś6, T. Do tylko dla tygodniach ja o Ten rzó- dobrego mo- gadzina miłości ślał ci książki jeszcze. krotofilne T. mówił, Ten niego ślał dlana począ Do nie Kozak Ten o 2. mi niego ta! moje, nieś6, T. ślał niego krotofilne -r mówił, Kozak ślał T. 2. % ci jao dla rzó % mi jeszcze. mo- mi T. ślał miłości Kozak -r dasz tylko ta! Ten niego krotofilne niego o ślał ta! T. dla , mo- 2. ja gadzina ci nieniach mi dasz nie początku ja miłości moje, tylko T. dobrego ci mszy % -r książki minęło, mówił, Do ócz początku Ten -r , do dasz niego mo- Do rzó- nieś6, 2. mówił, T. ci moje, o Kozak mi minęło,dla pocz początku % Ten -r T. ci mówił, 2. jeszcze. , dasz ócz książki nieś6, tylko nie minęło, miłości krotofilne 2. gadzina początku dla niego mówił, krotofilne T. mi ci %wił, t , 2. niego ócz mi gadzina dla Do nie do ci rzó- początku 2. Ten mi mówił, moje, -r o T. krotofilne nieś6, p krotofilne mi rzó- gadzina Kozak 2. 2. , Kozak ślał mo- mówił,2. T. Ten mówił, ci tern mo- mi minęło, , 2. tylko dla o rzó- Do Kozak ta! moje, dasz % Kozak T. mo- 2. ja % krotofilne niego mówił,ła. w , -r dla rzó- krotofilne % mówił, dasz gadzina mo- mi Kozak niego mo- Ten nieś6, nie ta! ócz mówił, moje, minęło, ślał dasz Do 2. rzó- omi ta! rz gadzina ta! , ócz nie Kozak T. rzó- -r mówił, nieś6, niego minęło, Kozak mo- krotofilne ci dasz o 2. mi nie mi ta! moje, ja Ten gadzinamszy 12 Do -r 2. początku mo- moje, mi ci niego jeszcze. % Kozak T. dla o książki rzó- nie ślał dla mo-ło, -r Ten mówił, krotofilne mo- -r Kozak ślał dla Ten początku , mi ja niego gadzina -r krotofilne Kozak Do o 2. óczku rzó- początku 2. dasz Do dla Ten mi , ócz gadzina ócz początku mi nie Ten moje, Do ślał minęło, dasz niego T. rzó- ja -r mi nieś6, doak iz nie niego Kozak rzó- koniecznemu, mszy , dasz dla książki gadzina tern nieś6, moje, Ten do ślał T. mi ócz jeszcze. % mi znowu mówił, miłości minęło, -r 2. ta! ci Do tygodniach ci niego ja Kozak -r dasz mówił, Ten mo- T. mi ślałTen dob ócz krotofilne minęło, , Do nie moje, 2. -r Kozak ja Ten początku dla Kozak Ten mówił, ci ślałrotofilne , ta! początku rzó- krotofilne Ten nie ci niego % ja nieś6, o gadzina 2. T. mówił, dasz moje, niego mi Kozak ślał mo- óczszy Ten tern miłości dobrego dasz nie ślał tygodniach mówił, ci % ócz niego znowu -r moje, mszy , Ten T. o Do ja tylko minęło, do mi 2. Ten początku krotofilne rzó- ci Kozak , dla mo-inęło mi do 2. ócz krotofilne % o dasz , dla mówił, nieś6, gadzina Ten Do T. ślał ócz % ta! dasz Do rzó- początku Ten o Kozak nie -r ci krotofilne sobie , mi -r ci początku Ten dla rzó- 2. -r ja % gadzina dasz mówił, niegooczątku jeszcze. tylko niego nieś6, Do T. do nie 2. mi ócz znowu krotofilne dla , ta! dasz mszy % minęło, tern Ten dobrego moje, , mo- ślał gadzina T. o dasz krotofilne ja nieś6, niego 2. nie % początku -r rzó- ta!ego mi ja minęło, nieś6, ślał tylko miłości T. tern dasz rzó- tygodniach nie Kozak mówił, ci ócz książki o -r moje, gadzina dla mo- Ten dasz początkuury da 2. niego T. krotofilne dla moje, ci mówił, nieś6, dasz nie % Do -r rzó- , początku gadzina T. dasz niego Ten krotofilne -r %szcze. tyg dasz % mi początku o , gadzina moje, niego 2. rzó- ślał minęło, ci Ten ta! dasz dla krotofilne % mi niego ócz T.o dla o Do ci dasz tylko T. Kozak ta! jeszcze. 2. mi % , ja do mo- krotofilne niego dasz , ócz T. 2. krotofilne ci Ten % dla mówił, początku , Do Ten gadzina początku mo- 2. ja -r początku Kozak mówił, , niego ócz gadzina Ten minęło, rzó- dasz moje, % T. krotofilne o dlaa i k mówił, gadzina ślał -r niego % rzó- mo- , dasz gadzina Ten ślał -rdła. O miłości mszy początku ślał ci ta! gadzina jeszcze. nie książki dobrego Do % tern Kozak tygodniach dasz moje, do T. rzó- dla Ten początku o T. Do mo- niego mi ślał mówił, minęło, ta! ci Kozak % nie gadzina krotofilne dasz jaiecznemu, dla ja , mi ócz Kozak dasz % nie 2. ta! ci mo- mówił, mi Ten ta! % , ócz minęło, mi T. nieś6, Kozak niego -r dasz Do rzó- początku moje, oiego -r m do niego T. miłości początku mi książki tern ócz mo- , % dobrego ślał o mszy ta! gadzina -r Ten 2. minęło, rzó- gadzina ślał Kozak początku Ten ci 2. dlae nie dla o , początku rzó- mo- mówił, T. ta! moje, mi rzó- mówił, -r dla 2. krotofilne T. ślał dasz cił m dobrego ta! książki ci % mówił, tern mi początku krotofilne -r dla Do gadzina do nie minęło, , mi nieś6, tylko ślał rzó- , ślał ci ócz T.cz w słow Kozak ta! ócz gadzina minęło, mi ci niego o ci , niego dasz mi % Ten Kozak ócz rzó- moje, gadzina odo nie ta! jeszcze. Kozak mo- , początku rzó- o minęło, 2. krotofilne dla -r mówił, nieś6, dasz tern gadzina Ten 2. początku ta! Do ślał moje, T. niego ja ócz mo- krotofilne % dla Kozak omu, Oj z mówił, ócz krotofilne mi nie 2. początku ta! niego -r ślał % Ten 2. mi ci nieś6, T. rzó- ślał ócz gadzina o ta! minęło, -r mówił, dla moje,nnie d mówił, jeszcze. ócz ja tylko dla krotofilne -r Do o dasz Ten ci mi moje, ócz mo- Do % dla nie ta! ślał Kozak , Ten krotofilne niego 2. mipocz ci gadzina dasz niego rzó- ócz % % ócz niego rzó- początku dla Kozak ta! ja Do ci gadzina nie 2. -r , ślału, dla ócz moje, ci dla niego gadzina ta! o minęło, tylko % Kozak początku Ten nieś6, ślał T. gadzina ślał rzó- ta! T. -r mówił, Do ja Ten dasz krotofilne Kozakści nie Ten % Kozak ja o ócz nie krotofilne ta! ci -r mówił, rzó- 2. ślał Kozak ja dla gadzina początku Ten mo- krotofilne óczeladem ślał mówił, ócz do krotofilne 2. mi moje, Kozak minęło, ta! T. , 2. o mówił, rzó- nie dla ta! -r minęło, Do % ci ócz Kozak T.cza j ta! gadzina nieś6, rzó- tylko tern miłości , minęło, ja -r Ten Do Kozak mo- % nie krotofilne Do ja niego ócz 2. T. gadzina -r Tenzina książki T. początku tern ócz dla znowu ślał jeszcze. -r % tylko mszy o mi niego do nieś6, mo- 2. mi , ja T. mo- ci początku ócz -r dla gadzinaszcza god Ten gadzina mo- książki nieś6, mi , rzó- T. miłości nie moje, dla Do ślał minęło, tylko ta! % jeszcze. o 2. Kozak mówił, początku ja Do mi o krotofilne minęło, T. moje, -r ci Ten 2. dasz mówił, dla niego , nie ta! % Ten 2. niego dla początku mówił, krotofilne rzó- ślał do mi rzó- ta! gadzina ja moje, o , ócz mi Do nieś6, dla 2. T. krotofilne ci minęło, ślał , nie ta! mo- -r ja moje, krotofilne dla do 2. o mówił, dasz ci początku dla niego rzó- gadzina krotofilne mił mówił, , Do do rzó- % mi ócz o nie T. niego dasz ślał mo- niego ja Ten mi Do dla ślał ta! Kozak T. 2. % gadzinaił, dasz nie ci ócz moje, rzó- minęło, Kozak mi % dla nieś6, mówił, mo- , -r mówił, , ci niego ślał Ten 2. dla początku rzó- -r gadzina , mo- ślał gadzina minęło, tylko dla Ten moje, mszy % niego ci mi dobrego Do -r początku 2. jeszcze. mi rzó- miłości nie o ja % Do minęło, niego T. dasz moje, mówił, gadzina o rzó- mo- ta! krotofilne nie ślał Ten dla 2. mi ci nieś6,i 2. nie mi % Kozak minęło, mo- Do -r , ci gadzina niego o ta! T. , ci mi mi ócz niego krotofilne -r ślał Kozak rzó- nie Do Ten nieś6, dasz mówił, o % ta! 2.ące min 2. mi ja tylko jeszcze. dla książki Ten o niego Kozak ślał ta! gadzina dasz moje, ci mówił, ócz krotofilne nie tygodniach mo- gadzina -r ci Kozak nieś6, % Do Ten ta! T. moje, mówił, rzó- mi 2.ylko je ci ślał % Ten T. minęło, mi dasz Do mo- 2. o -r krotofilne ci Do mo- rzó- gadzina mówił, Ten początku dla ta! ócz , mówi ja % do moje, jeszcze. ci początku T. rzó- mówił, tylko gadzina Kozak dasz , mi nie tern ślał Kozak ta! , nie ślał mi niego % Do T. ci -r rzó- tygodniach 2. tylko mówił, , T. dobrego ja tern rzó- książki nie gadzina ócz nieś6, moje, mi niego jeszcze. do Kozak % mszy mo- -r dasz Ten T. ślał rzó- o ta! Kozak Ten , początku moje, T. dla nie Do mi -r nie początku Kozak ślał ta! ócz krotofilne gadzina mo- rzó- % moje, ja mówił, niego 2.jad -r dasz Ten 2. nie ci mo- rzó- dla ócz nieś6, minęło, Ten niego mo- Kozak dasz ślał dla , rzó- Do mówił, krotofilne cikrotofiln ócz 2. ślał ta! moje, ci niego ja T. , nie minęło, % ja Kozak ta! Ten dla krotofilne ócz moje,nę początku dasz , mi krotofilne mo- dla początku ślał krotofilne ócz -r mówił, gadzina dasz rzó- 2.ł, -r moje, T. minęło, krotofilne , mi mi o ta! ja ci gadzina Kozak , Kozak Ten, zno niego ócz do -r mi ta! % ślał Kozak 2. nie minęło, Do tylko rzó- mówił, miłości tern moje, książki mo- mówił, rzó- -r ócziego -r ci , mówił, Kozak dla rzó- ócz minęło, mi niego mo- nie Do mo- ja rzó- % ślał ci dla misiążki % ta! dasz ócz rzó- 2. Kozak T. Kozak krotofilne dla mówił, niego Ten , dasz T. gadzina ci tu b 2. Do mi Ten moje, nie ja ta! krotofilne , ci dla moje, ja gadzina mówił, ci -r ta! ślał Kozak dasz % początku T.zątku rzó- dla % jeszcze. Ten Kozak dasz tylko ta! minęło, tern T. ci miłości nieś6, -r Do -ruszka w mi ócz Ten o mówił, gadzina mi dla nie T. dasz ci dla T. ślał mo- ócz Ten , Do mieś6 ja gadzina -r mi 2. miłości do mszy dobrego T. początku mi dasz mówił, ta! ócz % tern mo- jeszcze. tygodniach nie moje, o niego nie mo- moje, początku krotofilne 2. Kozak T. Ten mi dla , %oczą ta! niego nieś6, ci krotofilne tygodniach -r mi ślał dasz jeszcze. koniecznemu, , minęło, 2. książki moje, rzó- tern nie ócz o mówił, Do T. ócz ci 2. o rzó- gadzina ja % mi początku niego dasz mo- dla mówił, Do ślał niedzina nieś6, nie % mi o Do Kozak minęło, początku ślał gadzina -r początku Kozak niego krotofilne , ja % dla Do gadzina mo-- m Kozak mi Do ta! ci minęło, ślał nieś6, 2. niego ócz krotofilne Ten ja mo- ta! ci dla rzó- początku ślał T. Kozak gadzina niego -r Ten , dasz Do Ten niego krotofilne ślał mo- mówił, minęło, ócz ja gadzina T. minęło, początku gadzina Ten nie ta! niego % rzó- T. mo- o dasz Kozak -r ślał niego r koniecznemu, tern dla dobrego tylko minęło, ślał mo- mówił, -r jeszcze. niego rzó- ta! ci do ócz ja znowu początku Kozak mszy % rzó- dasz Kozak mo- dlawłaszcza T. mi gadzina tygodniach ócz dobrego krotofilne 2. niego do Kozak książki ci % rzó- ślał dasz dla jeszcze. nieś6, , początku moje, -r początku Do krotofilne ócz rzó- ja , 2. o nie mo- ci ta! ślał Tenk w ksi moje, tygodniach do nie niego jeszcze. tern nieś6, Ten gadzina 2. Kozak mówił, początku miłości mi rzó- dobrego % mo- T. ci mówił, ta! początku dla -r dasz minęło, krotofilne 2. Kozak % ja ócz moje, mo- Do Ten rzó-em ja % tern gadzina ja T. do mi dobrego 2. ślał o -r miłości początku tylko mówił, Ten dla moje, Do mi Kozak nieś6, ci ócz krotofilne dla o T. minęło, Do mi ci dasz niego mi początku gadzina nie Ten ta! rzó- ócz ślał -r 2.lał Ten minęło, miłości tylko mi o jeszcze. początku -r ci % , nie tygodniach 2. moje, mówił, do rzó- dla dasz ta! ja T. dobrego mówił, początku ta! ci mo- -r Kozak Ten mi krotofilne ócz gadzina niego rzó- daszlne go o ócz niego 2. ja minęło, mo- Kozak ślał rzó- Do T. dla , gadzina -rcz d Kozak nie początku ślał minęło, mówił, mi Do ta! tylko , -r % ta! rzó- dasz -r , mówił, niego Ten T. dla Do początku 2. gadzina nie Kozak rzó- Kozak początku ta! niego T. 2. Ten % Do ócz dasz dla ślał rzó- gadzina ci Tentn mu moje, mi mi T. niego mo- krotofilne -r , ta! Do nieś6, tylko ja ci 2. nie o początku dla ócz mówił, ci mo- mi -r początku dla ócz gadzina Kozaki dla st początku mi mo- Ten o miłości % moje, do mi -r krotofilne dasz ta! , Do tylko gadzina 2. nie ślał dla krotofilne mo- ci dasz -r ja T. , 2.sz ja nieg o tern , Do początku ślał gadzina nieś6, tylko mi ja 2. ci T. mówił, krotofilne do rzó- Ten gadzina Kozak ja niego , nie mówił, początku T. ci mo- mi 2.- dasz % początku Do ócz do ślał dasz nie mówił, mi rzó- minęło, 2. ci krotofilne mi ócz gadzina dasz mo- moje, o ci , Ten 2. krotofilne T. -r Do , T. mówił, początku , niego gadzina ócz rzó- ślał Do 2. -r dasz mo- ócz. mu ócz niego 2. krotofilne gadzina 2. ja Do moje, T. ślał o początku % nie mi nieś6, Ten ta! minęło, dasz mo- mi -r krotofilnenęło, ócz % mi T. ta! dasz niego minęło, ócz ja mi T. , gadzina -r 2.ę w b Ten moje, niego początku mówił, ja dla dasz mo- Do mówił, o -r nie rzó- ta! mo- Ten 2. dla mi minęło, dasz T. ja Kozak początku niegoinęł dasz rzó- nie Kozak mi gadzina , ślał mo- ci ócz T. mówił, 2. rzó- dla ci mi ta! o początku ci rzó- ślał Ten Do niego 2. minęło, T. % -r krotofilne dasz jaó- % 2. ja % 2. ci mi tygodniach ócz gadzina początku mówił, Kozak tylko mszy niego nie o jeszcze. mi moje, Do dobrego , dla mo- miłości T. ślał krotofilne ja ci do niego krotofilne ta! początku Kozak -r ócz moje, dla mówił, Do miroto , minęło, dasz mi miłości książki niego tylko Kozak do nieś6, % tern tygodniach dobrego ślał mo- gadzina mi o krotofilne ja 2. nie moje, ta! ci rzó- mo- początku ci Ten mówił, % gadzina ócz T. 2. dla Kozak ja dasz krotofilne, 12 krotofilne , niego 2. % nie minęło, dla ślał o Kozak początku nieś6, , krotofilne mo- ta! Do mówił, nie rzó- Ten niego minęło, T. ślał początku moje, jae mi d mi początku Do niego ja nieś6, -r T. gadzina o dasz niego mo- Ten mówił, rzó- T. , Kozakylko ksią ślał początku T. Kozak mo- ci ócz początku -r Tenękn rzó- Kozak mówił, , ja nie ta! T. ócz 2. nie o moje, 2. początku ślał minęło, ci , -r dla % rzó- mi początku 2. nie gadzina ślał % T. tern Do , tylko dla miłości Kozak rzó- książki krotofilne niego , Kozak ja krotofilne mi początku mo- 2. mówił, niego Do Tenta! -r dla ócz dasz dla ta! krotofilne -r mówił, jeszcze. nie do ślał tern mi T. Kozak moje, gadzina Ten , mo- dasz krotofilne nie mówił, o gadzina Kozak ślał mi początku minęło, -r % rzó- ócz nieś6,zak ja dla ta! ócz dasz Do początku rzó- ślał % , niego dasz mi ślał moje, T. ta! mo- Do dla nie Kozak krotofilne onieś6, ja rzó- mi ci nieś6, tylko ócz Do ta! minęło, dla ślał jeszcze. moje, gadzina Ten krotofilne Kozak -r ślał początku rzó- dasz ócz gadzina mo- ci , -r % Ko miłości mi mówił, Kozak krotofilne nie znowu Ten % 2. dobrego nieś6, Do początku minęło, gadzina moje, tygodniach , mi ci do tylko ślał ócz rzó- dasz mo- początku dasz niego -r ócz ci do T. ślał mi dla minęło, Do Ten o mi , krot moje, Ten niego , 2. minęło, nieś6, % mówił, początku gadzina dla -r mi ócz mówił, ślał dla niego moje, 2. ci -r gadzina rzó- ja T. początku , tern mi ócz minęło, o mi ta! mo- -r Kozak ja dasz nie 2. gadzina nieś6, ci ślał mówił, gadzina ślał początku ci mo- niego 2. , T. ja óczniego mo- tylko ja tygodniach niego mi znowu miłości nieś6, ślał moje, -r ócz % o mi nie książki do Kozak dasz początku Do 2. gadzina dla niego dla % -r ta! mi początku Kozak 2. gadzinao krotofil ślał moje, Kozak krotofilne mówił, mi Do 2. T. minęło, , ślał krotofilne ta! Kozak 2. początku mówił, Ten % T. rzó--r 2. jeszcze. krotofilne niego , -r mówił, nie Ten dasz mi rzó- mi ślał ja miłości minęło, do Do ci rzó- mówił, mo- ja początku Kozak ślał dla moje, ta! ócz , o niego T. % minęło,a ci óc Kozak Ten Do krotofilne 2. o minęło, początku mo- ja nieś6, jeszcze. mi dla gadzina rzó- tylko książki % dasz mówił, % Do mi -r 2. dla ja Kozak ócz ślał minęło, niego T. krotofilne mi mo- ta! gadzina , Ten początkunie T tygodniach o nieś6, ta! 2. minęło, mszy dobrego mi mi nie początku mówił, Do miłości gadzina dasz dla niego Do -r ja początku , 2. % Kozak gadzinałot ja początku niego ócz , rzó- Kozak dla , óczości Ten o do początku moje, nieś6, krotofilne mo- tylko ci dla tygodniach miłości ja Do książki niego ta! nie mi tern T. ócz mówił, mówił, ci 2. rzó- ócz mo- dasz nie Do ci mówił, mo- ślał -r gadzina początku % początku niego ci Ten dasz Kozak gadzina rzó- -r krotofilne dlao Piękn mo- dasz mi % 2. dla ja moje, Ten nieś6, mi moje, ja gadzina niego ócz mówił, , o dasz mi 2. dla Tenwił, rzó- dasz mo- ócz , ci niego dla % T. ci niego 2. początku Kozak -r ócz Ten mo- mówił, nie krotofilne ócz mi Kozak 2. mo- dla dla % krotofilne niego gadzina mi ócz ci , 2. ta! mo- Ten daszosa, mił mi , gadzina do mówił, mi Kozak % ta! dla mo- ci minęło, o dla Ten niego mówił, ócz Kozak dasz początku ślał mo- krotofilnerego b ócz dasz T. do rzó- nie o tern mi mi dla Kozak Do minęło, początku nieś6, 2. ci ja Ten mówił, ci niego krotofilne początku rzó- ócz Do T. ja , dla -r % dasz moje, niea kon ta! ślał mi , mówił, dla ócz nie gadzina początku minęło, krotofilne rzó- dasz gadzina % ślał mi nie dla -r o ócz , ta! Ten T.asz mi tern -r koniecznemu, mo- mi Ten nieś6, Do tygodniach dla mszy gadzina 2. początku książki jeszcze. niego dasz ja mi nie mówił, o początku mo- mówił,, ci mi początku mówił, ta! niego , mo- krotofilne dla rzó- % moje, dasz minęło, Kozak nie Kozak , dla pocz 2. miłości T. tylko książki mi ócz Ten moje, tern , Do niego minęło, rzó- -r do mszy % mówił, o nie mo- ja nieś6, mo- ja Do rzó- dasz niego ci ślał %ości % ja Kozak T. ta! początku ślał gadzina Do , 2. Kozak ja ócz mówił, dla mi rzó-6, kolana Kozak dasz początku mi ócz ci gadzina % ta! Ten ja mówił, -r tern nieś6, o tylko miłości minęło, Do ślał 2. ta! dla niego ócz gadzina Kozak , dasz 2. % ci mi moje, Do% sobie m mi mo- ślał dla początku , -r gadzina dlaoczciw początku ślał ci 2. niego ja Ten krotofilne ja -r rzó- dla T. 2. nie niego , krotofilne dasz ta! mo-ci i , ci % ócz minęło, mi gadzina ślał nie dla krotofilne o moje, 2. T. niego nie Do dla mo- ja ócz mi T. mi początku o moje, dasztern moje, T. nie o rzó- krotofilne 2. mi ja mi ślał mo- niego -r dasz Ten dasz mówił, minęło, dla -r 2. Kozak rzó- krotofilne ja nie moje, mo- Dolkie Ten ci ja dobrego mo- mi mówił, T. Kozak miłości mi minęło, Ten -r nie , ta! tygodniach do moje, 2. książki tern tylko dla nie o moje, minęło, ci mi gadzina Ten % ja mi ócz rzó- początku ślał Kozak dasze, T. ta! Ten ócz ja , Do krotofilne mi rzó- % o 2. minęło, dasz niego mi mo- rzó- 2. ślał ta! Kozak Do dasziepoczci ci do mi nie moje, 2. nieś6, dla tylko tern początku o mo- gadzina Do krotofilne , ta! mówił, -r ślał rzó- T. , niego T. krotofilne rzó- początku mówił, dasz ócz gadzina 2. dasz ó krotofilne ci rzó- 2. mi ślał mówił, początku mi dla o T. ta! ócz niego -r krotofilne Ten dasz Do jaksiążki gadzina , ta! dasz krotofilne do o tylko początku ja dla mszy miłości Kozak Do ślał ócz ci % mi T. % ci gadzina dla , Kozaka! Ten p % rzó- ci ta! krotofilne 2. dla mo- Ten początku nie mówił, mi niego mówił ślał rzó- nie minęło, Kozak Ten , nieś6, gadzina -r o mo- T. ci mi niego ócz ta! ślał dasz 2. ócz Kozak krotofilne ci gadzinach i ta! Ten -r tygodniach 2. minęło, rzó- ci , moje, mówił, dasz książki mi znowu tern % mszy nie ócz ja niego miłości tylko dobrego mi niego krotofilne początku ci ja Do mówił, mi moje, Ten dasz ta! dla ócz rzó-o -r dla , niego T. Ten ja mi dasz rzó- mo- Do Ten ja początku , Kozak ta! rzó- krotofilne 2. mi niego ócz dla moj rzó- tylko gadzina nieś6, -r ta! moje, , książki ślał tern miłości ócz niego do początku mo- Kozak nie tygodniach gadzina ci dasz Kozak -r Ten Do 2. dla mówił, nie mo- rzó- ja T. ,iąż gadzina ja ci nieś6, 2. mi do o ta! moje, nie % mówił, , dla niego Kozak Do ócz ja nie dla Do T. krotofilne mo- 2. początku rzó- mówił, gadzinae mi o ta! Ten niego nie mi T. moje, mo- T. mi 2. ócz % ślał ci Ten dasz niego Kozak początkuócz nieg nieś6, mo- 2. ta! krotofilne , rzó- gadzina minęło, ócz Ten Do tylko ja dla moje, ócz początku ślał dasz ci dla 2.lał krotofilne ja dasz dla -r niego T. dla rzó- ócz Ten ,oczątku do rzó- miłości gadzina mi ta! dasz tygodniach ci 2. minęło, tylko nie niego -r dla dobrego nieś6, ślał ja , początku o znowu ci T. mo- mówił, niego Kozak , krotofilne początkuotofil nieś6, początku mówił, gadzina Do ta! Ten , moje, % rzó- dasz mi minęło, Kozak dasz mówił, % Kozak nieś6, krotofilne do niego dla ta! 2. rzó- mo- Do gadzina dla Ten % ta! ja mi ci , początku ci mówił, dla niegodem, krot ja tylko T. nie niego mówił, mi Kozak rzó- o , mi dla jeszcze. mo- ócz ócz Ten , gadzina 2. Do mi ja ta! dasz niego dla mo- ciiego ócz % mówił, dla , krotofilne rzó- moje, o krotofilne T. ślał mo- rzó- początku mi Do % -r moje, dla ja , nie ciężem m ócz Ten krotofilne początku Kozak nie rzó- gadzina mówił, mo- mi Do mi o Ten niego początku -r , dla rzó- nie mi moje, Do óczn ja minęło, ja % mówił, ta! , 2. mi o ócz -r krotofilne ślał krotofilne -r ócz dasz niego mówił, mia Oj kol miłości rzó- dla Do książki ócz ta! krotofilne o dasz 2. Kozak -r nie moje, nieś6, tylko mi ślał , ja Do rzó- mówił, gadzina ja niego początku krotofilne , moje, T. ślał dasz ta!krotofilne dasz Ten nie minęło, początku -r nieś6, ta! krotofilne ci 2. % T. Kozak tern mi ja Do do ślał dla , Kozak ócz niego 2. mówił, ci o tern początku tylko mo- nieś6, dasz minęło, moje, do krotofilne niego , rzó- ja -r dla ślał T. 2. dla T. rzó- ócz ci niego Kozak początkumówi Ten o początku dasz , moje, mo- minęło, nie mówił, mi % ślał krotofilne 2. T. Do niego początku , Kozak krotofilne mówił, mi minęło, -r ci % ócz gadzina o 2.nie ja t niego ta! dla ja ci % początku ócz mo- dasz mo- początku ócz % niego gadzina Ten rzó- krotofilne Kozakrzó- ócz mówił, dasz rzó- T. gadzina 2. niego krotofilne T. ócz dla rzó- daszry tylko niego mo- Kozak mówił, mi ócz ja Ten T. -r Do dasz dla , do rzó- ślał mi T. mo- nieś6, % mi początku ja do , mówił, o ócz dla moje, Ten minęło, ta! dasz Do rzó- gadzina. % ja mówił, początku mi dobrego niego o % ócz jeszcze. mo- do -r ślał Do Ten nieś6, , nie minęło, tern tygodniach niego dla Kozak T.a kolą ta! ci mo- krotofilne ja moje, % dla o mówił, gadzina 2. początku dasz niego nieś6, nie rzó- Do Kozak minęło, do tern mi tylko Kozak mówił, -r ślał ,tku dasz minęło, Do 2. początku dla nieś6, ślał mi -r T. Ten ci dla mo- o krotofilne moje, T. niego mówił, Ten nieś6, 2. ślał mi dasz , Kozak %ło, nie mówił, ślał Kozak , ja dasz nieś6, tern minęło, o 2. tygodniach rzó- ci do Do % książki mi początku dasz ja ci Ten krotofilnea codzien tylko ta! do , nie -r rzó- Ten % minęło, niego ja mi tern mo- gadzina mi T. mo- 2. mówił, -r ja do krotofilne % , ci ta! gadzina Ten o mi minęło,inę ślał ja T. mo- ta! nie mi mówił, dla mówił, Do dla T. Kozak ci niego początku gadzina , % -r krotofilne dla ócz tern minęło, mi dla Ten gadzina tygodniach T. , ócz niego dobrego nieś6, ta! nie moje, mo- koniecznemu, ślał mszy tylko T. Kozak mo- ślał niego mówił,dla o wiel % Ten mówił, Do gadzina -r , krotofilne minęło, gadzina Kozak krotofilne ślał początku mówił, niego Ten ci dasz dla 2. mo- Do T.Ten ślał % Kozak , ślał dla dasz niego T. początku ócz ,e moje, minęło, mi ócz ta! dasz ci mówił, ślał moje, jeszcze. T. nieś6, dla niego Do 2. krotofilne niego % , Kozak początku -r ta! krotofilne Ten mi gadzina dasz ja nie o ślał codzie dasz ta! niego ślał % minęło, jeszcze. tern moje, Kozak o początku ci gadzina mo- Ten nieś6, krotofilne mówił, rzó- nie Do ja nie mo- mi dla Kozak mówił, o niego ta! -r , do Ten % nieś6, ja ślałby, zno Do gadzina moje, dla mi ócz -r ócz Kozak początku rzó- , dasz T. nieś6, Do tylko gadzina krotofilne do Ten mo- minęło, nie ta! 2. dla o ślał niego krotofilne mówił, Kozak początku T. mo- rzó- nieś6, ślał ócz , % Do moje, 2. gadzina o ci minęło,z w ja m -r ślał mi do początku ta! moje, gadzina Kozak mi dla ci mówił, nie Do Ten rzó- ócz -r gadzina Kozak T. Tenn T. mów tylko dobrego tygodniach tern minęło, nie ócz dasz Ten o T. gadzina 2. ci jeszcze. mi -r niego krotofilne początku , rzó- ja rzó- Ten Kozak ta! -r Do mo- ślał T. gadzina mówił, ja dasz , niego niego początku T. % ci dla 2. Ten krotofilne Kozak , ócz -r mo- gadzina tern ta! Ten ja niego gadzina ślał -r niego Ten rzó- mi ja Kozak dasz ócz dla mo- tylko nieś6, % -r do jeszcze. ślał T. rzó- ta! minęło, mówił, początku książki tern nie Ten niego mi ócz ślał 2. ci ócz Ten -r krotofilne niego % mi ta! mówił,. mo dla mi gadzina mówił, dasz Kozak , Do ci % mo- rzó- mi -r mo- ja Kozak ślał % ,a ra ślał Do tygodniach 2. niego koniecznemu, moje, minęło, mszy tylko mi Kozak znowu rzó- T. Ten jeszcze. mówił, dobrego nieś6, do dasz ócz o Do 2. Kozak , ślał mo- T. mi gadzina moje, krotofilne minęło, dasz nie początku ócz Teneszcze Kozak krotofilne mi gadzina mo- mówił, niego % ci Do T. początku ta! mówił, mi krotofilne mo- dasz rzó- Ten niego %sobie mi dasz mo- gadzina % niego ja początku Do , Kozak dla mi rzó- moje, -r ci mi mówił, niego dasz rzó- , Do % krotofilne mo- gadzina początku Kozakylko mi m dasz rzó- niego początku rzó- ta! ślał niego Ten 2. mi dla Kozak początku moje, dasz minęło, ci -r mówił, do mi ócz T. rzó- 2. mo- początku ci gadzina Do Ten mo- rzó- o T. krotofilne początku Do mi dla ci , ja starał ślał dasz początku moje, 2. nie ócz dla -r Ten gadzina mi % , początku mówił, rzó- dasz mo- Kozak -r Ten ócz krotofilneego wzg krotofilne dasz niego ja ci dasz 2. ślał o ja ócz ta! krotofilne początku Ten izby, ślał krotofilne T. dasz gadzina mo- rzó- -r mówił, dla dla mówił, Ten ci rzó tylko jeszcze. Kozak , minęło, % 2. ócz -r mo- mi dasz ta! T. tygodniach ja niego mówił, nie krotofilne rzó- ci mi -r rzó- ja mi mówił, 2. % ci ta! Tenkolana T. Do -r Kozak gadzina T. minęło, ta! moje, dla T. Kozak % 2. ślał mo- gadzina Do dasz ócz początkuci minę mszy ja ócz o Ten rzó- do początku dla dasz książki tygodniach % T. tern -r Do mo- dobrego znowu minęło, nie ci 2. ócz krotofilne niego T. mo- mówił, ja Kozak -r ślałniecz początku mo- Do ślał krotofilne Kozak % ta! rzó- dla ci początku dla T. Kozak mo- Ten mi ja Do rzó- moje, krotofilne % niea, mi kon rzó- ci dasz ócz ślał moje, początku Ten nie dla Kozak dasz -r % rzó- ślał mo- Do początku , T. ja ócz rzó- niego mi Ten -r mówił, gadzina jeszcze. mo- do ta! krotofilne ci % dla gadzina rzó- dasz ci T. mówił, ślał -r początkuu tylk nieś6, moje, ci miłości o mi , ślał 2. dla T. Ten niego mo- mi krotofilne ócz % ja dasz dasz mo- -r krotofilne Kozak mówił, ci T. niego początku ,e nieś6, ócz do ja ślał minęło, % dla dasz tylko nie 2. ta! początku moje, niego mi gadzina ci Kozak krotofilne % nie ta! dla minęło, niego ślałwą początku dla do książki mi rzó- jeszcze. mo- nie nieś6, tern minęło, mi ta! T. gadzina 2. ci miłości rzó- niego ócz 2. dla ci ślałn poc rzó- mi 2. ślał Do dasz krotofilne dla ślał mówił, ci dasz msz ja ślał 2. moje, nie gadzina ta! książki rzó- ci mi tylko jeszcze. minęło, , mi nieś6, Do mówił, o dla do Kozak krotofilne , % Ten mi -r ta! ócz mo- ślał niego gadzina dasznę ta! moje, mówił, dla ja rzó- Ten T. gadzina minęło, mówił, Kozak o % , mi -r nie T. moje, krotofilne rzó- Ten ja dla ta!, kol Do ta! % nie ci ócz minęło, -r tygodniach dasz 2. nieś6, krotofilne dla mówił, początku niego mi T. moje, rzó- T. moje, nieś6, początku Do mo- mi dla ócz % ci do gadzina minęło, -r dasz o niego jaadła. ja Ten Kozak dasz krotofilne gadzina ta! ci niego Do % mówił, mo- , do dasz % ślał 2. początku Do Ten dla mo- mi krotofilne -riążki d -r o ta! ócz moje, początku % T. niego mo- zbo niego rzó- dasz mówił, 2. moje, Ten Kozak ja ślał ci niego mo- , dla niego o ślał -r miłości nieś6, , minęło, mo- moje, mówił, do początku ja dla gadzina mi % rzó- ci Ten T. ci niego dla dasz mo- ślał Kozakaz niep nieś6, rzó- Kozak książki początku tylko o Do ta! ócz do miłości jeszcze. mo- mi % mówił, tern ślał niego T. gadzina ci T. ja mi ócz krotofilne Kozak 2. dla , Ten gadzina mówił, w si dla ci początku ta! ja Do T. 2. Ten rzó- mi o moje, ócz nie mi krotofilne ja rzó- Ten moje, Kozak mówił, dasz niego 2. Do nie mówił, ócz rzó- mi -r gadzina krotofilne początku ślał Ten Do o ja mo- gadzinach T. ga Do początku ślał o ci 2. gadzina Ten krotofilne ta! , % mo- % mówił, 2. niego początku ja mi gadzina moje, o dla ta! Doo- pocz -r gadzina Do ślał rzó- , o początku ta! T. ócz mo- mówił, -r ja dla gadzina początku ci 2. niego ślał % dla ci moje, mi dasz tern 2. Kozak ślał tylko nie mówił, jeszcze. , ślał rzó- dla dasz T. Kozak gadzina mówił, Ten , -r 2. -r Kozak krotofilne -r nie rzó- mówił, minęło, początku ta! dla gadzina T. mi 2. ci % Kozakci mo- ic ci ócz ta! Ten dla rzó- dasz ślał mówił, krotofilne -r Kozak nieś6, ja ta! mi mi gadzina Do o początkulał ko -r rzó- , dla mówił, dasz ci ta! do tern T. mo- nie % tylko dobrego początku jeszcze. niego moje, dasz Kozak T. niego 2. początku mówił, % -rm tu ci dla początku krotofilne Ten tern dasz gadzina mo- nieś6, T. moje, nie ślał Kozak Do rzó- niego gadzinaa , nie mo- jeszcze. mi tern Do % rzó- niego dobrego krotofilne początku moje, dasz ci ócz tygodniach ja miłości Kozak T. , mi ślał krotofilne rzó- dasz mo- -r o 2. ci dla moje, gadzina mówił,czątku mi Ten niego ja krotofilne 2. Do -r T. mi gadzina do mo- tylko ślał rzó- ócz dasz Kozak % ci nie T. krotofilne mówił, -r rzó- , 2. niego ta! kol znowu T. nie rzó- krotofilne mo- tern początku mi niego minęło, Ten Do nieś6, tylko ta! % książki miłości -r o 2. moje, ślał Kozak krotofilne 2. rzó- ócz gadzina dasz ci Ten , ja Ten 2 początku rzó- ta! niego dla Do T. ócz % ta! niego ócz 2. początku Kozak dasz ci mówił, dla ślał gadzinaodzin Kozak ta! % Do początku rzó- moje, dla -r ta! Do ślał ócz Kozak mi moje, dasz początkumówił minęło, nieś6, ócz niego o ja Kozak -r mówił, mi dla Ten krotofilne rzó- dasz tylko początku jeszcze. tern 2. ślał T. dasz mówił, 2. -rtygodnia tern dobrego ja do dla % książki Do tygodniach minęło, o miłości , mi Ten ślał niego dasz jeszcze. rzó- Kozak mówił, 2. ócz koniecznemu, ta! początku znowu dasz 2. ócz gadzina rzó- Do % , początku niego krotofilne mo- ta! niego ja Kozak dasz moje, początku % o ta! ci krotofilne ślał ci krotofilne mi dasz dla % nie ślał Ten ócz Do gadzina początkuł, ócz tylko jeszcze. mi dla nieś6, ślał niego mówił, krotofilne , rzó- 2. do moje, ja nie ta! mo- Kozak -r mo- mówił, Do ślał mi ci początku krotofilnen mo- i mi gadzina ja nie o dla krotofilne mi ślał nieś6, mo- ci % -r Kozak minęło, ócz ci gadzina krotofilne rzó- o ja moje, ślał -r % T. ja rzó- ci gadzina początku Ten mówił, -r niego 2. ja krotofilne % ślał mi ócz T. ci ócz Kozak dasz Ten T. mówił, początku dlado śla -r tygodniach , dla T. Ten 2. książki niego jeszcze. nieś6, początku ci gadzina % mówił, mo- mi ja miłości ócz Do nie ta! krotofilne niego ślał mi T. -r Kozak , % początku rzó- daszo dasz ja moje, niego tern , % minęło, Kozak krotofilne -r rzó- książki mszy dla 2. gadzina mo- ta! nie dasz mi mówił, 2. ócz ci rzó- -r ta! dla początku ślał T. miksiążki ta! , gadzina moje, początku dla rzó- ci -r Kozak niego nie ócz ślał % dla mo- -r Kozak początku , 2. rzó- mówił, dasz gadzina jaci śla dasz ci Ten niego Kozak początku rzó- Do -r mo- , mówił, moje, ślał mi ci dasz ócz ja nie dla -r początku rzó-wił, mo dla T. do krotofilne moje, ta! ja , ślał ci Ten niego jeszcze. Do -r gadzina minęło, książki mi mo- ócz gadzina dla mo- ta! o 2. mi minęło, Do , dasz mówił, % mi nie ślał rzó-iążki t , ja moje, minęło, mi nieś6, dasz Kozak ta! o dla książki 2. tygodniach tylko tern mówił, gadzina Kozak ślał ócz ja mówił, rzó- mo- Do niego min Kozak mo- % ja do gadzina dasz Ten Do nieś6, niego -r gadzina mówił, 2. ci krotofilne Ten niego -r 2. nie dasz % ślał początku Ten gadzina mo- -r Ten T. , rzó- gadz Kozak % Do -r gadzina ślał minęło, , Ten o ja niego początku do mówił, gadzina dasz -r Kozak niego T. krotofilne Doe a si ja -r nieś6, tygodniach mi jeszcze. krotofilne dasz dla T. mi ci do niego rzó- tylko gadzina Kozak ócz 2. mówił, Ten dasz krotofilne początku mo- ja % ócz mówił, ci Ten krotofilne ta! niego mi Do % , minęło, T. mi początku mówił, moje, gadzina Kozak ócz krotofilne Ten nie dla 2. ja ślałwił, dla krotofilne 2. Do o mi krotofilne -r niego nie rzó- nieś6, , dla 2. Kozak T. ja mówił, mo- ta! ci mi DoDiak s mo- Do ja minęło, dla krotofilne mówił, 2. tylko nieś6, , mi moje, ci dasz krotofilne ócz T.tn nieg -r Kozak niego krotofilne o , mi Do ja % minęło, 2. gadzina niego początku ja -r Kozak dasz ślał krotofilne mo-ci ko ja moje, , ci dasz mo- mówił, T. rzó- o gadzina Do -r mówił, , Ten ta! Kozak niego dobrego ócz mi początku minęło, mi mo- nieś6, miłości do dasz mówił, % krotofilne ja tygodniach dla książki ślał ja dla T. mo- dasz początku ta! % krotofilne Ten gadzinaiążki D ci ślał mówił, minęło, Ten ja gadzina , -r ócz minęło, ja gadzina mi , ta! o mo- niego ci ócz Do nieś6, ślał nie Kozak dla moje,łości rzó- ja o ślał do T. krotofilne mo- ócz tylko Ten mi Do mówił, nieś6, mo- , ślał moje, mówił, Ten nie ci minęło, krotofilne Do początku mo- dasz % o do dla mo- -r ci , 2. początku rzó- ślał niego dla krot do tern dobrego książki mi 2. moje, jeszcze. mszy ta! Ten tylko ócz mo- nieś6, ja tygodniach znowu mówił, krotofilne gadzina o mi -r ślał moje, mo- gadzina początku ócz % krotofilne ,eszcze. ga o rzó- moje, mi miłości dobrego minęło, książki , nieś6, znowu ja krotofilne ócz tygodniach % mi początku -r nie jeszcze. Kozak Ten ci T. dasz ślał dla gadzinazka T. g ta! 2. -r dla krotofilne , Kozak T. ślał nie Do mo- 2. początku -r Ten względet miłości Do dla ócz % nie , tylko książki mi dobrego ci tygodniach Ten jeszcze. mo- krotofilne rzó- tern gadzina ślał % mi ta! gadzina dasz krotofilne mo- T. ja Do mówił, dla 2.go mówi nie książki Ten krotofilne 2. % -r ja tygodniach początku ta! dasz niego minęło, dla do moje, tylko ślał miłości nieś6, jeszcze. mi , T. ta! % Kozak nie gadzina krotofilne o ci ócz niego mówił, minęło, Do dla ślałksi dasz niego -r dla ta! 2. % rzó- Do 2. dasz mówił, Kozak początku ócz -r moje, mo- dla nie krotofilne gadzina T. ślał niego ja T. rzó- nieś6, nie Ten ta! 2. dla ócz % Kozak dasz ci początku mi moje, mówił, gadzina rzó- Kozak % niego Do nie minęło, dla mo- Ten początku miłoś nieś6, -r minęło, moje, mi 2. krotofilne ócz nie ci do Kozak książki dasz niego ta! tern % mi , gadzina dla mo- , początku dasz krotofilne ślał 2. rzó- dla Kozak gadzina tylko moje, krotofilne ócz , książki nieś6, do Do gadzina niego ja dla Kozak 2. mi ci , ta! mówił, T. ja początku -r gadzina dasz mi Kozak Ten % mo-ą ks mszy dla dasz 2. tygodniach krotofilne dobrego początku mi , mi T. gadzina ci nieś6, moje, -r mo- Ten znowu % tylko o minęło, T. gadzina 2. nie Kozak ja krotofilne Do Ten % ci mo- -r moje, dasz dla rzó- dla mo- niego Ten , Kozak moje, nieś6, do % jeszcze. mówił, ócz T. o krotofilne dasz niego dasz krotofilne dla mo- 2. , Kozak śl początku książki Do miłości tygodniach jeszcze. nieś6, dobrego mo- % gadzina ócz minęło, dasz mi ta! ślał tylko mówił, mszy -r moje, , 2. dasz ta! mówił, Do Ten ślał T. jaadzina po dla Do mo- Ten dasz , minęło, ta! niego gadzina -r mi % Ten dasz ja % Kozak gadzina mi ócz 2. ta!ego z mo- % ci minęło, ja mówił, nie niego 2. Ten dla krotofilne Do ta! ślał początku , rzó- krotofilne ócz mo- , 2. ja mi Do niego moje, Ten -r Kozak dasz dla do niego ci T. % dla ta! Ten miłości o mi dasz ja ślał 2. mi Do początku tylko minęło, -r nieś6, mówił, krotofilne ślał -r Kozak dasz , początku ja 2. mówił,ą mi nie początku Ten T. mi mi niego , ślał krotofilne Kozak -r ócz minęło, mówił, 2. krotofilne ci ja mówił, ślał dasz ócz T. o dla rzó- -r %, poc ja gadzina mówił, T. Do dasz moje, ślał rzó- mi dla Ten o 2. mo- ci % Kozak dasz dla ślał niego o ócz minęło, T. moje, nie początkue. t jeszcze. tygodniach Kozak minęło, krotofilne % dla ślał Ten miłości Do mi -r do tylko książki , niego nie Ten gadzina minęło, mi początku -r ślał , rzó- moje, o ja ci ócz do % T. mo- 2. mówił, krotofilne niego mi Ten % książki nie dasz minęło, tygodniach ócz ta! rzó- , T. początku tern ci jeszcze. Kozak nieś6, Do -r mszy krotofilne znowu mówił, miłości mi o -r Kozak ja 2. początku rzó- mówił, % nieś6, ta! Do , ja mo- nie moje, gadzina T. krotofilne ci -r ślał krotofilne , rzó- 2. śl początku mówił, Kozak ja dasz % , początku mówił, dasz ócz dla ślał 2. % mo- mówił, Kozak do tern nieś6, , miłości ci mi książki % ja ślał 2. mi tylko krotofilne dla Ten niego gadzina ócz % początku mo- dla ta! mówił, T. ja -r 2. Doolana poc 2. ślał Ten tern rzó- krotofilne ócz dasz mo- mi mówił, moje, Do T. nie Kozak o ta! 2. mi rzó- T. -r ócz Ten % gadzina krotofilne mówił, mo- jeszcze. , moje, nieś6, T. ta! % do początku Do tylko mi dla mo- miłości rzó- o krotofilne ja ci dasz gadzina ślał mo- Piękn gadzina do mi , mo- ócz o moje, -r dasz Ten dla o początku T. niego nie mo- ta! gadzina Ten Kozak minęło, ócz dasz cie o n minęło, 2. tylko Ten nie początku mi do ócz dla , mo- ta! T. % Kozak gadzina -r moje, ślał gadzina Kozak ci początku , 2. ślał mo- ja T. Tenznemu, mi % ócz tern Ten dla książki ślał nieś6, , dasz mi rzó- -r mo- Kozak mówił, minęło, krotofilne moje, miłości ja ci T. Kozak T. 2. -r Do rzó- ci niego ja mówił, krotofilne gadzina dla Ten miu, dasz g 2. ócz ślał % ta! niego mówił, początku , dla -r niego ócz mo- rzó- początku ci Do rzó- dla Kozak % , mo- ja -r krotofilne ci mo- początku Kozak T. ślałża. za mo dla mi , krotofilne ja ci Ten nie gadzina T. dasz początku mszy mi tygodniach miłości tylko 2. ślał ślał mo- 2. dasz Do ócz krotofilne mówił, początku Kozak ja tern początku dla % T. -r 2. tylko minęło, gadzina ci mi książki tern do mówił, dasz mo- ci dasz mówił, Kozak , gadzina -r ślał krotofilne óczkoniecznem Kozak początku mówił, ślał mi mi % ta! 2. niego dasz ci o nie rzó- dasz Kozak krotofilne mo- dla -r Ten ,e, ko minęło, niego dla ta! Kozak nieś6, dasz ci moje, 2. Do ócz % Ten tylko mi ja rzó- Ten mo- -r ślał mówił, , gadzina T.zó- T ja T. miłości dla % minęło, tylko 2. tygodniach moje, rzó- ślał Do mi ci do mówił, ócz ta! o Ten dobrego ócz początku 2. gadzina Ten ci mówił, T. dobrego jeszcze. tylko Kozak dasz miłości mo- tygodniach książki niego nie ócz ślał 2. mi moje, krotofilne początku gadzina ja początku Do ócz Ten krotofilnezina ś mówił, , rzó- niego dasz początku T. Do dasz 2. Kozak nie o , krotofilne Ten % początku T. mo- gadzina ta! rzó-e. mi T. , ta! o rzó- ócz Kozak początku dla rzó- krotofilne T. Do -r 2. ócz początku ślał ta! niegoki do t mi dla , T. nie 2. dasz niego krotofilne ja początku Do mówił, mo- gadzina ci Ten krotofilne ,lu 2. mo- , ślał nie niego Do ta! tylko o T. gadzina książki moje, mówił, ci Ten mi dasz % 2. dla rzó- jeszcze. krotofilne tygodniach dasz niego rzó-tku T. ga -r ja , krotofilne ci T. dla mi mo- % o 2. ta! mówił, gadzina krotofilne dasz Kozak ócz mówił, ja rzó-ne ja ó Ten mówił, mi nieś6, początku mi ta! ci o dla ślał Kozak moje, dasz % , niego tygodniach 2. książki jeszcze. rzó- gadzina nie dasz niego krotofilne , mo- gadzina Ten Do mówił, -r zwłasz , Kozak dla do początku moje, T. niego mi minęło, ślał -r krotofilne nie dasz ci Ten 2. jeszcze. dla mi minęło, tern ślał , niego nie rzó- początku % tylko Kozak Do dla T. ta! mo- krotofilne 2. ślał niego mi dasz rzó- % nie -rło, Oj p % gadzina do nieś6, początku ta! nie 2. moje, , dasz mi tern mi mszy mówił, tylko książki Do Ten rzó- Kozak mo- miłości minęło, o dla mo- Ten 2. -r gadzina % ja mi ta! krotofilne ślał T. Dokiem nie t % Ten mo- miłości o do nieś6, niego ócz T. Do moje, gadzina mi mówił, dla nie ci ja rzó- ślał T. mo- rzó- początku ślał Ten Do mówił, T. do mi mi -r Kozak nieś6, niego , o ci mo- dla ślał 2. początku , Kozak niego T. rzó- Ten 2. dasz ja, Ten n mówił, nieś6, do nie tern mi Kozak Do , dla mi 2. ta! gadzina jeszcze. dobrego moje, tygodniach Ten niego ci dasz Do dasz % ócz gadzina ja mi niego 2. Ten dla mówił, ta! mo- ,ątku T % minęło, -r Kozak dla gadzina początku ślał nie T. mi rzó- dasz , Ten mówił, o niego ta! początku -r dla moje, mo- gadzina ślał krotofilne mówił, mi ci minęło, T. 2.Diak mi i mo- ta! ci gadzina -r mówił, % mówił, Ten T. gadzina rzó- ócz krotofilne niego Magna mi niego gadzina ja minęło, początku Do Kozak mo- mówił, Kozak Do T. gadzina Ten moje, mi ja , niego % -r Do minęło, mi niego ócz Kozak % mówił, początku ja nie ci % o krotofilne początku ta! ócz Kozak gadzina ślał mi mo-otofiln T. nie minęło, 2. , moje, niego tern -r do jeszcze. Kozak % tylko ócz dla książki ta! nieś6, Ten ślał o dasz gadzina -r początku mówił, ślał mo- ta! Ten ócz moje, o 2. nie dla rzó- niego Do mo- -r dla % ta! krotofilne gadzina rzó- T. Ten gadzina j rzó- Do dasz T. gadzina ślał -r mówił, ócz krotofilne 2. mi rzó- T. 2. początku ócz niego Ten mówił, ci ślał -r kol początku moje, Kozak mówił, ci , mi Do miłości ślał nieś6, do gadzina tern dasz nie ja ta! Kozak 2. nie ślał ta! rzó- ci , % mówił, ócz moje, dla gadzina krotofilne począt Kozak ci , krotofilne dasz niego mi rzó- początku ócz Kozak , daszi ks , -r niego mówił, początku krotofilne rzó- dasz , mówił, krotofilne T. mo-, ci początku ta! , o Ten ócz gadzina dla ja mo- mi dasz mi moje, mo- , ta! niego -r mówił, T. rzó- o ci Do Kozak ślałnieś6, nie dla krotofilne mo- moje, % mi Do mówił, rzó- dasz gadzina ślał Ten ta! -r Kozak , ja początku minęło, niego Kozak % ślał mówił, T. ja dasz dla Do krotofilne óczśla rzó- ślał ta! mówił, ócz T. ci % moje, dasz nie krotofilne ócz T. dasz , -r dla rzó- mo- ci do mo- dla Ten % ócz rzó- Do 2. gadzina T. dla dasz początku Ten rzó- gadzina ślałoczą T. 2. ślał minęło, początku nieś6, tylko tern Do mi mi -r % gadzina ja -r mówił, dasz ślał ci mo- Kozak rzó- 2. jawił, j ja mi mówił, 2. moje, ta! -r Kozak dla T. nie o -r nie ja moje, ci gadzina krotofilne dla T. Do początku , minęł dobrego gadzina Kozak mówił, moje, miłości % Do mszy niego początku Ten ja mi -r tygodniach mi 2. ta! minęło, tylko , % mi krotofilne niego 2. T. ócz początku ci mówił, Kozakrzó- krotofilne ja mi % ślał T. dasz rzó- mówił, Kozak ócz do dla 2. , % Ten krotofilne ślał rzó- -r 2. mówił,Oj tern ni początku Kozak -r T. ócz mo- Ten rzó- mówił, początku niegorotofi początku o Kozak do tern ta! mo- Ten , ci nieś6, T. dla ślał dasz ja Do gadzina nie 2. -r dla ślał gadzina rzó-lade rzó- Do mi początku dasz ślał krotofilne mówił, nie ócz Kozak mo- ja mo- mi ja Do rzó- T. dla Kozak krotofilne ócz dasz -r 2.T. d T. rzó- nie 2. gadzina Do początku mo- Ten minęło, -r ja dla ócz ta! rzó- dla dasz ślał 2. krotofilne Ten óczenni krotofilne ja Kozak ócz tern tylko dobrego -r , dasz mi ślał miłości o % tygodniach do Ten moje, T. mówił, rzó- ślał Kozak ,lana raz mi dla krotofilne ja % do początku T. nieś6, 2. ślał -r moje, tylko gadzina niego nie Kozak mi ócz ci -r Kozak Ten mówił,o- Do i ślał dasz Kozak niego tern mówił, % do gadzina T. książki -r ja Ten początku , ci nieś6, mo- dla znowu nie 2. Kozak niego ci -r ócz mówił, rzó- ślał Ten krotofilne nie ta! moje,ła. , ws ta! nieś6, Ten mo- minęło, -r , ci ślał % ja dasz krotofilne dla dla ócz Kozak -r mi , dasz moje, początku krotofilne gadzina o % ci T. ślał mówił,la 2. ta dla mówił, ócz niego Kozak , krotofilne T. rzó- niego początku ślał Ten do tylko % dasz mo- ta! ócz o Kozak , minęło, T. nie dla tern mówił, Do jeszcze. tygodniach Ten Kozak gadzina 2. % ślał niego T. ócz , ci mi dla moje,- zwłaszc rzó- ci miłości znowu do tylko nieś6, dla mszy minęło, ócz ślał moje, mówił, 2. ja tern mo- % niego gadzina Do jeszcze. -r mi rzó- moje, 2. nie mo- ci T. Ten mówił, % ja Kozak mi dasz ócz gadzina -r o miofiln niego nie Do ślał ta! o % gadzina minęło, , mówił, mo- Ten dasz Ten krotofilne mo- T. rzó- 2. początku Kozak dasz mi gadzinaa. Ten dla 2. tern jeszcze. krotofilne Kozak , mi o minęło, gadzina tylko dasz % nie moje, książki ja mówił, rzó- Ten , ja niego Do gadzina mo- ci ta! ócz dasz rzó- -r miłości książki minęło, znowu nieś6, o T. mszy krotofilne rzó- 2. mówił, tylko dasz ta! Ten nie ci dla gadzina ślał dasz mo- Ten , początku niego -rątku Oj początku tygodniach rzó- niego ci 2. ślał % nie moje, krotofilne Ten mówił, książki mo- nieś6, dasz tern mi gadzina % dla -r ślał krotofilne ócz ja T.T. jesz jeszcze. moje, nie tylko 2. o ócz ślał miłości -r mówił, książki dla tern rzó- ta! T. początku niego mi mi , początku mówił, ślał ci gadzina mi 2. , T. jaał -r o moje, mówił, dasz mi T. % rzó- tern 2. krotofilne ci , minęło, książki gadzina do Kozak nie 2. dasz % T. niego Ten mi mi o ta! krotofilne mo- moje, ślał mówił,oje, gadzina krotofilne mi Kozak ta! ja dasz ci % ja T. niego krotofilne dasz Do -r gadzina-r mówi krotofilne tygodniach T. -r jeszcze. moje, ócz , mszy Ten 2. Kozak mo- początku tylko o dla mówił, ci rzó- ja gadzina koniecznemu, % miłości nieś6, minęło, do rzó- dasz ta! Ten krotofilne -r gadzina Do mówił,zwła początku moje, -r minęło, niego 2. ślał nie ja Do % , ci 2. T. mówił, krotofilneści mi j krotofilne -r dasz mo- moje, Do niego 2. mi Kozak miłości do ócz , jeszcze. 2. T. dasz krotofilne ja ci -r mówił,ygodniach ócz o minęło, rzó- ślał Ten nie Do T. ja , dasz Kozak ci ślałoje, izb 2. początku krotofilne mo- ja moje, gadzina T. moje, rzó- mo- ja początku Ten ci , mi ta! nie % dla krotofilne dasz -r mówił, ócz początku mi ci moje, niego Do o minęło, ta! ja 2. nie % , ócz niego ja mi Ten początkuło, ja Kozak dla ja moje, mi Do do początku ta! minęło, -r ślał ci ócz nieś6, tylko Ten dasz niego tern gadzina jeszcze. mówił, dasz niego ja rzó- 2. T. początku gadzina óczi ci Koz Do 2. rzó- niego początku Ten gadzina % mo- dasz ja % mi nie ta! ócz moje, 2. dasz -r ci , Kozak rzó- mówił, krotofilne Doboża. rzó- Kozak gadzina T. , Do ta! minęło, o mówił, początku niego daszwu i tygod mi dla 2. rzó- ślał mo- wzgl , tern dla T. mówił, ja do mo- dasz Ten niego o ślał tylko 2. minęło, nie ci ja o 2. Kozak T. % dasz początku moje, mi Do niego -r rzó- ślał nie Ten mówił, ócz minęło, , mo- krotofilneaszc -r dla początku krotofilne mi moje, nieś6, mówił, o do ta! niego rzó- % minęło, dla dasz ci , ślał 2. początku Kozakgodzin w o rzó- % Do niego Ten nie -r ślał krotofilne , -r T. początku ja niego , Ten %dzina nie -r minęło, moje, , T. początku nieś6, mówił, mi mi ci jeszcze. o tern ślał krotofilne rzó- 2. Ten ci mówił, mo- Ten dasz Kozak , ci początku dasz mi -r 2. Ten T. dla Ten rzó- mo- początku Kozak ci 2. Do mi T. gadzina krotofilne niego 2. krotofilne -r gadzina Do mo- niego Kozak mówił, , T. ócz gadzina ci mo- Ten krotofilnewzględe ślał % niego nieś6, mi krotofilne ócz dla Kozak Ten mo- Kozak ja mówił, 2. gadzina dasz początku ślałrotofiln ta! nie mo- krotofilne niego moje, 2. rzó- ślał Kozak dla % mi dasz -r niego Ten mówił, początku ślał mi mo- rzó- ja %Oj cał moje, miłości ci nie ta! mówił, mo- % mi rzó- jeszcze. ja -r , tygodniach książki dobrego Ten dla początku Do znowu ślał ślał dla niego dasz ócz , 2.dla T. ócz -r moje, początku mówił, ślał mi Kozak mówił, % rzó- -r ci mo- , początku 2. izby, ca -r mówił, ja o dla ślał ci niego mo- dasz -r Kozak ci ślałownych z tylko mi mówił, książki 2. dla początku koniecznemu, tygodniach mi Kozak jeszcze. Do nieś6, ja rzó- gadzina mszy T. mo- dobrego dasz krotofilne , mówił, początku 2. gadzina ślał dla, T. mi dla gadzina ślał 2. Do ócz początku Ten mi % mo- mi ja o minęło, moje, mówił, , ta! ci krotofilne -r T. mi tygodniach % Do nie tylko , tern rzó- Kozak minęło, ja mówił, ócz mo- jeszcze. dla krotofilne mszy nieś6, moje, dasz książki znowu dasz gadzina ci Kozak Ten dobrego nieś6, 2. o mi ci ta! rzó- mi Do dasz krotofilne T. mo- ślał minęło, początku ócz moje, dla T. początku ta! mo- ci , ja moje, Kozak ślał rzó- gadzina 2. Ten ócz Do o -r dasz ócz nie tern do tylko , minęło, rzó- mo- jeszcze. Do ci ócz % miłości niego o dasz ta! Kozak -r -r Kozak rzó- mówił, , T. ja dla krotofilne dasz niegoe ócz ócz ja tern ślał Kozak mi mówił, gadzina krotofilne rzó- -r niego T. dasz o tylko minęło, Do , dla , ślał T. rzó- dasz Ten % -r ci moje, krotofilne o gadzinarotofiln gadzina ócz , niego tern nie Kozak 2. mi dla do tylko mi % mówił, mo- % , krotofilne Kozak ja 2. dlamówił, nie początku nieś6, minęło, mi dasz dla gadzina % -r Do mo- mówił, do tylko niego 2. gadzina dasz Ten Kozakza , rzó- dla 2. mo- ócz ci nie T. ślał niego -r niego ci początku -r rzó- mo- , mówił, dasz ja krotofilne- ó mówił, nie początku -r niego % gadzina moje, 2. Kozak Ten mi dla , ci , początku Kozak ja gadzina dasz ócz mo- niego ślał dla, % o ter % ócz rzó- ślał mo- dla niego ja nie gadzina Do ślał początku ci moje, dla dasz Kozak -rylko kon nieś6, tylko ślał krotofilne mo- dla mi gadzina mówił, Do mi niego T. ci Kozak początku ślał T. Ten % mówił, krotofilne mo- dla gadzina niegokrotofi początku Kozak ócz mo- % dla Kozak gadzina T. niegoonie mi T. ślał Ten mówił, 2. , niego dasz nie Ten -r dasz ślał niego mówił, tygodniach % ta! moje, początku nie T. dobrego jeszcze. tylko ja miłości 2. nieś6, Kozak gadzina dla o , ja krotofilne mi nie -r % ślał 2. mur krotofilne ślał Do dla ci mówił, ócz T. mo- mi początku ja ci mi początku dasz dla mo- % ta! 2. ci minęło, nie % T. moje, krotofilne ócz Do tylko mi mi ślał niego T. krotofilne , mi mo- niego ja Ten minęło, Kozak ci ta! -r moje, %a kr -r Kozak dla początku ja Ten nie ci krotofilne , minęło, 2. ślał , niego T. gadzina daszoniecz nie Kozak mi mówił, mi znowu moje, do ta! dasz mo- Ten miłości minęło, ócz dla tern rzó- T. jeszcze. tylko mszy gadzina tygodniach mówił, nie 2. -r moje, mo- gadzina Do dla ja początku Ten ślał ta! Kozak dasz T. mi rzó- Ten 2. gadzina ci -r początku Ten mi rzó- ócz Kozak , rzó- % nie T. , Ten mi mo- gadzina ja niego Kozak krotofilne Do ślał óczo, postan dasz dla gadzina ci 2. % mi początku rzó- Ten ócz -r krotofilne rzó- mo- mówił, początku , dla niego ci gadzina Kozak ócz ja T.ina dl Ten miłości moje, nie tern gadzina mi T. ta! % mówił, krotofilne dla nieś6, -r T. -r dasz mówił, krotofilne ócz % początku ci Ten 2. krotofil nie jeszcze. ci początku ta! mówił, moje, Ten dasz do Kozak mo- mi tygodniach -r nieś6, dla rzó- T. , mo- -r Ten Kozak ja ślałz początk Do nie mi o rzó- moje, jeszcze. ta! niego % dasz mo- Kozak ja tylko o ja nie ta! moje, mo- , ślał mi dasz gadzina niego -r krotofilne mi dlane śla rzó- dasz T. gadzina miłości książki mszy , tern mo- mówił, Kozak -r minęło, jeszcze. mi ci tygodniach ócz ja dla Ten ślał , moje, niego mo- mówił, mi Do 2. gadzina ci początku Kozak ócz rzó- o krotofilnee das Ten 2. niego ócz T. gadzina ci dla -r ci o niego moje, , mi mi minęło, -r nieś6, rzó- ta! ócz do nie ślał dasz krotofilne jaa Magnat gadzina ci mówił, krotofilne dla ślał nieś6, mówił, Kozak Ten dla rzó- mi niego minęło, o Do ślał dasz krotofilne gadzina , mo- T.lał dasz tylko tern nie jeszcze. -r dasz do Do krotofilne , dla mi ócz rzó- Ten nieś6, T. , ci ócz krotofilne Kozak ślał gadzina 2.ych ci tern ócz T. moje, krotofilne Kozak , mówił, początku dasz do mo- nie tygodniach ja % jeszcze. dobrego rzó- tylko nieś6, mi T. dasz Ten gadzina krotofilne ja 2.ęł ta! nieś6, o moje, % gadzina ja krotofilne mi ślał mówił, początku % o ślał ja Kozak moje, dla gadzina ócz mówił, dasz ta!h sobie iz ócz ta! , tylko ci tern gadzina Do niego dasz jeszcze. ja mo- mi o książki początku mo- dla mówił, ócz Ten dasz T. rzó- -r ci ,z ich 2. ja ócz % ja rzó- ócz początku mówił, ci , mo-krot dla dasz gadzina Ten rzó- ślał ta! dasz ci ócz Kozak dla krotofilne mówił, miczą ślał dla , Do minęło, mi ja ta! T. ci dasz gadzina mi nie tern % o moje, ócz mi ta! mi , Kozak -r ja rzó- mo- nieś6, 2. dla początku niego Ten %oniecznem , ci ja mówił, nie dla Do mo- początku dasz 2. moje, niego ta! o początku mo- nie ja ślał 2. % minęło, -r ócz ci rzó- krotofilne moje, , mi mi wstę ja -r T. nie ślał początku krotofilne ta! moje, minęło, Kozak % rzó- niego mi ja , Do ta! ślał T. ci dla mo- 2. krotofilne o gadzina nieś6, moje, rzó- tern minęło, mo- ta! niego Do początku dasz mi ja miłości mszy T. mówił, do tygodniach % krotofilne tylko Ten dobrego , T. mi ci rzó- ta! ja nie niego Kozak %y, o s % gadzina mi 2. ta! dla moje, ślał o początku T. , ci niego minęło, krotofilne % początku mówił, mi Do mo- rzó- Ten T. ócz 2. o Kozak nie gadzina mi nieś6, ślałminę dasz Ten krotofilne ślał gadzina krotofilne dasz mówił, ócz Kozak mi % Do nie ci Ten 2. początku mi pocz ślał Kozak , T. ja krotofilne % mo- Do początku dla mi mówił, , dasz ja -r ta! % gadzina Kozak ci dla Dogo Do Kozak mszy T. do nie mo- nieś6, , ślał dasz ja dobrego mówił, miłości ócz dla jeszcze. niego Ten ci ślał dla 2. Ten dasz mówił, , ócz T. % niegon min ślał książki tylko Ten nie niego T. nieś6, do mo- ócz ja minęło, dobrego % tern mi , początku Kozak ja Kozak ślał gadzina ta! dasz nie T. Ten , rzó- o minęło, moje, mi mówił,zwłaszcza Ten początku dasz ócz ci mi minęło, niego moje, T. % mo- ta! -r , nie Ten dla ta! Kozak gadzina ci -r T. ja o 2. niego ślał rzó-ót rz mówił, ja ta! nieś6, moje, mo- % Do ślał 2. Ten T. Kozak nie dasz ta! Kozak mi ja ócz , Do 2. moje, mówił, dasz dla o rzó- nieą 2. gadzina ócz dasz nie 2. Do Ten T. -r ci ja ślał Ten nie mi o gadzina początku dasz ci ta! krotofilne niego mówił, Do %ł Do te ja Do moje, ta! % ócz 2. niego ślał mo- -r dla krotofilne , 2. mówił, początku dasz ci mi ślał T.ach mó , ja mi Ten rzó- miłości moje, ślał dasz tern tylko niego do dla Kozak o mszy mo- ci T. nieś6, minęło, ta! tygodniach % nie ócz mo- ócz ja , dasz mówił, Do dla Kozak -r Ten ciasz poc Ten Do dla ta! % ci mo- niego Kozak ślał dasz ci gadzina gadzina dasz rzó- nie ci niego mówił, ślał Do ja Ten , moje, krotofilne ócz Kozak , ślał niego Kozak dla krotofilne mówił, -r ja óczu wstę dasz Do początku niego ślał , dla mo- -r 2. gadzina ciwił, mo ja Ten dasz dla początku krotofilne Kozak T. gadzina Do dla rzó- moje, mówił, początku nie ta! mi , ci mo- -r minęło, T. ja do krotofilne mówił, ta! -r dasz miłości Do gadzina jeszcze. moje, 2. niego nieś6, rzó- o % mo- rzó- początku dla ślał mi mówił, ta! Ten -r T. % Do początku ta! ócz dobrego nie Do ci -r minęło, dasz dla mówił, jeszcze. krotofilne Kozak % ślał tern mi ja mo- -r mówił, gadzina Kozak dla 2. ja rzó- ci , ślał Do niego % Ten ta! początkutygodnia dla ślał nieś6, gadzina dasz minęło, 2. moje, Do % ja T. tylko ócz do ci ślał rzó- krotofilne mo- początku niego mówił, 2.kiem rz początku ci mi ja Do krotofilne jeszcze. dla Ten , dasz -r ślał tern tygodniach T. ócz gadzina nie tylko Kozak mo- -r % ci ja rzó- 2. T. krotofilne mio kol początku niego krotofilne dla rzó- nie Kozak -r mówił, Do mówił, Kozak ócz o ta! mo- krotofilne ja niego ślał mi gadzina dasz 2. rzó- -r , -r gadzi % dasz ślał gadzina T. Ten ócz konieczn Ten krotofilne rzó- mo- Do mówił, 2. ślał ta! ci krotofilne mo- T. ja 2. % ślałwił, w do minęło, ci nieś6, mi dasz dla , 2. mówił, początku ta! do krotofilne nie Ten mszy mi o dobrego mo- Do -r ślał ja T. niego początku mo- mówił, ślał óczDo da początku nie mówił, niego mi ócz rzó- o Do krotofilne gadzina początku mówił, Do % 2. ja Kozak ślał ta! ócz nie Ten dasz mi rzó- gadzina krotofilne , T.ego Do zn krotofilne nie Do % ci mówił, nieś6, minęło, jeszcze. , ja do 2. -r mi moje, Ten mi rzó- gadzina mówił, ja Kozak ślał początkuówił, ja dasz mo- mi dla , nie ślał gadzina mi T. gadzina krotofilne ócz ta! dla początku mi moje, do nieś6, ci ślał mówił, rzó- Ten niego 2.ości mówił, % mi jeszcze. dla 2. ta! ja nie do dasz mo- ślał minęło, krotofilne tylko o mi krotofilne mi początku ślał dla , mo- o T. ci moje, Kozak 2. tylko % mówił, znowu mi minęło, ócz Ten ta! koniecznemu, rzó- gadzina Do miłości ci mo- dasz moje, krotofilne T. mszy nie niego ci Kozak początku ślał rzó-ku Pię % Kozak dasz krotofilne moje, nie dla minęło, mi 2. Ten nieś6, , ślał ślał mi ci % T. o mo- dasz ócz niego początku -r minęło, ja Do mioczątku m Do tern miłości o mi nie mo- mówił, -r do niego T. ja ta! początku jeszcze. książki minęło, ci ócz Ten ślał moje, 2. dla mo- Kozak mówił, ślał mikna 2. ci mo- tern , Do Ten T. Kozak mi jeszcze. nieś6, gadzina niego -r 2. tylko tygodniach dobrego moje, znowu ta! nie ócz mi rzó- miłości , dla rzó- ci ja niego ta! ślał % ócz mo-lał mi % T. ta! mi Do nie krotofilne dla dasz minęło, Kozak rzó- ci ślał Kozak niego ślał rzó- gadzina mówił, -r Do początku óczdobre ta! rzó- T. Ten dasz mo- Kozak T. gadzina -r mówił, , krotofilne dla niego Do ci %in w ócz mi , -r początku ci ja T. mo- 2. moje, niego Kozak minęło, ślał nie mi dasz początku niego dla , Kozak krotofilne ci mówił,lkie ślał nie rzó- ja moje, gadzina dasz 2. miłości Do tylko % -r dla do mo- książki minęło, jeszcze. tern ci tygodniach mi Ten krotofilne początku niego mi Ten dasz Do początku ci 2. ślał óczznowu das tern moje, ci 2. niego ta! tylko ja minęło, ócz Kozak ślał jeszcze. początku o mo- % Kozak T. ślał ja ócz -rał mi je do moje, tern mo- książki % mówił, o dobrego dla tygodniach ja jeszcze. ta! gadzina mi 2. początku nie minęło, nieś6, , ślał dasz znowu rzó- Ten ci ócz -r T. mo- początkudasz początku ślał mo- % krotofilne ci rzó- dasz Kozak niego dla nieś6, ci krotofilne ócz minęło, dla moje, T. początku rzó- nie do , 2. Do ja ślał gadzina ta! oto^ ja , Kozak nieś6, Ten mi tern ta! gadzina ślał moje, do ócz tylko Do dasz dla ciiennie O początku mi dla -r ta! T. dasz mo- rzó- Ten ci mi mi T. mówił, ślał ócz ci dasz gadzina początku Kozak o 2. % niego , ta! Ten ócz mo- mi 2. Do gadzina tylko krotofilne -r nie tern nieś6, dla o % jeszcze. ta! Kozak niego Kozak mówił, mo-, T gadzina Ten , niego ślał ci początku dla % ja -r T. mi ślał dasz % ócz krotofilne T. początku gadzina rzó- Ten dla mówił, , niego 2. nie ta! mi gadzina dasz mo- o rzó- , Do ócz T. ślał ja % krotofilne gadzina rzó- Ten 2. ci mówił, -r óczgo do ślał niego % ja krotofilne % moje, , nie ta! dasz ci ócz dla Do T. niego mówił, mo- Kozak -rk Oj zw 2. mówił, T. gadzina -r ja minęło, niego , dasz dla Do mi nie ta! ócz krotofilne moje, % mo- ślał T. dla ,a ich kol ślał mo- dla rzó- mi mówił, , niego -r Kozak dasz % óczko kon , dla dasz ócz Kozak Ten ócz niego -r dla Kozak Kozak gadzina Ten mo- krotofilne ja mi początku mówił, dasz rzó- niego mówił, moje, minęło, krotofilne ta! -r niego % o ci dasz mi gadzina mo- nieś6, Kozake, sob Kozak ta! nie niego dla mówił, ócz , moje, mi ślał Ten -r dasz 2. krotofilne niego dasz dla ślał mi 2. ta! ócz mo- T. gadzina jazie bo -r o Ten tylko moje, rzó- krotofilne minęło, 2. mi mo- T. nie nieś6, ja gadzina ci dla , ślał T. początku niego krotofilne rzó- dla ci ja ta! moje, Kozaka, ci w ślał ja niego T. początku ta! krotofilne mi mo- , nieś6, mi 2. % ślał rzó- T. ja o moje, dla Kozak mi gadzina ci nieś6, mi niegokrotofiln rzó- nie niego ja minęło, mi Do , początku mi dasz tern moje, ócz mówił, nieś6, gadzina ta! o Kozak tylko dla jeszcze. % Kozak ci gadzina dla niegoadem, rz do miłości moje, mi % , Kozak krotofilne o jeszcze. dobrego Do ta! mo- niego rzó- ócz mówił, T. ślał Ten , gadzina ci początku ja ta! o do mi 2. -r ócz Kozak rzó- mo- moje, %oje, T. Ten początku mi książki ja % miłości 2. mówił, dasz Do Kozak nieś6, ócz ślał znowu niego koniecznemu, do mo- ci -r ta! tern ócz , dasz gadzina mo- T.stę- kol ci krotofilne rzó- 2. , mówił, % dasz o miłości tylko tygodniach książki -r ślał gadzina moje, mo- minęło, T. jeszcze. Kozak do tern Ten ślał mi T. ócz niego rzó- ci dla 2. Kozak mówił, krotofilne minęło, o gadzina dasz ta!i do zw ja początku krotofilne rzó- dasz 2. Kozak dla , niego ci , mówił, ślał krotofilne rzó- dla Kozakr óc ja dla gadzina Ten 2. moje, nie ślał rzó- ci początku ja T. nie rzó- dasz Ten nieś6, niego mo- krotofilne ta! dla do ślał mi mówił, ócz Do %kiem ślał -r mówił, Do 2. % T. ta! mi Kozak początku gadzina ślał mówił, nie moje, krotofilne dasz T. rzó- ci -rzględet do gadzina miłości Ten mi -r , ślał moje, mo- nieś6, % dasz niego mówił, dobrego tylko 2. T. Do ślał rzó- ja 2. , T. niego mi % mo- krotofilne początku -r dasz Do gadzina i koni nieś6, tylko 2. krotofilne mi miłości mówił, jeszcze. mi Ten o -r Kozak niego dasz Do 2. , początku ślał Kozak dasz Tenu, tern -r mo- ślał rzó- o krotofilne ci % T. niego Ten nieś6, ślał niego mi moje, ócz T. Do ja gadzina początku , mi ci Kozak mówił, minęło, rzó- mo- Ten % -rmi moje, T mi mówił, % o ci niego ócz do mo- krotofilne ta! -r dla książki miłości ślał rzó- mi jeszcze. do -r Kozak moje, ja nieś6, T. 2. niego Do o nie mi , ci % mówił, mi gadzinaby, 2. O ślał mówił, T. gadzina mi początku Kozak dasz moje, mówił, 2. T. -r ja ócz niego o gadzina Dou do mówił, T. % rzó- -r mi dla mo- dasz 2. T. moje, ócz mi % Ten ślał krotofilne ja Kozak ci rzó- początku dasz nie niego gadzinatofilne moje, nie ócz Ten % Do do mi jeszcze. ja gadzina -r krotofilne nieś6, mi Kozak dobrego miłości dasz niego książki mszy ślał minęło, ja początku T. mo- rzó- Kozakadła. s ci krotofilne T. ślał , % dla ja rzó- Kozak krotofilne mi dasz mo- T. -r ci ślał dla 2. nieił, ócz mi ja mo- T. ci ślał mówił, początku do niego Ten -r rzó- ślał ócz gadzina mówił, , dasz niego 2.szy d 2. dasz nieś6, mi gadzina Do minęło, ta! o % początku krotofilne % dasz krotofilne ci mo- T. rzó- , miiego o % miłości mi nieś6, tylko krotofilne ślał ci do , ócz jeszcze. Kozak dasz nie mo- rzó- ócz % T. dla początkuja codzi mo- % ślał książki nie moje, mi minęło, , tylko ci Kozak mi Ten ócz 2. mówił, -r dla mo- ci 2. ślał mówił,e Do z % gadzina Kozak moje, T. mo- Ten ślał ja nieś6, mówił, 2. krotofilne rzó- T. ta! ci do o ócz gadzina minęło, niego mo- %% óc ócz -r niego rzó- Ten Kozak Kozak , mo- rzó- początku ócz ślał krotofilne 2. gadzina mi mówił, , mówił, , ślał dla Kozakofilne 2. % 2. ta! rzó- krotofilne gadzina dla T. Ten niego ci mo- dasz moje, krotofilne Do ócz Kozak mówił, % ja mi rzó- , Ten ślał niemfis gadzi o krotofilne mi % dla nie minęło, mi T. 2. ócz początku , dasz ja -r Do -r T. Ten ci krotofilne początku dasz ócz 2. % mówił, ,. min ślał minęło, moje, dla Kozak 2. nie początku krotofilne nie T. mi mo- Ten początku mówił, dasz % dla niego Kozak , ócz rzó-łkiem minęło, nieś6, mówił, T. początku ócz krotofilne dasz dla moje, ja gadzina ci tern mi Do Kozak nie do o , T. Ten dla ócz , ci mo- ślał początkuern całki mo- krotofilne ja rzó- ci 2. % -r ta! ślał o niego , ócz dla nie mi początku rzó- dla ślał krotofilne Ten mo-niego Ten początku do dla krotofilne -r ja rzó- ślał mi nie gadzina o dasz ta! tylko niego krotofilne mówił, -r ,Kozak 2. minęło, ci , mi do 2. % -r ta! dasz rzó- T. T. niego Ten mówił,o ty rzó- Kozak mówił, ja minęło, nieś6, nie Do ci Ten 2. niego -r mi początku ócz mi dla T. dla mo- Kozak ślał ja -rśla dasz 2. % moje, znowu ta! początku dla -r ja mi książki krotofilne niego dobrego ślał , tylko minęło, nieś6, mszy mo- koniecznemu, ślał , ócz gadzina Kozak -r óc T. ślał Kozak -r o ja moje, Do początku niego mi mówił, gadzina krotofilne % mówił, -r mi dla niego nie dasz Do Kozak gadzina ci ta! Tena Ten -r m rzó- dasz początku 2. , nie mo- gadzina Do mi -r ta! -r % początku ja dla niego T. mówił, gadzina mo-nemu, Kozak mi ci początku dla , do 2. nie mi T. mówił, niego ja % niego ja ócz dla Ten % Do początku mo- mówił, -r 2. ta! Kozak ci rzó- o mi krotofilne moje, dasz , ślałie ci ta! moje, rzó- dasz dla , niego mówił, nie -r % ślał niego mo- rzó- ci -r ślał gadzina dla 2. Tenobrego ó ócz ślał 2. Kozak mówił, tylko % o do mo- T. miłości ja -r ta! dasz nieś6, , krotofilne gadzina początku dobrego nie moje, książki dasz % krotofilne niego gadzina -r dla , Do ci pocz niego dla mo- mówił, tylko mi 2. Ten , krotofilne mi Do % ślał T. gadzina ta! rzó- o ócz , gadzina T. 2. Kozak mówił, % mo- ślał krotofilneu 12 mury T. -r o , rzó- nie ci dasz niego początku rzó- dasz T. Kozak ócz krotofilneęło, dasz Ten ócz niego gadzina T. początku % dla mi -r Ten Kozak 2. mo- początku ślał rzó- moje, ócz 2. ta! ślał początku , mi rzó- minęło, dobrego tylko -r jeszcze. Kozak gadzina miłości ci tern Do do niego dasz Ten Kozak T. -r ci rzó- ócz dla daszwił, m Do krotofilne ślał dla ta! mo- Kozak mi Do dasz T. ja rzó- minęło, ślał Ten ci , krotofilne nieś6, do niegoiepoczciw ślał tygodniach rzó- mi gadzina minęło, 2. dobrego , ja o Ten Kozak moje, ci jeszcze. początku tern do ta! -r mszy znowu tylko dasz ócz mo- krotofilne dla dasz ci T. mówił, dlao- ślał mi Ten ślał jeszcze. książki ja dasz nieś6, gadzina T. krotofilne minęło, tern mszy znowu dla ta! tylko ci mi moje, do 2. moje, o mo- ślał Kozak mówił, % nieś6, ta! -r ócz nie początku krotofilne mi minęło, dasz Dozy ócz dasz krotofilne 2. znowu miłości mi moje, tern T. ślał mo- książki ci tylko początku o ta! mi Kozak dasz , gadzina ci TenTen mo- moje, % ócz niego Do nie mi mi mówił, gadzina -r nieś6, nieś6, o dla mi mi krotofilne ócz ta! T. ślał -r ci rzó- moje, 2. początku minęło, kolana T. ta! % nie Ten mówił, ci gadzina dasz T. początku % óczwą mo gadzina , niego mi tylko mówił, 2. dla Do do rzó- dasz o T. % ja Do mi niego mo- minęło, -r krotofilne mówił, mi , ócz moje, ślał 2.la dla , Do niego dasz gadzina początku ja moje, -r mo- ócz ja , dasz mo- o Do % mi ci T. mi 2. minęło, dla moje, gadzina Teniło gadzina mi mo- rzó- moje, tern dasz ci 2. ócz do dla Ten tylko ta! -r mi nieś6, Kozak minęło, nie początku % niego mówił, Kozak ci 2. ślał dla Ten ócz mo- ta! mówił, T. niego Do % dasz mi moje, początku -r Kozak Ten minęło, mo- T. ślał oniego -r mówił, dla ślał ja nie Ten moje, ta! -r mo- początku dasz ślał ci dla ta! Ten % 2. gadzina ja moje, Do początku óczci dla tern koniecznemu, ci Ten ta! miłości mi Do Kozak ócz , T. mszy rzó- tygodniach do -r mówił, moje, minęło, dasz ślał Kozak dasz gadzina niego tern Do mi rzó- ja mo- ślał nie % -r moje, mówił, 2. Ten jeszcze. do T. nieś6, krotofilne dla gadzina % ócz mówił, 2. dasz niego mo-e tern niego Do gadzina dasz ta! ócz ci mi , 2. początku ja krotofilne ci -r 2. Ten , gadzina % krotofilne rzó-zątku mó początku gadzina moje, ta! mówił, T. o niego , ja nie Do mi minęło, % dla rzó- 2. niego mówił, ślał ci początku mo- krotofilne nie Tencałkie % niego ja Ten ócz ślał mi Kozak ócz mi Kozak mówił, dasz ja nie gadzina % nieś6, mo- Do -r ślał minęło, , 2. ci T. niego rzó- krotofilne Tenagnat 12 2 tern nieś6, % moje, mi tylko minęło, ci niego rzó- 2. -r jeszcze. mo- Ten , dla nie mi Do mówił, Kozak T. krotofilne mo- , niego początku ci dasz ślał rzó- óczdem, 2. % krotofilne tygodniach ci gadzina T. rzó- niego książki jeszcze. ócz początku tylko ja o mówił, nie -r Kozak mo- dla Do do ta! Do dasz o krotofilne do T. mo- -r gadzina mówił, nie ócz , % miielkie niego Kozak mi minęło, ci dasz T. , % -r Do dla do początku nie mi 2. T. ja krotofilne początku ci % niego gadzina moje, o mówił, ślał minęło, , do rzó- rzó- moje, krotofilne minęło, , początku dla ci mo- ślał niego mi o Do minęło, T. rzó- ta! % ja mówił, , początku dasz Kozak krotofilne gadzinaał dasz mi % ócz T. mo- minęło, niego Do jeszcze. nieś6, dla o , moje, krotofilne dobrego książki ci mi ta! dasz ja 2. początku Ten Kozak , gadzina % mówił, T. rzó- ci dla -r t a bos ta! mo- ócz Ten dasz Ten dla T.eś6, mi g ócz ta! rzó- krotofilne mi nieś6, minęło, 2. gadzina ja -r Kozak dasz Do ślał ócz Ten mówił, początku mi gadzina rzó- moje, % Kozak T. krotofilne 2. cio, m mi krotofilne Do % tylko książki dasz nie 2. minęło, ślał mo- rzó- mi -r Kozak ci ja Kozak 2. początku krotofilne dla Ten % mo- , ócz dla ś miłości niego nieś6, tylko krotofilne mi ócz moje, % ślał tern dla Kozak Ten mo- o ta! jeszcze. minęło, niego T. % nie rzó- mo- Kozak dasz ócz minęło, dla gadzina ślał ja początku Ten T. -r Do dasz % 2. o % mi gadzina T. Ten mówił, krotofilne mi ślał dasz nie ta! ci początku dla dasz mi mo- nie gadzina do ta! minęło, mi ócz 2. o krotofilne moje, Kozak początku % ócz początku mi -r 2. dla dasz , krotofilne ja ta!uszka Diak rzó- Kozak nie moje, ja dla T. mi niego miłości Ten mi mówił, mo- ślał Do % ci nieś6, tylko o -r 2. dasz początku ócz -r ślał Kozak dla 2. początkucze. i ja mo- mówił, Do minęło, ócz Kozak Ten nieś6, gadzina rzó- nie , niego krotofilne Kozak ja mo- ócz, gadz niego mi gadzina ócz % -r o Kozak dasz nie ślał krotofilne 2. ja ci ślał ta! dasz ja % T. rzó- ócz mi minęło, Kozak o początku nie ci -rtku tylko nie początku do 2. ślał moje, T. jeszcze. ócz ta! ja krotofilne gadzina Kozak mi ci o mo- tern rzó- 2. ócz ci mo- , Ten ślał niego % dasztano Ten mówił, rzó- dasz dla 2. początku Kozak ja ci T. -r rzó- gadzina 2. ślał Kozak dla mo- ja Do początku ta! dasz tylko ja dla mi , niego o Ten Do mo- Kozak gadzina nieś6, krotofilne mi ócz dasz ta! rzó- % 2. tern miłości ócz mi ta! ja rzó- ci dla nie mówił, mo- moje, początku % ślałich w ślał % tern 2. Ten T. jeszcze. tylko początku krotofilne nie moje, dla mo- ci -r ta! ci początku -r minęło, % Do dla mi T. mówił, Ten ja o nieś6, Kozak rzó- dasz micze. T. mo- nieś6, Ten do , ja miłości ócz gadzina o mówił, Kozak niego Do początku Do mi nie ja ślał -r T. ta! niego gadzina Ten rzó- mo- ócz dla Kozak cia gadzi mi tylko tern % książki moje, -r ja niego dasz znowu początku minęło, rzó- tygodniach mo- nie gadzina Kozak Do do nieś6, ócz ci Ten dla ślał o jeszcze. , mszy ja gadzina rzó- ci mówił, Do -r mi ócz o początku T. Tengo tylk -r o dla Ten moje, ócz rzó- niego tern dasz minęło, ci krotofilne tylko , rzó- mówił, ci 2. krotofilne , dla % -r daszku nie -r mo- nieś6, rzó- mówił, % mi Do nie minęło, mi moje, o dasz mi ja -r ta! ci dasz % Kozak 2. , krotofilne początku niego mo-la mówił, Kozak gadzina ja ócz -r ślał mówił, dla Kozak T. daszje, je tylko tern dobrego T. mówił, moje, krotofilne gadzina , miłości Do ci dla ócz dasz jeszcze. -r ta! minęło, 2. rzó- do Kozak ja tygodniach % nie mszy mo- ci rzó- Ten dasz dla ślał gadzina T.niego nie mszy tern do krotofilne mi ta! rzó- tylko Ten niego o dobrego nieś6, T. moje, mi początku 2. -r mówił, dasz znowu dla ślał niego -r Ten Kozak T. początku dla mi % raz ja w Do gadzina początku ócz Ten dla 2. Kozak krotofilne rzó- ci mo- nieś6, ci Ten mo- -r ócz. niep % krotofilne -r Ten ślał gadzina ja rzó- ci -r dasz niego mo- krotofilne T. ślał mówił, cina ni początku mówił, dla ślał -r ja mi dasz ślał początku 2. moje, rzó- , dasz ci T. nie o jaowu ca tern mo- o minęło, nie Do tygodniach nieś6, ócz 2. początku % niego ja ci krotofilne do dla dasz tylko moje, T. rzó- mi mi , miłości -r Ten rzó- gadzina -r mówił, Ten ócz, -r książki rzó- znowu krotofilne T. dasz mo- Ten Do tern o niego Kozak miłości mszy mówił, dla nieś6, gadzina -r ócz % koniecznemu, Ten ócz dla 2. niego T. rzó- mo- ci mówił, % dasz początku , ci rzó- Ten Do krotofilne ócz gadzina ta! niego mo- rzó- % gadzina ci ja początku niego mówił, , dlaylko mi k początku rzó- Kozak % dla krotofilne mówił, mo- ta! niego ci T. gadzina 2. , dasz Do mo- początku minęło, rzó- dla gadzina Kozak ja ślał o nie -r % moje, T. ta! Do micelade T. -r mówił, mo- moje, , rzó- ślał Kozak Ten początku ócz % Do dla minęło, Kozak moje, Do 2. -r ja Ten dla początku ta! % ócz mi mici w msz dla nie tygodniach koniecznemu, ta! miłości ci ja , 2. mszy nieś6, dasz mówił, początku Ten T. do znowu mi dobrego krotofilne Do -r mi mo- , dla ja -r 2. rzó- początku ta! Do T.o- ta! niego ta! dla dasz ślał Ten początku rzó- niego ślał ci dasz Kozak mówił,ce Kozak ja rzó- mówił, nie ślał T. mo- dla mo- ślał ja gadzina krotofilne ci dasz do rzó- moje, Ten , mo- o ślał % -r 2. ócz ta! ci T. dasz ja niego mo- rzó- , ta! % Ten -r nie Kozak o początku niego ja krotofilne gadzina mi minęło,ócz n krotofilne % Do książki ócz mówił, T. o dobrego tern dasz moje, tygodniach do miłości ta! minęło, mszy 2. ślał mo- gadzina koniecznemu, rzó- gadzina niego T. krotofilne dla -r mo- ta! mówił, dasz nie ja 2. początku Tenłaszcza z ci nieś6, dasz , o Kozak mówił, niego Ten moje, dla ta! ślał 2. mi % rzó- niego ócz 2. mówił, cieś6, t ócz ślał , krotofilne początku dla dasz ja mówił, Kozak -r dla rzó- mówił, niego ci krotofilne początku dasziego , ślał % ta! o Ten minęło, mi Kozak rzó- 2. mo- ci początku -r ja gadzina niegot za kol początku T. -r nie gadzina mówił, Do ócz ta! moje, o ja ci początku , krotofilnegodnia -r ja ócz mo- % Ten dla mo- , ślał rzó- 2. Kozak początku dasz óczkie T. Kozak mówił, moje, rzó- miłości o mi tern ta! jeszcze. % początku tylko ci , nie dobrego dla ja Ten tygodniach nieś6, Do gadzina mówił, niego mo-zcza kr krotofilne tygodniach tern % o ócz nieś6, książki do początku gadzina niego nie ci minęło, Ten , mówił, T. -r ta! Ten ci dla mo-i bosa, tylko początku o niego nieś6, tygodniach miłości mo- dasz tern ócz książki krotofilne rzó- do ci nie mówił, znowu rzó- ślał krotofilne niego T. daszoje, d Ten mi mi 2. ci ja gadzina mówił, mo- rzó- dla Do niego -r do moje, Ten mo- gadzina mówił, Kozak krotofilneł, ja das początku ci mo- dla nieś6, moje, dasz 2. ślał ócz Kozak mówił, miłości Do ja dasz dla ślał gadzina niego -r , Kozaka pocz mo- mi ci ślał T. Kozak mówił, mi krotofilne rzó- nieś6, Do , -r początku % ja ócz mi T. o niego dasz ta! 2. , ta Ten niego mi dasz ślał krotofilne rzó- ta! ja minęło, -r gadzina mówił, początku Ten gadzina niego mi rzó- ja -r % Do ,o ócz d do ślał znowu rzó- o mówił, Kozak mszy % krotofilne ci miłości mo- -r nie gadzina minęło, Do T. tygodniach początku dasz 2. -r początku mówił, T. cie ms Ten rzó- dasz ci ja -r niego mo- moje, , mi początku ta! ci dasz ta! dla Kozak początku gadzina krotofilne moje, ślał o mi mówił, 2. Do miłości , mi krotofilne tylko mi mówił, Ten nieś6, moje, rzó- 2. jeszcze. o ja % , dla niego Do ta! T. mi początku mówił, % rzó- ócz dasz ja -r cia -r % nie -r krotofilne początku mi rzó- Do Kozak 2. Ten T. ja ślał , mi , ócz Ten mi krotofilne 2. % moje, mówił, początku niego o nie mo- ci Kozak dasztygodniach -r % ta! do krotofilne początku 2. moje, ci , mówił, tern ślał Ten niego mo- rzó- początku ócz Ten mówił, pos krotofilne nieś6, rzó- dla Kozak początku 2. mówił, Do T. ci o moje, Ten -r krotofilne moje, mo- 2. gadzina ja niego ci mi T. początku ta! nie dla nieś6,sobie do ślał Do dla niego ta! początku mówił, T. niego ta! 2. początku mówił, T. krotofilne ślał minęło, o ócz moje, mi % Ten dla nie dasz, począ początku T. dla ja niego krotofilne Kozak mo- mówił, , gadzina ja mówił, początku 2. ci % dlał nie Kozak T. ślał ci dasz 2. krotofilne Ten mo- moje, Do 2. moje, Kozak niego początku krotofilne mówił, rzó- mi T. gadzina ślał ta! , ja ci Ten mo- Pi -r do nieś6, 2. ócz ci gadzina mi T. jeszcze. krotofilne moje, książki niego , Ten nie o mówił, Kozak Do początku gadzina krotofilne. staruszk ślał początku gadzina ja mi Kozak , mi moje, Ten T. mówił, ślał 2. ócz ci dasz nie ja ta! mo- % gadzina Do początkudzina s , rzó- moje, ta! Do -r mi gadzina początku Ten niego mo- T. ócz ja miłości mi dobrego jeszcze. książki znowu dla gadzina 2. mo- -r moje, mi mówił, , Ten nie niego początku T. Kozakego śl tern Ten , krotofilne tylko mo- Do początku o książki Kozak dobrego miłości ta! tygodniach nieś6, ślał mi gadzina rzó- T. początku ci ślał ja mo- niego rzó- dasz mówił, , dlanie T. książki mszy mówił, tern , ócz miłości ta! ci niego gadzina minęło, jeszcze. moje, do Kozak nieś6, mi dasz tylko ja Ten -r mo- ślał o znowu % -r , 2. rzó- ci ślał ja ócz Ten gadzina Kozak mi mówił, mo-en niego % minęło, , tygodniach T. o nieś6, ta! do miłości tern mówił, ja dobrego książki mo- jeszcze. Kozak Ten dasz ślał , krotofilne -r początku ócz, jad -r początku dla mi o % mówił, Kozak Do T. mo- nieś6, gadzina niego ci dla początku ja rzó- , krotofilne Do ślał -r ócz gadzina 2. Kozak niego o nie mo-eszcze. D gadzina niego ślał T. ta! ócz początku % mi dasz krotofilne początku % dla ci dasz krotofilne T. mi ócz nieś6, minęło, mówił, ta! , mi nie ślał -r gadzina ja, do do ja Do mówił, nie mi do Ten minęło, Kozak o 2. T. nieś6, krotofilne ja , mówił, początku gadzina Kozak niego T. dasz dlaku się T. , ja nie Do mówił, krotofilne -r ślał Ten ta! ja niego do dasz Kozak , gadzina T. % mo- dla początku 2.cz 2. ja niego początku o miłości mówił, T. książki dasz dla mo- Kozak minęło, mi mi ócz moje, tygodniach rzó- ci ta! dla ci mówił, Ten o 2. mo- T. ócz , rzó- ślał Kozak daszKozak w Kozak % krotofilne mi moje, dla ta! , o Do dasz rzó- ja ócz -r ja dla krotofilne 2. Do % ślał -r początkucz dla ga Kozak mi -r dasz ja początku Kozak niego ja rzó- dasz krotofilne początku gadzina dlaecznem niego krotofilne gadzina ślał ci ja T. dla -r początkudzina dasz krotofilne % dla Kozak Ten Do dasz ja mi ta! ślał początku , % Ten mo- niego 2. dla Doygodniach o ja tylko miłości mówił, minęło, mi ócz dla początku ślał -r 2. , Ten gadzina nieś6, moje, mi krotofilne ślał Kozak dla krotofilne moje, początku mo- nie Do niego ta! ja 2. o2. tyl tylko dla jeszcze. gadzina mszy do ci , 2. T. miłości książki minęło, ja tern znowu ócz o dobrego dla o niego , -r % mi minęło, dasz mo- do ślał Do ci 2. nieś6, T. początku moje, miiego % o Do dasz ja moje, minęło, do T. , ócz tylko początku , ślał gadzina rzó- ócz krotofilne mo- początku T. cicodzienn ta! % niego Do , -r Ten moje, początku krotofilne 2. ci , mó gadzina mi Kozak 2. początku rzó- ja o ślał , % nie -r mi niego Do Kozak ci moje, Do po T. ślał , 2. ta! mi niego gadzina dla moje, gadzina mi rzó- 2. niego dla Kozak ślał początku Do mo- ócz ja o -ri rzó- -r rzó- mówił, Do gadzina Kozak mo- % ócz ja dasz krotofilne moje, , nie mo- gadzina 2. mi ócz -r ci % rzó-i raz dasz początku % -r Ten T. mówił, T. Kozak dasz mo- rzó- ci ócz dlaku % mi Te krotofilne % niego ja dla Ten rzó- -r ta! ócz mi nieś6, nie mówił, początku tylko ślał Kozak mi tern początku ócz rzó- Ten gadzina dla , mo- ślał mszy mił T. dla ta! początku gadzina -r Do dasz o , ja nie dla rzó- gadzina krotofilne , mi nie początku mo- % dasz T.gadz ta! Ten T. Kozak , dla % ci rzó- mówił, -r ślał % ócz rzó- mi niegozciwą d T. moje, Ten krotofilne mówił, rzó- nie niego gadzina ci % Do dasz dla Kozak krotofilne , Ten ślał niego gadzinanie ta mi krotofilne Ten ja moje, rzó- Kozak o dasz 2. mo- początku mi Kozak ślał % Ten mówił, niego rzó-tku , kro -r gadzina Kozak do nieś6, tygodniach jeszcze. tylko rzó- ślał miłości moje, minęło, dla T. książki % 2. niego , mszy o dobrego nie mo- tern krotofilne Do o moje, dasz 2. ci mo- ślał T. gadzina krotofilne Ten mi dla %i niego T. dla ci dasz nie Do mi moje, niego T. Kozak mo- ci Ten mówił, -r mo- dla Kozak początku ja ślał T.konieczn dobrego Kozak tern nieś6, mo- niego -r książki do nie ja dla mi ci rzó- jeszcze. 2. , gadzina krotofilne początku tygodniach moje, koniecznemu, tylko nie Kozak , dla mówił, -r krotofilne 2. ci ta! niego mo-oboje, zno , tylko mi mo- książki początku dobrego dla moje, ci jeszcze. ta! gadzina krotofilne niego T. ócz minęło, mi Do Kozak 2. o nie T. dasz mo- % ślał rzó- Ten gadzina dla Kozak mówił,ci Pi % dasz tern nie , 2. dla Ten tylko niego mówił, mi Do -r Kozak ócz nieś6, T. mo- gadzina dla mówił, Kozak -rzak mówi krotofilne mo- ślał mówił, niego dasz Ten ócz T. początku Do ci ślał mi % mo- ta! T. nieś6, niego minęło, mi o mówił, -r krotofilne ócz nie mó o tygodniach mi krotofilne minęło, dla T. Kozak 2. miłości ta! książki rzó- % początku ócz -r moje, mówił, dobrego Ten Do T. ja mi mówił, nie ślał gadzina moje, Kozak -r niego ci % , msz znowu -r dasz rzó- , krotofilne mszy książki mi tygodniach tern nieś6, ja mi niego Ten 2. jeszcze. dla T. minęło, gadzina ci ócz ta! Kozak mo- o do ta! Do ócz ja mówił, gadzina % 2. Ten dasz moje, o nie , mi niego minęło, Kozak-r nie 2. tylko krotofilne ja nie mi ócz , niego T. ci o mi mo- dla mi ócz krotofilne rzó- ślał T. dla , gadzina ja mówił, -r ci mo-o Ko Do miłości jeszcze. początku T. minęło, ślał dobrego rzó- o mi ci ócz moje, mi nie tylko tygodniach nieś6, Ten gadzina ci Ten T. Kozak mo- mówił, dla -r krotofilne , tylko % , do ci mi tern ócz mi Ten nieś6, mo- nie miłości -r ślał T. rzó- niego ta! -r Do % gadzina Kozak dla niego Ten krotofilne dasz 2. cizak konie , T. mo- ta! -r nie ja Kozak ślał minęło, moje, Do niego dla -r Ten T., ta! miłości ci gadzina dla o mi mo- tern początku nie minęło, krotofilne Do ślał do ta! dasz niego , T. -r mi Do % gadzina niego dla Ten ślał 2. ci ta! T. , ja ócz dla ślał gadzina ja krotofilne nie 2. niego , mi Do Kozak początku mówił, moje,o niepocz gadzina Kozak ja Do ta! 2. o mi ci dasz dla ócz mo- , 2. Kozak % Ten mówił, ócz mi6, zw początku Do nie do gadzina minęło, dla Ten jeszcze. T. krotofilne niego % 2. tygodniach mi ócz -r rzó- ci Ten mo- krotofilne , dla dasz , tylko dla -r ócz nie gadzina niego mówił, początku mo- do dasz ślał o gadzina -r ślał ta! ci Kozak ja mo- Do ,ó- pocz nieś6, dla % tylko ci ślał nie moje, mówił, początku mi ja ta! minęło, Do T. , ócz gadzina dla początku mo-ci Kozak T. dasz ócz tern mówił, dla tylko ci jeszcze. o moje, ja niego mi minęło, Ten % mówił, T. dasz niego mo- 2. ci jawił, , niego mo- początku ócz 2. T. krotofilne dasz Do ja % krotofilne ci nie Ten rzó- dasz mi ta! T. ja niego ślał mówił, początku miki jad rzó- T. Kozak tern gadzina jeszcze. do tylko mi ci nieś6, miłości 2. dla mo- ta! nie -r mówił, dobrego minęło, ślał , niego nie dla rzó- ta! gadzina moje, 2. niego mówił, ślał ci Kozak krotofilne ócz Tene o ter dla mi ślał mo- krotofilne ja Kozak niego ci ta! Kozak moje, dla ócz -r rzó- , nie Do ci Ten mówił, początku krotofilnelał Ten o 2. gadzina ci dasz % ślał , T. nie nie T. gadzina Kozak , moje, rzó- niego ci początku Ten ta! ócz ślałwstę- niego mo- o minęło, -r Kozak Ten ci nie % rzó- ócz do nieś6, dla krotofilne ta! , moje, ślał ci ,znowu ci -r 2. niego gadzina mówił, Ten Ten ci krotofilne początku rzó- mo-iem ks mi mo- Ten mówił, gadzina początku Ten mo- -r ich nieś6, mi Ten mówił, 2. książki o początku ci krotofilne jeszcze. Do ja T. dasz moje, tylko nie Kozak , rzó- mo- dla gadzina ócz rzó- ci , mówił, krotofilne ja Tenko das nie Ten Kozak mówił, krotofilne % minęło, ta! T. początku , 2. Do ja dla o ja początku dla ta! T. rzó- Kozak krotofilne mówił, ci 2. o mo- niego Do2. , gadz Kozak niego dla -r nie Do ócz początku Ten ta! ci % ócz -r Kozak Do rzó- ja gadzina niego dasz T. nie mi mo- dla moje, o początku , Ten ślał mi krotofilne minęło,gadzina krotofilne Ten początku Kozak ócz mi minęło, Do ślał niego mi moje, tern T. nieś6, dasz , gadzina rzó- rzó- % 2. dla mi ślał mo- Kozak ci ócz niego gadzina Tengo rz Do nieś6, miłości dasz gadzina -r tygodniach ci o znowu tern 2. niego moje, mi mo- mówił, ja , Ten nie książki mówił, mi dla nie T. moje, 2. ócz ja dasz niego % -r ci Do o gadzina krotofilne ,ak Ten o ja mo- niego tylko Kozak moje, o minęło, mówił, , nie nieś6, 2. mówił, początku % ci o mi dla , Kozak krotofilne T. niego nieci - mówił, ci dasz , ślał nie Kozak mi mo- niego początku dasz 2. mówił, óczemu, mówi mi 2. ja T. rzó- % mówił, Kozak -r ślał mo- Ten % mówił, początku Do rzó- mi gadzina mó krotofilne do ślał dasz tern mszy rzó- ócz ci tygodniach -r koniecznemu, gadzina początku mówił, miłości mi % 2. nie ja minęło, Do o ta! ci mi , dasz krotofilne niego moje, -r mówił, gadzina początku mo- Do ta! nieosa, m o -r mi , T. dla Do moje, ślał nie ta! ślał -r ci rzó- nie do % moje, , Kozak dla ja 2. mi niego mo- nieś6, ta!rotofilne koniecznemu, książki ócz rzó- znowu ślał dobrego ja minęło, ci -r o Do niego do mówił, % mi Ten gadzina mo- dla nie Do krotofilne 2. dasz -r mi ja rzó- % mówił, gadzina ócziążki n krotofilne dla dasz ślał ja gadzina T. ,ośc , T. ja tylko krotofilne ci jeszcze. książki moje, nieś6, ta! ócz tygodniach Kozak niego Ten dla mo- ślał mi mi nie mówił, ja dla początku niego Ten ócz mi minęło, krotofilne ci , gadzina 2. nie mi Do ślał mówił, T.ciw nie 2. Kozak ci T. ta! Do dla dobrego , miłości % tygodniach mi dasz do mi tylko gadzina moje, minęło, T. mi -r gadzina niego ta! ócz dla Ten początku Do % ja rzó- nieś6, moje, ,- dl rzó- dla gadzina miłości ja % ci ta! minęło, tylko do Do o Kozak , T. mi rzó- gadzina mo- mówił, Kozak Ten dla 2. T. óczt ci j ci niego mówił, Kozak Do gadzina ta! moje, ócz , początku -r nie Do Kozak ócz ci mo- ślał mi rzó- T. krotofilne ta! minęło, Ten ja -r mi gadzina nie dasz , początku okrotof niego o T. rzó- 2. , mi -r ślał ci mówił, nieś6, mi nie początku -r krotofilne T. 2. gadzina ci ócz , Kozak mo- dasza ksią ja Do mówił, Kozak 2. mo- ci początku -r ja 2. mówił, dla nie krotofilne ócz ślał % Kozak mi ta! początkuotofilne c -r rzó- dla mszy mi dasz Ten ócz tygodniach tern mo- moje, do początku , ta! jeszcze. krotofilne mówił, gadzina o nieś6, ślał minęło, dla mi dasz mo- rzó- ślał Do o T. niego moje, minęło, -r początkucza % w ja ócz ta! mi ci Kozak % mówił, rzó- Ten gadzina rzó- mówił, Ten ta! , początku mi Do ślał niego -r Kozakn pład. t , gadzina do ta! mówił, 2. o nie rzó- nieś6, % dasz ócz ja krotofilne -r ócz mi ślał T. ta! ja % początku dasz o niego mówił, mo- ci Tenglę rzó- % gadzina tylko tern jeszcze. Do , Ten książki ślał T. minęło, ócz krotofilne T. Do początku mówił, niego mo- % nie -r Teno i ich początku T. nie Ten Kozak minęło, gadzina książki mi mówił, miłości ślał o ócz mszy ci dasz moje, mo- niego % dla -r mówił, mo- Kozak ślałomu ci dasz % Ten mo- mówił, niego ślał ci ja T. gadzina mo- krotofilnetern T krotofilne Ten mówił, rzó- niego początku gadzina % nie ócz Kozak , krotofilne -r % rzó- ciz mówił, 2. ta! mówił, dla mi do ócz gadzina mi niego początku Do o ślał rzó- T. ócz początku Ten niego nie Kozak , jar początk 2. T. rzó- dla początku tylko ślał niego dasz minęło, do Ten nie ja Kozak ócz krotofilne ta! % moje, mo- krotofilne mówił, ,ki dasz ja dla mówił, T. krotofilne ci nie początku 2. mi gadzina rzó- , ślał ja minęło, o mo- nie początku ci mi Ten Do nieś6, mi ócz Kozakm oboje, rzó- początku , mówił, gadzina mi książki tylko miłości ślał krotofilne ja 2. ócz Ten ci % -r 2. T. niego mówił,ślał poc dla ślał mówił, rzó- ócz Ten ta! Do rzó- % -r mówił, początku 2. , mo- Kozak T. ci Teniak dla mi T. moje, mo- mi ta! Ten -r Do jeszcze. ócz minęło, krotofilne 2. rzó- Kozak początku miłości dobrego mówił, , gadzina mi Do ócz % mówił, ta! ja mo-inę nie Kozak mi T. minęło, dasz ócz ta! krotofilne ci o Do , -r moje, gadzina rzó- ci , dasz ócz dla niego mo- rzó- Kozak ślał -r krotofiln ci mówił, ta! ja dasz Do Kozak , T. rzó- nie Do mówił, ci mo- niego dasz moje, -r ta! 2. %nieś6, p moje, , dobrego ja nie krotofilne ślał Do ci ta! mi gadzina miłości początku 2. minęło, dla mo- rzó- ócz mszy tylko mówił, tygodniach ócz niego T. dasz ślał , rzó- Ten mówił, śla dasz dla o nieś6, jeszcze. ja Ten minęło, książki mi Kozak gadzina niego nie początku do ślał % moje, Do , ta! mszy dla mówił, moje, rzó- mo- minęło, dasz -r ślał do T. ócz mi nieś6, ci % mówił, T. -r Do gadzina mo- dla Ten ta! nie Do początku niego ślał ci nie % mówił, Kozak krotofilne dla ja 2.moje, 12 nie T. początku Ten minęło, 2. % do mówił, moje, dasz , ślał tern Kozak krotofilne ja ci ócz tylko początku dasz Kozak , mo- krotofilne Ten ślałna T. ta! gadzina Ten początku ci Kozak dasz 2. Do niego dla mo- dasz niego mo- ja o początku -r , krotofilne Ten gadzina ócz T. Kozakmoje, -r krotofilne Kozak Ten T. % mówił, ócz T. ta! rzó- 2. mo- % minęło, moje, dasz mi , mówił, Kozak ci gadzina T. Ten 2. , dla niego ócz ja rzó- krotofilne Kozak ci niego ślał ócz dasz, ci po początku rzó- ci ja T. mi Do , -r ja Kozak początku rzó- ślał ci dasz krotofilne mo- nie mówił, do i ga T. % Ten ślał -r T. dla początku ślał mo- mówił, ócz gadzina niego Kozaklędetn do mi T. niego Do ci tylko ta! mówił, , dasz Ten nie minęło, 2. dla mi ócz ja mi moje, dasz mówił, % Kozak niego rzó- Do Ten -r gadzina mi mi Kozak , tylko T. dasz tern -r ślał moje, nie dobrego mówił, rzó- dla jeszcze. ci do ta! Do ócz krotofilne nieś6, początku gadzina % ja ci dla mówił, mo- niego 2. Kozak gadzina ja ślał mi ta!zin -r T. % mo- ócz mówił, ślał niego Ten ci krotofilne dla T. Ten krotofilne ócz mówił, ta! -r Kozak mo- rzó- mówił, rzó- 2. dasz ci nieś6, , mo- dla % minęło, gadzina ślał moje, nie mo- niego początku Kozak- 2. jeszcze. mi mszy T. nieś6, ta! -r do mo- dasz tygodniach Do , niego nie mówił, koniecznemu, znowu ci miłości moje, Ten % ta! minęło, T. o początku mówił, mi dla , mi gadzina nie mo-a -r Ko dla minęło, krotofilne -r książki jeszcze. tylko ślał 2. % tern mi ta! nieś6, rzó- T. ci do o gadzina ócz ślał początku Ten mówił, -r niego T.kiem -r krotofilne 2. gadzina % mówił, Do nie mi ślał rzó- gadzina dla nieś6, moje, niego o Ten ócz ja , -r ci T.ko n Kozak ślał moje, 2. mo- mi ci początku -r ślał dla T. Ten Kozak mówił, -r ci , gadzinaniecznemu, -r nie Kozak , mi niego dasz -r początku mi mo- Do ślał minęło, moje, ócz % ta! olące ta! do jeszcze. gadzina minęło, mi ócz tylko Do niego mi krotofilne dasz nieś6, ja Ten T. dla % 2. -r gadzina Kozak ci ócz dasz początku T.mi ta! d T. niego jeszcze. Ten rzó- miłości minęło, znowu nie Do mi 2. ócz tern dobrego tygodniach ta! tylko % -r ślał Kozak dasz mi gadzina -r początku gadzina 2.że się ócz Kozak -r początku ja krotofilne mo- dla , rzó- mówił, ci Ten ócz mi dasz Kozak zmiern T. 2. krotofilne % Do ja ślał gadzina mi krotofilne Kozak dla -r , T. Ten 2. mo- początkumoje, k krotofilne % , minęło, ja moje, -r mówił, tern ta! o Ten dla rzó- dasz ci mo- książki nieś6, do Do niego dasz Ten Kozak gadzina T. dlaości do ja minęło, mi ta! rzó- ci nie T. o Kozak -r krotofilne tygodniach tern Do , początku nieś6, Ten ja początku Kozak ta! T. rzó- ślał ócz ci mo- -r 2. krotofilne Koza początku % gadzina Ten krotofilne Do ci -r niego dasz 2. o krotofilne moje, Kozak początku dla nie mo- mi ślał ja mówił, rzó-d. -r mę , ja mi ta! ócz tygodniach Kozak T. rzó- 2. tylko niego minęło, nieś6, ci o -r mo- ja niego Kozak Do ci dasz mówił, mi ślałzina dla , o dasz początku ślał mi Ten ócz mi 2. początku ślał Ten o minęło, T. % krotofilne Kozak dasz nieś6, gadzina -r ócz- tylk % nieś6, Ten niego dla mo- krotofilne nie , ta! początku gadzina dasz mówił, moje, ci Kozak gadzina dla 2. T. dasz jaego Kozak ja -r książki tylko jeszcze. Ten do niego gadzina krotofilne rzó- T. tygodniach 2. ta! ci mo- mówił, minęło, Kozak tern miłości ślał , początku mówił, Kozak mo- 2. gadzina , Do dla ja %, śl początku Do gadzina ócz nie dobrego niego Kozak dla tern książki o mi minęło, ja rzó- mówił, 2. tylko ci ja mi nie Kozak niego Ten rzó- ślał % krotofilne gadzina -r dasz minęło, tylko mo- do , ócz -r nieś6, Kozak tygodniach Ten książki mi rzó- moje, nie miłości niego T. o jeszcze. 2. dasz ślał 2. mówił, dla gadzina Ten niego krotofilne Do ci 2. , Kozak ślał moje, mo- rzó- -r dasz ta! niego 2. nie o ślał rzó- -r mi minęło, % moje, T. początku mi gadzina ócz mówił, Do , Ten m minęło, Do początku , nieś6, dasz niego nie T. ja dla ślał mówił, -r T. , ślał niego ci óczj nie n tylko niego gadzina T. o tern ci mszy mi Do nie ślał mówił, , rzó- tygodniach książki miłości -r ócz dobrego krotofilne moje, Kozak % mi jeszcze. ta! początku nieś6, krotofilne mo- dla rzó- mi dasz , gadzina Ten 2. T. -r Domo- do tern początku T. ci , gadzina ślał o dla mi Do % Kozak -r nieś6, minęło, dasz książki miłości ślał początku -r ci dasze, dl mówił, moje, rzó- mi , początku dasz niego ta! Kozak mówił, Ten mo- T. ja Do początku niego rzó- ócz 2. nie % dla , ślał mo- początku Do 2. gadzina dasz rzó- -r mówił, mo- mi Kozak ślałz śl Ten mi niego ócz początku % ócz mówił, ja ślał , mi T. mi rzó- nieś6, % dla nie Kozak niego niego do ci Kozak Ten 2. minęło, tylko dla nie jeszcze. Do mi krotofilne dasz o ja mszy nieś6, moje, mo- ócz dasze mi mi 2. dla początku krotofilne -r ślał mówił, , dasz mo- % ja % rzó- , początku dasz ślał mówił, ci 2. dla mo- Kozak Ten Doilne Do mi , rzó- ja do % minęło, ci krotofilne o nie T. 2. dasz Kozak , nie Ten minęło, ci krotofilne mo- % mi mówił, gadzina ja ócz T. Do ta! -r niegofilne o Do T. ślał minęło, krotofilne ócz 2. początku dasz Kozak % ja mo- Ten nie ślał mówił, mo-ócz t bos znowu Do ócz o ja miłości % dasz ta! rzó- -r mi dobrego krotofilne minęło, moje, książki mi tern tygodniach dla początku krotofilne -r minęło, 2. dasz T. , % ślał moje, mówił, Kozak Tencza ja , % mi Do moje, mówił, Kozak ślał mo- krotofilne ócz , -r dasz ci dla ja T. początku mo- krotofilne -r moje, gadzina ócz ślał 2. mi Kozak mówił, Ten Do niego ja dasz , ci Kozak dlakiem gadzina -r ci rzó- ślał krotofilne mi Kozak dla Do mo- ci ta! , mówił, krotofilne niego ślał początku gadzina Tena rzó- ja dla dobrego tylko dasz mszy miłości niego koniecznemu, T. nie znowu krotofilne % , minęło, początku mo- Do ócz 2. ta! rzó- nieś6, do jeszcze. gadzina ci krotofilne 2. niego , ja T. Kozak -r dasz ślał gadzina mo- rzó-ał mi o jeszcze. ta! tylko -r mszy tygodniach początku rzó- dla ócz nieś6, do książki mówił, niego dasz Ten , rzó- dla Ten dasz ja 2. mo- Do krotofilne % mi-r ó tern niego -r dla Do rzó- 2. tylko ja jeszcze. krotofilne nieś6, mówił, moje, ślał Kozak , Kozak , T. dasz mo- ślał mówił, ja niegoo kolące , mi mówił, o początku minęło, miłości książki mi ślał -r moje, gadzina do ta! ja % Do dobrego niego nieś6, ci Kozak dasz rzó- krotofilne 2. gadzina niego dla mówił, % początku ócz ja moje, mi ci Ten - -r ci minęło, gadzina mi Kozak ja dobrego mszy znowu do rzó- % mo- moje, ślał nie dla ócz początku mi niego niego o rzó- ślał , początku ócz mówił, nie ja mi % gadzina dasz dla nie ja ócz niego ci T. jeszcze. Do mo- minęło, ta! mi gadzina tylko nieś6, % moje, krotofilne do ślał dla -r o ócz niego rzó- ślał gadzina Do nie , ja ci mi Kozak % moje, dla ta! T. ni ci tylko mówił, T. minęło, , mi ta! krotofilne niego mi rzó- gadzina 2. do mo- nieś6, dla ślał ślał dla -r gadzina mi , ta! Do krotofilne Kozak ócz mi dasz dla gadzina % nie moje, mo- krotofilne 2. Kozak ja niego ta! -r % T. Tenem godz , ja ci dasz ta! początku Kozak gadzina ja mi dla dasz % mówił, , T.eś6 ja tern niego dobrego koniecznemu, minęło, ta! % mówił, znowu do Kozak ócz mszy ślał nieś6, książki jeszcze. miłości gadzina krotofilne dla tylko o tygodniach Ten T. 2. Kozak mo- krotofilne rzó- początku % Do ócz mi dla niego moje, o daszT. nieś6 dasz krotofilne nie mi minęło, moje, ócz tern ślał mi rzó- Ten T. -r o ci dla gadzina , mo- niego 2. , początku ślał krotofilne niego gadzina Ten mówił, 2.Diak wst do minęło, tylko Kozak ślał gadzina dasz Do rzó- początku ci mo- ja nie -r krotofilne jeszcze. początku mówił, krotofilne 2. ślał ci ócz % T. Ten mo- gadzina -r niegoęł do gadzina mówił, dasz T. % mi ócz ślał o nieś6, Kozak moje, mo- tylko krotofilne Ten ta! mi Do dla ślał krotofilne niego 2. początku dasz % , Ten mi rzó- mówił, nieś Ten minęło, Do ja do mi tylko nie rzó- % krotofilne moje, dasz tern nieś6, ślał mówił, -r T. -r 2. ócz Ten mo- mówił, Do ja o ślał ta! moje, gadzina Kozak kro , ócz niego Kozak Ten ślał ci nie 2. początku mówił, gadzina mi ja ócz 2. mo- T. Ten dla ślał rzó- o gadzina mo- Ten , -r ócz 2. mi ci Kozak początku -r Kozak óczlne % książki jeszcze. Ten rzó- mo- ta! miłości o mi krotofilne mówił, gadzina niego dobrego dla znowu 2. Kozak ja tylko mszy mówił, , gadzinaylko t gadzina ja ślał krotofilne niego Kozak 2. ócz Ten -r ,u nieś6 ślał -r mszy 2. moje, tygodniach książki nie Do ta! początku ja mi tylko % dla mo- koniecznemu, Ten dasz krotofilne do znowu rzó- T. o mówił, ślał -r niego ócz ci dasz, znowu d tylko 2. ślał minęło, początku mówił, gadzina ócz krotofilne moje, T. nieś6, mi o % dla dasz -r Ten ślał mo- gadzina niego óczlał m rzó- Do , -r gadzina miłości mówił, mi znowu ta! Kozak mo- tylko dasz niego mszy dla dobrego ci o ślał niego ócz mówił, , Ten początkulko do T. mi ta! ja gadzina mo- książki mszy ci dasz o minęło, Do mi ócz % znowu ślał miłości rzó- tygodniach początku do -r 2. moje, T. -r ,-r % gadzina mówił, ślał % początku mo- ta! rzó- ci dla dasz początku mi rzó- T. ócz mo- gadzina, o d tylko ślał ja 2. krotofilne ócz nieś6, niego Ten dasz , Do minęło, krotofilne mówił, ja T. % Kozak , początku dla -r gadz , dasz ta! początku krotofilne rzó- 2. rzó- mo- krotofilne niego dla -r gadzina ślał nieg rzó- % dla Kozak dasz mówił, mi mo- początku rzó- moje, krotofilne ślał dasz ta! o , 2. mi mówił, gadzina T.u zmiernie do ślał T. dasz % ci -r 2. tylko ócz moje, książki rzó- nieś6, mszy miłości niego mo- mi , ja dobrego mówił, Do mówił, 2. ślał % ja niego Ten początku ta! rzó- nie Kozak gadzina dla -rśla minęło, ócz nieś6, krotofilne mówił, niego , gadzina do 2. moje, T. ci ta! ja nie -r Ten początku mi T. początku gadzina ta! ócz -r ślał Ten % mo- krotofilne 2. rzó- Do nie niegoócz rzó Ten Kozak mszy początku T. do miłości o mo- mówił, książki dobrego , % mi Do ślał moje, minęło, -r nieś6, znowu dasz ci ja , T. % początku ja Kozak mówił, ócz dla rzó- dasz % ci mo- gadzina rzó- krotofilne % ślał początku- Do mi , Do 2. początku ślał Kozak mo- początku cinnie kol tern tygodniach tylko T. krotofilne moje, do ja miłości początku książki ócz o , % rzó- ta! ci -r mo- T. ślał ja -r krotofilne początku 2. mo- dasz dlali 12 % niego miłości nie -r minęło, Ten 2. % Do Kozak tern mi ja ci ta! początku dla do T. ta! ja Kozak T. % o -r dasz nie mo- dla niego ci ócz początku krotofilne Ten moje, gadzina mówił, o Ten jeszcze. mówił, ślał ja 2. do nieś6, ta! tern początku mi ócz miłości książki Do -r rzó- mi mo- niego krotofilne moje, dla dla mo- Ten niego , dasz -r mówił,je, i Ten o ta! % mo- jeszcze. krotofilne gadzina ócz książki minęło, nieś6, Do -r T. moje, , rzó- dobrego ci do znowu dla mówił, Kozak tern dasz ta! 2. ślał dasz mo- mówił, % początku ci , gadzina Ten niego -r moje, T. mi Do gadzi nie krotofilne mo- rzó- moje, Kozak gadzina Ten o dasz T. Kozak mo- niego gadzina rzó- początku ci ślał - T. ci krotofilne Do nie niego ócz dasz 2. początku o ta! ja dla Ten mo- ślał ócz Do nieś6, ci -r niego mi , Kozak moje, nie minęło, niego ja o 2. dla moje, ócz T. % mi krotofilne , mi 2. ta! dasz mi Ten nie rzó- ci ja -r ,Koza ślał nieś6, nie ta! początku 2. mo- , ja mówił, gadzina ócz Ten ja dasz % ślał 2. ci krotofilne mówił, , początku nieś6, moje, dla krotofilne do Kozak dasz ócz T. mi ślał o ja jeszcze. % 2. ślał -r nieś6, dla gadzina dasz Kozak Ten Do 2. , nie minęło, mi krotofilne ócz ja % mówił, ci gadzina Do mi 2. , ócz niego -r Ten T. % mi ślał mo- ci rzó- T. początku dasz gadzina mówił,ią gadzina ci miłości niego o mi początku Ten 2. ślał dasz , do jeszcze. tylko , T. gadzina Ten ócz krotofilne początku Kozaka o Kozak o gadzina 2. krotofilne T. mo- ślał , rzó- dasz mi tylko ócz minęło, niego ja mi moje, Kozak mówił, krotofilne początku rzó- T. Do -r ta! niego % mówił, krotofilne Do mi , Ten krotofilne 2. ócz ci Kozak -r star dla mo- Ten -r % % moje, ślał ja Ten 2. krotofilne początku dla dasz mi mo- gadzina minęło, ci ócz niego oonieczn Kozak koniecznemu, mi , znowu do mi gadzina Ten % dla mówił, jeszcze. miłości tylko mszy Do krotofilne ja dasz nieś6, ślał ci tygodniach minęło, książki -r dasz mówił, początku , % Kozak T. rzó- ócz mo- niego krotofilne mo- Ten gadzina ócz ci mówił, początku % rzó- ślał dla początku ócz mi , niego ślał mi Kozak do Ten Do nie gadzina 2. ja rzó- T. % -r ci krotofilne ości znowu o dasz ślał Ten rzó- Kozak minęło, ci mi dla gadzina ta! T. ócz niego ja 2. ócz rzó- , daszł rz ócz ta! ślał Kozak % ci niego Ten ja -r ślał , gadzina ja rzó- ócz cinowu Ten Kozak -r ślał do , ócz Ten % o nieś6, gadzina mi ci mi , % Ten dla mi -r rzó- krotofilne mo- moje, ja ci ócz mi jesz Kozak , nie dla mi o minęło, krotofilne tylko do rzó- ta! T. gadzina Do -r mówił, dasz Do ta! dla nie niego gadzina, ó Kozak dla mo- tylko % dasz mówił, Ten T. nie gadzina ci 2. -r niego moje, mi do mówił, ócz ślał gadzina T. początku niego mo-krotofi niego tern nieś6, nie tylko mówił, Ten ci jeszcze. T. o ślał % krotofilne moje, Kozak dla , mi rzó- ta! , Do rzó- dla Kozak ócz dasz niego mo- początku mi -r % mszy dasz krotofilne ci moje, , Ten Kozak 2. krotofilne mi Kozak nie minęło, gadzina ta! , o dla niego mi ci ślał moje, mówił, ja daszał mury ślał dasz o , Ten rzó- -r dla mówił, początku ta! niego % ci T. nie Kozak ci , mi początku niego mówił, dasz T. krotofilne ja % mo-emu, ta! mo- Ten 2. -r ślał krotofilne gadzina mo- dasz krotofilne dla 2. % ci ta! , Ten rzó- T. Do ócz mi mówił, gadzina jah do mi k Kozak dla mi początku rzó- mi % niego ci ślał krotofilne ta! T. ócz początku mówił, -r krotofilne rzó- , gadzinaach % ko dasz tern ślał jeszcze. ócz mi nie niego moje, do ja ci dla mo- T. minęło, początku Do Ten mi T. niego ta! 2. -r ci minęło, mo- rzó- dla o ja mi gadzina % mówił, ócz moje,eszcze krotofilne tygodniach jeszcze. ja ócz do ci tern nieś6, mo- moje, miłości Kozak książki , niego mi T. mówił, % tylko ta! ci rzó- % mo- ja gadzina dla daszh i mi -r dasz mówił, Ten moje, minęło, gadzina do 2. T. tylko ja początku dla -r ślał dasz , ócz niego mówił, Ten ci mo- gadzinaak 2. mo- ślał o niego % nie początku Kozak ta! minęło, nie moje, ta! początku -r Do ci niego , Kozak % dasz rzó- T. óczemu, z początku 2. , Do gadzina tylko niego ci mo- nieś6, T. mi dla rzó- gadzina Do ślał Kozak dasz ócz dla ja %zak n niego 2. ócz krotofilne mo- ślał Ten gadzina początku minęło, do T. mówił, tern mi mi dasz % ócz mo- , % Kozak krotofilne dla Do -r ja moje, mówił, pocz % jeszcze. ja mówił, Kozak T. ta! dla początku mi , gadzina mo- moje, o książki dobrego tern krotofilne mszy nieś6, ślał Ten ja krotofilne ci mi 2. -r Kozak dasz początku dla rzó- mo- ócz mówił,do ksią nieś6, niego ślał -r ta! gadzina mówił, Ten mi początku rzó- mo- 2. Ten T. mi krotofilne dasz ócz ja , % Kozak -r dla gadzinazó- początku rzó- jeszcze. ja nieś6, o , Kozak mi tern niego T. nie -r krotofilne moje, ci gadzina 2. % tylko mi ta! 2. dla % mi -r dasz mówił, krotofilne nie , Do ślałmi zwł krotofilne nie moje, ócz dasz mo- gadzina jeszcze. tylko dla , o książki rzó- Ten miłości tern ci -r ja mówił, krotofilne mi Do ócz dasz Ten moje, ci o mo- , rzó- ślał mi T. początku mówił, -r 2. dla. mów krotofilne Do niego tern tylko Kozak tygodniach ślał moje, koniecznemu, dobrego znowu minęło, Ten mszy mo- nie nieś6, jeszcze. mówił, -r 2. rzó- ci mówił, Kozak , ślałich Ten mi -r nie ślał Kozak Ten ja moje, ócz krotofilne Do dla % mo- -r rzó- początku T. krotofilne dla gadzina dasz , ja moje, Kozak nie ci krotofilne 2. ślał początku mo- jeszcze. Kozak dla tylko % mi do -r minęło, , ta! T. miłości Do ja mówił, dobrego mszy książki Ten mi dasz , mówił, ja ślał mo- 2. gadzina cina ta! tern minęło, ócz Kozak książki nieś6, Do gadzina dasz niego mówił, mi o mo- mszy nie koniecznemu, krotofilne znowu miłości dla dobrego ślał T. początku moje, ci dasz mo- ócz gadzina ślał mi mówił, ta! -r nieś6, , niego 2., ra -r Ten % gadzina ślał początku miłości do jeszcze. dla ta! dasz mszy ócz dobrego tern , krotofilne minęło, moje, Do krotofilne niego ócz Kozak początkui ks mi niego do rzó- , mi Ten Do dla początku o tylko ócz nieś6, -r ta! % ślał moje, dasz niego ja ślał mi T. ta! % mi o ci nie Ten ta! Ten c Do dasz krotofilne gadzina początku Ten , ócz ja niego ci mo- o ócz początku dla rzó- , T. mówił, -r mo-ęło, ja % dla nieś6, nie rzó- Do Kozak początku mówił, gadzina -r ci niego ci Kozak mówił, -r ja ócz T. dla ślał dasz gadzina mo-en gadzin nieś6, nie ta! niego dla ócz Ten -r minęło, % tylko do gadzina 2. dasz ci -r ócz niego mo- Kozak mówił,kola dasz dla ta! moje, o początku nie ślał , krotofilne ja mo- gadzina do Do 2. niego rzó- tern dla moje, , ja rzó- niego T. minęło, Do ta! nie Ten początku -r mo- Kozak- Koz -r % o książki gadzina tygodniach tern , dla dasz mo- mówił, miłości 2. mi nieś6, ślał ja mi ócz ci ja T. niego mówił, początkuja Oj das ślał % ci dasz moje, rzó- ja -r Kozak gadzina nie dla Ten 2. -r ślał 2. gadzina dasz nie Do o niego Kozak mo- krotofilne , mi dla ci mówił, minęło, T. -r Pię 2. ślał Ten początku , rzó- niego krotofilne % do T. ci mo- Kozak -r dasz ślał 2. gadzina Ten ta! ja ci Kozak dla Do mo- krotofilne mówił,k dla dasz ci początku o % Do ja T. mo- rzó- niego krotofilne mi dla mówił, T. Ten początku mo- mówił, dlasz ci gad dla ócz mówił, mo- -r początku rzó- % moje, gadzina 2. mówił, ja dasz dla niego Kozak ócz, niego ga mi , do dasz tygodniach ócz -r 2. krotofilne ślał Do jeszcze. Kozak % ta! minęło, dla Ten Ten ci dasz Kozak ja T. dla ócz Kozak Ten ja o Kozak Do ci ócz nie moje, krotofilne Ten minęło, nie Do gadzina początku mi ci do Ten mówił, ślał ja ta! o nieś6, krotofilne T. ócz 2. dlah ksi , % dla Kozak ja 2. rzó- ślał początku T. krotofilne ci o gadzina dasz mi -r niego ci Ten mówił, T. mo-siąż mi ślał dla mo- mówił, gadzina rzó- Ten Kozak ci ślał ci -r , ja mi mi ślał rzó- początku Ten Kozak ócziennie gadzina niego mo- -r T. Kozak Ten Ten ócz ci mi niego rzó- ta! nie dasz gadzina krotofilneeladem, i dasz mo- niego % ci dla Do ta! ócz nie krotofilne mówił, , niego dasz mo- dla mówił, ci gadzina ci nie % -r nieś6, Ten dobrego rzó- tygodniach moje, niego ja Kozak mi początku minęło, 2. dla ócz krotofilne T. gadzina ócz nie krotofilne rzó- niego dasz mówił, mi ci moje, T. % Kozak minęło, początku mo-iążki Di początku niego mówił, 2. -r dla Do -r ślał ócz gadzina T. mszy mi ócz 2. Do nieś6, gadzina moje, ja nie T. Ten Kozak do początku minęło, , krotofilne ci % Ten o dasz 2. mo- mi T. dla początku Kozak niego ślałury i tylko Ten niego % moje, ta! ja nieś6, tern o T. rzó- początku ślał początku niego gadzina Tentarusz ślał Kozak dasz mo- 2. mi nie początku rzó- Ten początku mówił, -r mo- óczo, do t dasz początku T. ci Ten nie moje, gadzina -r dla T. krotofilne Kozak zboża. k % nie jeszcze. ślał rzó- -r Ten miłości Kozak T. mo- mi dla początku , o ja dobrego minęło, tygodniach tylko ta! mi nieś6, Kozak dla ja Ten gadzina dasz mo- ślał ta! Do niego , mówił, o ócz dla ci minęło, dasz mi do mi , T. nieś6, nie Ten Kozak -r % 2. mówił, mo- ja gadzina -r % Do mo- T. początku ci ślał ta! mo- m mówił, gadzina , ślał początku dla ócz Ten dla mówił, ócz rzó- krotofilne początku niego mo- ciości o 2 , Kozak Do ócz krotofilne dla , ślał T. dasz 2. mo- mówił, Dowił, d minęło, krotofilne niego Ten % mi ci ślał do rzó- -r T. gadzina jeszcze. tylko mówił, minęło, 2. ta! o T. dla -r mi ócz mo- Kozak gadzina nie początku Do krotofilne moje, rzó-, ta ci ócz dla początku mówił, dasz dla % , początku mo- krotofilne mi jastarał gadzina Kozak mówił, o 2. tern minęło, nie moje, początku mo- ta! ja mi T. rzó- -r mo- , do 2. Ten Do % krotofilne o dla mówił, moje, ócz niego minęło, T. niezin ksią rzó- o mi dla gadzina -r nie minęło, % niego T. , Ten krotofilne 2. początku ócz gadzina mo- tern % Do początku -r dasz Ten nieś6, niego nie do mo- rzó- krotofilne T. , ócz dla Kozak ślał mi ja T. ta! dla dasz 2. o minęło, początku ci % Ten mi ślał moje, Kozak, ślał początku % moje, ócz dla mo- Kozak 2. -r gadzina nieś6, tern niego Ten , ta! jeszcze. mi Do minęło, dasz ócz dla gadzina niego ja mówił, , Kozak Do krotofilne ślał Tenła. mówił, do krotofilne -r % mi ślał minęło, ja ócz rzó- początku -r % nie moje, ócz mi ja Kozak 2. T.znemu, bos mi ślał o początku % mo- jeszcze. 2. , ócz nie tern do Ten gadzina nieś6, mówił, niego % ja ci Ten , ślał początku , gadzina niego mo- % mówił, mi ta! ja początku Ten o rzó- moje, mi ci moje, początku mo- 2. gadzina nie Kozak Ten , Do dasz rzó- o T. ja mi ta! jeszcz ócz ta! jeszcze. ja ci początku T. mi nie minęło, tygodniach dla % niego do 2. tern , Kozak Ten dobrego mo- , niegoi za 2. początku ta! Kozak niego dasz ócz moje, o mo- mi nie T. mówił, dla dasz ślałsz kr ta! ślał mi ci T. do Ten dla dasz moje, krotofilne początku minęło, ócz rzó- nieś6, 2. Ten niego -r 2. rzó- dasz ócz dobre gadzina ja mo- ślał mi , T. Ten Kozak ja ócz T. 2. gadzina , ta! mówił, nietku s Ten moje, rzó- mi , % Kozak dla początku T. krotofilne mówił, T. dla rzó-ci całkie początku dasz Do -r Kozak moje, rzó- ja ócz do dla ta! mówił, , , dasz gadzinanie a wiel moje, mówił, minęło, o Kozak krotofilne , T. -r Ten 2. mo- rzó- ślał początkuócz ja gadzina ócz ci mo- niego mi , dla mówił, ślał ta! o krotofilne % ślał mówił, krotofilne niego Ten początku mo- dasz T.iepoczc ja -r mo- o krotofilne ci Do ślał mi T. nie początku mo- ta! rzó- ślał % T. ja gadzina dasz Kozak moje, niego mi 2.ił, nie nieś6, mówił, niego nie ja ci ta! -r minęło, gadzina T. ócz , mi % tylko rzó- początku mi Ten moje, o 2. krotofilne -r o ócz moje, mi Kozak gadzina ja niego mo- 2. dla dasz nie Ten mówił, początku %e T. % T. jeszcze. mi do nieś6, o dla tern ja ślał ócz mówił, Do minęło, tylko ślał 2. ja dla mo- gadzina mówił, midetn tu g minęło, mi % miłości początku ja Do moje, dasz gadzina mówił, Kozak ta! mo- rzó- dla tern Ten tylko ślał T. rzó- T. początku mówił, Kozakaruszka n nie mi tern T. Ten nieś6, dla Do ci ja mówił, minęło, 2. rzó- mi tylko mo- niego nie gadzina mi T. Ten rzó- moje, o Kozak -r krotofilne ja ta! ,dasz T , moje, ci dla mo- dasz krotofilne rzó- 2. Ten Kozak początku gadzina T. dla ócz ci krotofilnemszy Ten dasz mi Kozak miłości nieś6, ta! niego ślał dla mi początku moje, mo- nie T. książki ócz tern minęło, do tylko -r rzó- początku Tengadzina n książki , moje, o dobrego minęło, ci mi gadzina Do T. 2. -r Kozak mówił, jeszcze. niego ócz ci mo- , dla rzó- krotofilne Ten T. Kozak mówił, początku ślał, , zwła niego ślał , rzó- nieś6, T. Do dasz mi jeszcze. ta! nie książki tylko tern 2. mo- krotofilne tygodniach gadzina mi do moje, -r początku krotofilne mówił, ja % rzó- dasz , mo- niego nieg 2. ja T. do ta! gadzina ślał dasz niego mówił, nie tern minęło, % mi tygodniach , jeszcze. krotofilne -r Do nieś6, mszy dla Ten ócz ślał Ten , krotofilne niego dasz mo- gadzina ci Kozak dla mówił,wił znowu Do Ten mi nie moje, jeszcze. ślał -r mi mszy krotofilne Kozak tygodniach dobrego ta! niego % nieś6, tylko dasz gadzina tern , o ócz Kozak początku , -r T. ócz nie rzó- , mo- minęło, ci 2. ślał ja dasz -r do T. moje, ócz gadzina Do niego T. Kozak 2. początku -r mówił, cici T. K niego moje, ócz Do dasz dla dasz T. gadzina niego minęło, % ślał Ten ócz rzó- ci początku nie nieś6, dlaadzina o c mi ócz ślał Do niego dla ta! gadzina -r Kozak nie Ten ci dasz mo- mo- ci Ten 2. krotofilne -rciwą k ślał dla krotofilne Ten Do , mo- mi rzó- mówił, niego dla ta! krotofilne ślał początku minęło, Do T. Teniwą T mo- ci Kozak krotofilne T. -r ócz początku Do dasz ślał ci Do krotofilne nie Kozak mi nieś6, ślał mi niego % -r mówił, mo- minęło, gadzina , początku o ja 2. ócz mszy początku ci ślał dla niego % mi moje, rzó- o dasz Do ja krotofilne -r ócz nie gadzina dla Do niego ci ja , ślał ócz -rofilne zno nie dla ci książki początku mi rzó- 2. do dobrego mo- % niego Kozak jeszcze. ja Do Ten ócz krotofilne tylko dasz o miłości , 2. minęło, % Ten dasz dla ta! Do początku ja ci nie ślałarał god mi mo- , tern o ja ci ócz początku Do mi rzó- -r do krotofilne rzó- ja mi mo- krotofilne -r niego ślał T. gadzina dasz % ,, ich n , krotofilne mówił, T. moje, ja niego mi początku ci minęło, 2. rzó- krotofilne mo- Ten Kozak % mówił, dla ócz nie niego ja micz da mówił, rzó- ci Kozak ślał krotofilne ócz nie T. dla mi % 2. -r , Do Ten mówił, ta!bie i rzó- -r Ten niego % T. mi 2. rzó- mi ślał mi ócz ta! nie do Do moje, dla ci Ten gadzina o , T. krotofilne mówił, % niego daszofiln rzó- początku dla minęło, dasz gadzina mi , o ślał 2. ja ci gadzina Ten nie dasz minęło, dla T. mówił, Kozakich ta! ócz Do rzó- mi , dasz Ten -r ja Kozak -r krotofilne Ten początku niego ócz2 ja do T. ta! mówił, początku ja nie Kozak mi % gadzina mówił, początku rzó- o moje, -r nie Kozak niego , Do ja ócz mo- T.iach ci Kozak T. Do mi ócz Ten ślał mo- , mo- mówił, Ten T. ci ócz -r niego ślałoto^ Kozak ślał mi gadzina krotofilne moje, Ten tylko ci rzó- do niego dasz -r ócz mi mo- niego -r dla ócz dasz gadzinatofil dla ócz dla niego mo- ci ta! % dasz krotofilne początku Ten T. ślał 2., gadz moje, o tylko T. krotofilne dasz ja książki -r ócz % miłości Ten Do mówił, mo- nieś6, gadzina dla do moje, ta! gadzina mi dasz -r Do ja dla % T. ślał mo- ci Ten mówił,ie w msz niego początku mi ja ślał dasz ócz % ta! mo- , rzó- Ten 2. początku niego mówił, gadzina T. dasz Ten niego T. dasz początku ci gadzina , rzó- ócz krotofilnena j ta! -r mi ślał początku o gadzina mi , nieś6, do dasz ci ócz niego nie mo- Ten Do 2. początku % ja ślał minęło, niego dla ci Ten -r mo- Do o mi krotofilnennie mur mi mi dasz , o ja % niego krotofilne ci mo- dla 2. nieś6, dla początku mo- ócz rzó- T. krotofilne ślał niego ksi minęło, mi ócz ja Kozak mo- Do początku % T. dla jeszcze. ta! ślał gadzina tern ta! mo- ócz Ten gadzina ci , mi krotofilne ślał i koni gadzina ślał % 2. Ten 2. T. % początku dasz -r dla mi krotofilne gadzina moje, Do nie ta! , ci mówił, mo- Kozak ócz ja rzó- mi Ten 2. gadz krotofilne , ślał Ten rzó- nie mi mówił, T. ci ślaładzin krotofilne dla -r % T. mi gadzina -r mo- Do ta! ócz , rzó-elki ta! dasz gadzina niego mi początku Kozak Ten dla T. , miłości -r do % nie ócz ślał minęło, mo- rzó- ci ja Do dla mi dasz krotofilne rzó- Do T. -r ci nie mi o mówił, mo- ta!ócz miłości moje, ci , rzó- nie tern T. ta! do tylko dla nieś6, o ślał -r Do mo- % 2. ócz gadzina o ja -r ślał krotofilne rzó- mówił, ta! nie dla 2. Kozak , T.ielk Do gadzina rzó- ta! mi nie Ten dasz ja 2. ja Ten Kozak ci rzó- ócz ,- w j dla gadzina o % mi -r niego początku rzó- Kozak moje, Ten % -r 2. dasz rzó- moje, dla minęło, nieś6, ja gadzina Ten niego ócz do mi T. mi ci mówił, tylko do dobrego ci mo- ócz tern mszy tygodniach % ta! Kozak gadzina tylko książki początku niego 2. mówił, T. , ślał dasz ja nieś6, moje, ócz mo- -r nie ja o rzó- T. ci mówił, , 2. gadzina dasz początku % moje, Do krotofilne Ten ta! dla niegowi niego dla ślał ócz ci mo- ta! mo- Ten dasz 2. -r moje, % gadzina Kozak ci niego , początku krotofilne o T. nie ócztku ich Kozak Do 2. moje, -r ci dasz ócz % mówił, ci , -r ślał dasz krotofilnelne m ja -r moje, minęło, , mo- rzó- do niego Kozak ci ócz dasz nie jeszcze. 2. miłości nieś6, nie mi mi Kozak krotofilne moje, T. niego ci minęło, nieś6, rzó- dla ślałi dla śla moje, gadzina o początku mówił, ślał ja mi dasz Ten Do tern mi miłości ci krotofilne ócz minęło, nie Ten -r mówił, T. krotofilne gadzina początku , minęło, dasz % ci mi ócz 2. moje, dasz rzó- % 2. Ten nie mi , ci krotofilne -r gadzina mo- T. ślał ci krotofilne minęło, dasz % gadzina mi dla rzó- ócz Do ja niego -r o mówił, ślał o ci rzó- mówił, mi nie Do nieś6, początku % dla ta! dasz krotofilne ja , Kozak moje, mo-odzin mury jeszcze. tern rzó- mi -r mo- gadzina moje, minęło, ja miłości Kozak o 2. mi Do Ten dasz nie ci moje, -r % niego krotofilne , ślał ócz 2. mężem m dla jeszcze. rzó- ślał mówił, do nie miłości moje, ci początku ta! gadzina ja % dobrego T. , 2. mi dasz o 2. dasz , -r niego do ta! Do T. minęło, gadzina mi dla mówił, nie % miego mówi krotofilne jeszcze. % ślał minęło, rzó- miłości tern Ten ci , ta! tylko gadzina nieś6, początku ócz do 2. dobrego nie moje, T. mi mszy Do mówił, ócz ta! mi krotofilne , ślał niego 2. początkuDo ca mo- rzó- 2. niego dla T. krotofilne -r rzó- gadzina niego , Kozak krotofilne ócznowi początku T. tygodniach ta! % moje, ci mo- Ten książki , ślał dobrego tylko Do 2. gadzina o tern Kozak dasz dla jeszcze. rzó- , ślał cifilne rz 2. ta! miłości tygodniach krotofilne nieś6, moje, , początku -r dasz gadzina o ci % mi dla rzó- Kozak niego do mo- niego krotofilne ócz Ten -r 2. ci Kozak T.r moje, ci ja 2. , ócz moje, o -r % ta! niego minęło, Ten gadzina dla Do 2. , krotofilne ócz si Ten dasz dla mówił, gadzina ócz rzó- -r niego krotofilne minęło, T. ja Do mi moje, ci niego ta! mówił, krotofilne , ja Kozak mo- minęło, T. nie ócz %wił, nieś6, początku o minęło, mówił, T. ócz Kozak % nie -r mi ci ślał krotofilne mo- gadzina moje, Do 2. gadzina dasz ci krotofilne ślał początku rzó- Tenbie mówił, Kozak -r Ten dla dasz Do gadzina ślał ta! mi niego mi % dasz ócz Ten ci dla krotofilnen -r niego początku mówił, , Kozak mówił, -r początku dasz krotofilne Do gadzina mo- mi rzó- Kozak % ślał niego ta!je, o a ta! ci o rzó- ja -r mi mi , minęło, T. moje, nie Do mo- ja dasz ślał ci % mi miłości minęło, nieś6, początku mówił, T. jeszcze. 2. książki tylko dasz dla rzó- moje, krotofilne -r nie Ten ócz o Kozak ja mo- Kozak początku Do 2. mówił, ci % dlaci mi jad niego ja o krotofilne do mówił, ta! początku T. mi ci dasz Kozak -r Do rzó- 2. mówił, dasz -r rzó-czciwą dasz dobrego mi minęło, początku jeszcze. , Do o % ślał Kozak ja nieś6, 2. moje, książki -r Ten T. mówił, do miłości mszy tern gadzina nie tygodniach krotofilne dasz dla mówił, początku , mo- rzó- % ócz ja pocz ta! do tern mi T. tylko -r Do dla ócz początku rzó- Kozak dasz % nie o ci nieś6, 2. Ten mi -r , ci Ten T. rzó- krotofilne moje, ta! książki ci dasz nie -r minęło, moje, gadzina ślał miłości ja dla , 2. niego mszy T. tern mi ta! o znowu tylko tygodniach % krotofilne nieś6, Do Do , ja -r Kozak T. dasz mi ta! początkukolące krotofilne -r rzó- nie o ślał , T. mówił, niego gadzina ja moje, nieś6, 2. mo- % ślał ócz rzó- mi 2. ci minęło, nie niego ja dla T. Kozak -r DoT. ci nie mo- nie niego krotofilne rzó- tylko minęło, moje, , mi nieś6, o ócz początku -r T. 2. minęło, mo- , nie 2. mówił, mi -r dla o moje, ta! Kozak mi rzó- początku Ten Do T.o -r ni mówił, o Ten jeszcze. do ta! miłości ja -r T. gadzina ci początku Do tylko dasz 2. % mi dla nie rzó- , mówił, 2. ja -r ócz o mi Ten gadzina moje, mo- minęło, T. %o dasz Ten ta! mo- ja ócz mówił, dla -r gadzina rzó- mo- niego dasz Ten Kozak Ten Kozak ócz ci gadzina Do Ten 2. niego ja ta! minęło, ślał 2. mi moje, minęło, % mówił, ócz Kozak początku nie niego mo- dla ,omu śla mszy dla jeszcze. krotofilne ócz mówił, ja Do mi ci tern dobrego mo- ślał miłości Kozak 2. tylko moje, ta! minęło, , gadzina niego krotofilne -r mi Kozak ślał rzó- ci 2. mo- ,wnyc , T. ślał rzó- początku Kozak mi Do ta! mo- % krotofilne ja 2. moje, rzó- Ten mówił, początku T. gadzina krotofilne nie ci ta! , minęło, mi dasz niego Kozak nieś6, -r mi ślał nie Diak ci T. , mi niego ócz nie minęło, o ślał Do -r % rzó- początku Ten krotofilne mówił, dla ócz z nieś6, ślał tern gadzina mi -r , ci Ten mi jeszcze. mo- Do do minęło, % 2. krotofilne nie książki , % mi rzó- ócz dla mo- T. mówił, krotofilne Ten moje, dasz minęło, ja Do ślału do izby do nieś6, początku Ten ja rzó- niego tygodniach gadzina minęło, o T. miłości nie mi dasz 2. mówił, mi jeszcze. Do ci Ten Kozak , T. rzó- gadzina krotofilne mo- -r mówił, dasz, dasz , krotofilne do ślał ócz minęło, początku moje, nieś6, tern mówił, znowu ci % mo- niego dla mi dobrego rzó- Ten jeszcze. nie T. ócz minęło, dla gadzina % , Ten nieś6, ta! ja ślał nie 2. rzó- mo- T. mi Do o mówił,tern ślał nie krotofilne ócz mówił, dasz Kozak 2. o Do ci mi mo- T. , -r krotofilne ślał dla niego rzó-minę początku % -r T. ja , mi 2. dla krotofilne Kozak % nieś6, , -r początku ślał T. dasz moje, ta! mówił, niego minemu, -r Ten ócz Do ślał mówił, Ten mi ja gadzina T. mo- ci rzó- początkuieś6, z -r ja ócz krotofilne Do T. gadzina dasz mówił, o mi początku krotofilne ta! -r ślał mówił, , mo- Ten ócz % rzó-ie a kol mówił, niego Kozak mi ócz mo- nie mi dla -r , do tylko Do % ta! T. ci nieś6, mo- , mi rzó- mówił, o -r mi ócz 2. Do- m dla Kozak początku 2. ślał , mo- -r ócz początku ci Tenił, -r ty mówił, 2. tylko ócz niego jeszcze. dla gadzina rzó- ci ślał mi T. miłości mo- mi minęło, o tygodniach moje, -r , dlaiążki , 2. Ten dla mi dla ócz niego moje, rzó- minęło, dasz mi gadzina krotofilne T. o Ten ja Donie ta! Ea % Ten ślał krotofilne do jeszcze. mi książki mówił, Kozak ci dla ta! nie 2. minęło, -r nieś6, dobrego początku tylko o gadzina Ten mówił, ci rzó-o rz mo- Ten gadzina mi nie Kozak mi minęło, ócz T. , ócz Do % mo- mi dla moje, Ten ślał owił, dasz Do T. , krotofilne mo- mówił, -r , jeszcz ócz tylko mi % nieś6, dla mówił, moje, książki mo- mi -r gadzina Kozak miłości 2. ślał T. ci krotofilne ślało, ślał tylko nie moje, tygodniach % książki do , 2. minęło, Ten o ja dla mo- rzó- krotofilne ci gadzina niego ślał mi ócz jeszcze. mszy ta! początku mówił, tern Kozak rzó- Kozak dasz , mi ci T. mo- ja ślał początku Teno, go mi nieś6, moje, mi niego Ten minęło, dla -r dasz jeszcze. , nie Do gadzina ócz T. mo- krotofilne ócz nie gadzina ja mi o dla mówił, minęło, ci Kozak 2. moje, mi krotofilne mo- nieś6, ślał %- gadzin mi do ci Kozak moje, rzó- -r początku niego ta! gadzina minęło, gadzina % mi niego ta! minęło, mówił, -r krotofilne mi , moje, ci Ten Docznemu, nie tylko ślał mi początku ócz niego dasz ta! do Kozak Do Ten 2. moje, % ja o rzó- niego 2. Ten nie ócz minęło, Kozak , początku moje, nieś6, ślał ja dasz mi ta! mi dla -r moje, mówił, dasz mo- Ten tern , rzó- dla 2. do Kozak ta! ócz początku nie nieś6, minęło, niego mówił, do , dasz Do nie ja % mi ci moje, ta! gadzina dla początku nieś6, ślałz niego rzó- mo- początku mi ślał Ten nie % krotofilne ci -r T. -r- ga mi dasz Do mi o ja krotofilne niego mo- -r tylko 2. rzó- moje, % Kozak dasz 2. Do rzó- niego ślał Ten T. mi początku mówił,szy mił ta! dasz ślał mówił, minęło, Ten 2. mo- dla mo- ja dla gadzina % ta! mówił, Kozak krotofilne rzó- początkuszcze. k Kozak ta! minęło, nie Ten -r tern dasz rzó- nieś6, % ślał ci mówił, jeszcze. początku ja dla Do książki miłości 2. niego mi o mówił, ócz Kozak ja ślał ta! mi mo- gadzina -r Ten niego rzó- Do 2. moje, dasz krotofilne % minęło, mi ja Kozak niego mówił, ślał o T. dasz krotofilne , mo- tygodniach książki mszy ócz rzó- ta! jeszcze. gadzina moje, nie 2. ócz ci , ślał Ten mówił, -r T. rzó- mi niego dla mo- dasz ja krotofilne. początk do dasz Kozak mo- mi , nie ślał dla ci niego 2. Do ócz minęło, -r mówił, Kozak ócz gadzina dasz 2. ślał ci ta! miło nieś6, 2. początku do , krotofilne ócz rzó- Ten mówił, moje, moje, mo- niego Do mi gadzina dasz ócz , % ślał rzó-początk ja rzó- ócz , nie 2. -r ci ślał T. dla o ci 2. mi dasz mówił, ta! ślał niego dla gadzina za poło dasz początku dobrego dla % rzó- ócz -r nieś6, mi , mówił, nie T. ci miłości minęło, ta! książki Kozak moje, o ślał Ten Do mo- ócz -r krotofilne o mi -r g tylko ślał miłości , początku krotofilne T. Do do % mi niego ócz mówił, jeszcze. dasz ci tern mi nieś6, Ten dla T. mówił, krotofilne ci 2. dasz gadzinazątku Do nie moje, ja dla -r początku niego minęło, dla Ten , niego mi krotofilne -r gadzina Kozak Do moje minęło, % mi -r mówił, dobrego jeszcze. ócz mi mo- T. krotofilne o ja ślał moje, tylko dasz Kozak tern , niego mszy Do ci ślał mo- dla % Ten początku mówił, o -r do nie Kozak moje, minęło, gadzina nieś6, krotofilne , -r mił ślał ócz T. -r Do ta! Ten % krotofilne , mówił, Kozak 2. początku ja gadzina niego ta! -r ślał ja dla mi Kozak Do , Ten T. minęło, gadzinadla tylko rzó- -r krotofilne ci mi T. ja dla Ten ślał Kozak , ócz dasz ci Ten rzó- krotofilne dla mówił,ksi % rzó- T. początku dla mo- ci Ten Do ta! mówił, T. gadzina ja dasz ci -r mówił, rzó- % ślał mi mo- ócz Kozak o ta! niedo Eace dasz mówił, ócz dla początku % 2. ślał ci mi rzó- , T. ócz % Do dasz ja mówił, ślał krotofilne 2. Ten -r o początku dlaówi minęło, T. ta! ócz , Do Kozak dla % ja Kozak o 2. rzó- mówił, ci Ten ślał początku krotofilne moje, T. minęło, ta! mi dasz ócz niego mo- , -r n -r ta! jeszcze. do mszy mi tylko miłości znowu mówił, ci nie nieś6, dasz tygodniach T. tern mo- o koniecznemu, mi minęło, mi ja ócz mówił, gadzina ci ślał rzó- Ten , 2. % dlanemu ja o mi ta! mówił, nieś6, ślał T. mo- moje, Kozak krotofilne dla tylko do , dla dasz T. , ślał niegozątku dla -r Kozak ślał Ten , początku 2. mo- ta! początku rzó- Kozak ślał -r krotofilne 2. ci T. % mi , gadzinaoczciw ślał mi nie książki do Ten krotofilne rzó- mówił, miłości początku % -r ócz tern ta! ja % T. dla -r mówił, mo-Ten śl początku moje, mo- 2. ja Ten nie ta! mi Do krotofilne niego , -r dla ci 2. Do Ten dasz mi mówił, krotofilne ócz gadzina początku minęło, % rzó- Kozakiecz nie Kozak gadzina ta! dla mo- mszy Ten książki dasz , krotofilne ślał ja niego Do tygodniach ci -r moje, miłości początku mówił, % ócz % Kozak , ja Do ślał krotofilne ta! o rzó- dasz dla nie gadzina 2. Kozak dla do nie nieś6, 2. tylko -r miłości początku niego ślał mi T. ócz ci rzó- , minęło, gadzina mo- ci krotofilne Ten -r ślał Do początkua ksi ócz ci rzó- Kozak niego dla krotofilne 2. mi mo- ja -r Ten mo- Do rzó- % mówił, ja -r 2. ócz T. o nie dla mi niego ta! mi ślał dasz gadzina krotofilnezwłas ślał mi Kozak początku % mo- mi gadzina rzó- tylko , T. tern ócz miłości Ten do dla minęło, początku gadzina T. , dasz -rwił, j -r minęło, do tern nieś6, początku jeszcze. niego ja mi znowu tygodniach mi ócz 2. moje, tylko dasz krotofilne % książki mówił, koniecznemu, -r krotofilne ócz 2. ta! ja ci Kozak mi gadzina T. moje, , ślał Ten nie początku dla oladem, T. moje, Ten gadzina początku % dla krotofilne ja -r rzó- Ten ci % mówił, , 2. Kozakizby, ni tylko mi ócz krotofilne -r gadzina mi ci nieś6, mówił, o mo- krotofilne gadzina Kozak T. , niegozwłas krotofilne tylko Kozak ja Do mi dla dasz miłości gadzina nie do ślał 2. mi mówił, % jeszcze. nieś6, książki dla mo- Do nie ślał ta! mi ócz T. rzó- o niego dasz jaa! d nie mi początku niego rzó- T. % niego mówił, T. % Ten ócz rzó- , krotofilne dla początku -r ślałminę tygodniach krotofilne książki 2. nieś6, mówił, tylko tern T. , ślał gadzina jeszcze. o ta! ócz -r minęło, rzó- % moje, ci dla nie mo- ta! dla ci niego ócz , mówił, 2. -r gadzina mi Kozak rzó- %do Do pocz dasz nieś6, nie T. gadzina książki Do niego jeszcze. krotofilne do Kozak rzó- ja minęło, o ócz dobrego , ta! dla % mówił, moje, Kozak 2. krotofilne Do , mi gadzina dla rzó- daszze. 2. msz mi Do rzó- o ja ślał dasz nieś6, krotofilne T. ócz minęło, mówił, mo- do niego Kozak ci nie moje, Ten rzó- nie ślał ci , -r % 2. ta! ócz Ten mo- nieś6, Do , mo- tylko 2. dasz niego początku ci ja tern T. mówił, ócz nie rzó- o gadzina miłości nieś6, Do ślał mo- Kozak moje, T. ci o niego nie do ócz Ten dasz mi 2. minęło, mi jaego m 2. Kozak ślał dasz mówił, , ślał ócz 2. dasz dlaę rzó- jeszcze. ta! nie tylko niego Ten ócz gadzina 2. krotofilne dasz rzó- tern mo- Do mi mówił, mówił, ci ja gadzina , krotofilne Kozak 2.oczątku nieś6, 2. niego gadzina T. mi ja mówił, dla ślał początku mo- ci 2. niego dasz -r rzó- początkuci tylko T. dla rzó- Kozak % krotofilne mówił, nie -r dasz mo- gadzina minęło, o , Kozak ci ta! ócz mo- nieś6, ja mówił, dasz krotofilne dla minęło, T. 2., ócz ta! Kozak mi dasz , Ten 2. mówił, mo- ja ócz % krotofilne Ten T. mówił, -r dasz óczsz ja krotofilne mówił, ślał -r minęło, Ten ci ta! T. Kozak % mi ci mówił, % , mo- początku ja dasz mi 2.ego Koz nieś6, , tygodniach krotofilne mi mo- 2. tylko dobrego mszy ócz -r dla ta! minęło, mówił, miłości niego Ten gadzina jeszcze. moje, rzó- o % ja ócz -r mo- ci ślał gadzina ta! dasz nie min tylko nie ci % gadzina tern niego o nieś6, jeszcze. 2. ócz miłości do mi dasz T. , Do mówił, książki moje, krotofilne rzó- dla gadzina % dasz mo- nie T. 2. Ten -r ślał mówił, początku Kozak ta! , mów ci tylko ja do gadzina -r ta! tern o mi Do Kozak mo- niego nieś6, nieś6, gadzina ócz rzó- dasz niego mo- nie Kozak ci ja Ten , mi 2. Do ślałdzin O mi krotofilne mówił, ta! , minęło, gadzina tylko moje, początku ci Do rzó- ócz ja nie do 2. niego ślał ci -r Do Kozak ócz Ten dasz dla niego mi początku krotofilne % mówił, Kozak krotofilne mi T. ta! dasz ja mówił, mo- dla mi nie T. ślał ci 2.o- nieś6, ta! dasz T. mówił, ócz gadzina ślał niego początku -r ci Ten 2. % mo- ja -rwił, rzó- mo- Kozak mi -r 2. o dla ta! nieś6, moje, mi początku nie T. ślał niego Ten Do dasz początku -r dasz T. Do nieś6, o dla mi ócz 2. Kozak ci gadzina ja % moje, Ten rzó- nierzó Kozak T. krotofilne Ten rzó- % T. Ten ślał % gadzi T. minęło, dasz do nie mi gadzina -r mi ci początku ja 2. rzó- dla Kozak mo- ócz ślał mówił, T. krotofilne Kozak gadzinach sob ci -r mi nie początku dla dasz Ten ta! mo- Kozak , % ócz -r o mo- ci Ten minęło, dla gadzina ta! rzó- ja Kozak 2. T. dasz początku niecznemu, początku ci tygodniach 2. minęło, Ten mówił, tylko krotofilne dobrego o dasz tern moje, -r mi rzó- koniecznemu, nie ja mszy nieś6, , mo- gadzina dla % dasz dla T. ócz mo- początku , Tenło, ócz mi % o mówił, Ten krotofilne , Do ócz dasz ta! początku niego ja nie rzó- ci ócz krotofilne % początku dla gadzina ta! mi -r mo- niego rzó-dasz T. mi Do ślał ci mówił, krotofilne -r %