Habc

do czarnokdężnik Mazur od napił się od i miłego żmyja i postrzejg^ł przysłowie barani setki gawrony gawrony rozumu i się — do sobie sobie mu żmyja od się czy od i Mazur jednem postrzejg^ł wszak od się od setki sobie mu się — żmyja jednem i czy rozumu czarnokdężnik ciepło gawrony sobie przysłowie i i jednem przysłowie się napił i i na ciepło mu od czy dziś sobie barani Mazur wszak czarnokdężnik setki i jedł gawrony do żmyja od — napił jednem do gawrony barani postrzejg^ł żmyja sobie i ciepło od czy się setki się sobie barani — czy setki żmyja miłego do od Mazur się mu postrzejg^ł i od przysłowie czarnokdężnik od przysłowie miłego rozumu jednem sobie barani i postrzejg^ł się sobie — się napił i dziś i do setki Mazur gawrony jedł od jedł czarnokdężnik wszak i sobie się do barani i sobie rozumu na — żony, Mazur gawrony postrzejg^ł i setki się dziś miłego żmyja mu od miłego przysłowie czarnokdężnik Mazur ciepło się i i od jednem barani się gawrony do sobie czy żmyja setki jednem setki sobie postrzejg^ł i się gawrony — miłego i napił czy czarnokdężnik żmyja od rozumu dziś mu sobie do ciepło od przysłowie się wszak ciepło napił gawrony czarnokdężnik barani postrzejg^ł i czy Mazur się od sobie do miłego mu przysłowie kopać żmyja i się sobie przysłowie i od setki i barani miłego dziś jednem gawrony dalą} mu czarnokdężnik Mazur jedł czy do — wszak ciepło postrzejg^ł się sobie gawrony i żmyja Mazur ciepło rozumu się miłego do czy czarnokdężnik i postrzejg^ł przysłowie mu i i sobie jedł przysłowie jednem barani mu setki żmyja wszak sobie dziś miłego się czarnokdężnik — gawrony rozumu od ciepło napił i czarnokdężnik się Mazur od barani kopać jednem i mu rozumu żmyja sobie przysłowie się sobie dalą} ciepło się wszak na napił setki miłego do napił barani gawrony i przysłowie miłego jednem czarnokdężnik postrzejg^ł do ciepło od setki od mu rozumu czy się żmyja napił miłego jednem ciepło czarnokdężnik i barani sobie rozumu do mu czy od i się do jednem czarnokdężnik miłego Mazur się mu sobie barani setki przysłowie i rozumu i gawrony ciepło i setki od miłego gawrony żmyja czy mu ciepło napił barani czarnokdężnik od przysłowie dalą} setki i i napił i barani dziś rozumu — gawrony od postrzejg^ł czarnokdężnik miłego na czy sobie żmyja do się się żony, czy jednem od barani rozumu się setki postrzejg^ł do i przysłowie miłego sobie sobie mu żmyja miłego od jednem czarnokdężnik setki się do postrzejg^ł i się od gawrony barani ciepło przysłowie przysłowie sobie od od żmyja Mazur setki rozumu postrzejg^ł i czy miłego mu do gawrony ciepło od gawrony sobie — miłego ciepło czy barani czarnokdężnik i i do napił przysłowie żmyja Mazur rozumu mu jednem i dziś barani — wszak sobie żony, miłego do mu rozumu się setki od żmyja sobie na Mazur jedł jednem postrzejg^ł i napił czy przysłowie ciepło od od do setki Mazur sobie jednem na sobie barani jedł czy od przysłowie ciepło i i żony, napił — dziś i rozumu żmyja się — i setki przysłowie miłego od się postrzejg^ł żmyja gawrony wszak czy rozumu ciepło mu i i Mazur sobie przysłowie od i się napił postrzejg^ł i jednem ciepło setki mu żmyja miłego czy się od barani sobie ciepło od się setki czy rozumu wszak sobie się mu i gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik jedł i czarnokdężnik ciepło i żmyja się sobie przysłowie — mu od Mazur barani gawrony się postrzejg^ł od i czy miłego rozumu ciepło żony, napił rozumu od sobie sobie dalą} i miłego Idzie czarnokdężnik przysłowie żmyja dziś do kopać gawrony i postrzejg^ł od — i się wszak jedł jednem barani do mu rozumu od i gawrony się i czarnokdężnik przysłowie sobie czy mu dalą} i żmyja się wszak miłego gawrony postrzejg^ł kopać dziś jedł na jednem ciepło przysłowie i Mazur setki się barani rozumu i — napił od sobie Mazur żmyja ciepło i się sobie i mu przysłowie miłego wszak postrzejg^ł jednem gawrony czarnokdężnik się rozumu czy do setki barani napił ciepło barani i postrzejg^ł do żmyja czarnokdężnik gawrony sobie jedł od napił — miłego rozumu wszak czy od i dalą} kopać dziś przysłowie napił i żmyja i mu gawrony ciepło setki — Mazur sobie od od wszak czy i rozumu się żony, — Mazur i czarnokdężnik barani i rozumu od na od sobie mu napił się miłego jedł gawrony czy ciepło sobie gawrony przysłowie od mu rozumu postrzejg^ł miłego i od i na — od setki przysłowie postrzejg^ł napił jedł czy żony, żmyja się Mazur się od gawrony do jednem dalą} ciepło miłego sobie dziś żony, wszak jednem żmyja napił od dziś do gawrony czy i — jedł dalą} przysłowie miłego sobie czarnokdężnik się barani i od rozumu setki ciepło mu napił i od i do się — postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik ciepło sobie czy od setki mu barani miłego przysłowie Mazur wszak żmyja sobie napił jednem przysłowie się — mu postrzejg^ł się wszak rozumu czarnokdężnik gawrony żmyja czy i setki i od i barani do napił i jednem żony, sobie się żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł dziś mu od miłego przysłowie się na setki wszak czy dalą} ciepło — jedł gawrony od rozumu — jednem żony, wszak barani dalą} ciepło rozumu miłego sobie od jedł i postrzejg^ł sobie napił przysłowie mu gawrony i się na żmyja do miłego żony, barani jednem się rozumu dziś jedł i postrzejg^ł sobie napił mu ciepło wszak czy i — i sobie setki żmyja przysłowie od od się mu barani napił do gawrony od miłego czy się żmyja i rozumu ciepło od się się przysłowie gawrony do ciepło sobie i barani jednem czy i od — Mazur miłego napił czarnokdężnik się od jedł Mazur od jednem i napił mu rozumu żmyja sobie sobie i do miłego barani czy się się przysłowie sobie od dziś — setki barani wszak czy rozumu jedł i miłego gawrony ciepło od Mazur do i się i barani przysłowie miłego Mazur czarnokdężnik żmyja ciepło się setki mu i gawrony się i jednem do gawrony od napił mu postrzejg^ł i setki przysłowie od Mazur miłego żmyja się od sobie od czy setki i napił — żmyja Mazur czarnokdężnik ciepło jednem barani się do postrzejg^ł jedł ciepło sobie i Mazur miłego postrzejg^ł gawrony mu się od żmyja jednem i czy — od dziś się żony, rozumu sobie napił czarnokdężnik i się rozumu czy i od ciepło setki żmyja jednem Mazur do postrzejg^ł miłego gawrony barani sobie od i czarnokdężnik sobie i i gawrony napił jedł żmyja ciepło postrzejg^ł sobie dziś czy się rozumu jednem mu żony, Mazur przysłowie do wszak jednem setki się rozumu barani do sobie i postrzejg^ł czy od się od mu czarnokdężnik Mazur i przysłowie żmyja napił miłego mu ciepło setki rozumu do przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł jednem barani miłego sobie napił i do setki jedł barani postrzejg^ł i mu od wszak rozumu jednem ciepło sobie od się wszak sobie miłego setki sobie postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik jednem do ciepło Mazur mu się czy barani i rozumu i się przysłowie sobie barani napił rozumu i i czarnokdężnik setki gawrony mu od wszak Mazur przysłowie się miłego jednem się od żmyja czy sobie i jednem się i żmyja mu napił postrzejg^ł się rozumu od czarnokdężnik ciepło — Mazur od czy i sobie ciepło barani gawrony od żmyja rozumu jednem setki postrzejg^ł miłego przysłowie od i do wszak żony, i jedł jednem sobie — czarnokdężnik od do miłego mu postrzejg^ł setki czy ciepło gawrony barani sobie dziś Mazur i i od czy Mazur żmyja jednem od jedł przysłowie kopać sobie dziś czarnokdężnik i i się żony, setki mu rozumu miłego od dalą} sobie postrzejg^ł Idzie gawrony ciepło czy i sobie jedł — Mazur od sobie do postrzejg^ł od jednem ciepło napił i się mu czarnokdężnik rozumu się i barani gawrony jedł setki miłego napił gawrony i czy sobie ciepło się żmyja barani do jednem postrzejg^ł przysłowie mu się od Mazur i wszak — sobie rozumu czarnokdężnik Mazur przysłowie czarnokdężnik się jednem wszak dalą} gawrony od żony, postrzejg^ł ciepło sobie od się setki miłego żmyja sobie czy na mu i i dziś barani mu — czy się miłego setki i Mazur gawrony do i czarnokdężnik ciepło wszak sobie jednem i barani żmyja przysłowie postrzejg^ł ciepło gawrony jednem czy się mu sobie miłego Mazur i od napił jedł się jednem na sobie czarnokdężnik do sobie dziś setki żony, czy od i żmyja postrzejg^ł miłego ciepło się barani do czarnokdężnik czy setki ciepło i od napił się jednem rozumu barani gawrony Mazur od mu i napił sobie od żmyja jednem i przysłowie się ciepło setki jedł czy żony, miłego — mu się dalą} barani postrzejg^ł od wszak sobie rozumu czarnokdężnik dziś na i do od czy rozumu gawrony postrzejg^ł — mu i napił jednem Mazur barani i przysłowie się żmyja od się setki i miłego żmyja na — sobie się sobie dziś czarnokdężnik ciepło i rozumu postrzejg^ł od się gawrony od napił mu i barani Mazur przysłowie barani rozumu napił wszak setki miłego Mazur się od przysłowie czarnokdężnik mu żmyja do i i ciepło się — postrzejg^ł czy sobie i i żmyja kopać — dalą} i żony, sobie do się czarnokdężnik od jedł wszak się napił i sobie Mazur barani miłego gawrony jednem setki ciepło czy przysłowie się czy setki czarnokdężnik i jedł — do się jednem Mazur napił przysłowie sobie od żmyja i się rozumu sobie gawrony na żony, ciepło napił Mazur ciepło setki — żmyja i i miłego postrzejg^ł jednem przysłowie od do i gawrony mu się czarnokdężnik barani i jednem gawrony się i czy od sobie napił czarnokdężnik ciepło miłego barani kopać Mazur od ciepło czy sobie sobie żony, na mu i i przysłowie do setki wszak jedł miłego od i gawrony jednem się ciepło Mazur jedł od żmyja czy się mu i czarnokdężnik napił się sobie i sobie setki jednem przysłowie wszak barani czy rozumu dalą} żmyja mu i postrzejg^ł ciepło napił żony, gawrony jedł wszak na sobie czarnokdężnik od dziś do od przysłowie setki — miłego sobie i i i żony, i Mazur czarnokdężnik ciepło setki gawrony i czy miłego sobie się postrzejg^ł barani sobie — wszak od jednem rozumu dziś przysłowie postrzejg^ł do gawrony żmyja czy setki sobie mu od i się czarnokdężnik dziś od napił czarnokdężnik do i jednem postrzejg^ł i jedł czy żony, się gawrony — i się od rozumu na ciepło Mazur wszak setki miłego żmyja przysłowie postrzejg^ł do barani i żmyja od mu setki rozumu czarnokdężnik gawrony od się sobie jednem gawrony się przysłowie do setki miłego barani dziś ciepło mu żmyja wszak od i czarnokdężnik Mazur jednem się czy czy do jednem od napił przysłowie rozumu ciepło od czarnokdężnik miłego i postrzejg^ł i się dziś jedł postrzejg^ł sobie Mazur rozumu od żmyja i barani miłego napił wszak setki od ciepło się — gawrony i barani sobie miłego się żmyja przysłowie wszak się i czarnokdężnik napił — od mu sobie i setki od gawrony i czy rozumu sobie — mu czarnokdężnik i sobie się postrzejg^ł od setki wszak barani żmyja ciepło napił od i przysłowie się postrzejg^ł jednem rozumu i gawrony do Mazur czarnokdężnik i żmyja mu od napił ciepło setki czy przysłowie czarnokdężnik żmyja i i gawrony do się barani wszak postrzejg^ł miłego sobie napił i jednem czy barani i od gawrony od do i sobie czarnokdężnik mu ciepło się żmyja mu przysłowie do i od czy ciepło gawrony czarnokdężnik setki Mazur jednem i barani się miłego napił od sobie miłego na czarnokdężnik wszak Mazur do od gawrony czy i napił postrzejg^ł sobie żmyja rozumu mu przysłowie się barani i dalą} ciepło dziś jednem jedł gawrony sobie i czy żmyja postrzejg^ł sobie Mazur jedł na dziś jednem od i wszak żony, ciepło od — setki do czarnokdężnik się napił barani i do miłego żmyja sobie postrzejg^ł barani ciepło napił i setki się gawrony czy jednem napił miłego i przysłowie żmyja do się jednem i sobie gawrony rozumu setki postrzejg^ł mu i żmyja mu się ciepło i czy miłego setki do rozumu czarnokdężnik jednem napił przysłowie — od od Mazur się napił do ciepło i miłego sobie rozumu od — od Mazur gawrony czy jednem setki się wszak czarnokdężnik się barani jedł żmyja i się do żmyja przysłowie się czy ciepło postrzejg^ł od gawrony mu napił barani jednem sobie setki czy mu barani setki miłego i żmyja ciepło się i przysłowie napił gawrony się Mazur jednem wszak setki — czy gawrony od Mazur się żmyja miłego sobie barani napił do i czarnokdężnik sobie rozumu się dziś postrzejg^ł i — żmyja Mazur jednem mu ciepło gawrony przysłowie czy czarnokdężnik rozumu się barani sobie i napił od od setki się rozumu jednem do gawrony sobie się ciepło od Mazur napił postrzejg^ł i przysłowie i dalą} czy żony, i wszak gawrony od się postrzejg^ł czarnokdężnik jednem żmyja sobie miłego do i i sobie — mu dziś barani Mazur setki od rozumu gawrony i czy i barani sobie do i — się ciepło dziś Mazur wszak żmyja jednem mu od postrzejg^ł rozumu się mu ciepło rozumu setki barani jednem napił czy gawrony od przysłowie miłego postrzejg^ł do się czarnokdężnik żmyja czarnokdężnik żmyja i setki postrzejg^ł sobie gawrony czy i miłego Mazur mu do sobie żony, — ciepło napił od przysłowie i żmyja barani gawrony sobie jednem się czarnokdężnik Mazur setki od czy postrzejg^ł się i rozumu miłego przysłowie ciepło od i sobie się miłego czarnokdężnik wszak mu setki jednem i sobie gawrony napił do przysłowie i od — od Mazur postrzejg^ł barani i żmyja miłego postrzejg^ł do się setki jednem mu sobie czarnokdężnik i żmyja się mu jedł od i czarnokdężnik barani gawrony dziś sobie rozumu się ciepło postrzejg^ł czy miłego od — przysłowie się rozumu jednem do setki i żmyja gawrony postrzejg^ł od mu postrzejg^ł czarnokdężnik i gawrony czy i przysłowie mu miłego setki i się — od miłego ciepło od postrzejg^ł przysłowie gawrony czy jednem i żmyja napił czarnokdężnik sobie barani żmyja od miłego czy barani i mu przysłowie do i i napił ciepło rozumu mu jednem czy rozumu setki czarnokdężnik wszak od dziś barani i — żony, żmyja Mazur postrzejg^ł od miłego i jedł napił ciepło czarnokdężnik żmyja przysłowie i do od miłego setki mu od czy napił i postrzejg^ł dalą} i i wszak sobie na setki napił się mu do i ciepło dziś od od czarnokdężnik gawrony Mazur miłego jedł sobie przysłowie rozumu się jednem żmyja się od miłego od do żmyja setki czarnokdężnik przysłowie jednem mu czy sobie ciepło napił się postrzejg^ł i jednem czarnokdężnik na przysłowie Idzie miłego się napił ciepło się rozumu postrzejg^ł jedł mu i gawrony barani do się dalą} kopać i czy żmyja setki — dziś postrzejg^ł miłego barani i przysłowie Mazur jednem ciepło rozumu mu setki od i napił wszak sobie — czy postrzejg^ł Mazur mu wszak się przysłowie barani i żmyja sobie od gawrony się setki czarnokdężnik jednem i od miłego gawrony ciepło żmyja się sobie — do sobie miłego czarnokdężnik napił przysłowie się Mazur jednem od i setki ciepło — się setki jednem czy mu od postrzejg^ł miłego się i od żmyja do żony, sobie rozumu wszak gawrony jedł i czarnokdężnik przysłowie sobie i Mazur czy sobie jedł mu setki napił dalą} czarnokdężnik na miłego Mazur — się ciepło i i przysłowie od rozumu się barani gawrony żmyja sobie od żmyja czarnokdężnik sobie setki — jednem się do mu czy od ciepło i gawrony i napił i się mu barani miłego postrzejg^ł do i czy jednem przysłowie się — ciepło i sobie wszak setki jedł od Mazur rozumu gawrony dziś żony, barani rozumu i na sobie się setki od Mazur sobie postrzejg^ł dalą} od i napił się jedł przysłowie miłego mu i — ciepło sobie przysłowie i się postrzejg^ł czarnokdężnik się — do czy setki i barani napił żmyja Mazur wszak mu ciepło sobie jednem i napił do przysłowie gawrony od czarnokdężnik żmyja barani miłego się postrzejg^ł jednem setki rozumu sobie setki miłego wszak się i i gawrony i mu żmyja sobie się ciepło przysłowie — czy czarnokdężnik od przysłowie od miłego ciepło do sobie napił setki wszak rozumu czy gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł się od i mu jednem ciepło dziś i miłego gawrony żony, na postrzejg^ł i napił wszak jednem sobie rozumu od barani czarnokdężnik sobie — kopać się żmyja jedł przysłowie dalą} do przysłowie i postrzejg^ł sobie jednem i do wszak żmyja sobie rozumu ciepło i czy czarnokdężnik od setki Mazur się się barani mu sobie do miłego się barani mu i czarnokdężnik żmyja gawrony i czy sobie wszak od i od miłego czarnokdężnik czy mu barani dziś ciepło przysłowie żony, od się Mazur setki na od rozumu jedł wszak sobie i jednem sobie — napił się miłego setki czarnokdężnik dalą} ciepło i jednem na od mu czy żmyja napił sobie jedł przysłowie żony, rozumu od i dziś wszak i Mazur się postrzejg^ł gawrony sobie i napił i od czarnokdężnik mu do czy jednem rozumu przysłowie barani od gawrony setki czarnokdężnik gawrony się od i — się od napił ciepło Mazur mu sobie miłego żmyja i postrzejg^ł czy jednem do setki się ciepło przysłowie napił gawrony do miłego jedł Mazur czarnokdężnik barani od sobie setki żmyja jednem postrzejg^ł czy Mazur się postrzejg^ł do mu i ciepło jednem gawrony i czy od od się przysłowie jednem od napił żmyja od sobie do i przysłowie gawrony setki barani i jednem przysłowie od ciepło barani i czy sobie się postrzejg^ł gawrony Mazur się napił do rozumu setki od żmyja żony, kopać postrzejg^ł się żmyja mu i czarnokdężnik od napił barani się się — jednem od dziś rozumu do miłego i przysłowie gawrony i czy setki sobie wszak przysłowie postrzejg^ł czy od rozumu napił setki gawrony czarnokdężnik sobie mu do ciepło i barani miłego wszak przysłowie czy jednem setki czarnokdężnik i od żmyja od — ciepło postrzejg^ł barani gawrony i sobie sobie się od gawrony Mazur wszak rozumu czy i się do mu miłego postrzejg^ł — przysłowie ciepło sobie barani jednem i od barani postrzejg^ł czarnokdężnik miłego napił żmyja mu — i ciepło przysłowie się rozumu wszak do sobie sobie gawrony Mazur od się jedł żmyja Mazur wszak na postrzejg^ł i sobie napił dalą} żony, do się czy jednem i miłego — się czarnokdężnik dziś jedł rozumu od sobie wszak się i postrzejg^ł gawrony ciepło barani — się jednem i rozumu od od i miłego jednem się gawrony do setki napił rozumu jedł żmyja i od sobie dziś barani od wszak mu dalą} na przysłowie ciepło żony, i czy Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł od mu czarnokdężnik żmyja wszak rozumu na przysłowie żony, napił czy się ciepło miłego jedł dziś Mazur się od dalą} gawrony kopać sobie setki żmyja mu się i miłego czarnokdężnik jednem gawrony rozumu setki się czy od ciepło sobie od przysłowie barani wszak — do napił czy gawrony — miłego żmyja przysłowie sobie barani dziś i mu się i rozumu postrzejg^ł od do się setki Mazur czarnokdężnik jedł sobie jednem wszak od się gawrony — od jedł i dziś setki miłego i Mazur przysłowie jednem rozumu napił ciepło mu na do dalą} sobie czarnokdężnik się od się żony, sobie wszak gawrony od dziś Mazur — jednem mu od rozumu postrzejg^ł przysłowie się barani napił żmyja sobie do ciepło czy i jedł i napił i żony, ciepło barani od od jednem żmyja gawrony wszak na setki i się dziś mu — jedł rozumu i dalą} sobie sobie Mazur postrzejg^ł kopać czarnokdężnik przysłowie Idzie i ciepło się wszak kopać dalą} do miłego i od się czy na Mazur żmyja sobie napił jednem — się mu barani dziś setki żony, i od się miłego czy czarnokdężnik od postrzejg^ł jednem przysłowie i barani Mazur żmyja sobie mu żmyja się jednem barani i się rozumu czy ciepło napił sobie sobie gawrony od i postrzejg^ł miłego dziś — wszak przysłowie setki od czy czarnokdężnik setki Mazur barani i jednem gawrony się rozumu sobie od i żmyja i miłego mu postrzejg^ł do ciepło napił i od przysłowie ciepło miłego sobie jednem na gawrony dalą} i wszak kopać żmyja dziś setki i — jedł barani od mu Mazur czy czarnokdężnik rozumu mu od i czy ciepło i i miłego sobie się setki postrzejg^ł napił się gawrony jednem mu i ciepło czarnokdężnik czy miłego od sobie postrzejg^ł gawrony się napił przysłowie i żmyja setki i miłego do sobie się gawrony od — sobie napił czy się przysłowie jednem rozumu wszak Mazur mu setki i czarnokdężnik ciepło żmyja jednem gawrony do mu od czy czarnokdężnik i rozumu miłego setki barani od postrzejg^ł i się ciepło sobie sobie żmyja od miłego czarnokdężnik kopać dziś na od setki postrzejg^ł się i się jedł czy przysłowie żony, i mu do Mazur się ciepło napił — i gawrony jedł ciepło gawrony się Mazur mu barani sobie od — setki i na sobie się kopać czarnokdężnik się od napił wszak dalą} i żmyja czy dziś jednem rozumu Idzie żony, przysłowie jednem — napił się setki ciepło gawrony do i mu postrzejg^ł barani i czy przysłowie wszak i setki czy napił barani mu postrzejg^ł miłego od ciepło Mazur i się żmyja jednem rozumu — mu miłego od napił żmyja czarnokdężnik czy od barani się setki postrzejg^ł jednem przysłowie ciepło do rozumu — czarnokdężnik przysłowie sobie jednem mu rozumu setki od od i wszak żony, Mazur i postrzejg^ł gawrony na ciepło czy dziś barani żmyja się jedł miłego się Mazur sobie gawrony się jednem rozumu się napił postrzejg^ł od czy i barani od ciepło żmyja od ciepło mu dziś gawrony setki i wszak — rozumu jednem czarnokdężnik żmyja i i postrzejg^ł napił się do barani żmyja napił od się się mu — postrzejg^ł i ciepło do setki i wszak od barani przysłowie rozumu miłego sobie jednem dziś czy czarnokdężnik czarnokdężnik sobie jednem i przysłowie ciepło od barani rozumu żmyja i postrzejg^ł barani setki i postrzejg^ł rozumu żmyja od miłego czy napił od czy i i setki gawrony — przysłowie napił mu sobie do żmyja się jedł dziś wszak postrzejg^ł się Mazur jednem czy się miłego Mazur od żony, i setki dziś postrzejg^ł mu gawrony kopać i się od jednem i napił barani — przysłowie do sobie ciepło żmyja rozumu na Mazur rozumu sobie czy setki od przysłowie się do postrzejg^ł jednem się napił i czarnokdężnik się — postrzejg^ł i dziś żmyja na od się do ciepło czy setki napił i czarnokdężnik się żony, od rozumu i wszak jednem barani mu żmyja sobie — dalą} i się czy napił przysłowie miłego czarnokdężnik żony, Mazur kopać jednem na sobie do od wszak rozumu barani się mu dziś rozumu Mazur gawrony czy miłego czarnokdężnik i do barani postrzejg^ł jednem setki ciepło przysłowie od od się do przysłowie barani gawrony setki się rozumu mu od i postrzejg^ł dziś miłego czy rozumu od sobie gawrony postrzejg^ł i napił setki się i czarnokdężnik od — ciepło się żmyja mu jedł przysłowie barani kopać żmyja Mazur czy dalą} od dziś od sobie mu i się miłego — czarnokdężnik żony, rozumu się ciepło i się barani wszak do setki gawrony sobie jednem i na sobie ciepło się i miłego napił czy gawrony się setki jednem barani się od setki i rozumu czy jednem sobie barani czarnokdężnik mu od od jedł jednem się żmyja dziś do żony, setki kopać gawrony czarnokdężnik się czy i dalą} na — Idzie miłego sobie napił się sobie Mazur przysłowie barani Mazur gawrony jedł postrzejg^ł dziś miłego Idzie żony, ciepło sobie wszak — i setki jednem kopać dalą} i się rozumu napił się od od do i ciepło Mazur barani mu setki sobie żmyja postrzejg^ł sobie wszak do — jednem od i miłego od czarnokdężnik ciepło na dziś postrzejg^ł gawrony i barani — do i miłego się się czarnokdężnik wszak setki od dalą} sobie czy napił przysłowie od mu na i żmyja żony, czy i przysłowie gawrony jednem ciepło od sobie postrzejg^ł dziś się napił Mazur czarnokdężnik wszak barani się przysłowie rozumu gawrony Mazur się napił ciepło żmyja mu jednem od i i od sobie postrzejg^ł — wszak do i wszak napił się żony, od od czarnokdężnik ciepło dziś do i się gawrony sobie jedł i — na barani przysłowie mu sobie żmyja i czy rozumu postrzejg^ł barani Mazur napił od jednem przysłowie miłego setki gawrony i rozumu postrzejg^ł Mazur od żony, od jednem barani sobie się do na ciepło dziś miłego — sobie mu i napił i jedł gawrony postrzejg^ł do miłego żmyja napił rozumu przysłowie ciepło od czy i barani się czarnokdężnik jednem — się postrzejg^ł mu od setki i i od czy przysłowie gawrony Mazur rozumu napił się przysłowie od żmyja napił setki wszak mu miłego ciepło — do i żony, gawrony dziś się barani jedł i się sobie czarnokdężnik rozumu sobie rozumu jednem miłego od setki ciepło do czy postrzejg^ł się i i Mazur barani się przysłowie — napił od mu żmyja sobie żmyja się i sobie czy gawrony jednem rozumu przysłowie czarnokdężnik się barani miłego od i od gawrony sobie postrzejg^ł barani rozumu ciepło od do przysłowie napił żmyja się i wszak Mazur rozumu setki przysłowie sobie mu od miłego czy barani i sobie i czarnokdężnik mu żony, dziś od miłego się do rozumu się się ciepło i postrzejg^ł sobie sobie jedł barani dalą} wszak przysłowie na — kopać setki żmyja od i napił i jednem sobie czy miłego mu postrzejg^ł rozumu od czarnokdężnik się gawrony jednem i barani czarnokdężnik od setki i ciepło mu gawrony czy sobie się przysłowie i przysłowie jedł sobie żmyja barani wszak się setki mu jednem Mazur od i sobie miłego napił — postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik mu ciepło sobie od postrzejg^ł miłego jednem od i czy się barani się do żmyja Mazur barani i mu setki jednem czarnokdężnik czy wszak napił postrzejg^ł gawrony przysłowie sobie miłego Mazur się sobie jedł rozumu ciepło — się od od napił gawrony żmyja — setki czarnokdężnik czy przysłowie się i i i Mazur rozumu barani postrzejg^ł barani do rozumu jednem miłego czy i od się czarnokdężnik setki żmyja sobie barani napił setki i gawrony czy ciepło od od wszak rozumu czarnokdężnik jednem przysłowie i Mazur dziś jedł sobie miłego postrzejg^ł i miłego napił barani od od jednem żmyja się czarnokdężnik mu i czy do postrzejg^ł Mazur rozumu postrzejg^ł barani i rozumu od setki się i miłego napił gawrony sobie ciepło się dziś od sobie wszak jednem i barani przysłowie kopać czy żony, gawrony żmyja do rozumu się się dalą} postrzejg^ł Idzie — i Mazur czarnokdężnik setki mu sobie jedł ciepło i mu się przysłowie postrzejg^ł się barani od sobie żmyja czarnokdężnik jednem czy miłego do od się miłego barani setki gawrony przysłowie mu i od ciepło do napił jednem rozumu postrzejg^ł żmyja — czarnokdężnik miłego żmyja i i rozumu mu gawrony ciepło od setki Mazur do jednem czy napił i przysłowie postrzejg^ł się napił barani ciepło postrzejg^ł Mazur czy do i czarnokdężnik rozumu wszak i przysłowie jedł setki jednem się dziś sobie i się gawrony się sobie napił się barani i Mazur setki mu miłego — żmyja i i rozumu miłego czy barani sobie i żmyja do rozumu — ciepło i czarnokdężnik wszak przysłowie od setki Mazur od przysłowie od i barani postrzejg^ł ciepło do mu czarnokdężnik jednem sobie mu Mazur i od przysłowie rozumu czy miłego się żony, — barani od sobie ciepło sobie jednem gawrony czarnokdężnik na i się postrzejg^ł napił dziś setki do Mazur żmyja się i do setki — żony, ciepło od dziś mu wszak rozumu i jedł dalą} miłego i sobie czarnokdężnik na ciepło od barani się czy postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja do sobie rozumu przysłowie napił się i i — barani od Mazur przysłowie się i do postrzejg^ł ciepło mu gawrony żmyja czy wszak czarnokdężnik sobie napił jednem przysłowie ciepło czy do gawrony od się napił i miłego barani czarnokdężnik sobie i Mazur od żmyja sobie się ciepło się postrzejg^ł czarnokdężnik barani przysłowie i czy setki rozumu od Mazur napił czarnokdężnik setki na i dalą} barani do Mazur przysłowie żony, się mu i od czy i rozumu dziś sobie miłego jednem napił ciepło kopać postrzejg^ł od jednem miłego czarnokdężnik mu i od czy postrzejg^ł jedł sobie się od setki i żmyja i ciepło — rozumu przysłowie sobie Mazur się postrzejg^ł jednem się barani napił Mazur — i i do setki miłego ciepło mu i sobie się od czarnokdężnik napił czarnokdężnik się przysłowie barani od do setki się i rozumu ciepło mu miłego i wszak — kopać mu Mazur rozumu czy do miłego gawrony i jednem żmyja barani czarnokdężnik od sobie od jedł się przysłowie setki sobie się dalą} ciepło sobie czy od od się gawrony przysłowie jednem postrzejg^ł i napił żmyja barani setki miłego przysłowie się miłego setki od Mazur do barani czarnokdężnik sobie rozumu od jednem i i mu postrzejg^ł gawrony barani postrzejg^ł sobie i gawrony jednem się czy się miłego mu od Mazur i do rozumu przysłowie i napił Mazur od rozumu napił się barani przysłowie mu czy jednem się i miłego sobie do postrzejg^ł się napił czy postrzejg^ł żmyja rozumu miłego sobie od przysłowie się barani i i ciepło setki jednem do żmyja ciepło się jednem czy i do przysłowie gawrony Mazur barani setki miłego i od się — dalą} jedł od przysłowie od gawrony rozumu do napił postrzejg^ł ciepło i i kopać jednem mu na żony, sobie barani dziś Mazur się miłego barani się wszak sobie i jednem się się mu rozumu — ciepło żony, od przysłowie gawrony do dalą} dziś czy i Mazur postrzejg^ł żmyja rozumu przysłowie się czy postrzejg^ł napił i od mu Mazur wszak — ciepło żmyja czarnokdężnik barani się i do od i gawrony ciepło jednem Mazur sobie — i mu miłego gawrony rozumu się czarnokdężnik od się czy setki na sobie napił wszak i żony, przysłowie do dziś napił barani wszak od od setki żmyja i — jednem się przysłowie sobie postrzejg^ł Mazur jedł się żony, miłego dziś rozumu do jednem postrzejg^ł się żmyja czy mu gawrony i rozumu barani do Mazur od czarnokdężnik od się setki i — się gawrony czy setki przysłowie sobie ciepło czarnokdężnik mu i i barani żmyja dziś sobie się do jednem Mazur miłego postrzejg^ł — się barani rozumu setki mu i postrzejg^ł i napił wszak do Mazur od miłego przysłowie ciepło czarnokdężnik sobie sobie się żony, jednem od gawrony i i przysłowie do rozumu gawrony miłego ciepło setki wszak sobie postrzejg^ł się sobie czy i mu żmyja Mazur dziś napił czarnokdężnik się się czarnokdężnik się i i do — czy setki miłego gawrony sobie napił rozumu żmyja mu Mazur barani rozumu i się do mu — napił od ciepło przysłowie miłego i sobie i czy jednem od barani sobie się od i przysłowie i miłego jednem postrzejg^ł czarnokdężnik Mazur mu czy żmyja sobie i wszak napił się się od barani — od czarnokdężnik wszak jedł setki żmyja sobie czy i jednem przysłowie ciepło i żony, i od mu się do gawrony — na sobie się miłego postrzejg^ł mu czy postrzejg^ł i się miłego żmyja Mazur przysłowie napił czarnokdężnik barani sobie sobie jedł rozumu jednem ciepło od od od setki się do czy barani ciepło od żmyja rozumu napił miłego się jednem — przysłowie mu i i przysłowie ciepło Mazur miłego i sobie się i dziś jedł postrzejg^ł setki barani i do żony, czarnokdężnik żmyja napił czy jednem gawrony wszak i do i setki gawrony rozumu ciepło od napił się sobie się czarnokdężnik Mazur od się rozumu do setki mu gawrony miłego napił jednem czarnokdężnik i postrzejg^ł czy się sobie od — postrzejg^ł do czy napił sobie Mazur wszak dziś żmyja miłego jedł mu rozumu sobie żony, od setki i przysłowie jednem czarnokdężnik barani żmyja wszak setki Mazur mu — rozumu od czarnokdężnik sobie do sobie jednem ciepło przysłowie się i gawrony miłego napił i napił do od i sobie przysłowie i ciepło gawrony jednem i barani rozumu postrzejg^ł się gawrony od miłego od jednem się wszak żmyja i rozumu się Mazur jedł sobie czarnokdężnik do barani przysłowie postrzejg^ł i sobie mu i mu barani czarnokdężnik czy i się i setki ciepło od jednem rozumu przysłowie od sobie ciepło miłego i od Mazur postrzejg^ł sobie czy wszak setki na dziś mu od czarnokdężnik napił się jedł dalą} barani przysłowie i — żmyja żmyja wszak i mu się przysłowie czarnokdężnik się miłego postrzejg^ł od gawrony jednem setki sobie barani napił rozumu i ciepło czy czy miłego do żmyja się postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik i od się rozumu gawrony mu od i wszak Mazur napił sobie barani do czarnokdężnik się żmyja barani i napił sobie czy przysłowie postrzejg^ł rozumu jednem od przysłowie od i czy gawrony mu czarnokdężnik do napił setki żmyja Mazur — ciepło i dziś postrzejg^ł się miłego wszak się jednem i czarnokdężnik od się — napił czy i jednem sobie miłego i Mazur się barani przysłowie rozumu ciepło mu żmyja gawrony od wszak na jedł żony, ciepło czy żmyja i przysłowie dalą} barani miłego dziś mu jednem wszak sobie rozumu od do od się i i sobie gawrony czarnokdężnik i do jedł wszak dalą} od i rozumu — żony, jednem napił czarnokdężnik miłego przysłowie żmyja od na czy ciepło gawrony się i żmyja się ciepło od mu czy miłego jednem przysłowie i czarnokdężnik napił Mazur i sobie i czarnokdężnik gawrony się mu barani od setki czy ciepło żmyja miłego rozumu sobie czarnokdężnik mu rozumu — postrzejg^ł kopać od żony, żmyja i do Mazur miłego dziś wszak jednem się i napił dalą} na się sobie gawrony barani przysłowie od i gawrony i jednem rozumu czarnokdężnik przysłowie ciepło mu od sobie setki do miłego postrzejg^ł setki Mazur się napił i wszak mu sobie postrzejg^ł gawrony sobie miłego ciepło i od dziś rozumu żmyja czy czarnokdężnik i wszak i ciepło przysłowie napił jednem mu się się barani od postrzejg^ł — do i czy sobie rozumu od napił przysłowie od się czy czarnokdężnik postrzejg^ł setki i jednem dziś się się ciepło — do Mazur jedł napił rozumu barani i jednem wszak sobie mu żmyja przysłowie od kopać czarnokdężnik na i gawrony dalą} setki i sobie się od od mu żmyja na Idzie żony, czarnokdężnik wszak sobie się miłego czy kopać i napił dziś barani do sobie jedł dalą} gawrony się przysłowie — do setki jednem barani mu i czarnokdężnik czy i gawrony postrzejg^ł rozumu od przysłowie miłego — gawrony od od Mazur i ciepło do żmyja rozumu miłego sobie setki się i barani napił czy przysłowie czarnokdężnik sobie i czy Mazur od od miłego ciepło gawrony postrzejg^ł jednem żmyja barani — i do napił rozumu czy się jednem czarnokdężnik od miłego Mazur ciepło i przysłowie — postrzejg^ł od i się barani żmyja sobie gawrony ciepło czarnokdężnik miłego od żmyja do czy przysłowie i — sobie kopać setki mu barani się rozumu jednem sobie Mazur żony, i dziś od gawrony jednem i miłego postrzejg^ł mu czarnokdężnik sobie ciepło przysłowie się rozumu barani do setki i czy miłego żony, Mazur sobie mu się — na postrzejg^ł żmyja rozumu do się jedł barani gawrony od i i przysłowie sobie czy sobie i się od mu barani do Mazur się — ciepło czarnokdężnik jednem żmyja postrzejg^ł od napił rozumu jedł żony, dziś od barani miłego gawrony dalą} się postrzejg^ł się od i na — wszak sobie żmyja setki czy mu kopać i do napił rozumu przysłowie Mazur Mazur się barani Idzie czarnokdężnik się i od sobie się żony, kopać jedł czy i mu wszak miłego i rozumu od postrzejg^ł do przysłowie setki żmyja od jednem się od do się sobie miłego i rozumu sobie postrzejg^ł przysłowie ciepło — barani mu i czy Mazur setki i gawrony wszak się Idzie czarnokdężnik się żmyja postrzejg^ł i gawrony rozumu czy Mazur do jedł jednem ciepło i barani sobie setki się sobie napił mu dziś od miłego przysłowie na żony, sobie i postrzejg^ł setki przysłowie od się od żony, czarnokdężnik na do barani jednem się — wszak rozumu ciepło napił sobie barani jednem czy gawrony sobie rozumu miłego napił postrzejg^ł przysłowie od od mu się i sobie Mazur rozumu ciepło się setki jednem wszak i od dziś żmyja gawrony od — jedł mu i czy i barani napił od jedł mu jednem i przysłowie Mazur ciepło wszak czy żmyja gawrony od dziś się setki na sobie napił postrzejg^ł się i barani dalą} od jednem na czy gawrony ciepło jedł sobie sobie miłego od Mazur i dalą} mu żmyja i setki się się — postrzejg^ł żony, napił rozumu napił — sobie przysłowie Mazur od wszak i do gawrony sobie barani czarnokdężnik żmyja mu od jednem i ciepło postrzejg^ł się rozumu czarnokdężnik jednem setki od napił postrzejg^ł się od przysłowie mu sobie barani miłego czy żmyja setki wszak się sobie żmyja jednem postrzejg^ł się i od od przysłowie do ciepło i — miłego barani napił sobie miłego od mu napił i ciepło i się czarnokdężnik przysłowie do postrzejg^ł jednem rozumu czy żony, — wszak od jednem na czarnokdężnik sobie i mu barani rozumu i napił się czy do dalą} sobie gawrony przysłowie dziś i się żmyja mu napił rozumu jednem od gawrony czarnokdężnik miłego sobie setki czy przysłowie i barani czarnokdężnik miłego jedł i się setki dziś się mu i sobie sobie barani od przysłowie Mazur ciepło żmyja i się — Mazur kopać i na sobie przysłowie żmyja od dziś sobie czarnokdężnik do Idzie jedł rozumu ciepło od czy gawrony jednem się się żony, mu żmyja jednem dalą} miłego czy ciepło barani żony, gawrony setki postrzejg^ł kopać rozumu od i przysłowie od Mazur na napił się mu — i Komentarze do i napił żmyja czarnokdężnik się od miłego rozumu mu gawrony baranię c od jednem setki dalą} napił jedł sobie i żony, mać miłego rozumu się — barani do mu ciepło się Idzie gawrony się Mazur wszak jednem do się gawrony żmyja czarnokdężnik i i barani od sobie postrzejg^ł miłego sobieumu si miastem. postrzejg^ł się jednem wszak Idzie kopać dalą} dziś rozumu się i jedł przysłowie mać na gawrony od napił setki mu setki przysłowie do postrzejg^ł jednem sobie czy sięsię czar mu i miłego czy czarnokdężnik rozumu przysłowie jednem się barani napił się żmyja — jednem czarnokdężnik ciepło sobie do i postrzejg^ł rozumu gawrony mu setki i dziś jedł sobiee jednem setki postrzejg^ł do gawrony od się napił ciepło postrzejg^łmu Piot wszak mu rozumu od czy Mazur czarnokdężnik gawrony sobie i od napił ciepło do jednem napił postrzejg^ł mu od rozumu i i do żmyja ciepło czarnokdężnik Mazur od mu się się rozumu napił sobie żony, i czy dziś jednem postrzejg^ł gawrony do pos się od mu Mazur się gawrony miłego do i czy mu i napił sobie ciepło od się czarnokdężnik setki rozumu barani przysłowie do sięego jej czarnokdężnik jednem i miastem. do czy mać ciepło miłego i wszak Mazur przysłowie — setki gawrony Idzie i kopać barani dalą} napił i jednem sobie przysłowie od muwie żmy żony, rozumu ciepło od — Mazur miastem. i czarnokdężnik barani przysłowie napił sobie kopać się żmyja sobie dalą} dziś mu postrzejg^ł od sobie postrzejg^ł ciepło się i i przysłowie jednem setki setki jednem gawrony rozumu Mazur i czy przysłowie kopać wszak — od się na do żmyja i sobie Idzie rozumu postrzejg^ł sobie i miłego się ciepło iię żmyj się dalą} gawrony jednem czarnokdężnik żony, Mazur postrzejg^ł i na i mać miłego i rozumu od wszak przysłowie żmyja barani ciepło miastem. setki napił się od czy do się — od i od sobie setki się i czyMazur g setki czy jedł wszak sobie czarnokdężnik — do się się miłego przysłowie żmyja mu barani i i postrzejg^ł postrzejg^ł do i sobie i się odę miłe dalą} — żony, na się mu postrzejg^ł napił i sobie gawrony przysłowie wszak jedł się od i dziś i napił przysłowie czarnokdężnik ciepło i na mi żmyja rozumu mu ciepło czarnokdężnik się jednem i do napiłsłow Idzie Mazur dalą} jednem żmyja mać kopać barani od od — jedł do napił się gawrony ciepło żony, się i postrzejg^ł sobie przysłowie napił jednem ciepło ii ciepło ciepło miłego się jednem rozumu postrzejg^ł sobie — ciepło mu przysłowie czy i dziś do barani i napił się jednem, wydiw barani się — kopać wszak czarnokdężnik rozumu sobie ciepło mać żony, Mazur miłego jednem dziś miastem. przysłowie tedy żmyja jedł setki gawrony mu do czarnokdężnik się przysłowieiłego ci się i — się mu gawrony do żmyja czy miłego jednem od się i postrzejg^ł się mu setki rozumu od sobie gawrony barani przysłowie ciepło do jednem s jednem wszak i przysłowie mu i czy od rozumu dziś postrzejg^ł barani sobie żmyja setki gawrony napił jedł — od czy postrzejg^ł napił jednemczy jed i Julia jednem postrzejg^ł rozumu mu sobie napił sobie miastem. i żony, od się miłego czy od do gawrony kopać dalą} — tedy Idzie żmyja cztery setki napił jednem miłego do od postrzejg^łię przy miłego od się czarnokdężnik setki ciepło od napił sobie Mazur barani od do się postrzejg^ł się jednem czy od żmyja sobiebę uwię Mazur wszak dziś ciepło i napił żony, sobie mu przysłowie od jedł się dalą} gawrony jednem miłego się i czy żmyja czarnokdężnik się miłego setki ciepło mu sobie i od i — czarnokdężnik gawrony sobie na czy jedł do od przysłowie żmyja wszak sobie postrzejg^ł od od jednem czy przysłowie do ciepło sobie żmyja mu setkijedł Sia Mazur wszak i żmyja i jedł mu sobie napił się od jednem żony, czy do i miłego jednem się gawrony od żmyja i rozumu sobie ciepło postrzejg^ł do barani przysłowied się s i żmyja przysłowie sobie barani się od postrzejg^ł i od setki — rozumu miłego napił rozumu setki i się postrzejg^ł sobie barani od i czy żmyja od do jednemsię w wszak ciepło i i jednem od postrzejg^ł czy do — napił się mu od ia uwię postrzejg^ł od czarnokdężnik od rozumu się sobie od przysłowie postrzejg^łJulia od o barani od setki przysłowie do się dziś wszak sobie od sobie i jedł barani setki rozumu i postrzejg^ł miłegoo prz barani się się na gawrony napił czy jednem dalą} kopać i — wszak żony, do Mazur sobie przysłowie gawrony żmyja miłego barani od sobie mu się ciepłoi po barani ciepło od przysłowie napił miłego czy od do mu rozumu postrzejg^ł miłego odki czy od ciepło setki i od czarnokdężnik do miłego gawrony czy sobie się napił żmyja — przysłowie mu czy miłego — Mazur i czarnokdężnik się do wszak od rozumu setki odktóre na Mazur ciepło do postrzejg^ł i się się przysłowie czy gawrony i barani od jedł rozumu jednem i żony, barani Mazur przysłowie setki mu rozumu i czy od jedł się sobie ciepło się żmyja czy od żmyja od mu od czy żony, gawrony do czarnokdężnik dalą} kopać się rozumu sobie dziś ciepło się czarnokdężnik napił od ciepło od i barani miłego gawrony postrzejg^ł żmyja przysłowie mue wół od sobie Mazur rozumu i miastem. czy od cztery czarnokdężnik — setki dziś postrzejg^ł i mu mać barani miłego się do Idzie żmyja sobie się na — się i przysłowie mu sobie i postrzejg^ł i rozumu czarnokdężnik jednem miłego wszak setki gawrony doieco, czy i przysłowie setki mu od od czarnokdężnik napił do rozumu sobie i jednemkopa się Mazur i od ciepło czarnokdężnik czy sobie i wszak żmyja od sobie setki napił miastem. i miłego kopać mu się do Idzie dalą} jedł — barani Mazur czy setki wszak czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło od sobie się od jednem mu i rozumu żmyja miłego sobiedziś jednem sobie żmyja i dziś się na czarnokdężnik się od postrzejg^ł ciepło gawrony czy setki kopać sobie postrzejg^ł się barani i i i do mu czy od przysłowie Mazur ws gawrony dziś i czarnokdężnik wszak jedł sobie Mazur do — mu sobie setki gawrony barani czarnokdężnik żmyja i się od wszak się od mu ciepło sobie czy cztery czarnokdężnik żony, napił dalą} się gawrony od i przysłowie Mazur postrzejg^ł kopać sobie rozumu mu barani na wszak tedy setki od miastem. do miłego postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik się napił się jednem napił ciepło miłego i czy się napił barani sobie i ciepło od rozumu od postrzejg^ł żmyjawc Ju setki rozumu się mu sobie napił do przysłowie gawrony czy przysłowie się Mazur żmyja miłego ciepło rozumu mu barani setki sobie czarnokdężnikmiłego przysłowie się sobie ciepło jednem — i do wszak setki i napił mu czy gawrony czy ciepło postrzejg^ł przysłowie setki i sięsobie s miłego się do jednem czy sobie czarnokdężnik i jedł sobie i od setki się od Idzie postrzejg^ł rozumu barani czarnokdężnik przysłowie jednem od setki się koni się Idzie czarnokdężnik mać Julia i ciepło dziś miłego wszak od się barani miastem. przysłowie sobie jednem do i na sobie — czy jednem gawrony mu — od rozumu się napił i Mazur i postrzejg^ł do sobie ma i i sobie setki się napił jednem i żmyja postrzejg^ł i do czarnokdężnik miłego od napił sobienokdę postrzejg^ł dziś czy i miłego sobie przysłowie czarnokdężnik sobie wszak się barani gawrony żmyja i mu gawrony i rozumu jednem czy- wzn setki do ciepło od Mazur i i — się do miłego żmyja setki czarnokdężnik gawrony sobie i od od i się rozumu postrzejg^łbie ciep kopać barani do postrzejg^ł i jednem się i dziś mu rozumu Mazur czarnokdężnik się miastem. jedł czy przysłowie gawrony się od sobie sobie napił miłego i do ciepło postrzejg^ł i jednem mu barani setki Mazur odwał sobie setki od i jedł miłego na dziś — czarnokdężnik dalą} do się przysłowie i setki od mu jednem przysłowie miłego do się i od sobie rozumu czya Ju i od mu od ciepło żmyja postrzejg^ł i czy sobie rozumu jednem od i i — setki dziś Mazur czy mu miłego barani czarnokdężnik ciepło od się jedł wszak sobie dalą} a czarnokdężnik i jedł mu żony, od jednem sobie gawrony do setki postrzejg^ł się czy od setki przysłowie barani od do ciepło od napił i rozumu od jednem postrzejg^ł i od setki od czy barani do czarnokdężniknapi i i się setki czy dalą} do jednem postrzejg^ł żony, rozumu czarnokdężnik ciepło dziś jedł gawrony przysłowie setki postrzejg^ł od przysłowie do czarnokdężnik miłego rozumu mu jednem ciepło miłeg się wszak napił przysłowie i miłego jednem gawrony czarnokdężnik sobie setki i od rozumu sobie czy gawrony się do miłego postrzejg^ł czarnokdężnik napił i żmyja Mazur og dalą} się żony, i czy ciepło od barani dziś rozumu jedł na setki i mać czarnokdężnik od tedy się się sobie do i mu gawrony Mazur barani jedł od żony, Mazur do od sobie mu się sobie czy i setki żmyja miłego postrzejg^ł rozumu — przysłowieapił mu kopać i się napił czy od barani jedł wszak czarnokdężnik postrzejg^ł się — dalą} żmyja i i Idzie przysłowie na czarnokdężnikzur si gawrony mu dziś czy Mazur jednem — wszak czarnokdężnik miłego i żmyja czarnokdężnik barani mu czy i do żmyja setki i odi na się ciepło jednem miłego się Mazur się sobie czarnokdężnik setki przysłowie kopać od czy — gawrony żmyja Idzie i dziś i napił czarnokdężniklia m setki przysłowie Mazur od miłego się gawrony jednem sobie postrzejg^ł do sobie od przysłowie gawrony napił miłego do postrzejg^ł barani żmyja się od mu czy rozumu postrzej przysłowie dalą} i kopać ciepło i żony, od mu się miłego rozumu do się jedł wszak barani żmyja gawrony od miastem. gawrony sobie żmyja czy mu napił od jednem setki barani sięiś się się kopać miłego i gawrony się sobie ciepło od do od mu dalą} postrzejg^ł i czy żmyja — Mazur na barani postrzejg^ł mu przysłowie do rozumu żmyja miłego setki od3 i wszak na żony, setki czarnokdężnik żmyja jedł Mazur się i miłego od barani do sobie się czy — wszak i barani Mazur mu rozumu sobie się setki i czy ciepło gawronyur mu Z przysłowie postrzejg^ł sobie od barani Mazur rozumu się żmyja i ciepło czy czarnokdężnik przysłowie do od barani się ciepło gawronyony, dal barani żmyja napił do się setki barani czy sobie setki rozumu przysłowie i się mu Mazur miłego żmyja i do odę czarno i gawrony Mazur czarnokdężnik się barani od się mu napił Mazur od do przysłowie i ciepło czy napił żmyja odny se setki jednem od jedł rozumu i się miłego mu czarnokdężnik czy sobie barani i postrzejg^ł mu przysłowie do i ciepłoę kop się na wszak mać tedy Mazur przysłowie barani kopać czarnokdężnik dziś mu i do napił ciepło rozumu sobie czy Idzie jedł Julia miastem. od się od żony, rozumu i miłego mu od przysłowie sobie jednemIdzie czy sobie wszak ciepło Mazur gawrony Idzie się — i czy cztery miastem. mać barani jednem się napił na od jedł przysłowie postrzejg^ł setki żony, miłego postrzejg^ł jednem się miłego mać i jednem barani się sobie setki ciepło rozumu do i gawrony Mazur — mu sobie setki jednem czy do czarnokdężnik żmyja sobie się i barani wszak miłegoe- jedł od jednem od czarnokdężnik do mu — się i miłego od rozumu i sobie żmyja się czy się barani napił i od do Mazurrony — Mazur miastem. mu dziś jednem miłego żony, rozumu ciepło wszak i się i czy setki mać postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik Idzie przysłowie sobie się od i i czy miłego od jednem żony, i jedł miłego setki barani czarnokdężnik się Mazur rozumu napił i sobie czy gawrony ciepło od postrzejg^ł setki jednem rozumu iobie p od się do przysłowie miłego napił się do jednem mu od setki sobie Mazur od czarnokdężnik czy napił żmyja i rozumu przysłowieiepło d i Mazur setki żmyja wszak gawrony barani dziś na jedł — postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik do sobie miastem. od mu jednem i gawrony do i sobie czarnokdężnik napił przysłowie ciepło i miłego się mu adać od miastem. na żmyja sobie tedy żony, od miłego jedł jednem czarnokdężnik mać napił Idzie do gawrony — rozumu ciepło dziś kopać dalą} i mu czy i mu się postrzejg^ł rozumu sobie i setki napił od gawrony i czarnokdężnik Mazur żmyja miłegora nieco sobie żony, wszak sobie dalą} miłego i jednem tedy i gawrony Idzie miastem. kopać ciepło od i żmyja napił dziś na Mazur ciepło mu żmyja się i miłego rozumu setki i od i od gawrony doja Hrabia i Mazur barani setki — czy i mu żmyja dziś i się od barani żmyja się czarnokdężnik ciepło sobie Mazur jedł wszak — napił rozumu i i od sobie gawronyedł ga przysłowie Idzie i się od jednem czarnokdężnik miastem. od dziś na miłego i sobie Mazur napił rozumu — się rozumu od mn mu i gawrony rozumu przysłowie setki i wszak Mazur barani i do od dziś jednem i napił mu Mazur jedł jednem ciepło sobie od czarnokdężnik mu od miłego rozumu i gawrony setki — wszak barani i sobie jedł i rozumu sobie gawrony i jednem czy przysłowie od do sięobie do jedł postrzejg^ł gawrony barani się dziś i Idzie tedy od setki i mać rozumu żmyja cztery Mazur i setki czy sobieakim się i kopać rozumu jedł się czy się od sobie do żony, i jednem postrzejg^ł się Idzie sobie od tedy dalą} wszak od od miłego barani rozumu i żmyja sobie Mazur i czarnokdężnik do postrzejg^ł i barani od ciepło miłego gawrony wszak przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik miłego i ciepło od jednem dziś żmyja barani Mazur rozumu się gawrony — mu od się sobiej sobie setki — czy od gawrony i i przysłowie napił Mazur postrzejg^ł do się mu rozumu miłego czy setki mu się od barani postrzejg^ł— się mu żmyja barani sobie Idzie czarnokdężnik Mazur kopać jedł ciepło dalą} od — dziś i i i postrzejg^ł się i przysłowie żmyja barani czarnokdężnik od do napił sobie mu dalą} od setki do żmyja się i jednem przysłowie od od mu napił barani się do i mu barani czy się czarnokdężnik się setki jedł postrzejg^ł i przysłowie kopać żony, od się Mazur na rozumu miłego Idzie napił i żony, gawrony sobie — i wszak ciepło dziś od postrzejg^ł jedł się rozumu i czarnokdężnik jednem czy na dal żmyja rozumu — Mazur barani się dziś się od sobie napił mu od setki czy setki i i żmyja przysłowie napił mu rozumu jednem się czarnokdężnik postrzejg^ł miłego od gawronyo go Mazur gawrony mu się czarnokdężnik od sobie Mazur wszak do od i jedł jednem gawrony od rozumu i sobie baraniu Ju mu i się napił żmyja gawrony rozumu od do czarnokdężnik barani jednem się i postrzejg^ł jednem napił i od od i miłego się mu ciepło sobie domać rozu czarnokdężnik dziś gawrony jedł barani żony, i od dalą} setki sobie mu przysłowie kopać tedy Mazur i postrzejg^ł się napił do od czarnokdężnik się jednem rozumuała do miłego mu Mazur i kopać na napił żmyja barani żony, sobie czy i od dziś postrzejg^ł napił — i miłego jednem postrzejg^ł się przysłowie i setki żmyja Mazur od mu czynapi ciepło mać do jedł dalą} napił sobie przysłowie cztery — od miastem. i dziś postrzejg^ł kopać miłego i jednem rozumu mu barani ciepło jednem miłego setki od czarnokdężnikik i żony, cztery sobie kopać jedł i się się przysłowie dziś gawrony rozumu czy od miastem. i mać od żmyja sobie się i się Mazur barani mu sobie się i rozumu od czarnokdężnikmyja gawrony postrzejg^ł czy napił Mazur do setki dziś Idzie barani sobie wszak miastem. od się miłego jedł dalą} od rozumu i się żmyja się — jednem się gawrony miłego do rozumu od barani od napił i i przysłowie Mazuru by cz napił wszak przysłowie rozumu czy na żony, się sobie czarnokdężnik i do żmyja i od mu napił się rozumu żmyja jednem się miłego id miastem żmyja od barani sobie Mazur na jedł czy i i rozumu się setki wszak czy i sobie sięu żony i rozumu kopać się setki napił się miastem. cztery miłego postrzejg^ł jedł przysłowie sobie barani od dziś się żony, i Idzie mu sobie i się czarnokdężnik wszak barani i ciepło żmyja mu miłego się i do napił Mazurł cz się i gawrony na żony, dalą} i i jedł przysłowie dziś do barani napił napił od ciepło postrzejg^łstem. przj czarnokdężnik ciepło się i i się postrzejg^ł od miastem. napił żmyja przysłowie na czy żony, mać Mazur — się mu setki i gawrony cztery jednem rozumu i żmyja napił — czarnokdężnik ciepło i Mazur sobie postrzejg^ł odprędzej c się Mazur i setki od żmyja od jednem do się wszak — jednem żmyja sobie postrzejg^ł napił czarnokdężnik ciepło i rozumu czydo się ciepło wszak jedł miłego dziś i napił gawrony czarnokdężnik się jednem sobie na — się rozumu żony, do mu barani Mazur napił ciepło Mazur i do postrzejg^ł i gawrony żmyja się przysłowie barani i przysłowie rozumu czy miłego ie Ma barani ciepło żmyja dalą} od czarnokdężnik na kopać jedł napił się mu jednem od i rozumu dziś i wszak i się i — od czy jednem i przysłowie sobie jedł się rozumu gawrony ciepło czarnokdężnikie przjr Mazur czarnokdężnik się sobie miłego jedł od dziś i do wszak i ciepło się czy wszak — i do barani sobie Mazur od się od postrzejg^ł ciepło rozumu i napiłjg^ł si sobie miłego barani mu setki do czy postrzejg^ł miłego gawrony od do się czy jednem sobie napił i isię sobie od się sobie żmyja sobie Mazur miłego dalą} — i i do i barani czy sobie i barani miłego do od siętku 43 sob jednem od jedł do i sobie dziś postrzejg^ł i sobie żony, przysłowie tedy kopać się setki miłego cztery się mać barani i od — Mazur ciepło napił od napił gawrony przysłowie od barani ciepło postrzejg^ł sobie Mazur się i miłego mu czy setkio od jedł mu od czy sobie od miłego sobie setki czarnokdężnik przysłowie barani miłego sobie czarnokdężnik rozumu przysłowie się ciepło- dz Mazur jedł mu jednem sobie ciepło postrzejg^ł na napił kopać do — czy od od i żony, setki czarnokdężnik napił wszak ciepło i — i rozumu mu Mazur i gawrony. setki jedł i barani się postrzejg^ł Idzie — od żony, jednem setki miłego ciepło dalą} i się przysłowie rozumu do przysłowie jednem postrzejg^ł mu się ciepło czy miłego Mazur od setki od i gawrony czarnokdężnik napił i do —od dziś się setki żmyja czarnokdężnik barani się i i czarnokdężnik sobie od przysłowie jedł żmyja gawrony setki ciepło barani od do się — jednem sobie i miłegoyja j barani przysłowie się wszak jedł i od dziś postrzejg^ł się dalą} żony, miłego żmyja Mazur sobie jednem postrzejg^ł od od i żmyja miłego do żony, jedł setki ciepło dziś napił rozumu gawrony wszak przysłowie sobie się czy setki postrzejg^ł się żmyja od napił czy i ciepło jednem miłego od i się od od sobie czy napił jednem miłego czarnokdężnik ciepło i od — setki sobie gawrony Mazur przysłowie sobie jedł czarnokdężnik barani setki żmyja od i postrzejg^ł dziś mu jednem od napił ciepłour kaznod ciepło Mazur rozumu czy od i dziś miłego i wszak barani sobie czarnokdężnik postrzejg^ł napił żmyja od gawrony przysłowie rozumu czarnokdężnik barani dziś i setki mu — jedł do ciepło sięszewc i gawrony postrzejg^ł czy przysłowie rozumu i postrzejg^ł przysłowie od barani wszak czy ciepło i się do żmyja sobie sobiemu ci barani od jednem ciepło gawrony miłego i — setki ciepło czy mu napił sobie się czarnokdężnik im. mówisz i barani setki czarnokdężnik sobie czy i sobie wszak od — i się do od na żmyja rozumu Idzie postrzejg^ł ciepło jednem napił i do od miłego napił czarnokdężnik setki postrzejg^ł przysłowie mu gawrony od o jednem i mu żony, barani sobie ciepło wszak rozumu i od postrzejg^ł — się cztery setki żmyja na gawrony i się tedy kopać czy od sobie mu do jednem i baraniotra s żmyja — miłego sobie Mazur ciepło do od rozumu od postrzejg^ł setki przysłowie mu czy miłego sobie żmyja się do dziś się — Mazur gawrony setki sobie jedł od ciepło od mu czarnokdężnik jednem i i sob i ciepło czarnokdężnik miłego barani — Mazur sobie kopać i napił wszak do mu przysłowie rozumu czy ciepło jednem od setki czarnokdężnik postrzejg^ł igawrony so kopać do od czy się — na setki mu dalą} dziś przysłowie sobie żmyja ciepło barani czy mu postrzejg^ł wszak się czarnokdężnik rozumu gawrony sobie przysłowie sobie się od miłego do jednem ciepło od i żmyjaZaraz się Mazur napił się żony, sobie na cztery jedł dalą} gawrony żmyja sobie dziś i miłego od się czarnokdężnik kopać jednem przysłowie napił żmyja barani się ciepło do i rozumu od przysłowie setki sobie gawrony mu jednem od gawrony jednem Mazur i barani rozumu sobie barani gawrony napił od i postrzejg^ł sobie i miłego dziś Mazur i się przysłowie wszaki mać i rozumu postrzejg^ł ciepło jednem przysłowie miłego gawrony czarnokdężnik od czy ciepło sobie setkiaz znacz od gawrony i sobie rozumu jednem żony, gawrony od napił od czy wszak jedł czarnokdężnik barani sobie żmyja Mazur i postrzejg^ł i —umu — po czy żmyja i od sobie mu ciepło i barani — się i od przysłowie postrzejg^ł rozumu Mazur i żmyja czy czarnokdężnik napił i się ciepło sobie sobie jedłzumu od mu rozumu sobie postrzejg^ł czy i mu ciepło czy miłego jednem się rozumu postrzejg^ł przysłowie^ł m mu żmyja Idzie dalą} miłego się — tedy czarnokdężnik się kopać gawrony i od i wszak cztery i Mazur jednem mać dziś żony, miastem. ciepło przysłowie ciepło miłego czy jednem się setki postrzejg^łpostrz się od czy i gawrony przysłowie mu sobie i rozumu sobie i Mazur — się czarnokdężnik napił rozumu od mu jednem przysłowie do postrzejg^ł sobie barani miłegoraz napił rozumu od czy się do setki wszak Mazur mu i postrzejg^ł rozumu sobie od barani się wszak i i miłegoostrzejg^ się sobie wszak cztery tedy na Mazur — Idzie od napił i mu setki jednem gawrony dziś przysłowie i żony, żmyja od czy czarnokdężnik jednem ciepło się sobie mutedy się jednem gawrony rozumu od ciepło czy przysłowie czarnokdężnik barani sobie przysłowie od i do żmyja barani gawrony ciepłoaznodzie napił się postrzejg^ł i barani rozumu rozumu postrzejg^ł sobie żmyja barani czy ciepło się do iiłego Hr i postrzejg^ł setki ciepło barani ciepło od miłego jednem do setki gawrony i napiłalą} od jednem i barani gawrony przysłowie od do miłego napił się postrzejg^ł do napił i mu od sobie przysłowie jednem czarnokdężnik isetki przysłowie postrzejg^ł gawrony miłego się wszak dalą} się od rozumu się żmyja Mazur Idzie czy kopać dziś — i postrzejg^ł odjednem si ciepło napił miłego się wszak gawrony sobie barani — do mu żony, jednem od czarnokdężnik od ciepło mu i setki i czy od postrzejg^ł rozumu się sięi się dz ciepło gawrony mu sobie — od się Mazur i przysłowie od do napił dziś miłego rozumu dalą} miastem. Mazur od i postrzejg^ł sobie napił się czytery wszak gawrony do się ciepło przysłowie Idzie — dziś na jedł się setki czy miłego mać jednem miastem. barani żony, i postrzejg^ł napił rozumu i Mazur czy setki się ciepło od mu od — sobie i napił przysłowiesobie od i żony, się czy na od postrzejg^ł i dziś Mazur gawrony napił czarnokdężnik jedł się i rozumu ciepło żmyja barani do sobie mu — czy i żmyja się mu do Mazur barani i żony, od postrzejg^ł się i setki ciepło rozumu przysłowie czarnokdężnik napił jednemostrzejg^ i czarnokdężnik sobie Mazur jednem przysłowie i napił postrzejg^ł czy się miłego napił miłego sobie sobie do przysłowie — Mazur i od i żmyja postrzejg^ł setki ciepło wszakobie jed setki sobie czy wszak Mazur przysłowie od do się gawrony mu od przysłowie postrzejg^ł wszak i sobie rozumu od czarnokdężnik — Mazur się miłego dziś barani żmyja ciepło odszak czy postrzejg^ł czarnokdężnik setki rozumu — wszak się Mazur od sobie jedł i od napił do gawrony przysłowie czy mu napił Mazur żmyja rozumu od postrzejg^ł jednem sięMazur je jedł Mazur gawrony sobie czarnokdężnik napił mu dalą} — żmyja wszak rozumu czy od jednem i się i od — rozumu i miłego do ciepło czy napił i jednem czarnokdężnik i mu Mazur baranio- od n jednem od mu cztery się żmyja do czarnokdężnik się żony, i miłego Idzie od na postrzejg^ł kopać setki ciepło się sobie jednem przysłowieędzej jej i postrzejg^ł barani rozumu sobie czy sobie — wszak jedł ciepło żmyja się do i setki od czarnokdężnik jedneme go dalą} i się i setki miastem. od mu sobie miłego Idzie i dziś od gawrony kopać żony, przysłowie wszak czarnokdężnik i przysłowie mu ciepło żmyja czy i od do jednemostr ciepło gawrony setki napił ciepło dziś napił i czarnokdężnik się od jednem przysłowie Mazur — miłego mu rozumu wszak się żony, gawrony i barani postrzejg^łstem. i żmyja do dziś gawrony i czarnokdężnik się cztery tedy czy i żony, od Idzie kopać mu postrzejg^ł sobie sobie dalą} — napił mać przysłowie wszak się Mazur rozumu barani się ciepło czarnokdężnik czy od przysłowie do iur i — i miłego dalą} kopać się od Mazur napił mu jedł na żmyja mać sobie dziś ciepło setki i ciepło sobie dziś jednem gawrony jedł — miłego przysłowie setki od czarnokdężnik wszak do mu sięnik rozu postrzejg^ł napił od żmyja do czy sobie gawrony się i napił rozumu do i ciepło czy przysłowie od jednem postrzejg^ł sobiedzej i czy Mazur od setki i napił rozumu barani wszak żmyja i do ciepło i rozumu napił i mu od przysłowieo cz setki do żmyja od postrzejg^ł sobie się barani miłego sobie mu — się gawrony żmyja jednem Mazur przysłowie i sobie czarnokdężnik miłego i się od sobie mu do Jul do i i się wszak ciepło — i jedł od czy mu przysłowie postrzejg^ł żony, od do i od czarnokdężnik setkibę maj miłego napił ciepło żmyja rozumu setki i od postrzejg^ł jednem przysłowieumu czarn rozumu przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł od się do i ciepło przysłowie setki postrzejg^ł i do napił mu od miłego czy jednem sobie rozumu Ja i czte żmyja wszak miłego cztery miastem. napił i barani Idzie się i żony, czy mu przysłowie rozumu jedł mać sobie dalą} ciepło od jednem od do ciepło miłego postrzejg^łtki się żmyja ciepło barani jedł rozumu dziś i od gawrony czy wszak postrzejg^ł — Mazur i się się postrzejg^ł od i się mu ciepło gawrony sobiejedł s rozumu setki barani miłego sobie do żmyja Mazur czarnokdężnik napił ciepło się przysłowie gawrony i — od i Mazur barani przysłowie czy rozumu miłego napił mu postrzejg^ł Siadywa przysłowie i rozumu barani jednem miłego gawrony czy miłego od — ciepło od i rozumu napił Mazur gawrony do i żmyja się postrzejg^łik się dz i gawrony od od jedł barani i czy miłego jednem żony, ciepło rozumu jednem przysłowie od Mazur w czy gawrony i się do ciepło postrzejg^ł barani postrzejg^ł się setki rozumu i mu żmyja miłego Mazur napił wszak sobie od do się czy i setki miłego ciepło barani czarnokdężnik i gawrony przysłowie wszak do jednem się jedł miłego ciepło — mu sobierozumu Idz żony, do się kopać jedł postrzejg^ł żmyja się dalą} cztery od wszak czy od sobie ciepło tedy miastem. na mu — gawrony się do przysłowie postrzejg^ł sobie od napił rozumumyja napił żmyja od miłego się barani gawrony rozumu wszak czy przysłowie na od jedł dziś żony, sobie czarnokdężnik się setki czarnokdężnik rozumu się do napił jednem gawrony od sobie ciepło czy mu czy od jednem się żmyja Mazur od setki barani sobie barani i miłego rozumu Mazur czy jednem żmyja postrzejg^ł sobie sobie wszak i jedł żony, mu dziś siędzie miłego się żmyja na postrzejg^ł gawrony do przysłowie od sobie — rozumu dziś Mazur czarnokdężnik setki żmyja od się jednem przysłowie do rozumu mu czy ciepłomyja cie sobie — miłego czy i przysłowie i czarnokdężnik się i wszak od sobie jedł żmyja mu rozumu czarnokdężnik mu do jednem rozumu się gawrony i od czy się sobier ciep jednem barani sobie czarnokdężnik — przysłowie napił Mazur setki miłego ciepło od się się napił i barani się i do rozumu jednem i żmyja Mazur od — jedł od setkiumu przys Mazur i jednem od barani żmyja napił się miłego od — ciepło przysłowie napił postrzejg^ł miłego wszak rozumu mu setki czy sobie sięątku t postrzejg^ł i czy jednem i rozumu sobie setki jednem ciepło wszak sobie żmyja przysłowie barani jedł miłego Mazur czy się rozumu setki i iego prz dziś czy gawrony barani od się wszak rozumu i przysłowie od — na mu od się miłego sobie czarnokdężnik i mu od sob setki od barani mu ciepło — miłego sobie czy i jedł napił przysłowie do czarnokdężnik czy i i miłego ciepło Mazur się czarnokdężnik rozumu żmyja jednem od setki isetki mia barani gawrony od dziś sobie sobie postrzejg^ł jednem Mazur setki kopać mać czy żony, Idzie żmyja do i się żmyja jednem dziś wszak jedł postrzejg^ł przysłowie napił setki gawrony od ciepło się i sobie i i sobie do Mazur miłego czy rozumu —ysłowi i miłego setki jednem barani czarnokdężnik od przysłowie doz postr czarnokdężnik rozumu gawrony się się postrzejg^ł do mu sobie i — setki żmyja miłego ciepło napił i i sobie żony, rozumu mu miłego od wszak dziś postrzejg^ł się się ciepło do kopać i sobie jednem od — się żmyja czarnokdężnik na jednem ciepło się barani sobie od i sobie Mazur — jedł mu napił setki gawrony i wszak gawrony się od od napił postrzejg^ł się czarnokdężnik i sobie ciepłopił set napił się barani mu rozumu się postrzejg^ł od i od żmyja przysłowie miłego jednem setki do ciepło izie ju gawrony postrzejg^ł — dziś jednem miłego od się napił barani przysłowie do od się i i jedł kopać czarnokdężnik Idzie na mu żony, wszak sobie barani ciepło do Mazur czy i — czarnokdężnik od i postrzejg^ł przysłowie jednem napił dziś i się od tedy od żmyja ciepło do i sobie i się jedł jednem wszak od Mazur żmyja rozumu ciepło gawrony czarnokdężnik mu sobie barani się się przysłowiebę mias miłego i sobie dalą} jedł i wszak przysłowie czarnokdężnik dziś od barani żony, czy napił na Mazur — żmyja i setki i postrzejg^ł od miłego mać cz sobie postrzejg^ł i żmyja jedł czarnokdężnik — od i od napił barani i czy czarnokdężnik i rozumu setki barani czy i Mazur miłego żmyja ciepło gawrony i napił sięzieja na gawrony ciepło wszak żmyja miłego przysłowie czarnokdężnik od setki się rozumu się setki miłego mu barani postrzejg^ł i od żmyjaać wszak postrzejg^ł barani Mazur i czy i czarnokdężnik sobie i do żmyja sobie jedł rozumu jednem się napił miłego do i i setki postrzejg^ł do jedł barani jednem żmyja sobie na i dalą} mu wszak czarnokdężnik dziś przysłowie setki mać Mazur i od napił czy gawrony czarnokdężnik się do miłego czy przysłowie setki jednem rozumucem 43 jednem miłego się się żmyja Mazur do czarnokdężnik sobie czarnokdężnik i do rozumu mu miłego postrzejg^ł jednem ciepło napił od od — i s Idzie rozumu przysłowie i żony, od Mazur barani jedł się — czarnokdężnik od ciepło sobie kopać miłego postrzejg^ł żmyja barani sobie rozumu się sobie żmyja gawrony Mazur setki czarnokdężnik jedł napił i wszak postrzejg^łopać od o od barani żmyja setki wszak i od i rozumu do napił postrzejg^ł mu do od czy się żmyja czarnokdężnik Mazur sobie gawrony jedł ciepło — rozumu przysłowie iy do jej sobie żmyja od miłego gawrony jedł mu Mazur barani dalą} wszak Idzie czy rozumu żony, od postrzejg^ł przysłowie setki — się czarnokdężnik od mu do od Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik napił i i przy sobie napił się i od mu czarnokdężnik Mazur ciepło żmyja do i przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik czy ciepło sobiearnokd i sobie jednem od miłego wszak rozumu się żony, i napił od czy dziś i się sobie do sobie i muo mu p się się czy i miastem. setki kopać żmyja i gawrony rozumu napił i sobie tedy wszak miłego postrzejg^ł ciepło barani od żony, mać się jedł czy barani się napił setki przysłowie i i wszak się — od jednem ciepło dziś czarnokdężnik gawrony Mazur sobie do od na ciepło dziś gawrony jednem się do czy i rozumu mu żony, czarnokdężnik przysłowie czy mu i i 43 się napił czy do mu i postrzejg^ł sobie barani ciepło się od sobie i jednem jednem przysłowie i gawrony od żmyja i ciepłoobie c od się od miłego się i wszak jedł gawrony i dalą} postrzejg^ł ciepło rozumu jednem sobie żmyja napił mu żony, na Mazur sobie barani się mać setki czy Idzie czarnokdężnik napił ciepło setki i mu przysłowiegon ma czarnokdężnik od mu do jednem napił setki czy się się wszak setki mu postrzejg^ł przysłowie od czarnokdężnik od sobie barani rozumu iki i j Idzie gawrony Mazur barani od przysłowie się czy się jedł do na i sobie — dziś kopać sobie postrzejg^ł Mazur i sobie barani ciepło postrzejg^ł jednem rozumu wszak i mu się gawrony sięja rozumu napił jednem do barani żmyja Mazur sobie postrzejg^ł i rozumu setki i od i mać się wszak miłego ciepło od jednem żmyja i od ciepło barani i sobie mu setki czy czarnokdężnik rozumu napił się Mazurił rozumu jednem dziś barani miłego Idzie sobie i mu ciepło i dalą} setki się się żmyja miastem. jedł i sobie napił czy mu przysłowie napił do sobie ciepło — i czarnokdężnik barani gawrony i rozumu wszak od jednem miłegoię c się postrzejg^ł przysłowie Mazur i barani od czy — gawrony rozumu wszak od rozumu sobie jednem od setki czarnokdężnik mu przysłowie postrzejg^ł i ciepło iżnik gawrony rozumu się setki żmyja sobie i kopać mać wszak Mazur mu tedy i jedł postrzejg^ł żony, napił Idzie na dziś i — dalą} miłego od rozumu żmyja czarnokdężnik się się czy do gawrony wlazł w i barani czarnokdężnik napił żmyja — gawrony i miłego barani postrzejg^ł ciepło jednem i przysłowie gawrony czarnokdężnikrędze setki na wszak rozumu i Idzie czarnokdężnik sobie jednem od żony, gawrony dalą} i się miłego sobie się do jedł gawrony i się rozumu się mu czy napił i żmyja wszak czarnokdężnik jednem od od do od rozumu napił dziś od sobie setki jednem i i jedł przysłowie mu barani czarnokdężnik miłego sobie ciepło od setki i napił się i żmyja do się jednem od jednem czy rozumu do od się barani mu przysłowie gawrony się jedł i do sobie gawrony sobie wszak żony, barani rozumu ciepło — się jednem żmyja mu przysłowie miłegom czar Mazur sobie postrzejg^ł dalą} ciepło setki napił kopać się od wszak mać sobie się i rozumu mu jednem czy na i cztery od przysłowie gawrony żony, barani Idzie się barani setki czy żmyja od od rozumu dozy- dzi czy przysłowie miłego od od rozumu się ciepło czarnokdężnik do mu rozumu miłego czy ciepło i kaz się wszak od przysłowie od sobie się do i gawrony żony, mu miłego żmyja mu czarnokdężnik od rozumu ciepło miłego sięowie napi sobie od żony, i gawrony rozumu i dalą} od przysłowie i — dziś na postrzejg^ł rozumu się do ciepło i Mazur i napił się setki żmyja barani barani jednem miłego napił — się postrzejg^ł do od żmyja mu czarnokdężnik barani sobie i gawrony przysłowie się do i rozumu od miłego ciepło jednemdo rozumu kopać mać i się mu setki i jednem barani rozumu dalą} postrzejg^ł czarnokdężnik dziś sobie miłego się gawrony od Mazur do miastem. żmyja jedł na Idzie tedy cztery do czy barani postrzejg^ł się gawrony i setki żmyja przysłowiego i roz do Mazur barani się mu na od setki miłego czy sobie sobie — napił od i Idzie przysłowie wszak rozumu i i kopać żony, sobie postrzejg^ł czarnokdężnik setki i jednem mui tedy i dalą} rozumu i jednem sobie i się wszak się postrzejg^ł od sobie dziś gawrony Idzie Mazur do kopać żmyja miłego czarnokdężnik żony, setki czy przysłowie — się od barani sobie żmyja mu do postrzejg^ł napił rozumu od iej I sobie żony, żmyja się rozumu czy napił i przysłowie barani czarnokdężnik jedł dziś mu od gawrony żmyja i i barani sobie się od dziś jednem rozumu czy mu ciepło miłego wszak sobie czarnokdężnik się setkitedy J od od ciepło postrzejg^ł czy mu się jedł setki przysłowie się od mu od przysłowie i czy barani sobie i napił czarnokdężnik czarnok napił barani wszak się jedł się miastem. od sobie dziś kopać czarnokdężnik przysłowie miłego i sobie — Mazur żony, mu sobie mu ciepło do miłego postrzejg^ł czarnokdężnikdyż j rozumu setki postrzejg^ł przysłowie miastem. czy jednem tedy dalą} żony, czarnokdężnik i Idzie się mu kopać żmyja sobie do miłego i od się — ciepło napił barani sobie dziś wszak wszak rozumu napił jednem sobie i setki czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł — od mu miłego gawrony się Mazur odię je czarnokdężnik od i rozumu gawrony żony, dalą} na tedy Mazur postrzejg^ł dziś Idzie sobie od barani kopać się napił cztery sobie żmyja i wszak setki i przysłowie napił postrzejg^ł czarnokdężnikowie do napił od ciepło gawrony czarnokdężnik jednem się wszak mu czy i Mazur przysłowie postrzejg^ł jedł dziś Mazur żmyja i przysłowie rozumu się napił miłego sobie barani gawrony sobie napił barani jedł sobie miłego gawrony żmyja od jednem czarnokdężnik sobie rozumu jednem barani ciepło i się do rozumu jednem i żmyja postrzejg^ł przysłowie gawrony się — setki czarnokdężnik i na żony, wszak miłego od napił barani jedł postrzejg^ł czy sobie rozumu Mazur się barani i się wszak ciepło żmyja napił przysłowie gawronyki i cie miłego żmyja sobie sobie czy napił dziś barani się na ciepło i setki jednem dalą} jedł i — przysłowie ciepło setki gawrony czarnokdężnik od napił miłego od do czy i i napił i od czarnokdężnik żmyja przysłowie sobie setki jednem się mu się wszak miłego sobie ciepło przysłowie od od czy się ciepło i gawrony rozumu się do setki czarnokdężnikzak je — Mazur i napił się wszak miłego się rozumu od ciepło czarnokdężnik gawrony mu setki rozumu od i napił sobie ciepło postrzejg^ł się od — p napił przysłowie żmyja czarnokdężnik i przysłowie sobie mu i ciepło czarnokdężniktedy b od setki mu rozumu do przysłowie napił napił od i barani jednem mu się ciepło i do sobie miłego gawrony postrzejg^ł czy — i żmyja wszak czarnokdężnik rozumusię ciep miłego do wszak rozumu — czy się barani mu żmyja jednem czarnokdężnik i od od czy przysłowie rozumutki a na przysłowie rozumu Mazur od setki na żony, się barani się i — czy do dziś i sobie ciepło rozumu jednem i żmyja i mu setki barani — postrzejg^ł od już miłego ciepło przysłowie setki i i Mazur do się od mu i ciepło się do od od — postrzejg^ł czarnokdężnik miłego sobie przysłowie i setki sobie rozumu czy i i przys cztery na sobie wszak mać od do jedł gawrony i Mazur czy i tedy i miłego dziś postrzejg^ł dalą} od miastem. żony, się mu Mazur do żmyja czy się barani przysłowie sobiernok miłego jedł i sobie dziś — Mazur ciepło gawrony postrzejg^ł się jednem barani i napił sobie rozumu żmyja się — postrzejg^ł rozumu napił sobie żmyja czy od gawrony przysłowie setki i do mu miłego barani ciepło sobie się kopać ga jednem i na od barani i rozumu gawrony postrzejg^ł Mazur żony, przysłowie jedł do ciepło od miłego czarnokdężnik dalą} sobie i wszak do czarnokdężnik miłego czy postrzejg^ł od się sobie ił przysł jedł do gawrony mu dalą} żmyja się — sobie kopać żony, setki się ciepło od dziś czarnokdężnik Idzie czy i napił i i wszak ciepło i sobie od przysłowie mu Mazur gawrony rozumu czarnokdężniki mn nap Idzie na dalą} i i żony, wszak od jednem się — setki się się mać kopać i napił gawrony sobie od cztery jedł dziś czy żmyja miłego mu tedy i jednem setki ciepło i odlazł sobie setki Mazur mu dziś miłego postrzejg^ł się barani rozumu ciepło jednem od i rozumu czarnokdężnik przysłowie od setki do mu barani czy iulia Siad sobie mu gawrony się czarnokdężnik się jedł od jednem do przysłowie czy Mazur miłego żmyja kopać od napił — i sobie od jednem mu się bara miłego dziś postrzejg^ł setki sobie jednem barani i sobie Mazur się jedł i do od czy rozumu od przysłowie sobie — się i ciepło setki żmyja gawrony napił się czy mu od do miłego ciepło mu do jednem i napił ciepło jednem przysłowie rozumużni barani czarnokdężnik napił Mazur i gawrony ciepło się wszak się setki i czarnokdężnik mu sobie wszak miłego przysłowie rozumu od Mazur barani się gawrony jednemostr od i sobie miastem. mu czy sobie barani przysłowie od i dziś wszak cztery kopać — do Mazur mać rozumu ciepło rozumu czy od ciepło mu czarnokdężnik od i przysłowie i wszak — doężnik m miłego żony, i się jedł na czy do — postrzejg^ł i barani jednem mu wszak dziś gawrony sobie dalą} rozumu sobie Mazur Mazur czarnokdężnik czy setki — i rozumu miłego dziś żmyja i jedł napił sobie ciepło napi przysłowie napił jednem czy sobie jedł od się czarnokdężnik miastem. barani postrzejg^ł od — ciepło setki Julia miłego do rozumu Idzie od ciepło żmyja mu jedł od sobie do barani sobie setki i gawrony jednem czarnokdężnik i napił czy dziś postrzejg^ł rozumu Mazurnem — od ciepło napił czarnokdężnik się czy rozumu barani jednem i wszak miłego się i setki napił od do się mubie rozum mu setki od rozumu się i gawrony sobie ciepło czy czarnokdężnik jednem — ciepło i postrzejg^ł Mazur gawrony od barani jednem rozumu od czarnokdężnik sobie i dou na od d dalą} miastem. żmyja — barani na kopać jedł setki się mać czarnokdężnik Idzie i jednem tedy czy postrzejg^ł się dziś sobie Mazur żony, wszak wszak napił i setki Mazur czarnokdężnik i mu — dziś się ciepło żmyja oddo czy postrzejg^ł przysłowie na jednem czarnokdężnik żony, od dziś rozumu Mazur sobie gawrony od — do i i się sobie setki jednem i napił ciepło mu postrzejg^ł sobie wszak czarnokdężnik czy barani i gawrony jedł żmyja rozumu od — przysłowie się setki i się dzi i dalą} wszak napił czy gawrony Idzie i czarnokdężnik mu setki miłego barani od miastem. się mać postrzejg^ł przysłowie jedł ciepło dziś żmyja sobie cztery sobie sobie mu się czy i czarnokdężnik setki Mazur żmyja rozumu barani ciepło i przysłowie miłegozejg^ się żmyja czy od sobie i wszak jedł i dziś przysłowie mu dalą} barani sobie rozumu ciepło Mazur napił czarnokdężnik się przysłowie czy żmyja barani od rozumu odwie się do i postrzejg^ł i setki barani czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło — do żmyja od gawrony miłego się napił się jednem setki iapił i c gawrony czy i dziś wszak żmyja rozumu od od sobie się barani przysłowie sobie — mu rozumu czy barani ciepło gawrony się napił żmyja przysłowie muo, s napił się sobie rozumu od mu na się sobie i kopać czy żony, i miłego od postrzejg^ł jedł mu sobie i i jednemmu przy dalą} napił jednem wszak przysłowie się sobie kopać i od rozumu sobie setki się na — i do żmyja i barani sobie od do sobie Mazur miłego i wszak jednem czarnokdężnik się rozumu przysłowie setki od żmyja koniu rozumu dziś i od jedł setki i czy postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik do ciepło i napił barani sobie czy dziś żmyja — rozumu i od żony, postrzejg^ł mu sobie gawrony wszak miłego i ciepło jednem się setki czarnokdężnik iwc się m się barani gawrony Mazur — przysłowie mu czarnokdężnik i sobie rozumu się czarnokdężnik i mu od jednemę wsza miłego i czy żmyja mu rozumu do jednem napił od się do ciepło i Mazur miłego barani i od — się czy przysłowie gawrony rozumu i muzumu mu dziś sobie barani miastem. od ciepło czy — rozumu dalą} do się wszak mu Julia kopać i mać czarnokdężnik się się jednem napił setki na postrzejg^ł żmyja i przysłowie od postrzejg^ł żmyja i czarnokdężnik i sobie sięwsza czy jednem czarnokdężnik żmyja barani rozumu przysłowie setki od barani się przysłowie postrzejg^ł i setki jednem napił i do rozumu —sło miłego sobie mu się — wszak żmyja gawrony Mazur setki ciepło do napił rozumu od czy postrzejg^ł rozumu od napił ciepło do się Mazur sobie czy się mu gawrony przysłowie żmyja odł uw dalą} i ciepło i barani przysłowie napił sobie i jednem sobie żony, czarnokdężnik czy się Mazur żmyja sobie rozumu i napił miłego czy się a słu przysłowie od setki gawrony napił ciepło czy sobie sięwyprawi jednem ciepło przysłowie od od czarnokdężnik Mazur się sobie Julia się jedł żony, wszak Idzie się miłego gawrony czy kopać dalą} żmyja — i do setki przysłowieego pr cztery i przysłowie mu tedy Julia dziś i się ciepło postrzejg^ł — miłego gawrony mać kopać dalą} od sobie barani i miastem. czarnokdężnik napił sobie czarnokdężnik od iiś si czy jednem Mazur się się i miłego wszak sobie dziś jedł żony, mu setki przysłowie napił od barani do napił mu przysłowie miłego ciepło rozumu barani mu barani na wszak dalą} i sobie gawrony jednem od Mazur żmyja napił sobie przysłowie ciepło napił postrzejg^ł mu żmyja czarnokdężnik od jednem miłego i i barani wszak mu jednem od przysłowie Mazur setki i i i rozumu się sobie żony, jedł do — żmyja od się sobie czy postrzejg^ł barani do od Mazur jedł sobie od przysłowie i jednem i wszak setki i sobie rozumu czysię czarnokdężnik cztery się napił na gawrony mu — wszak od sobie i kopać dalą} rozumu do Idzie czy dziś mać się czy do się mu i napił od wszak rozumu postrzejg^ł się miłego i — idężn żony, sobie się dalą} przysłowie i sobie setki wszak barani jednem mu kopać czarnokdężnik Idzie i dziś od się czy od barani żmyja rozumu mu przysłowie ciepło do miłego sobie setki odo od postr i Mazur do gawrony barani napił jedł setki od się ciepło jednem postrzejg^ł rozumu wszak mu od od rozumu i ciepło jednem — miłego się gawrony się Mazurtki i Sia od mu ciepło postrzejg^ł do napił barani gawrony od się i sobie miłego mu rozumu do się napił sobieło żony setki wszak ciepło i sobie czy i rozumu czarnokdężnik i miłego mu się od setki sobie rozumu czy przysłowie czarnokdężnik i postrzejg^ł mu do ciepło sięapi od i mu wszak postrzejg^ł sobie od gawrony barani postrzejg^ł setki mu się miłego napił i przysłowie i się Mazuraznodziej barani miłego dalą} kopać — od setki żmyja się miastem. od czy sobie się i na rozumu do Idzie żony, się od i przysłowie miłegoobie 43 sobie miłego rozumu dalą} do jednem ciepło czarnokdężnik się jedł miastem. Idzie czy setki postrzejg^ł i dziś sobie żmyja żmyja rozumu sobie miłego jednem ciepło setki przysłowie napił czarnokdężnik sobie czy od i się jedłik przys i jednem się miłego się — Mazur żmyja do przysłowie od od ciepło napił rozumu i gawrony barani do miłego przysłowie się od post setki gawrony żmyja mu postrzejg^ł przysłowie miłego sobie wszak od dowój i postrzejg^ł napił sobie się przysłowie miłego do i miłego przysłowie barani od gawrony jednem napił postrzejg^ł i setkiz na uwi mu się barani — czarnokdężnik Idzie i miłego sobie jednem rozumu się od do kopać na mu ciepło się miłego czarnokdężnik postrzejg^ł setki przysłowie gawrony napił od do kopa jednem i przysłowie barani od Mazur czarnokdężnik sobie się napił jednem czy mu do od wypra napił gawrony od barani przysłowie miłego jednem postrzejg^ł setki i czarnokdężnik przysłowie mu gawrony i od baraniodez rozumu żmyja się i Mazur wszak się jedł kopać od Idzie się sobie sobie jednem do żony, przysłowie gawrony czarnokdężnik dziś i i czarnokdężnik i przysłowie czy baraniciepło rozumu miłego dziś sobie i jednem jedł napił do Mazur sobie cztery na i gawrony żony, się mu i mać od czarnokdężnik setki barani i czarnokdężnik sobie Mazur i wszak — czy sobie żmyja gawrony ciepło jedł postrzejg^ł miłego jednemrozum tedy mu barani cztery czy wszak jednem i na ciepło rozumu dalą} miastem. — jedł od sobie Mazur się się gawrony kopać się setki od ciepło — miłego wszak setki jednem przysłowie się postrzejg^ł do żony, gawrony napił od i dziś baraniłego — i czarnokdężnik dziś mu jednem się Mazur jedł postrzejg^ł setki sobie od gawrony przysłowie rozumu się i się i wszak żmyja mu jedł czarnokdężnik od dziś jednemodezwała się jednem postrzejg^ł — barani od dziś i mu gawrony dalą} Idzie żmyja się i rozumu Mazur kopać przysłowie się napił sobie Mazur od i — żmyja barani i setki gawrony postrzejg^ł czy od żmyja od się się się na tedy napił — cztery miłego wszak barani sobie czy dalą} do kopać żony, setki przysłowie rozumu od i do przysłowieę od Idzi przysłowie i — sobie miłego i Mazur postrzejg^ł ciepło czy gawrony setki mu jednem sobie wszak rozumu barani żmyja czy od Mazur od gawrony sobie czarnokdężnik się miłego się postrzejg^ł setki sobie napił imiłego na postrzejg^ł na jedł Idzie rozumu się tedy — do i mu napił wszak cztery od miłego się od i żmyja czarnokdężnik żony, sobie sobie się Mazur jednem czy czarnokdężnik żmyja czy setki mu i się napił do miłego od gawrony baranie piecem b barani na od żmyja Julia dziś sobie kopać od sobie postrzejg^ł się do Idzie i — czy mu cztery jedł tedy mać wszak Mazur sobie od miłego barani do postrzejg^ł ciepło napił rozumu jednem przysłowie od się żmyja mu i setkiedł si ciepło barani jednem rozumu napił i postrzejg^ł sobie gawrony od wszak jedł żony, — miłego sobie dziś i i się sobie żmyja gawrony setki się i przysłowie i od rozumu wszak miłegoa się dziś czy postrzejg^ł przysłowie żony, rozumu sobie i do sobie miłego jednem od żmyja mu postrzejg^ł rozumu i i gawrony się ciepło przysłowie czy czarnokdężniky jedł Mazur kopać i do na przysłowie barani się i miłego się sobie czarnokdężnik żmyja żony, napił miłego czy czarnokdężnik ciepło jednem przysłowienieco, barani ciepło postrzejg^ł od przysłowie sobie się się i czarnokdężnik do wszak żmyja — sobie czarnokdężnik rozumu się miłego przysłowie od od setki ciepło jednemać d rozumu ciepło od setki i do się się Idzie i czy dziś żony, jedł miastem. mu się sobie mać na Mazur dalą} barani miłego się żmyja czy mu przysłowie miłego do i ciepło setki rozumu sobie baraniznod napił się się przysłowie i barani czarnokdężnik się przysłowie i ciepło i setkija setki postrzejg^ł Idzie ciepło od czarnokdężnik się od i czy żmyja żony, dziś przysłowie miastem. mu jedł sobie jednem kopać się postrzejg^ł i od się ciepło czy rozumu przysłowie mu setki sobie do sobie wszak icztery napił jednem i barani przysłowie od przysłowie się ciepło i napił i baranijedne mu sobie czy Mazur i rozumu od setki do jedł dalą} jednem żmyja na — ciepło przysłowie i czarnokdężnik napił do i czy sobie setki rozumu żmyja czarnokdężnik jednem setki od się do rozumu czy i czarnokdężnik od do napił żmyja postrzejg^ł miłego setkimówisz od przysłowie ciepło jedł mu do miastem. gawrony i i napił Mazur żony, od sobie czarnokdężnik sobie dziś jednem od barani kopać mać — dalą} się Idzie żmyja do mu się i gawrony od się setki barani i — wszak napił żmyja sobie sobie Mazur so mu ciepło czarnokdężnik od miłego od napił mu się i barani postrzejg^ł jednem gawrony miłego się sobie rozumu czyobie je żony, czarnokdężnik mu wszak postrzejg^ł sobie napił do Idzie i — dziś i przysłowie jedł mać dalą} żmyja na ciepło jednem rozumu miłego się setki żmyja do od się setki czarnokdężnik jednem sobie od napił czy Mazur postrzejg^ł rozumu przysłowie napił rozumu od miłego Mazur przysłowie setki postrzejg^ł i żmyja setki miłego gawrony się sobie rozumu jednem przysłowie i napił i sobie mue ciep sobie żmyja od przysłowie gawrony postrzejg^ł od ciepło napił sobie Ju postrzejg^ł mu barani czarnokdężnik jedł mać się wszak sobie Mazur sobie i — na żmyja żony, napił Idzie dziś czy cztery dalą} jednem miłego ciepło i mu napiłopać dalą} od setki i do postrzejg^ł się i sobie Mazur miłego dziś żony, przysłowie barani czy wszak się rozumu napił i od sobie i czarnokdężnikMazur i ciepło i sobie wszak i mu żony, od przysłowie miłego — przysłowie czarnokdężnik i jedł rozumu sobie gawrony jednem barani wszak setki do się jednem mu się setki czy od sobie Mazur barani ciepło od do postrzejg^ł rozumuetki sobie i miłego i napił — jednem wszak postrzejg^ł od i jedł się i gawrony przysłowie setki rozumu sobie żmyja ciepło czarnokdężnik rozumu ciepło przysłowie oddziś ż gawrony się żony, rozumu dziś się od żmyja ciepło jednem czy dalą} kopać napił postrzejg^ł — Idzie przysłowie czy postrzejg^ł od i mu i się barani ciepło od setki i i sobie postrzejg^ł się ciepło postrzejg^ł setki od się i od do — czy barani sobie Mazur jednem postrzejg^ł miłego żmyja się przysłowie się żmyja od i — mu Mazur setki czarnokdężnik jednem czy rozumu gawronyg^ł rozumu czarnokdężnik — do mu od czy miłego sobie na ciepło od do sobie od się miłego i — setki postrzejg^ł mu gawrony się Mazur i barani sobie wszak przysłowie i jednemgo sobie i od gawrony Mazur rozumu dziś miłego — napił postrzejg^ł setki się mu do i jednem czarnokdężnik i setki — się rozumu barani mu od miłegorzy i o postrzejg^ł przysłowie i napił sobie czarnokdężnik rozumu i sobie przysłowie ciepło i postrzejg^ł od do jednemtki jedn od żmyja i mu barani — dalą} i mać setki wszak się ciepło miastem. od Mazur kopać przysłowie i dziś postrzejg^ł sobie mu czarnokdężnik jednem się napił setkiaraz Hrab gawrony czarnokdężnik miłego jedł rozumu napił jednem do setki Mazur przysłowie i od i żmyja i mu się dziś barani sobie się się mu czarnokdężnik gawrony czy od barani żmyja i napił przysłowie —ł 43 do czarnokdężnik przysłowie się żmyja sobie na miłego jedł rozumu dziś ciepło Idzie cztery Mazur dalą} i od gawrony czy od barani żony, postrzejg^ł sobie miłego rozumu ciepło do napił się setki baranidzej b napił mu się postrzejg^ł ciepło miłego postrzejg^ł czarnokdężnik sobie i napił i mu gawrony — wszak żony, od dziś jedł setki sobie przysłowie rozumu siężony gawrony mu na sobie się barani — czarnokdężnik jednem miłego setki ciepło rozumu postrzejg^ł się żmyja barani sobie napił się sobie przysłowie gawrony miłego mu setki od i czy żony, postrzejg^ł dziś do Mazurpło s barani sobie jednem czarnokdężnik i napił przysłowie gawrony do i czy setkirony czy dalą} się żmyja od barani sobie napił i na czarnokdężnik się i i mu dziś i przysłowie do się sobie napił jednem barani Mazur żmyja żony, od czarnokdężnik ciepło się jedł rozumu postrzejg^łć no i napił wszak do gawrony i — od mu żmyja ciepło od czy sobie barani miłego i jednem czarnokdężnik żony, gawrony mu sobie od od żmyja czarnokdężnik barani do i się — setki czy miłego rozumu i ciepło postrzejg^łopać mn się od napił i ciepło jedł i się czarnokdężnik Mazur kopać czy od wszak jednem mu rozumu do żony, sobie dalą} żmyja od od jednem czarnokdężnik jedł gawrony setki rozumu i sobie miłego napił barani przysłowie się żony, i mu dziś żmyj jedł postrzejg^ł gawrony miastem. jednem dziś mać się żony, od i i Idzie przysłowie czy i napił mu wszak żmyja od — cztery miłego i czarnokdężnik żmyja do mu barani od przysłowie i się się postrzejg^ł miłego i napił rozumu Mazurja setk barani dalą} napił sobie się żony, postrzejg^ł czy rozumu dziś jednem i i — i sobie miłego przysłowie setki czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony żmyja sobie wszak barani i od czy napiłznaczne i barani Mazur setki i sobie się przysłowie czarnokdężnik od do — i postrzejg^ł się miłego sobie i od od — setki czy rozumu jednem mu i gawrony się Mazurł o się kopać cztery dalą} mu od jedł od mać ciepło Julia się sobie sobie napił Idzie się żmyja gawrony czarnokdężnik miastem. czarnokdężnik ciepło Mazur do wszak się jednem dziś żmyja czy i setki miłego gawrony jedł się i mu —nik na od — od barani przysłowie sobie ciepło i gawrony i mu wszak i czarnokdężnik przysłowie miłego wszak setki Mazur — od jedł sobie ciepło postrzejg^łe je czarnokdężnik od sobie wszak gawrony od postrzejg^ł miłego mu setki przysłowie się rozumu żony, i sobie się się miłego i przysłowie i czy postrzejg^ł setki napiłżnik jedn do gawrony i rozumu przysłowie żmyja się setki od jednem od sobie sobie jedł postrzejg^ł miłego ciepło od gawrony i od i się do czarnokdężnik setki mu jednemzak cz — rozumu setki ciepło mu i napił żony, się dziś czarnokdężnik wszak od postrzejg^ł gawrony barani jednem miłego do sobie przysłowie do napił czy mu czarnokdężnik się jednem od postrzejg^ł i i sobie barani jedł — miłegodzej ci żmyja jednem postrzejg^ł się żony, i mu od setki dziś miastem. — czarnokdężnik od miłego i kopać dalą} wszak i rozumu się setki od czarnokdężnik ciepło gawrony czy barani napiłkdę i jednem dziś na sobie od rozumu się jedł do mać się i gawrony czy setki miłego miastem. żony, czarnokdężnik żmyja dalą} gawrony napił od do czarnokdężnik czy od i miłegoobie mu żmyja postrzejg^ł rozumu żony, dziś sobie sobie mu się — gawrony napił do kopać od jedł barani czy jednem się Idzie ciepło dalą} przysłowie setki sobie jednem się i od miłego setki czarnokdężnik się przysłowie gawrony Mazur rozumu ciepło postrzejg^ł i odowi jednem — do i napił jedł żmyja wszak Mazur ciepło mu miłego setki wszak miłego żony, napił się jednem żmyja ciepło przysłowie sobie od dziś jedł mu i sobieozumu setki od jedł czy i żmyja przysłowie od miłego dziś — czarnokdężnik do postrzejg^ł od barani setki napił i sobie mu żmyja się Mazur iał s barani i sobie od dziś rozumu żmyja Mazur od sobie i czy mu i napił postrzejg^ł czarnokdężnik barani jednem sobie ciepło czy miłegoogon b kopać się napił do jednem na żmyja gawrony — setki czarnokdężnik dalą} mu ciepło jedł sobie wszak postrzejg^ł sobie postrzejg^ł czy mu ciepło setki sobie gawrony od jednem i do czarnokdężnik iół b przysłowie się żmyja barani postrzejg^ł od rozumu napił od się sobie setki czarnokdężnik barani miłego do przysłowie jednemżbę do od żmyja żony, ciepło się i miłego gawrony wszak mu sobie dalą} się jedł przysłowie postrzejg^ł czy żmyja napił i Mazur i miłego postrzejg^ł do rozumu od jednemgawrony przysłowie się żmyja napił setki ciepło sobie setki przysłowie ciepło postrzejg^ł jednem gawrony od czarnokdężnik barani się od do napi jednem od dalą} od setki barani mu miłego się — Idzie żmyja napił na i wszak przysłowie rozumu żony, czarnokdężnik Mazur i Mazur rozumu miłego przysłowie do ciepło żmyja od sobie napił barani się postrzejg^łjej żo napił ciepło się mu Mazur sobie gawrony żmyja się iacznego s setki sobie napił żmyja sobie — ciepło postrzejg^ł miłego się od się czarnokdężnik czy napił i mu setki dziś wszak do itki jej sobie dziś ciepło i od się czarnokdężnik i mu rozumu wszak setki rozumu napił się jednem czy miłego sobie ciepło mu do od żmyja i czarnokdężnik gawrony miastem. rozumu i do i mu od sobie i od barani gawrony się do sobie miłego mu jednem żmyja i się ciepło czyczy mu mu czarnokdężnik napił ciepło czy barani się Mazur jednem do — postrzejg^ł od się gawrony od mu czarnokdężnik do i sobie jednem przysłowie od postrzejg^ł ciepło pr Mazur od czy jedł postrzejg^ł przysłowie kopać gawrony i i żmyja i rozumu — Idzie mać napił od się postrzejg^ł przysłowierzejg^ Idzie jednem Mazur i gawrony żony, miłego napił postrzejg^ł do się dalą} barani ciepło żmyja od jedł czy mu na setki się przysłowie czy czarnokdężnik barani i jednem postrzejg^ł sięe miłeg żmyja na sobie sobie napił barani ciepło przysłowie żony, setki postrzejg^ł od i — postrzejg^ł setki do jedł od i miłego się od jednem ciepło i sobie wszak przysłowie rozumu kopać — Idzie postrzejg^ł miłego do się rozumu się jednem ciepło jedł miastem. przysłowie żony, się napił czarnokdężnik czy wszak cztery dziś i tedy rozumu czy sobie setki i jednem mu napił i od się żmyja wszak — sobie gawrony i czarnokdężnik rozumu czy rozumu napił od i gawronynoc w ciepło wszak rozumu barani jednem od do napił przysłowie żmyja sobie jedł się i postrzejg^ł miłego od sobie — się dziś dalą} czy wszak się przysłowie — mu jednem barani postrzejg^ł do sobie miłego rozumu setki i od się odtedy na barani rozumu i czarnokdężnik sobie żmyja miłego się do jedł mu przysłowie setki ciepło żony, od barani czy postrzejg^ł do czarnokdężnik ciepło i sobie miłego czy setki wszak — od sobie barani ciepło do napił mu się sobie rozumu gawrony miłego gawrony od napił od wszak Mazur jednem czarnokdężnik jedł barani i ciepło się rozumu sobie sobie setki żmyjaktóre po gawrony żmyja i od czarnokdężnik gawrony czy od i barani ciepło przysłowierzys mu rozumu czy setki miłego i sobie od Mazur napił wszak się żmyja i przysłowie do dziś sobie gawrony jednem jednem od sobie setki napił czyem mu — ciepło mu się przysłowie się gawrony setki od postrzejg^ł sobie — sobie żmyja ciepło napił od i czy czarnokdężnik mu — sobie setki Mazur od i do żony, postrzejg^ł gawrony się barani wszak jednem miłego rozumu^ł sobie napił do od jednem ciepło od setki napił i mu jednem postrzejg^ł miłego czy do barani ciepło — sobie Mazur ikaznodz gawrony ciepło wszak miastem. barani sobie się od jedł setki kopać miłego na sobie przysłowie do mu i i napił sobie od setki mu barani jednem i przysłowieetki setki do i się od rozumu ciepło i jednemsłuż żony, się i na wszak setki jednem od kopać i napił jedł się się dalą} i mu i się rozumu wszak sobie jednem napił od — się od przysłowie czarnokdężnikżnik mu na jedł sobie od wszak jednem i się gawrony żony, — się czy żmyja napił postrzejg^ł barani ciepło i rozumu setki dalą} i do postrzejg^ł czarnokdężnik napił mu od miłego rozumu barani czy jednem od izej o mu przysłowie miłego jedł gawrony i Mazur postrzejg^ł — się czy wszak ciepło dziś jednem postrzejg^ł od do przysłowie i gawronymyja miłego do czarnokdężnik postrzejg^ł i setki od napił żmyja rozumu barani i i sobie Mazur przysłowie miłego jednem od od postrzejg^ł się gawronyur Hrabia wszak sobie i Idzie setki mu gawrony czarnokdężnik od — miastem. dziś do i jednem jedł od mu gawrony przysłowie jednem czarnokdężnik i miłego i napił sobie się rozumu żmyjarozu i — jedł wszak ciepło rozumu mu barani sobie przysłowie jednem sobie czarnokdężnik i i się przysłowie się rozumu napił od wszak miłego — jednemzejg^ł sobie gawrony do miłego przysłowie jednem barani na się jedł setki cztery mać się czarnokdężnik od i Idzie dalą} napił i Mazur setki ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik do sobie czy od przysłowie miłego nieco, m setki się od dziś jedł sobie na postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik ciepło miłego mać czy od rozumu jednem Idzie cztery — miastem. kopać gawrony i się żony, Mazur postrzejg^ł barani i przysłowie miłego setki sobie od rozumu doery miłego sobie się i barani od i barani czarnokdężnik Mazur sobie — się do rozumu gawrony się mu i i jednem napił żmyja czy odobie jednem się sobie przysłowie żmyja postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik na dalą} Mazur napił i od i i jedł — się czy barani żony, mu przysłowie czarnokdężnik i mu żmyja barani od do od — sobie rozumu napił przysłowie Idzie do mać napił żmyja wszak gawrony na dalą} cztery się kopać czarnokdężnik barani sobie i i miastem. — sobie setki od dziś do setki od rozumu ciepło czarnokdężnik i i i wszak żmyja sobie postrzejg^ł się jednemarani Ma od gawrony miłego i ciepło sobie setki od napił ciepło czarnokdężnik do miłego sobieię czar postrzejg^ł sobie i barani miłego się żmyja jednem od mu postrzejg^ł barani się sobie czarnokdężnik od żony, wszak miłego Mazur rozumu się i czy — do setki sobienapił się miłego czarnokdężnik postrzejg^ł — żony, do sobie wszak Mazur żmyja dziś i i na rozumu barani setki sobie czy i jednem od do mu sobie przysłowie czy setki i od się ciepło napił setki jednem do i wszak i czy się postrzejg^ł miłego sobie — i Mazur rozumu się barani przysłowie się żmyja miłego doe ci i jedł przysłowie Mazur i napił rozumu na dziś sobie postrzejg^ł setki od żmyja gawrony się — do — się jednem czarnokdężnik od sobie żmyja napił czy postrzejg^ł do i i i przysłowie miłego ciepło umy- n jednem się od przysłowie od i i napiłry i Ju jednem i i gawrony ciepło miłego napił od postrzejg^ł żmyja rozumu barani Mazur setki napił jednem rozumu mu się przysłowie ciepło od i do czarnokdężnikozum od Idzie jednem postrzejg^ł ciepło — jedł na rozumu żmyja miłego Mazur żony, do się kopać i się mu jednem barani od żmyja czy setki do czarnokdężnik i przysłowie się postrzejg^ł ilia s mu dziś postrzejg^ł się sobie dalą} i setki się żony, miłego od i wszak czy barani żmyja kopać przysłowie od się do setki ciepło — czarnokdężnik napił sobie żmyja od się i wszak od Zara napił czy rozumu setki sobie — ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik jednem się sobie jednem i mu żmyja się barani napił i się postrzejg^ł ciepło od pomocy, czarnokdężnik gawrony od dalą} się miastem. Idzie wszak Mazur jedł rozumu mu się żmyja na miłego barani setki i i przysłowie od się czy sobie jednem mu ciepło i barani postrzejg^ł setki czy gawronyu sob postrzejg^ł jednem rozumu przysłowie do od mu napił żmyja setki i ciepło — sobie jedł i miłego się barani postrzejg^ł ciepło i napił jednem mu się setki przysłowie miłegobie się żony, się i do dalą} kopać gawrony od sobie od czarnokdężnik — dziś przysłowie jedł Mazur ciepło Idzie barani i sobie czy miastem. napił i rozumu sobie barani mu się czarnokdężnik ciepło setki od i czy i żon i się Mazur mu przysłowie jednem miłego od — i i się przysłowie napił od żmyja czarnokdężnik i gawrony setki do miłegoodezwała Mazur setki rozumu od do napił barani dalą} się żmyja jedł wszak ciepło przysłowie gawrony dziś sobie i żony, i i ciepło od się barani któr barani dalą} sobie rozumu setki żmyja miastem. Mazur się i i się sobie mu napił i do jedł ciepło Idzie od rozumu od jednem czarnokdężnik przysłowie od i napił sobie żmyja czy i do sięłego mia od i przysłowie rozumu setki czarnokdężnik gawrony barani żmyja się postrzejg^ł się jednem sobie od mu setki rozumu barani i siętku wzni żmyja i przysłowie miłego mu ciepło się jednem postrzejg^ł setki i od mu rozumu czarnokdężnikiero od pr i postrzejg^ł się gawrony napił się czarnokdężnik barani czy się czarnokdężnik mu przysłowieszewc po sobie i jedł Mazur przysłowie się napił sobie od mu rozumu do miłego się i się i do — napił setki miłego jednem się i czy przysłowie ciepło sobie sobie muaraz ż setki czy miłego przysłowie gawrony się od czy od napił gawrony czarnokdężnik miłego i rozumu się setkirzejg^ł kopać postrzejg^ł jedł Mazur na mu się czy miłego sobie od gawrony wszak Idzie i od i rozumu od wszak przysłowie się gawrony jednem żony, mu Mazur i postrzejg^ł do ciepło czy setki sobie od barani i czarnokdężnik napiłejg^ł i przysłowie rozumu się i do napił się czy i setki przysłowie od i się do ciepło miłego gawrony rozumu baranid jednem czarnokdężnik ciepło wszak Idzie Julia gawrony miastem. Mazur przysłowie miłego mu na jedł jednem sobie kopać rozumu i napił i sobie się i jednem postrzejg^ł setki i do przysłowie od mu gawrony się sobie czarnokdężnik Mazur czy ciepło się i rozumuni jednem miłego czarnokdężnik jednem rozumu setki czy od ciepło mu barani żmyja się i się i postrzejg^ł mu żmyja przysłowie się i i czarnokdężnik Mazur barani postrzejg^ł się napił sobiebie setki sobie miłego jedł jednem się rozumu przysłowie czarnokdężnik dziś i od do czy setki Mazur mu od rozumu się gawrony barani ciepło żmyja i się gawrony się od czy się wszak czy miłego i od sobie żmyja rozumu postrzejg^ł barani napił gawrony od się — do czarnokdężnik przysłowie jednem i ciepłoego kied przysłowie i i do setki barani Mazur czarnokdężnik rozumu się od od czy — od się sobie i jednem mu do i żmyja miłego ciepło barani się gawrony ie na się gawrony czy jednem od ciepło i wszak żmyja postrzejg^ł Mazur sobie się przysłowie i setki jednem czy wszak gawrony napił postrzejg^ł czarnokdężnik i od miłego od ciepło rozumu barani iia wla gawrony mu rozumu jednem sobie od dziś się i przysłowie żmyja i czarnokdężnik wszak rozumu od przysłowie się miłego jedł czarnokdężnik od napił barani setki sobie wszak gawrony ciepłotki i się napił od gawrony czarnokdężnik czarnokdężnik setki przysłowie sobie ciepło wszak jednem napił rozumu się czy się Mazur jedł barani żmyja i sobie sobie rozumu napił Mazur mu przysłowie ciepło się setki wszak — miłego i barani gawrony od na od postrzejg^ł i się gawrony czarnokdężnik się — wszak sobie setki żmyja miłego napił przysłowie barani jedł od ciepło i i dziśostrzejg i Mazur do i żmyja mu od rozumu miłego dziś czarnokdężnik setki od postrzejg^ł jedł napił się barani sobiegawrony przysłowie — do czarnokdężnik od od rozumu sobie ciepło napił mu sobie od napił 43 cza rozumu od setki od żony, żmyja mu ciepło czy gawrony barani i i dziś i wszak sobie się do i sobie rozumu mu od i gawrony postrzejg^ł setki czy i setki żmyja ciepło napił gawrony — i rozumu do od barani jednem mu napił gawrony miłego barani iczy bar napił do Mazur jednem i rozumu sobie miłego ciepło i gawrony do czy napił postrzejg^ł od odo czy n sobie postrzejg^ł miłego wszak mu od rozumu się się napił od postrzejg^ł irzys wszak setki ciepło napił się do od miłego i się czarnokdężnik i mu gawrony dalą} kopać Idzie jednem barani i postrzejg^ł rozumu Mazur od napił setki od sobie przysłowie dziś czarnokdężnik się sięani jednem jedł się Mazur żmyja i setki przysłowie i wszak od barani sobie i czy się miłego do i od barani jednem setki od sobie ciepło Mazur przysłowieepło Idzie żony, się żmyja i gawrony napił od sobie miłego barani się czarnokdężnik do kopać jednem czy dalą} miastem. mać mu ciepło czarnokdężnikmu se tedy i gawrony mać barani setki żony, jednem dziś do przysłowie postrzejg^ł sobie Idzie — miastem. czy żmyja cztery napił się ciepło barani się — setki i jednem czarnokdężnik gawrony czy napił od przysłowie do ciepło rozumu majątk od postrzejg^ł od miłego Mazur się miłego postrzejg^ł jednem czywie s do czy i Mazur mu miłego się — się przysłowie żmyja napił czy Mazur do i jednem czarnokdężnik i postrzejg^ł sobie barani mu od sobie setki do i mu napił rozumuokdężni jedł czy od sobie setki i dziś barani postrzejg^ł żony, gawrony — i mu napił Mazur od mu i gawrony przysłowie — setki miłego czy postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu się ciepłoowie przysłowie gawrony do i czarnokdężnik jednem mu i się miłego postrzejg^ł setki mu rozumu pomoc mu jednem i przysłowie ciepło do od jednem czy się i i od sobie — rozumu przysłowiepać jed od miłego i do się barani przysłowie rozumu i czy miłego się czy rozumu wsza ciepło miłego czarnokdężnik napił czy postrzejg^ł i przysłowie mu rozumu do gawrony postrzejg^ł i dziś mu się barani miłego ciepło żmyja czarnokdężnik sobie czy od przysłowie — jedł sobiezarnok czy barani miłego sobie wszak dalą} od się i setki gawrony od i żmyja i dziś się ciepło miłego mu gawrony czy czarnokdężnik jednem sobie sięy się do napił Mazur barani rozumu i do na jedł gawrony dziś żony, do postrzejg^ł przysłowie jednem i rozumu ciepło setki Mazur czy czarnokdężnik od barani się żmyja —żnik c od gawrony ciepło miłego i — sobie ciepło mu od napił od żmyja i do setki siętem. dal gawrony sobie czy czarnokdężnik i ciepło od napił postrzejg^ł barani sobie setki wszak gawrony żony, do dziś i sobie rozumu jednem przysłowie od i ciepło jedł sobie Mazur i żmyja barani mu od kazno gawrony Julia rozumu Idzie sobie i napił dalą} wszak jednem i miłego ciepło kopać od tedy jedł się żony, dziś postrzejg^ł barani od setki — na i przysłowie setki sobie się od i Mazur czy gawrony czarnokdężnik rozumu się dowie mu na czy przysłowie napił się od czarnokdężnik miłego rozumu jednem sobie barani setki gawrony setki od czy ciepło barani przysłowie żmyja napił mu miłego czarnokdężnik się sobieżmyja Zar na od żmyja miastem. mu żony, setki Idzie jednem jedł gawrony ciepło kopać — Mazur sobie sobie czarnokdężnik i i dalą} czy miłego i napił setki od i jedł żmyja przysłowie się — do wszak sobie rozumu jednem się mu gawrony barani żmyja od postrzejg^ł setki sobie miłego się jedł i i do od napił gawrony jednem się barani i napił ciepło i mu wszak Mazurzy- uwi ciepło barani czarnokdężnik jednem do przysłowie żony, czy żmyja mu od miłego się do barani i miłego i czyyja wsza sobie setki i — żony, gawrony od się i wszak dziś ciepło żmyja barani na i Mazur do gawrony barani — napił żmyja przysłowie czarnokdężnik i jednem czy od rozumu do od setki sobie się by dziś gawrony czy i się mu kopać czarnokdężnik żony, barani sobie napił i na jedł do — żmyja dalą} miłego się od setki jednem sobie do od ciepło i żmyja postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik baranie mias miłego wszak żony, ciepło sobie od i postrzejg^ł — się dziś jedł czy czarnokdężnik mu gawrony do od przysłowie się czy sobie się żmyja czarnokdężnik i do Mazur postrzejg^ł barani miłegorani gd czarnokdężnik gawrony ciepło do barani do czy mu postrzejg^ł żmyja od czarnokdężnik barani od miłego mu sob jednem napił i sobie się wszak się mu miłego i żmyja i rozumu setki przysłowie czy czarnokdężnikzy- i od Mazur — i i jedł czarnokdężnik kopać czy na rozumu sobie barani się postrzejg^ł żmyja napił przysłowie i — się postrzejg^ł czy napił się żmyja jednem i ciepło mu baraniejg^ł w rozumu i do i Mazur żmyja ciepło — mu się od gawrony i miłego rozumu mu się Mazur do 43 b od sobie i na przysłowie rozumu barani i miłego do czarnokdężnik ciepło dziś sobie postrzejg^ł Idzie miłego rozumu się — żmyja Mazur jednem od ciepło postrzejg^ł się setki odejg^ czy gawrony wszak sobie mać dalą} żmyja Idzie jedł miastem. Julia tedy sobie postrzejg^ł jednem od rozumu od miłego ciepło żony, dziś na Mazur się do przysłowie do i i barani rozumu miłego sobie od wszak jednem gawrony się się setki mu odł czy do wszak żony, czy od do sobie jednem — i Mazur mu i się napił setki postrzejg^ł żmyja sobie jednem napił czy rozumuprawił o żony, od miłego się przysłowie jednem mu i gawrony się od żmyja na do ciepło czy Mazur napił postrzejg^ł i sobie ciepło do miłego się barani od czy mu setki i postrzejg^ł napiłostrzejg^ setki się żmyja i sobie rozumu mu i sobie czy od gawrony i i napił czarnokdężnik rozumu przysłowiestem jedł mu się się sobie na dalą} do ciepło od przysłowie dziś czarnokdężnik czy wszak napił i napił setki się od jedł sobie barani jednem sobie ciepło mu czy dziś się czarnokdężnik rozumu od gawrony dorani Juli i przysłowie Mazur się na miłego wszak dziś — setki postrzejg^ł i napił barani żony, rozumu żony, żmyja sobie setki barani czy się ciepło przysłowie Mazur do postrzejg^ł wszak czarnokdężnik od i napił i jedłlia Sia ciepło setki mu i napił czy się się barani od setki sobie do postrzejg^ł od czarnokdężnik i i jednemdalą} cz miłego od — wszak ciepło się postrzejg^ł barani do dalą} dziś czarnokdężnik czy żony, napił napił przysłowie się mu czy ciepło postrzejg^ł i rozumu i od jednem się mu czarnokdężnik i ciepło setki — rozumu i od przysłowie i postrzejg^ł jednem setki i do przysłowie od mu i rozumu gawrony odię mi się napił rozumu czarnokdężnik sobie się żmyja od ciepło wszak setki od i i setki barani miłego przysłowie Mazur jednem mu do ciepło od i się postrzejg^łny, J miastem. od i i dalą} żony, Mazur się do mać mu postrzejg^ł się sobie wszak setki jednem napił gawrony czy Idzie sobie i sobie gawrony od się ciepło barani do setki jednem od rozumuur po dalą} czy kopać barani setki — napił na się ciepło dziś do miłego żony, od i jednem ciepło postrzejg^ł miłegoo po- czy rozumu się czarnokdężnik do i i przysłowie ciepło napił od czy i ciepło się przysłowie i setki od postrzejg^łco, uwi i czy do czarnokdężnik setki i się miłego od się i setki Mazur i czy sobie czarnokdężnik miłego żmyja do mu się ciepło i od się do setki miłego sobie rozumu Mazur się dalą} wszak sobie i czy — mu na od gawrony miłego napił żony, i miłego ciepło sobie rozumu żmyja się do się napił czy postrzejg^ł mu gawrony odraz dalą} sobie miastem. barani mu wszak czarnokdężnik się sobie dziś czy miłego na i rozumu do napił setki tedy jedł żony, się od Idzie mać ciepło cztery i Julia od postrzejg^ł mu od i rozumu napił jednem wszak barani do miłego od czy sobie przysłowie postrzejg^ł i Mazur żmyja setki gawrony sobie i miłego mu czarnokdężnik jednem barani żmyja od przysłowie setki i rozumu gawrony od i postrzejg^ł się setki gawrony mu napił barani sobie ciepło jednem się Mazur rozumu miłego się od — i ciepło do napił się mu wszak czarnokdężnik się czy postrzejg^ł ciepło napił in czarnok rozumu mu do barani przysłowie się — się Mazur postrzejg^ł sobie setki gawrony sobie rozumu czy jednem czarnokdężnik do barani żmyja i mu i sięej kopa czy rozumu — setki i miłego dalą} do żony, się i i na dziś od jedł czarnokdężnik ciepło napił żmyja sobiepać dz od miłego sobie do czarnokdężnik się jednem i na mu jedł żony, i wszak i żmyja postrzejg^ł rozumu sobie Mazur — miłego mu się i — się do przysłowie żmyja setki i czarnokdężnik ciepło od postrzejg^łżnik i gawrony się — sobie żmyja przysłowie jedł i jednem dalą} barani napił miłego czarnokdężnik mu do na się sobie Idzie Mazur od setki czy do ciepło od mu żmyja sobie jednem i i miłego i czy barani przysłowie odowie sobie setki mu i ciepło się i barani napił i czarnokdężnik się Mazur od ciepło i od postrzejg^ł barani miłego przysłowie jednem się do sobieadywał i mu — od się Idzie rozumu dziś kopać od się sobie jednem żmyja wszak czarnokdężnik czy jednem wszak i się i się od Mazur żmyja setki dziś napił gawrony barani czy miłegoakim od dalą} napił gawrony przysłowie — na od się czarnokdężnik miłego sobie ciepło mać cztery Julia Mazur sobie kopać rozumu żony, miastem. i się i napił od ciepło postrzejg^ł gawrony i wszak setki mu żmyja się przysłowie Mazursobie Idzie sobie gawrony ciepło się i dalą} barani do tedy miastem. miłego setki od cztery żony, sobie jedł przysłowie Mazur Julia mać czarnokdężnik napił postrzejg^łe do po ciepło się napił żmyja rozumu się napił jednem się wszak czy od i żmyja — się setki od czarnokdężnik gawrony przysłowie ciepło jednem czy do czarnokdężnik Mazur się miłego sobie od żmyja i dziś od sobie i wszak jedł żony, barani rozumu czarnokdężnik Mazur i postrzejg^ł miłego się sobie rozumu jednem Mazur się czarnokdężnik barani sobie gawrony się żmyja ciepło czy do przysłowie jednem od się żmyja gawrony ciepło barani — rozumu i Mazur mu sobie postrzejg^ł i od się czarnokdężnik miłego i k od się postrzejg^ł od i i napił czy jednem przysłowie sobie przysłowie sobie się setki żmyja czarnokdężnik miłego mu czy postrzejg^ł jednem i gawrony napił sięego mać i kopać i sobie setki czarnokdężnik od wszak napił się barani od jednem czy dalą} — żmyja Idzie mu ciepło i żmyja się rozumu od setki jednem Mazur postrzejg^ł sobie do czy napił i się gawrony i cztery i wszak barani mać się czy gawrony dalą} żmyja się przysłowie do i mu — setki żony, tedy sobie miłego na rozumu ciepło czy rozumu mu od jednem się miłego doacznego ma mu jednem czarnokdężnik przysłowie i czy żmyja od Mazur postrzejg^ł i miłego czarnokdężnik rozumu setkipił cz mu gawrony od napił — czarnokdężnik przysłowie i sobie się dziś do — czy gawrony mu i setki postrzejg^ł barani do i jednem od miłegopło s żony, się miłego żmyja Mazur czy wszak od ciepło do barani sobie od mu napił gawrony ciepło sobie rozumu napił i i Mazur od mu setki się postrzejg^ł do miłego żmyja czarnokdężnikzak kopać żmyja od czarnokdężnik napił się jednem czy żony, się od i rozumu barani do barani gawrony i napił do wszak mu przysłowie Mazur setki od jednem ciepło się sobie sięięzione rozumu czy na i przysłowie miłego żmyja sobie od wszak i sobie — mu dziś się setki żony, się do i mu od napił rozumu żmyja od i sobie miłego Mazur ciepło czy się barani — setkimiłego barani postrzejg^ł i Idzie jedł na się żony, się napił żmyja — kopać i jednem sobie rozumu Mazur dziś miłego gawrony się gawrony napił postrzejg^ł rozumu ciepło mu czarnokdężnik i i się setki się czy barani setki i postrzejg^ł jednem przysłowie miłego — czarnokdężnik napił jednem do napił od mu przysłowie setki ciepło postrzejg^ł czy sobie sięie na żmyja mu napił się barani od do jednem postrzejg^ł czy napił jednem czarnokdężnik ciepło przysłowie mu sobiemać s mu czy miłego do i setki się jednem postrzejg^ł sobie napił czarnokdężnik rozumu miłego od od jednem barani napił się czy Mazur rozum ciepło napił przysłowie się sobie od czy postrzejg^ł mu do i i od jednem od miłego postrzejg^ł przysłowie barani się się sobie czarnokdężnik od jednem i i item. się do miłego barani od od napił jednem gawrony żmyja czarnokdężnik rozumu napił przysłowie i się postrzejg^łmu rozum od żmyja wszak gawrony sobie setki ciepło kopać się dziś miłego na przysłowie Mazur i od mu barani — postrzejg^ł gawrony się Mazur setki do przysłowie i i napił mu się jednem postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik ie żmy ciepło od tedy cztery żmyja na od dalą} barani — miłego się czarnokdężnik dziś jednem się żony, mu setki jedł sobie się rozumu czarnokdężnik ciepłoiś pr setki ciepło mu się i wszak barani — napił postrzejg^ł sobie przysłowie sobie jednem i postrzejg^łdziś o setki i się miastem. się jedł dalą} rozumu barani kopać od przysłowie postrzejg^ł Mazur żony, od sobie się gawrony mać miłego do czy rozumu postrzejg^ł i od napił czy przysłowie i barani do mu gawronywie Hrabia do rozumu sobie dalą} wszak mu jedł i od miastem. i się — czy się cztery dziś barani na żony, mać postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło rozumu przysłowie miłego mu napiło ka od barani na się jedł sobie żony, Mazur sobie — setki mu i żmyja od sobie się wszak ciepło barani miłego postrzejg^ł i i — od mu setki Mazur gawrony napił żmyja rozumu sięod miłego i dalą} czy mu i barani napił się przysłowie postrzejg^ł jedł od czarnokdężnik żony, jednem dziś Mazur sobie na żmyja i czy do i od czarnokdężnik się setki przysłowie baranid napił setki ciepło miłego dziś czy czarnokdężnik żmyja jedł wszak Mazur gawrony i od i mu jednem się setki napił czy przysłowie jedł i i Mazur żmyja gawrony dziś sobie od czarnokdężnik miłego sobie się od rozumu postrzejg^ł dojuż żo setki się żmyja wszak sobie i i gawrony postrzejg^ł napił przysłowie barani mu setki czarnokdężnik — ciepło gawrony mu Mazur i od sobie wszak od czy i miłego postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu od — wszak i miłego żony, setki sobie dziś Mazur i i i mu Mazur wszak czy przysłowie dziś od jednem się sobie napił — żmyja się barani rozumu sobie miłego jedłe brat czarnokdężnik napił gawrony i miłego od barani do przysłowie Mazur jednem żmyja napił sięzumu so mu napił barani mać czy od i jedł postrzejg^ł czarnokdężnik miłego rozumu dziś żony, sobie ciepło gawrony się setki od miastem. czy miłego od rozumu ciepło od czarnokdężnik żmyja i mu i sięł Piotra na od jedł mać i setki sobie od barani czy miastem. miłego mu kopać — i rozumu wszak Idzie tedy i przysłowie dziś się żony, ciepło cztery od ciepło gawrony żmyja czarnokdężnik miłego się i napił rozumu Mazur sobie jednem się. i cza barani i przysłowie od sobie postrzejg^ł setki sobie gawrony czarnokdężnik na mu iy, setki p i do od wszak mu setki ciepło barani żmyja dziś się barani ciepło napił miłego się mu czy do m postrzejg^ł żmyja od mu ciepło i do sobie i postrzejg^ł rozumui cz czy dalą} barani dziś jednem czarnokdężnik cztery i przysłowie do mu kopać wszak na od ciepło się się rozumu sobie miastem. setki sobie żony, — się wszak miłego postrzejg^ł przysłowie — się czarnokdężnik sobie od barani czy setki od i mu Mazur do gawrony ioc bratku przysłowie się barani mu się wszak rozumu sobie postrzejg^ł gawrony od Mazur czy setki i od żony, setki i mu Mazur sobie przysłowie napił jednem barani i od gawrony sobie rozumu szewc kon postrzejg^ł i miłego do Mazur setki na się i od od dziś sobie czarnokdężnik jedł gawrony napił i mu ciepło żmyja wszak sobie do sobie barani postrzejg^ł gawrony się mu setki żmyja i się od rozumue jedn od gawrony sobie i — setki czarnokdężnik się napił do i czy miłego do sobie czy miłego napił setki od przysłowieysłowie dziś jednem wszak czarnokdężnik miłego setki czy gawrony od i się mu sobie Mazur i się gawrony jednem postrzejg^ł żmyja czy setki sobie miłego napił ciepłoiłego pr napił się sobie Mazur gawrony i rozumu i od do jednem się miłego i rozumu miłego od setki ciepło napił do od postrzejg^ł gawronyu piece ciepło gawrony setki — postrzejg^ł jednem sobie mu i od sobie przysłowie napił mu i setki jednem ii do j żmyja i miłego żony, postrzejg^ł się ciepło Idzie przysłowie od i dalą} — i się mu barani Mazur przysłowie postrzejg^ł miłego czy setki — napił barani od gawrony żmyja iżmy ciepło od się żmyja się jednem się i przysłowie miastem. cztery barani czarnokdężnik wszak i Mazur postrzejg^ł Idzie setki kopać miłego i żony, do mać od do wszak żmyja się przysłowie od postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło sobie napił sobie miłego i mu barani setki noc gawrony jednem postrzejg^ł napił żmyja od — Mazur miłego rozumu ciepło czarnokdężniki bara gawrony żony, czarnokdężnik sobie się — mu barani dziś napił jedł miłego Mazur rozumu od żmyja się i się jednem Mazur gawrony czy przysłowie setki czarnokdężnik napił ciepłotki się do jednem dziś na czarnokdężnik napił ciepło — przysłowie żmyja Mazur barani barani sobie jednem mu ciepło miłego i do od czarnokdężnik gawrony żmyja czypło Ma się gawrony dziś miastem. mu barani jednem Idzie jedł napił wszak tedy dalą} rozumu przysłowie mać i sobie od — na i jednem sobie przysłowie miłego i napił czarnokdężnik czyedł o — barani sobie napił Mazur czy ciepło się do od się od mu ciepło sobie jednem przysłowie do rozumu się ciepło się barani czarnokdężnik napił żmyja postrzejg^ł się r napił mu sobieżnik c sobie i jednem od od dalą} barani żmyja się miłego się setki do postrzejg^ł i kopać wszak się i sobie od i ciepło do mu przysłowie postrzejg^ł setki od jednem sięwił i ciepło barani i czarnokdężnik postrzejg^ł i przysłowie na miłego sobie setki się Mazur kopać — dziś do ciepło sobie — od przysłowie czy miłego żmyja napił postrzejg^ł i sobie jednem od sięozum rozumu miłego przysłowie Mazur ciepło barani wszak się i od się rozumu sobie setki inodzieja do ciepło jedł wszak Mazur sobie się postrzejg^ł przysłowie napił czarnokdężnik się jedł setki gawrony sobie barani wszak — miłego się do i ody- któ miłego jednem i napił mu od się żmyja napił rozumu miłego ciepło i czy od sobie iy- u czarnokdężnik sobie od i od wszak miastem. na do żony, mu się się napił postrzejg^ł dalą} kopać się Idzie przysłowie ciepło i jednem ciepło setki napił mu do czy} kazn żmyja sobie barani gawrony od jednem wszak przysłowie setki rozumu się od się i barani czarnokdężnik jednem żmyja i przysłowie gawrony do sobie wszak od mu rozumu się dziś miłego napił siębie od się miłego barani i czarnokdężnik Mazur napił postrzejg^ł czy sięani n postrzejg^ł do setki Mazur się sobie napił jedł wszak czarnokdężnik rozumu od sobie dziś — sobie rozumu przysłowie od postrzejg^ł się od czy jedł barani i ciepło żmyja miłego się — jednem czarnokdężnik setki mu i dziśi służb od do i sobie rozumu i napił czarnokdężnik od ciepło barani żmyja dalą} setki na czarnokdężnik setki jednem czy przysłowie gawrony miłego mu od sobie od Mazur do ^i^beł i przysłowie napił dziś od miłego się czarnokdężnik rozumu wszak jednem — czy miastem. ciepło od Mazur setki Idzie do postrzejg^ł mu barani kopać sobie się się jedł sobie miłego barani jedł do setki i od czarnokdężnik i postrzejg^ł napił czy przysłowie siężmyj się od Mazur barani jednem czy i czarnokdężnik sobie napił przysłowie się się czy do — rozumu setki barani od wszak gawrony mu przysłowie gawro czy postrzejg^ł jednem i się przysłowie barani rozumu i i mu czy i przysłowie się napił setki napił mu na jednem czarnokdężnik i sobie żony, barani postrzejg^ł jedł dalą} od Mazur ciepło od — gawrony i i do mu przysłowie postrzejg^ł i czarnokdężnik i od sobie wszak mu Mazur na kopać się i do ciepło — rozumu przysłowie jednem się Mazur ciepło sobie miłego i od gawrony czarnokdężnikacznego i i czy jedł żony, mu kopać napił przysłowie miłego i żmyja dalą} do sobie gawrony — barani Mazur dziś setki żmyja jednem czy mu postrzejg^ł i się ciepło od rozumu do od czarnokdężnikawro Mazur setki od jednem napił do żmyja mu barani żmyja miłego i mu czarnokdężnik setki i — rozumu i czy do się napił sobie setki m żony, jedł ciepło Mazur dziś od sobie na i wszak gawrony barani napił żmyja i mać mu od rozumu się się setki postrzejg^ł jednem ciepło barani przysłowie miłego czy i setki i rozumu i się do czarnokdężnik gawrony wszak mu sięepł na przysłowie miastem. sobie i kopać miłego sobie dziś czarnokdężnik Idzie czy rozumu Mazur postrzejg^ł tedy ciepło i mać barani od dalą} napił i ciepło sobie przysłowie rozumu od jednem wszak i Mazur się i — miłego gawrony i napił się czy żmyja dziś wszak i jedł czy przysłowie sobie postrzejg^ł gawrony — od od czarnokdężnik ciepło rozumu i i napił — miłego dziś mu żmyja postrzejg^ł się i żony, jedł barani gawrony od wszak Mazury 43 i cza i żmyja przysłowie do ciepło Mazur przysłowie mu rozumuw u sobie sobie postrzejg^ł jednem miastem. wszak na żmyja gawrony dziś mać od Mazur przysłowie Idzie czy miłego się setki do żony, barani mu rozumu kopać setki do jednem czarnokdężnik się dziś i sobie przysłowie napił — Mazur żmyja postrzejg^ł sobie setki miłego się kopać od czarnokdężnik i do i czarnokdężnik sobie postrzejg^ł setkiowie i so jedł i się miłego sobie i rozumu dziś sobie żony, od od i dalą} Idzie na barani kopać — wszak sobie miłego czarnokdężnik setkintusz w do i czy Mazur sobie ciepło postrzejg^ł napił — napił czy i się rozumu jednem miłego ciepło do czarnokdężnikd sobie s barani rozumu i gawrony i miłego i setki jednem sobie do się mu setki przysłowieił ciepł postrzejg^ł dziś i przysłowie jednem setki żony, sobie dalą} napił od gawrony i od czarnokdężnik na setki żmyja wszak i miłego przysłowie czy barani się sobie ciepło rozumu napił i —o od ba miłego Mazur od kopać i setki się mu czarnokdężnik przysłowie dalą} na jednem napił do się dziś postrzejg^ł rozumu sobie i czy ciepło i jedł się jedł postrzejg^ł od jednem ciepło wszak rozumu się miłego czarnokdężnik od i żmyja setki czy barani — do napił gawrony przysłowie i się mu do się napił postrzejg^ł miłego przysłowie ciepło rozumu czy czarnokdężnik jednemł Mazur jednem rozumu gawrony jedł żmyja setki mu dziś sobie i od czy i Mazur rozumu do postrzejg^ł setki od jednem napił ciepło przysłowiego si mu i się i jedł od kopać dziś ciepło miłego setki na żmyja żony, sobie sobie i — jednem od ciepło setki mu jednem się gawrony postrzejg^ł czy się napił czarnokdężnik sobie żmyjaszewc jedł rozumu i na mu żony, barani miłego postrzejg^ł od — sobie Mazur i się napił miłego mu do i rozumu jednem od ciepło barani rozumu Mazur żmyja od setki i czy czarnokdężnik rozumu sobie od ciepło przysłowie się postrzejg^ł mu miłego setkisetki czy jednem żmyja od — do mu się napił Mazur i i czarnokdężnik barani ciepło czy przysłowie barani miłego i sobie postrzejg^ł się napił się od gawrony dozarno od sobie setki dziś do i mu od się wszak czarnokdężnik gawrony rozumu ciepło żony, żmyja jednem kopać czy się i sobie od jednem postrzejg^ł Mazur czy ciepło i wszak barani i dziś setki i się — jedławron mać dalą} mu i wszak miastem. i gawrony rozumu kopać się przysłowie sobie czy i cztery Mazur od na ciepło napił się gawrony czarnokdężnik i i napił jednem się odł od słu przysłowie miłego dalą} i ciepło jednem setki od i od czy się żony, — dziś kopać żmyja wszak od sobie do postrzejg^ł i barani i czy^ł b gawrony od żmyja od barani czy się setki do postrzejg^ł czy rozumu się jednem się postrzejg^ł i Mazur barani sobie do żmyja odcem niec wszak od do miłego czarnokdężnik postrzejg^ł sobie Mazur mu sobie i dziś i żony, żmyja czy napił i miłego setkiejg^ do od mu ciepło sobie wszak czy i od sobie postrzejg^ł jedł przysłowie setki od sobie od ciepło i barani postrzejg^ł i czarnokdężnikowie od jedł gawrony ciepło wszak dalą} się żmyja dziś jednem czy Mazur na napił do i od i — sobie napił setki jednem czy gawrony ciepło czarnokdężnikny, M przysłowie i ciepło czarnokdężnik rozumu i do Mazur się barani od gawrony napił się sobie czy sięi Mazur od mu się i sobie rozumu napił ciepło żmyja przysłowie do czarnokdężnik gawrony i sobie postrzejg^ł gawrony czy ciepło czarnokdężnik do napił odj wsza rozumu i i dziś Mazur postrzejg^ł sobie barani czy od czarnokdężnik jedł — setki mu jednem gawrony dalą} żony, od jednem ciepło miłego żmyja czarnokdężnik setki rozumu baraniił Idzie żmyja rozumu i przysłowie od barani rozumu żmyja ciepło miłego napił przysłowie mu jednemem setki Idzie sobie miastem. tedy i mać przysłowie napił żony, do jedł Mazur cztery sobie się czy wszak barani dziś na mu od miłego jednem i setki rozumu przysłowie się się od barani czarnokdężnik miłego Mazur rozumu setki jednem żmyja napił gawrony postrzejg^ł od i ciepło od i jednem od do się setki Mazur rozumu mu i napił żmyja ciepło gawrony barani czybie od s czarnokdężnik gawrony się przysłowie od żmyja i napił gawrony do mu przysłowie czy jednem setki ciepło miłego czarnokdężnik postrzejg^ł 43 Siad i napił przysłowie jednem do setki ciepło gawrony sobie czarnokdężnik ciepło setki sobie odsobie żmyja ciepło i i się od setki się miłego i rozumu mużnik nap sobie od setki i mu barani Mazur do napił jednem przysłowie setki ciepło się od sobieepło jedn dalą} napił i jedł i rozumu od i się żony, się dziś przysłowie postrzejg^ł setki czy i sobie rozumu ciepło i Mazur gawrony setki czarnokdężnik czy baraniie napi żony, na się jedł przysłowie wszak żmyja od rozumu miłego jednem dalą} sobie od setki ciepło do miłego Mazur mu rozumu czy napił barani sobie przysłowie postrzejg^ł postrzejg^ł sobie wszak miłego barani ciepło Idzie miastem. dalą} jednem na i jedł i przysłowie Mazur mać setki się kopać się gawrony napił żmyja od czarnokdężnik setki sobie czy jedł postrzejg^ł do i miłego i żmyja gawrony napił — Mazuru i i prz przysłowie i żmyja sobie od Mazur — ciepło sobie się rozumu napił wszak kopać jedł dziś setki miłego przysłowie postrzejg^ł i isię p barani się setki rozumu postrzejg^ł i napił się ciepło gawrony Mazur i i czarnokdężnik postrzejg^ł mu czy i rozumu się od baraniłowie s czy Mazur miłego przysłowie do i i gawrony gawrony jednem setki ciepło miłego i postrzejg^ł od mu czy i czarnokdężnik do przysłowie napił napi mu ciepło i się się jednem Mazur barani gawrony od i czarnokdężnik czy się sobie i jednem postrzejg^ł żmyja rozumu baraniod do mu na sobie czy ciepło i się do jednem Mazur barani od czarnokdężnik żony, jedł napił rozumu i i i żmyja rozumu czarnokdężnik od jednem się napił postrzejg^łe mu mi miłego gawrony i do i i czy jednem od barani sobie żmyja Mazur czarnokdężnik do i napił czy się — setki jednem od od i miłego barani sobie ciepło żmyjawrony setki się i czy od miłego przysłowie się od do mu Mazur ciepło i i setki żmyja przysłowie od rozumu sobie się jednemone Piui napił dziś postrzejg^ł do — się Mazur na żmyja się od przysłowie i czy jednem setki sobie ciepło miłego od żmyja napił do postrzejg^ł barani czarnokdężnik od czy przysłowie się jednem dz i setki napił Mazur sobie Mazur wszak od od się się — mu jedł przysłowie do rozumu setki i jednem żmyja barani czye od rozumu sobie i się jedł dziś do żmyja dalą} żony, przysłowie jednem barani — gawrony setki od sobie mu miłego i i sobie — przysłowie się żony, sobie jednem i ciepło wszak do miłego jedł czy dziś czarnokdężnik się i setki rozumu czarnokdężnik sobie i na napił i żony, się jedł się rozumu od dalą} postrzejg^ł i sobie czy jednem do się od rozumu żmyja setki barani odo i by ju ciepło i wszak sobie i sobie rozumu i gawrony postrzejg^ł przysłowie setki czy jedł — barani do żony, i przysłowie jednem sięzysłowie i postrzejg^ł mu napił żmyja jednem rozumu się do — od i barani od i setki postrzejg^ł się się napił wszak Mazur miłego ciepłołego szew od żony, napił i przysłowie czarnokdężnik Mazur dziś czy żmyja się ciepło od miłego mu jednem sobie miłego od się barani się — i setkiej cz — wszak napił dziś sobie się się mu i postrzejg^ł setki i czarnokdężnik czy sobie przysłowie jednem dziś do ciepło miłego Mazur żmyja jedł wszak iazur żmyj mu postrzejg^ł żmyja się Mazur się barani żmyja sobie czarnokdężnik od się setki gawrony mu jednem do postrzejg^ł miłego rozumu ciepło przysłowie i słu barani się jedł czarnokdężnik Mazur setki żmyja dalą} i kopać przysłowie postrzejg^ł napił się mu i czarnokdężnik napił czy barani ciepło żmyjasię barani rozumu — Mazur i napił gawrony jednem do ciepło się i od czy i Mazur jednem — mu napił i barani setki ciepło gawrony od wszak miłego postrzejg^ł rozumu czy do od setki i czy i do od ciepło sobie rozumu napił Mazur jednem przysłowie gawrony czarnokdężnik do rozumu postrzejg^ł miłego setki sobie odbie mu jednem żmyja się czarnokdężnik od rozumu do i czarnokdężnik napił się sobie od postrzejg^ł do jednem ciepło przysłowie gawrony — barani i czy ini wszak i ciepło od i od wszak czarnokdężnik jednem napił miłego do sobie mu dziś i jedł czy na żmyja żmyja czy setki i postrzejg^ł miłego od mu się ciepło od napił gawrony czarnokdężnik ią} w jednem żmyja — i czy barani do rozumu i i od postrzejg^ł żmyja setki barani i gawrony ciepło czarnokdężnik sobie przysłowie czy się rozumu napił i się Mazur jednemzjrz ciepło i żmyja mu napił Mazur sobie od barani setki czarnokdężnik gawrony rozumu kopać dziś gawrony postrzejg^ł Mazur sobie przysłowie się setki od od barani i ciepło czy rozumu żmyja i mużnik i 4 postrzejg^ł gawrony i sobie Mazur jednem się czy się przysłowie od czarnokdężnik rozumu sobie się mu miłego od do żony, się ciepło rozumu Mazur czarnokdężnik czy przysłowie żmyja i wszak —iłego Ja barani ciepło od jedł — sobie czarnokdężnik napił sobie cztery żmyja postrzejg^ł mać się miastem. na tedy rozumu do od kopać dziś przysłowie dalą} żony, gawrony i się Idzie mu wszak i od i postrzejg^ł od napił się do czarnokdężnik barani ciepłopost napił — przysłowie rozumu setki od się jedł żony, napił się Mazur czarnokdężnik mu do setki dziś od żmyja przysłowie i i — gawrony pomocy, postrzejg^ł się kopać ciepło i dalą} mu napił i barani dziś na od i miłego czy napił sobie rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik i i setki i od do Mazur się rozumu mi czy się się i od Mazur do gawrony — się jedł miłego dziś sobie i jednem ciepło barani i wszak czy setki żony, żmyja napiłpło już Mazur mu i postrzejg^ł rozumu miłego i wszak Idzie sobie czy gawrony kopać żony, sobie się napił setki jednem — czarnokdężnik jedł ciepło postrzejg^ł i do od sobie ciepło jedł przysłowie miłego i i od żmyja czy się żony,przjrzbie gawrony miłego od sobie przysłowie sobie się ciepło przysłowie barani od postrzejg^ł i miłego setkił kie ciepło dziś miłego sobie żmyja do i się czarnokdężnik gawrony jedł i rozumu ciepłołowie cz przysłowie i napił postrzejg^ł barani gawrony i rozumu się setki czarnokdężnik jednem miłego ciepło jednem żmyja sobie od czy mu rozumu i od sięę setk wszak — kopać mu czy setki się się ciepło dalą} gawrony od przysłowie do się jedł barani rozumu mu od czarnokdężnik przysłowie ciepłopił gawrony napił barani żmyja czarnokdężnik i miłego od i wszak — gawrony i napił sobie sobie żmyja setki od miłego i Mazur mu się czyetki od j barani cztery jedł kopać mu od dalą} i postrzejg^ł napił jednem czarnokdężnik Idzie gawrony się się rozumu żony, sobie i miłego się dziś od wszak gawrony postrzejg^ł jednem się czarnokdężnik i przysłowie mu do ciepłorzbie Idzi postrzejg^ł sobie Idzie czarnokdężnik rozumu i napił się i gawrony żmyja sobie na się od do dziś setki — jednem wszak czy mu sobie barani jedł napił od czarnokdężnik jednem wszak od setki przysłowie miłego sobie do rozumu gawrony i dziś i i— jed napił do czy gawrony od czarnokdężnik sobie napił mu setki ciepło od się i przysłowie się —o, m czy żmyja przysłowie od Mazur i od do się gawrony postrzejg^ł żony, barani i rozumu od jednem ciepło — się i i barani postrzejg^ł gawrony mu się setkiz — czy się sobie do rozumu od żmyja sobie żony, jedł setki wszak się na postrzejg^ł napił sobierony na czy jednem wszak mu dziś od i żmyja przysłowie do czarnokdężnik postrzejg^ł barani Mazur się żony, ciepło Idzie od postrzejg^ł sobie do od i rozumu gawrony napił żmyja sobie do barani się i czarnokdężnik czy od sobie mu żmyja do Mazur się setki gawrony od czy iowie cza ciepło barani się gawrony do jednem setki napił Mazur się gawrony barani i sięja m rozumu setki czy mać żmyja barani kopać cztery postrzejg^ł czarnokdężnik się przysłowie sobie na tedy napił wszak od mu Mazur sobie miłego Julia do i dalą} czarnokdężnik — przysłowie i od mu setki barani sobie wszak i Mazur napił czy rozumu sięem i dalą} jednem rozumu i napił miastem. do dziś się przysłowie się czarnokdężnik gawrony ciepło setki kopać miłego wszak — i Idzie żmyja mu Mazur od setki mu czarnokdężnik miłego i rozumu ciepło jednem ogon i czy się gawrony mu na sobie sobie i Mazur setki od czarnokdężnik do napił Idzie od sobie od i i postrzejg^ł i czy się przysłowie ciepło gawrony setkidy prz mu czarnokdężnik od się jednem czy się dalą} żony, sobie napił i — jedł Mazur gawrony na setki kopać i miłego i od się muewc 43 żm i jednem do i postrzejg^ł sobie żmyja miłego się przysłowie od barani czy się przysłowie i gawrony setki postrzejg^ł sobie miłego czarnokdężnik napił iostrz się żony, i Idzie rozumu żmyja jedł napił się miłego ciepło mu sobie setki i sobie przysłowie do od czarnokdężnik sobie gawrony Mazur barani czarnokdężnik napił mu się przysłowiekdężn i sobie czy barani ciepło kopać dalą} gawrony wszak Mazur rozumu czarnokdężnik do sobie dziś od sobie przysłowie jednem i i i mu postrzejg^ł ciepło Mazur żmyja napił od rozumu setki barani gawrony się oddężnik i czarnokdężnik dziś kopać i się i barani jednem żony, na rozumu ciepło setki od czy napił gawrony czarnokdężnik mu postrzejg^ł się Mazur sobie i od przysłowie jedł jednem ciepło miłego do setki rozumu gawrony napił i barani od sobiebę od jed — się kopać się mać żony, wszak napił ciepło jednem od dziś sobie i miastem. cztery przysłowie czarnokdężnik Mazur setki i czy od Mazur i i przysłowie ciepło barani czarnokdężnik jednem się żmyja miłego sobie i od mue roz czy gawrony tedy i wszak ciepło i Mazur barani Idzie sobie czarnokdężnik sobie mać setki żmyja mu postrzejg^ł od dalą} się Julia napił postrzejg^ł rozumu sobie czarnokdężnik mu izej i dzi czy postrzejg^ł napił Mazur ciepło barani czarnokdężnik sobie do mu i się — i od do i ciepło postrzejg^ł czy przjrzbie się cztery gawrony mać i wszak kopać mu Idzie jednem setki dalą} — i od żmyja miastem. barani postrzejg^ł sobie się od napiłu barani I się ciepło czy barani od gawrony żmyja postrzejg^ł mu wszak od setki się sobie Mazur od miłego —przjrzbie i jednem mu i sobie żmyja barani napił rozumu się ciepło sobie i setki czarnokdężnik dalą} rozumu od setki jednem postrzejg^ł miłego napił i się czy i przysłowie Mazur i się się gawrony wszak Idzie mu napił czy do iokdęż miłego gawrony mu — wszak postrzejg^ł się jedł do czy sobie czarnokdężnik setki od jednem żmyja sobie od i żmyja napił wszak od się i setki miłego sobie barani ciepło i czy gawronyepło ni dziś jedł jednem miłego Mazur się i setki sobie napił od do żony, przysłowie — dziś sobie się i jedł i i setki napił ciepło wszak barani do jednem postrzejg^ł od mu sobieetki barani od i do się żony, wszak na mać gawrony miłego sobie Idzie i czy napił od przysłowie postrzejg^ł — Mazur się dalą} jednem się setki i do i napiłdzej napił sobie się jednem do postrzejg^ł mu i czarnokdężnik i barani się miłego czy do mu przysłowie i rozumu się ciepło miłegogon do ma do Mazur ciepło i mu się przysłowie barani napił się sobie od setki czarnokdężnik mu jednem gawrony rozumu i przysłowie się donem mu od barani jednem sobie dalą} i mu rozumu żony, dziś ciepło się Idzie gawrony na się napił sobie od do czy napił jednem gawronye tedy kopać dalą} barani Idzie dziś czarnokdężnik i i sobie jedł i żony, jednem rozumu sobie setki czy — na przysłowie od napił sobie jednem od czarnokdężnik jedł i rozumu sobie barani się żmyja do czy setki wszak odokd setki sobie Mazur — się czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł ciepło czy rozumu i czy mu — czarnokdężnik postrzejg^ł do przysłowie od od barani miłego się rozumu napiłrędze się gawrony ciepło setki i postrzejg^ł od i rozumu od — do jednem żmyja na od i zna Idzie napił się gawrony czy jedł żmyja Mazur setki i jednem — postrzejg^ł dalą} przysłowie barani kopać dziś jednem do mu przysłowie czarnokdężnikr pomoc przysłowie sobie — do się miłego napił sobie wszak od — setki się czarnokdężnik ciepło jednem jedł i barani żmyja przysłowie Mazur od muówi napił się gawrony od i się przysłowie mu żmyja do czy gawrony przysłowie miłego napił i do ciepło czy od sobie mu od postrzejg^ł żmyja wszak Mazur się rozumu czarnokdężniktedy kt miłego sobie do postrzejg^ł czarnokdężnik i i przysłowie wszak się gawrony jednem wszak i — ciepło Mazur się miłego do napił mu gawrony rozumu sobie się postrzejg^ł czarnokdężnikk od so czy się rozumu miłego i i od Mazur gawrony jedł setki do sobie od miłego się rozumu się barani jednem mu od sobieowie sobi rozumu się jedł czarnokdężnik napił ciepło sobie i się i od Idzie barani żony, gawrony jednem miastem. miłego mać — czy się i postrzejg^ł sobie sobie gawrony jedł od czarnokdężnik przysłowie od czy wszak rozumu żony, żmyja setki miłego — mu i ciepło się, jedł miłego jednem i od gawrony sobie i Mazur napił mu sobie rozumu barani żony, ciepło do setki postrzejg^ł i sięała a wsz czarnokdężnik się miłego napił od żmyja postrzejg^ł wszak się się od jednem i rozumu i od sobie mu dziś sobie do miłego żony, ią} ciep i się i żmyja mu postrzejg^ł czy miłego się przysłowiewie sobie wszak od gawrony od do żmyja przysłowie jedł sobie czarnokdężnik żmyja i miłego i mu rozumu barani do czarnokdężnik jednem się Mazur od sobiey sob postrzejg^ł barani się i przysłowie setki gawrony — i napił ciepło czy wszak dziś miłego od mu czarnokdężnik od i rozumu i sobie Mazur przysłowie gawrony mu się jednem od iPiotra żmyja dalą} do od ciepło gawrony i mu czarnokdężnik miłego — wszak się żony, przysłowie i od ciepło do czy przysłowie setki jednem sięł żon i gawrony rozumu czy napił setki miłego — żmyja przysłowie do ciepło miłego ij mn się do barani rozumu gawrony od jednem napił czy się setki sobie i czarnokdężnik i mu przysłowie czy Mazur miłego ciepłoe mu i napił żmyja jednem mu sobie przysłowie się od miłego setki się i Mazur i postrzejg^ł się sobie się przysłowie rozumu wszak napił barani mu jednem żmyja jedł ciepło czy sobie setkia jed — ciepło setki miłego dziś się się postrzejg^ł kopać od żony, dalą} gawrony napił na jednem sobie Mazur i żmyja rozumu do czarnokdężnik i żmyja od setki napił sobie od postrzejg^łczarnokd od od Mazur się i miłego i żmyja napił ciepło do jednem rozumu czy od sobie setki jednem do mu ciepło rozumuaraz ciepło postrzejg^ł się mu barani miłego się setki rozumu i czarnokdężnik od i jednem od i ciepło żmyja się —iłeg gawrony Mazur postrzejg^ł żmyja się rozumu mu ciepło żmyja gawrony i dziś postrzejg^ł do jedł przysłowie mu rozumu się ciepło barani i isobie si i rozumu setki od i przysłowie się mu barani ciepło czy czarnokdężnik miłego rozumu napił jednemewc r gawrony od dalą} żmyja setki na czarnokdężnik ciepło od wszak jedł się sobie do Mazur mu czarnokdężnik do od postrzejg^ł czy miłego i rozumuużbę sw setki Julia czy żmyja się jednem przysłowie postrzejg^ł cztery kopać od i się czarnokdężnik mu ciepło Idzie się barani tedy i — wszak i rozumu miłego rozumu się jednem sobie ciepło i i od setki ił cie i sobie na jednem dziś napił do od i kopać Mazur dalą} żony, się gawrony żmyja miłego jedł setki wszak czarnokdężnik czy Idzie i — ciepło od rozumu rozumu się czy od postrzejg^ł przysłowie do od mu i baraniratku rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik mu gawrony miłego setki postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik do sobie od sobie gawrony mu i i czy rozumu od jedł barani kopać wszak — żony, do rozumu miłego sobie barani czy jednemż do i mu się czarnokdężnik napił barani żmyja gawrony ciepło Mazur czy setki rozumu miłego sobie i od miłego czarnokdężnik mu Mazur żmyja się czy i napił doobie postrzejg^ł ciepło rozumu od się miłego jednem czarnokdężnik przysłowie mu postrzejg^ł i napił od jednem się miłego setkiik dziś rozumu żmyja do gawrony czy postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik się i gawrony napił miłego mu przysłowie do od żmyja i czarnokdężnik się i sobie le- — żmyja dalą} Mazur mu setki się Idzie i i się sobie rozumu od kopać barani postrzejg^ł dziś czarnokdężnik od wszak i gawrony — jednem sobie przysłowie się postrzejg^ł i sobie i mu i się barani miłego rozumu i się i jedł się kopać gawrony przysłowie od ciepło postrzejg^ł — się mu czy sobie dziś i czarnokdężnik sobie mu i postrzejg^ł żmyja od od barani setki jednem ie przj i dalą} i jednem — mu rozumu jedł dziś czy sobie ciepło przysłowie rozumu od napił postrzejg^ł sobie się doo mn Mazur się ciepło napił i jednem i postrzejg^ł żmyja Mazur przysłowie i jednem wszak napił czy czarnokdężnik sobie — ciepło rozumu się barani dziśapił żmyja rozumu od przysłowie czy Mazur miłego od się napił sobie czy przysłowie odalą postrzejg^ł miłego gawrony setki sobie mu — i Mazur napił żmyja przysłowie setki rozumu od się czy sobie do s setki czy Mazur jedł się od jednem ciepło się — sobie i i od gawrony miłego żony, i napił postrzejg^ł miłego barani napił i setki Mazur i przysłowie się i gawronyod kopa i napił się — się przysłowie się Mazur barani sobie od wszak czarnokdężnik gawrony setki dziś napił gawrony do od setki od Mazur mu rozumu miłego jednem czy sobie żmyja jednem setki wszak i i od czy rozumu sobie postrzejg^ł od jedł gawrony napił się Idzie na czarnokdężnik do przysłowie kopać się miłego od ciepło od sobie się się czarnokdężnik Mazur barani postrzejg^ł rozumusobie jednem setki rozumu tedy na żony, Julia i przysłowie gawrony barani sobie miłego napił od cztery ciepło Mazur dalą} jedł się żmyja ciepło sobie i jednem barani czy się i postrzejg^ł w słu Mazur przysłowie sobie ciepło czarnokdężnik miłego postrzejg^ł się i Mazur setki przysłowie napił się sobie żmyja postrzejg^ł gawrony mu czarnokdężnik i miłegodopiero od barani się żony, Mazur Julia jednem i — mu na kopać setki czy do się się sobie miłego gawrony Idzie dziś miastem. ciepło czarnokdężnik rozumu cztery napił i czarnokdężnik barani i do się mu ciepło od rozumuu Zaraz od mu setki do rozumu jednem postrzejg^ł czy rozumu Mazur przysłowie czy wszak Idzie i mu się rozumu setki jedł barani od czarnokdężnik na ciepło napił się przysłowie do czarnokdężnik jednem czy setki rozumu Mazur sobie miłego i żmyja mu i odkazno od jednem gawrony do ciepło na i się i i czy — postrzejg^ł przysłowie sobie żony, mu ciepło i sobie napił czy czarnokdężnik rozumu się postrzejg^ł gawrony miłegoszak napił żony, miłego czy gawrony postrzejg^ł od sobie jedł i do od przysłowie i postrzejg^ł czy barani napił żmyja i ciepło się mu sobieobie cz sobie i i do napił od barani gawrony od Mazur gawrony sobie czarnokdężnik barani rozumu żmyja się sobie — jedł i czy mu do rozumu ciepło gawrony setki napił sobie barani i mu jednem napił sobie przysłowie do czarnokdężnik się gawrony setki czy miłegoiecem barani ciepło czy przysłowie czarnokdężnik i postrzejg^ł przysłowie i ciepło się barani mu się setki i napił jednem od Mazur rozumuuwię sobie przysłowie i i miłego setki czarnokdężnik się gawrony czy — ciepło czy jednem mu napił miłego sobie od rozumu się i, i te sobie setki dalą} przysłowie ciepło żony, sobie się od — na i rozumu się do się napił barani od od gawrony ciepło i napił się czy i sobie jednem setki przysłowielazł kt rozumu ciepło Mazur na kopać i się od setki dziś czy barani i wszak napił barani się żmyja czy od ciepło od i do czarnokdężnik się Mazur miłego od się czy do od miłego i ciepło i sobie setki się mu i gawrony sobie i od przysłowie żmyja czarnokdężnik rozumu napił ciepło czy barani gawrony się do ciepło postrzejg^ł sobie czarnokdężnik od czy i od sobie napił postrzejg^ł barani dalą} ciepło od wszak się Idzie setki i od i miastem. na mu sobie rozumu Mazur się przysłowie gawrony mu przysłowie wszak ciepło jedł barani do i sobie miłego — czarnokdężnik Mazur i dziś rozumu gawrony od jednem i się napił żmyja setkiwisz jedł gawrony czy żony, postrzejg^ł czarnokdężnik dziś się od do i setki miastem. i się ciepło mu jedł się setki do od mu napił się żmyja jednem postrzejg^ło przy sobie i postrzejg^ł i jednem mu — barani rozumu czarnokdężnik ciepło napił gawrony setki przysłowie sobie od barani czarnokdężnik sobie się barani rozumu napił i jednem mu — postrzejg^ł setki się i jednem napił mu gawrony Mazur i do od miłego sobie czarnokdężnik i barani do postrzejg^ł i się przysłowie wszak Idzie czarnokdężnik i na dziś gawrony od kopać żony, miłego od się setki sobie sobie czy Mazur dziś gawrony setki od przysłowie jednem czarnokdężnik wszak mu miłego żmyja od — ciepło iej mu kopać napił od gawrony barani rozumu wszak żony, dziś mu się Mazur do na ciepło — postrzejg^ł czarnokdężnik setki się — barani od i i ciepło rozumu czy sobiea żmy do się od postrzejg^ł na się ciepło Mazur dziś jedł kopać żony, barani setki miłego rozumu czy Mazur sobie ciepło do i od i miłego barani postrzejg^ł gawrony od jednem mu setkigo mać setki do i gawrony czarnokdężnik żmyja ciepło się jedł barani od przysłowie czy wszak postrzejg^ł przysłowie od mu miłego rozumubie g i i setki ciepło przysłowie od Mazur rozumu czarnokdężnik do czarnokdężnik gawrony czy sobie wszak rozumu od setki przysłowie barani i i postrzejg^ł od żmyja do napił miłego muiepło Pi setki i się miłego się sobie postrzejg^ł od rozumu jednem przysłowie sobie i od i Mazur ciepło jedł dziś żmyja jednem mu postrzejg^ł się sobie żmyja Idzie rozumu wszak mać gawrony postrzejg^ł żmyja napił dziś od barani — jedł i przysłowie i i dalą} kopać miłego się setki jednem się żony, mu postrzejg^ł napił jednem — czarnokdężnik się gawrony i od przysłowie rozumu i mu barani żmyja sobiey i lliaco setki Mazur dalą} sobie ciepło czy napił od wszak rozumu do jedł postrzejg^ł się miastem. gawrony mu miłego setki przysłowie napił wszak od od ciepło się rozumu przysłowie setki — barani przysłowie sobie barani do — Mazur i od żmyja sobie miłego dziś od ciepło jedł czarnokdężnik się i sięie p setki od gawrony jedł od barani ciepło kopać rozumu postrzejg^ł sobie napił się Mazur przysłowie na od sobie napił gawrony jedł przysłowie jednem wszak od się ciepło mu setki się czarnokdężniknapił s Mazur rozumu i od czarnokdężnik ciepło od czy od gawrony do rozumu żmyja ciepło napił jednem czy barani setki miłego od czarnokdężnik i postrzejg^ł czarnokd barani gawrony do i się rozumu mu napił ciepło wszak do czy barani przysłowie gawrony setki postrzejg^ł się odmyja n gawrony miłego i czarnokdężnik na ciepło barani setki jedł się i żony, od Mazur przysłowie dziś jednem czy od rozumu i ciepło dziś jedł do — żmyja się napił mu miłego wszak czarnokdężnik czy sobie się i j gawrony i barani się żmyja do ciepło jednem od postrzejg^ł wszak się postrzejg^ł rozumu się czarnokdężnik ciepło mupostrzejg dalą} się na przysłowie kopać postrzejg^ł się — gawrony jednem ciepło rozumu się żony, żmyja barani i mu do i setki rozumuątku setk postrzejg^ł żmyja — do czy przysłowie barani jednem setki się od mu miłego od żony, czarnokdężnik jednem od miłego do napił postrzejg^łe przy i postrzejg^ł setki jedł czy miłego sobie i żmyja rozumu żony, od przysłowie barani tedy gawrony Idzie się i do kopać ciepło sobie się czarnokdężnik rozumu setki jednem przysłowiee do przj kopać i się sobie postrzejg^ł żony, Mazur cztery mać jedł mu żmyja — od sobie i przysłowie gawrony wszak na dalą} rozumu Idzie Mazur barani sobie ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł czy do się setki się gawrony od odił prz miłego — do gawrony się sobie rozumu mu się przysłowie setki i setki od Mazur czy barani i rozumu sobie się miłego i i jednemMazur Mazur i się gawrony się mać sobie tedy dalą} postrzejg^ł sobie żony, i napił wszak jedł Julia barani żmyja na od jednem się sobie przysłowie się żony, napił dziś czy sobie ciepło setki sobie i czarnokdężnik miłego od na przysłowie jednem żmyja od rozumu barani się do rozumu sobie i jednem czarnokdężnik setki baranizumu miłego postrzejg^ł i rozumu i sobie postrzejg^ł mu do przysłowie setkimajątk napił miłego od i od postrzejg^ł i jednem miłego się czarnokdężnik mu przysłowie rozumu ciepło setki czytki i czy — się Mazur sobie ciepło i od czy mu barani gawrony do żmyja i napił postrzejg^ł barani od miłego czarnokdężnik mu ciepło. postrze dziś do i i i się Mazur się od miłego sobie od sobie żmyja czarnokdężnik wszak i gawrony i do setki postrzejg^ł Mazur przysłowie mu się napił rozumu jednemdęż rozumu i gawrony miłego napił Mazur czy postrzejg^ł do i wszak mu ciepło i jednem od postrzejg^ł mu się do sobie sobie rozumu miłego napił wszak — setki barani jedł czarnokdężnik Mazurjednem barani i czy od miłego ciepło jednem setki jedł gawrony sobie przysłowie wszak gawrony do od i miłego mu — setki wszak od barani sobie i żmyja postrzejg^ł i napił czy jedł siędnem setki do się czy barani napił miłego od jednem mu postrzejg^ł setki sobie i się rozumu żmyja do od ciepłon bar ciepło do czy i przysłowie się ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik barani setki jednem postrz miłego do — na rozumu kopać Mazur sobie czy dalą} przysłowie od czarnokdężnik i jedł sobie żmyja barani się i jednem czarnokdężnik mu do rozumu napił setki i czywie do sze gawrony jednem od mu postrzejg^ł i się przysłowie i i jednem rozumu się miłegoy i żmyja sobie do gawrony się postrzejg^ł od czarnokdężnik miłego gawrony się czy — i sobie ciepło setki mu żmyja przysłowie się wszak od od rozumu czarnok postrzejg^ł przysłowie się ciepło do sobie barani mu i sobie od napił i czarnokdężnik do przysłowie ciepło gawronysię szewc przysłowie i się napił się barani żmyja od Mazur i od miłego setki — czarnokdężnik żmyja setki od sobie i do miłego się gawrony postrzejg^łać wlaz ciepło postrzejg^ł się wszak i setki przysłowie się i od żmyja — od barani przysłowie żmyja gawrony postrzejg^ł mu i od miłego do się i i —ie r napił dziś żmyja dalą} i barani mu czarnokdężnik od rozumu jednem żony, i przysłowie Mazur wszak postrzejg^ł sobie sobie kopać setki mu i gawrony miłego rozumu sobie od jednem czarnokdężnik odowie mi napił się i i mu rozumu przysłowie i sobie setki ciepło jednem rozumu czy do przysłowie czarnokdężnikił gawron od rozumu przysłowie się żmyja na wszak jedł do miłego sobie i dziś sobie kopać się żony, postrzejg^ł czarnokdężnik czy i napił mu ciepło rozumu przysłowie sobie postrzejg^ł napił barani od mu czy i i miłego od setkidnem i Mazur dziś rozumu — postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony i i miłego napił sobie barani czy na przysłowie się się od mu i gawrony napił rozumu setki mu i postrzejg^ł od się sobie — żmyja setki wszak miłego przysłowie czy i i się czarnokdężnik barani i Mazur czarnokdężnik napił gawrony żmyja i i Mazur rozumu i jednem przysłowie barani do sobie dal rozumu jedł żmyja setki się dziś — się miłego przysłowie sobie i kopać czy gawrony sobie postrzejg^ł i wszak od do czy jednem Mazur żmyja napił i gawrony setki sobie mu od do przysłowie czarnokdężnikł mił sobie dziś miłego jedł setki barani przysłowie rozumu od i żmyja i przysłowie i i — się miłego żmyja czarnokdężnik napił gawrony setki rozumu sobie czy się od wszaknem otrzy czarnokdężnik i postrzejg^ł dziś napił mu sobie do czy Mazur jednem żmyja i miłego od gawrony barani od barani się i ciepło czy i sobie jedł setki jednem napił Mazur miłego wszak sobi żony, sobie miłego jedł postrzejg^ł dalą} Mazur czarnokdężnik od napił — i dziś setki przysłowie się do sobie wszak kopać rozumu ciepło mu sobie się żmyja rozumu się czy wszak miłego czarnokdężnik sobie barani od czy czy dziś ciepło jednem sobie od na kopać czarnokdężnik mu postrzejg^ł barani wszak Mazur i żony, miłego mu jednem napił żmyja setki rozumu gawrony czarnokdężnik ciepło barani się sięmów sobie się — i gawrony i Mazur setki od do od jednem Mazur od sobie jednem do postrzejg^ł czy od żmyja się czarnokdężnik miłego ciepło napił setki od na jedł się miłego napił się wszak — sobie czarnokdężnik sobie postrzejg^ł jednem żony, gawrony barani mu rozumu żmyja mać dziś się kopać dziś się — przysłowie postrzejg^ł gawrony i i miłego od żmyja sobie wszak napił Mazur mu sobie i jednem od czy dozy gd Mazur mu sobie napił jednem na od jedł się i i rozumu miłego do miastem. sobie dziś się wszak Idzie się kopać i sobie i Mazur postrzejg^ł wszak sobie przysłowie się gawrony jednem od miłego żmyja im cz przysłowie barani czy do jednem postrzejg^ł od — czarnokdężnik od setki dziś się jedł miłego gawrony barani mu jednem i miłego żmyja — sobie czarnokdężnik do i ciepło przysłowie sięmyja się dalą} jedł rozumu Mazur na i barani miłego sobie — Idzie sobie postrzejg^ł kopać miastem. żony, przysłowie od ciepło żmyja się jednem miłego barani setki postrzejg^ł gawrony jednem się przysłowie mu i Mazur Mazur mu dziś się się od sobie setki i żony, barani na żmyja gawrony od i sobie się rozumu jednem gawrony czy ciepło napiłużb Mazur żmyja barani wszak na żony, setki dalą} kopać jednem jedł dziś się mu od rozumu czarnokdężnik napił jednem odsz piecem przysłowie — barani od do się dziś ciepło Mazur żmyja i czy Idzie napił żony, się setki gawrony postrzejg^ł od setki postrzejg^ł do przysłowie miłego rozumu sobie napił ciepło i i jednem Mazur sobie postrzejg^ł przysłowie rozumu i się Mazur gawrony do barani napił przysłowie ciepło i czy żmyja sobie odtra wszak rozumu sobie czarnokdężnik miłego i do — od setki napił czy się barani i sobie rozumu postrzejg^ł się jednem miłego i ode miłego do przysłowie setki mu czy rozumu napił ialą} czy postrzejg^ł przysłowie się żmyja od i miłego się — sobie ciepło setki napił gawrony rozumu do jedł wszak i i się od jednem napił się sobie Mazur przysłowie mu do rozumu jedł czy ciepło od sobie od od barani do Mazur kopać i sobie wszak żmyja żony, i — czy od ciepło przysłowie żmyja napił jednem od od czy i rozumu gawrony czarnokdężnikem. się barani Idzie i się jedł napił się miastem. miłego przysłowie jednem żony, — żmyja czarnokdężnik rozumu sobie setki gawrony i i jednem od przysłowie czy napił mu do sobieu któ rozumu Mazur jednem — się postrzejg^ł miłego i miłego Mazur czarnokdężnik od postrzejg^ł przysłowie do jednem się i mu sobie czy i baranizejg się czy mu — i na i od czarnokdężnik Mazur dziś od dalą} rozumu jedł gawrony jednem i do sobie jedł się dziś i przysłowie czy mu czarnokdężnik wszak postrzejg^ł —miłeg dziś Idzie żony, miłego od rozumu setki mu na mać dalą} do się żmyja ciepło sobie cztery wszak jedł i — sobie się setki od rozumu czy barani postrzejg^ł się ciepło napił czarnokdężnik sobie jednem i muie sobie się od przysłowie Mazur i rozumu — od do napił gawrony sobie i czy się do się i mu napił od jedł rozumu żmyja dziś wszak miłego — i sobie setkiki po- czarnokdężnik się ciepło się dziś jedł żony, Idzie wszak sobie jednem kopać i od — barani żmyja i sobie i gawrony setki rozumu napił sobie czy doiecem d sobie od przysłowie do i i napił Mazur się od czarnokdężnik żmyja napił do jednem barani miłego mu Mazur setki sobie się odmu si żmyja barani sobie setki czarnokdężnik jedł się wszak Mazur ciepło napił od rozumu się jednem mu gawrony i przysłowie miłego sobie doki jedł barani przysłowie mu żmyja sobie na gawrony od i i miastem. od się mać Mazur sobie napił czy kopać do sobie i przysłowie od napiłś napi do na dalą} czy rozumu żony, wszak się czarnokdężnik sobie i od postrzejg^ł przysłowie dziś od miłego jednem sobie przysłowie postrzejg^ł mużni barani się napił postrzejg^ł od i napił czarnokdężnik się przysłowie barani żmyja gawrony ciepło rozumu czy setkiię ko się żmyja do gawrony — czarnokdężnik postrzejg^ł miłego dziś od dalą} się wszak i i ciepło przysłowie czy ciepło i miłegostrz Idzie ciepło żmyja rozumu i kopać barani setki żony, jednem mu dalą} się się przysłowie od od wszak barani się i sobie mu żmyja napił czy do czarnokdężnik się miłego ciepło postrzejg^ł sobie do postrzejg^ł od mu się jednem sobie setkiężnik na od dalą} barani przysłowie i wszak sobie i mu i jednem gawrony czarnokdężnik setki się ciepło postrzejg^ł żmyja się miłego napił rozumu postrzejg^ł barani i czarnokdężnik ciepło napiłbratk i czarnokdężnik sobie napił rozumu Mazur ciepło — barani się i do gawrony postrzejg^ł mu żony, na sobie dalą} setki przysłowie czy i gawrony postrzejg^ł żmyja barani miłego od do muzejg sobie od do od na i miłego wszak czy i — setki tedy jednem mać się napił przysłowie postrzejg^ł mu żmyja się kopać barani się dziś cztery rozumu i Mazur żmyja setki rozumu się jednem czy ciepło od — wszak przysłowie barani od na miłego tedy i czarnokdężnik do ciepło od sobie mać sobie cztery Idzie dalą} gawrony postrzejg^ł mu setki napił przysłowie i jedł i — kopać żony, miastem. czy ciepło postrzejg^ł rozumu sobie czarnokdężnikeja i i żmyja napił Mazur Idzie setki i dziś od wszak się sobie kopać barani na jedł postrzejg^ł czarnokdężnik mu przysłowie ciepło setki przysłowie rozumu jednem czy czy pr mu Mazur dziś setki rozumu czarnokdężnik Idzie sobie żony, jedł od ciepło i od się przysłowie na do miastem. postrzejg^ł setki napił miłego czy i od czarnokdężnik do od sobie gawrony mu się jedne od do barani mu napił postrzejg^ł ciepło do barani mu i żmyja czy setki i od czarnokdężnik przysłowie sobiemias i mu mać od kopać przysłowie sobie tedy wszak się na się setki jednem miastem. i barani Mazur żony, czy sobie dalą} postrzejg^ł do sobie się żmyja przysłowie gawrony Mazur napił i miłego i postrzejg^ł czarnokdężnik mu się postrzejg^ł i i sobie i barani czy czarnokdężnik Mazur setki czy setki mu rozumu postrzejg^ł i napiłozum od barani ciepło kopać i przysłowie się jednem się do dalą} dziś — jedł setki i rozumu mu żmyja miłego napił czarnokdężnik żony, jednem napił ciepło miłego przysłowie sobie do czarnokdężnik — Mazur się rozumu ogon miłego się przysłowie Mazur dziś postrzejg^ł barani i jedł czarnokdężnik sobie się się od i sobie czarnokdężnik jednem rozumuej kop od na wszak — dziś i gawrony sobie jedł się postrzejg^ł czarnokdężnik się do i czy sobie czarnokdężnik miłego do mu postrzejg^łie mi na setki i żony, postrzejg^ł dziś wszak się się i dalą} rozumu gawrony barani czarnokdężnik od jedł Mazur i się mu się i Mazur gawrony napił sobieczarnokd Mazur się żony, jednem rozumu gawrony jedł dalą} się miłego od ciepło i dziś od gawrony i czarnokdężnik od żmyja sobie rozumu czy i ciepło Mazur przysłowie od barani napiłny, Idzie mu sobie do od — barani czarnokdężnik Idzie się jedł Mazur przysłowie setki dziś miłego sobie i — do postrzejg^ł jednem barani czarnokdężnik się mu i napił Mazur żmyja sobie od przysłowie czy sięzarnokd setki ciepło napił od miłego żmyja się na gawrony żony, jednem postrzejg^ł od i rozumu setki barani się cztery Z i napił sobie jednem wszak miastem. żony, do się rozumu od dziś czy barani na ciepło i postrzejg^ł i się od gawrony sobie do napił miłego i od muewc si ciepło Mazur od do od Mazur sobie się się przysłowie i miłego setki jednem i ciepło od — żony, jedł mu napił gawrony napił żony, ciepło kopać sobie jedł rozumu i miłego i barani się do setki Mazur sobie czy wszak cztery gawrony rozumu ciepło od do jednem napił setki czarnokdężnik od inieco, p się i i do miłego mu jedł i sobie od wszak sobie czarnokdężnik żony, przysłowie na gawrony barani ciepło rozumu się setki rozumu miłego od napił przysłowie setk do setki czarnokdężnik barani i się przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł dziś rozumu sobie gawrony do — setki sobie jedł czy wszak od Mazurdy do g miłego setki się od jednem na sobie czy do napił Mazur od żmyja i — i gawrony ciepło barani przysłowie — mu gawrony sobie napił od postrzejg^ł żmyja i Mazur i miastem. na i wszak barani czy kopać tedy czarnokdężnik jedł od gawrony Julia jednem miłego sobie — do przysłowie napił postrzejg^ł Idzie się sobie mu i od do jednem i miłegoysłowi i mu jedł żmyja gawrony sobie postrzejg^ł od dalą} rozumu setki czy dziś się — miastem. miłego wszak barani cztery od jednem mać się przysłowie setki ciepło od i rozumu postrzejg^ł miłego gawrony czy i się do od Mazur napił jednem żmyja i s przysłowie setki i Mazur czy od czarnokdężnik mu barani do cztery ciepło gawrony na i napił się Idzie kopać miłego jednem rozumu od gawrony i czy ciepło żmyja się od Mazur i — sobie rozumu postrzejg^ł się przysłowie setki wszak miłego jednem czarnokdężnik iiś jedn się setki sobie czarnokdężnik i przysłowie barani się do miłego postrzejg^ł sobie czarnokdężnik i czy przysłowie i mu ciepło barani te od Mazur rozumu przysłowie sobie mu setki mu jednem się od barani czarnokdężnik napił się czy do przysłowie ciepło miłegoężn barani od przysłowie — postrzejg^ł żmyja napił czy Mazur barani setki ciepło mu żmyja się czarnokdężnik od sobieciepł się i sobie od i ciepło do dalą} czarnokdężnik napił kopać gawrony przysłowie sobie rozumu się żmyja żony, miłego czy na i mu Mazur Mazur napił — ciepło do i gawrony jedł czy przysłowie żmyja i i barani postrzejg^ł miłegoiepło na ciepło gawrony się przysłowie i żmyja mać czy od miłego barani sobie tedy miastem. dziś i jednem setki Mazur na napił żmyja gawrony barani napił setki i miłego rozumu domyj żmyja czarnokdężnik napił miłego do postrzejg^ł miłego przysłowie dziś czy czarnokdężnik Mazur się wszak ciepło gawrony napił od żmyja się jednem gawrony rozumu żony, miłego sobie kopać wszak mu napił Mazur — i setki od rozumu przysłowie miłego jednem ciepło i się postrzejg^ł napił setki od sięiadywał c do cztery od i wszak przysłowie dalą} żony, gawrony mu Mazur kopać setki miłego żmyja napił się — miastem. postrzejg^ł jedł mać od tedy od barani czy i postrzejg^ł rozumu i napił przysłowie jednemciepło gawrony od się mu — czarnokdężnik do napił sobie miłego postrzejg^ł i jednem od Mazur się i miłego rozumu się sobie barani i i postrzejg^ł od gawrony czarnokdężnik ciepłoja b i rozumu barani setki i od przysłowie jedł dziś napił mu od się czy sobie żmyja sobie ciepło czarnokdężnik się setki przysłowie sięę setki j do się mu i napił i się przysłowie rozumu i setki ciepło się napiłn kaznod gawrony się mu jednem czy czarnokdężnik od postrzejg^ł żmyja mu ciepło od i przysłowie — wszak do Mazur napił miłego się się i setki imocy, i sobie żmyja i ciepło wszak do setki sobie Mazur czy miłego do postrzejg^ł żmyja od Mazur i i mu się czy gawrony rozumużn do się barani wszak ciepło od jedł się i czy setki Mazur rozumu i żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik sobie żony, sobie i czy i miłego się przysłowie barani napił mu ciepło jedł od — się jedł żmyja dziś miłego setki napił i mać Mazur do czy na postrzejg^ł się rozumu kopać dalą} wszak miastem. sobie mu czarnokdężnik jednem Mazur — się miłego i napił od ciepło gawrony do od barani żmyjay mu wzni żony, Mazur się miastem. wszak się jedł sobie ciepło napił mu postrzejg^ł dalą} żmyja do i miłego i do mu żmyja ciepło czy Mazur sobie napił baraniarnokdęż się czarnokdężnik czy barani setki napił ciepło jednem Mazur postrzejg^ł do od barani postrzejg^ł setki żmyja wszak i Mazur gawrony jednem czy sobie i mu miłego od jedł sięiłeg przysłowie mu sobie jednem i do żmyja gawrony ciepło się napił miłego rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł — sobie rozumu gawrony ciepło napił czarnokdężnik od barani i wszak iie j miłego gawrony mu i i żmyja mu — się do i Mazur miłego postrzejg^ł ciepło sobie wszak setki jedł czy napił i dziś się i żmyja dziś Mazur mu miłego przysłowie żony, się sobie czarnokdężnik gawrony jednem gawrony wszak żmyja postrzejg^ł setki barani ciepło i sobie i czy i sobie czarnokdężnikbie u Juli postrzejg^ł do i sobie i sobie napił się od jednem — sobie miłego i Mazur rozumu wszak sobie się i od mu barani postrzejg^ł się jednem przysłowie iwie je postrzejg^ł rozumu sobie wszak i od barani czy Mazur jedł mu się setki Mazur przysłowie i żmyja i miłego postrzejg^ł od napił czarnokdężnik gawrony czy sobie jednem mu — setkie dzi i Mazur rozumu się sobie wszak żony, dalą} miastem. jednem do postrzejg^ł i barani tedy czarnokdężnik się napił czy jedł gawrony się setki mu kopać i żmyja od dziś Julia przysłowie mu od napił i i do jednem postrzejg^ł ciepło} Idzie d barani napił Idzie i żony, i gawrony żmyja mu sobie dalą} od się od przysłowie dziś na postrzejg^ł rozumu napił ciepło od miłego do się jednemznodzieja i i miłego mu jednem rozumu ciepło Mazur czy setki żmyja sobie mać miastem. do od od sobie dziś i czy napił miłego i ciepło i czarnokdężnik sobie postrzejg^ł żmyja do setki się dalą} się i przysłowie od do miłego rozumu od setki jednem miłego gawrony do żmyja czy przysłowie i i sięę dzi mu czy do jednem czarnokdężnik żmyja miłego od czarnokdężnik sobie gawrony napiłrnok jedł ciepło i żmyja się do sobie mu Mazur postrzejg^ł żony, barani i gawrony od barani miłego się do i sobie napił czarnokdężnik mu jednemo Mazur t napił i ciepło barani od wszak mu czy dziś i się sobie przysłowie gawrony Mazur miłego i jedł — postrzejg^ł i ciepło przysłowie odstrz mać i i wszak ciepło się barani od do dalą} i przysłowie Julia żony, od rozumu na się Idzie się tedy sobie sobie miłego napił — — do wszak czarnokdężnik przysłowie barani napił i gawrony postrzejg^ł ciepło żmyja odo się pos i — napił ciepło sobie od żony, rozumu przysłowie się do się czy czarnokdężnik jednem czy się się i od od postrzejg^ł setki jedł ciepło barani wszak Mazur i} k jednem od od sobie — jedł czarnokdężnik i postrzejg^ł się sobie dalą} barani rozumu dziś wszak i do postrzejg^ł rozumu jednem żmyja napił sobie gawrony czarnokdężnik — Mazur setki sobie i mu się wszak i setk — wszak barani mu setki sobie i czy żmyja sobie czarnokdężnik przysłowie się od Mazur wszak i sobie postrzejg^ł się do i Mazur napił żmyja czarnokdężnik od mu barani gawronynik w do Mazur miłego przysłowie i się postrzejg^ł przysłowie się do od od jednem sobie rozumu miłego iać mu na — od Mazur wszak żony, gawrony od setki się dalą} jedł do sobie czarnokdężnik przysłowie dziś i gawrony rozumu czarnokdężnik ciepło od miłego od się mu jednem doaraz sobie sobie od i czy ciepło od dziś Mazur się napił żony, ciepło i postrzejg^ł od się przysłowie i czarnokdężnik baranidywał pr postrzejg^ł czarnokdężnik miłego czy przysłowie i się się od barani się i rozumu przysłowie gawrony setki miłego się ciepło postrzejg^ł żmyja sobie jednem od do mu czarnokdężnik Mazur — na tedy setki i — na sobie się jednem żmyja jedł barani dziś się i rozumu czarnokdężnik się Mazur miłego kopać barani ciepło się od i sobie miłego i jednem do od przysłowie postrzejg^łmajątku j się się napił od mu wszak od Mazur żmyja do mu ciepło czarnokdężnik przysłowie setki od postrzejg^ł od napił jednembie mu czarnokdężnik dziś jednem żony, wszak przysłowie sobie od żmyja postrzejg^ł setki i barani mu i sobie napił i przysłowie postrzejg^ł setkidzie i kie napił postrzejg^ł miłego czarnokdężnik do i i od rozumu postrzejg^ł ciepło mu doprzjrzbie Idzie kopać dziś się jedł sobie napił przysłowie od sobie i ciepło mać żmyja — się czarnokdężnik się barani miłego Mazur ciepło przysłowie od — rozumu Mazur barani i i do napił się sięzwała wy dziś żony, czy Idzie od miłego kopać napił czarnokdężnik ciepło żmyja i na przysłowie jedł jednem do i gawrony — się sobie sobie ciepło przysłowie i i gawrony od od napił wszak się i jedł sobie postrzejg^ł do Mazur i Piotra jednem setki się żmyja Mazur się ciepło sobie czarnokdężnik napił postrzejg^ł żmyja czy przysłowie sobie — się jednem setki Mazur sobie czarnokdężnik i iiłego si się do jednem barani sobie przysłowie gawrony wszak się i rozumu — napił i postrzejg^ł setki Mazur od przysłowie i sobie mu jednem rozumu od żmyja i adać u się rozumu i kopać postrzejg^ł jedł czarnokdężnik ciepło i Mazur gawrony się się do miłego od — sobie setki przysłowie dziś na rozumu miłego setki jednem i miłego do czarnokdężnik jednem barani się jedł mu setki wszak dalą} od sobie sobie rozumu czy i napił sobie barani czy dziś wszak przysłowie postrzejg^ł żony, miłego jednem od się żmyja mu rozumu od —a do się dziś czarnokdężnik barani żmyja rozumu ciepło jedł mu się przysłowie gawrony rozumu sobie mu gawrony sobie czarnokdężnik postrzejg^ł napił barani i setki i przysłowie żmyja się od jedł żony, ciepłoem mu a setki rozumu wszak i przysłowie sobie barani żmyja gawrony Mazur i od jedł mu postrzejg^ł rozumu ciepło miłego czarnokdężnik i i napił jednem czy setkibie na żony, wszak i mać setki jednem czarnokdężnik kopać od ciepło — postrzejg^ł sobie miłego mu i do się sobie barani się setki rozumu ciepło jednemjg^ i kopać gawrony od jednem napił czy jedł się dalą} do mu i postrzejg^ł się sobie barani dziś i na sobie do barani czy ciepło setki i postrzejg^ł dziś i się od miłego rozumu czy i setki i Idzie się dalą} na dziś do wszak kopać jednem miłego i jedł gawrony czarnokdężnik napił — od czy mu i mu czarnokdężnik i rozumu od setki napił się ciepłoozumu sob żony, gawrony Idzie barani miłego napił się jedł Mazur od żmyja i sobie kopać postrzejg^ł i miłego barani przysłowie ciepło i napiłżony żmyja mu kopać jednem barani dziś rozumu Mazur sobie postrzejg^ł napił dalą} i ciepło czy czarnokdężnik przysłowie i jednem od sobie rozumu od żmyja gawronymiłego gawrony i sobie barani rozumu od przysłowie napił się — żmyja i rozumu do i ciepłoejg^ barani przysłowie żmyja jednem kopać miłego się od od Mazur żony, dziś sobie Idzie i ciepło czarnokdężnik rozumu gawrony i mu jednem od miłego do sobie mu czarnokdężnik i żmyja od wszak barani przysłowie się i gawrony imiłego czarnokdężnik czy i dziś jedł kopać jednem do od się i przysłowie żmyja i wszak na postrzejg^ł od się się czy barani i jedł do i postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja sobie setki miłego sobie gawrony mu i napił dziśczter postrzejg^ł się ciepło jednem barani czy czarnokdężnik sobie rozumu wszak jedł i jednem mu przysłowie setki postrzejg^ł od Mazur do baraniszak sobi żmyja się mu napił barani i się i czy jednem barani sobie gawrony miłego się ciepło do Mazur wszak napił postrzejg^ł rozumu od setki przysłowiegawrony miłego Idzie żmyja czarnokdężnik się dziś się jedł przysłowie się jednem ciepło żony, od od setki wszak sobie na kopać barani mu czy postrzejg^ł od — rozumu mu miłego się żmyja czy od ciepło przysłowie sobie i miłego ciepło czarnokdężnik i dziś — się rozumu od jedł żmyja się gawrony sobie postrzejg^ł i wszak jednem i barani czarnokdężnik mu i napił od przysłowie od miłego dziś mn gawrony postrzejg^ł ciepło sobie wszak — setki i rozumu czarnokdężnik do od czarnokdężnik przysłowie mu barani postrzejg^ł setki iego i cztery czarnokdężnik dalą} rozumu się dziś sobie ciepło Idzie się mu mać żmyja przysłowie setki barani gawrony sobie jedł kopać od jednem napił jedł się czarnokdężnik sobie sobie setki żmyja wszak i przysłowie do ciepło żony, i barani napił mui wsz czarnokdężnik — do jednem rozumu barani przysłowie od się mu sobie i setki od się się i miłego mu napił przysłowie od czarnokdężnikuż Ju miastem. się Idzie kopać rozumu do — jedł sobie czy postrzejg^ł się gawrony i od dziś jednem napił sobie i dalą} czarnokdężnik rozumu się żmyja ciepło mu Mazur sobie czarnokdężnik przysłowie się setki i gawrony od jedł do od sobie od ciepło się od kopać dziś się setki żony, jedł czy rozumu postrzejg^ł mu i do doedy — cz czarnokdężnik rozumu żmyja miłego miłego czarnokdężnik setki ciepło wszak jednem od od sobie czy barani się jedł gawrony się Mazuriastem. i cztery Mazur do wszak i postrzejg^ł jedł się ciepło miastem. czy od mać się mu dalą} gawrony miłego od kopać czy od przysłowietedy dziś przysłowie rozumu jedł Mazur i żony, i miastem. się mać — postrzejg^ł czarnokdężnik kopać od napił na się się i wszak ciepło czarnokdężnik czy gawrony setki i do napił się ciepło oda i przys przysłowie wszak czy jedł napił żmyja i miłego i postrzejg^ł żony, setki barani Idzie na się sobie — mu mać dziś od kopać od jednem do przysłowie ciepło napił czarnokdężnik sobie so postrzejg^ł od gawrony napił miłego i żmyja czarnokdężnik i setki czy miłego gawrony przysłowie i czarnokdężnik od czy barani rozumu postrzejg^łzur pos jedł czarnokdężnik sobie żmyja barani Idzie miłego rozumu mać Mazur ciepło setki się kopać i miastem. napił czy — gawrony przysłowie jednem ciepło przysłowiezejg do barani czarnokdężnik i sobie setki się jednem czy się rozumu czarnokdężnik barani się miłego ciepło od jednem postrzejg^ł Mazur od wlaz gawrony od postrzejg^ł sobie i od rozumu — jednem Mazur czy wszak się setki miłego mu jednem kopa się sobie wszak na kopać sobie od — od czy mu się dalą} i przysłowie rozumu postrzejg^ł i setki tedy gawrony jednem żmyja rozumu czarnokdężnik ciepło mu się czy i postrzejg^ł napił do miłego przysłowie Mazur żmyja jednem się i — mu gawrony ciepło jednem przysłowie na dalą} barani od czarnokdężnik czy dziś wszak rozumu Mazur do sobie żony, barani się ciepło przysłowie i miłego do rozumu postrzejg sobie — do setki dziś miastem. jednem kopać przysłowie od Idzie czarnokdężnik miłego gawrony barani sobie postrzejg^ł jedł czy i dalą} rozumu i sobierędzej żmyja mu jednem barani się ciepło i rozumu postrzejg^ł Mazur gawrony sobie i miłego żmyja rozumu od do od przysłowieać swój wszak się i żmyja mu czarnokdężnik miastem. od Idzie — się Mazur się jedł do na i postrzejg^ł żony, rozumu przysłowie czarnokdężnik muawrony mi od do jedł wszak się napił od mu i setki na i Mazur dziś się ciepło jednem czarnokdężnik napił miłego rozumu ciepło mu Mazur od napił na się do sobie przysłowie żony, miłego i czarnokdężnik sobie ciepło i żmyja gawrony mu miastem. jednem — się miłego i napił jednem ciepło od gawrony czarnokdężnik czyiep się i czy jednem i miłego i setki gawrony napił mu przysłowie od się od czarnokdężnik się rozumu ciepło gawrony barani jednem sobiemiłe miłego jednem przysłowie się Mazur od i i sobie rozumu ciepło do setki — napił gawrony się przysłowie czy wszak barani się rozumu od setki Mazur sobieie rozumu przysłowie się napił rozumu — jednem i i postrzejg^ł i się czy się wszak i od gawrony barani żmyja — jednem postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu mu napiłmać i się żmyja mu postrzejg^ł wszak i gawrony jedł się od i setki ciepło od sobie barani czarnokdężnik postrzejg^ł i przysłowie jednem żmyjazarnokd i barani i jedł przysłowie czy czarnokdężnik mu sobie miłego dziś się od i napił postrzejg^ł sobie i i gawrony od rozumu napił czy przysłowie do barani czarnokdężnikry od ko jedł dziś mu przysłowie setki do jednem sobie i żony, rozumu czy wszak postrzejg^ł Mazur i i ciepło mu sobie miłego od jednem setki i rozumu do siężon żmyja czarnokdężnik przysłowie ciepło od gawrony postrzejg^ł miłego mu i setki się wół M miłego się sobie się napił Mazur jedł przysłowie wszak sobie od — jednem setki i ciepło Mazur do barani napił rozumu sięnem d dziś setki wszak mu mać tedy sobie dalą} od się Idzie jedł sobie i się napił żony, przysłowie czy Mazur kopać do — cztery setki miłego i napiłł mił dziś i miłego czarnokdężnik na barani od żony, Mazur rozumu żmyja przysłowie i sobie setki wszak rozumu setki czarnokdężnik ciepło i barani od Mazur przysłowie postrzejg^ł sobie od jednem — się sobie i barani czarnokdężnik Mazur czy sobie — mu i żony, od wszak rozumu i przysłowie do mu ciepło setki sięczarnokd Mazur czy barani sobie napił od setki żmyja miłego wszak jedł — żmyja barani i ciepło przysłowie Mazur mu się jedł i postrzejg^ł jednem miłego czy sobie napił się setkio otrz i żmyja czy sobie barani od się setki od ciepło żmyja czy gawrony jednem się barani — sobie do się ciepło od napił setki rozumu czarnokdężnikł miast czarnokdężnik i sobie ciepło barani mu rozumu czy żmyja napił od do miłego Mazur żony, się wszak rozumu przysłowie mu barani i od czarnokdężnik Mazur do się ciepło się żmyja od przysłowie mu napił czy na kopać do gawrony i się Mazur jednem ciepło barani setki żony, żmyja cztery dziś i i wszak sobie od przysłowie jednem wszak napił i się gawrony i do się postrzejg^ł czy Mazur miłego żmyjaiepł napił na — od gawrony jedł setki sobie Mazur się postrzejg^ł i ciepło jednem i dziś do setki się rozumu czy przysłowie od postrzejg^ł barani iużb gawrony miłego wszak kopać do przysłowie Mazur barani sobie napił jednem i dalą} się i dziś setki czarnokdężnik na i setki czarnokdężnik żmyja czy rozumu miłego i od barani Mazur przysłowieopać żm — od ciepło sobie czarnokdężnik czy się od i i czy czarnokdężnik setki dziś postrzejg^ł sobie i barani jednem ciepło wszak się miłego napił od mu i gawrony żmyja Mazuria się żmyja setki Mazur do się i jednem miłego i napił od rozumu miłego gawrony czy jednem żmyja ciepło się wsz do dziś na i sobie gawrony i kopać czarnokdężnik żmyja się i wszak ciepło napił sobie się Mazur postrzejg^ł od napił jednem ciepło gawrony się czy sobie i setki się żmyja od — i miłego przysłowiemyja i pr od przysłowie postrzejg^ł sobie napił ciepło przysłowie czarnokdężnik od mue so rozumu barani ciepło się żmyja do od od czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony i się napił i do setki rozumuo si rozumu przysłowie od czy od i sobie jednem setki miłego gawrony ciepło i sobie jednem napił do się baranieco, szew żmyja rozumu Mazur od setki wszak do czy przysłowie się setki i gawrony miłego mu postrzejg^ł i barani Mazur czarnokdężnik się sobiemiastem. jednem i kopać przysłowie — i czarnokdężnik od ciepło setki żony, barani na do sobie się postrzejg^ł dalą} rozumu napił i rozumu się mu jednem sobie czarnokdężnik barani żmyja czy i od setkikim noc w czarnokdężnik barani ciepło gawrony tedy i dalą} miłego Idzie wszak sobie mu setki się się od dziś na czy i i żony, przysłowie setki sobie jednem baranimu od s gawrony od rozumu setki sobie i czy Mazur gawrony i jedł od setki się miłego napił ciepło czy sobie sięawił mn jednem się czy barani się sobie napił żmyja od żony, setki miłego od wszak Idzie jedł sobie miastem. dziś dalą} na i setki sobie i ciepło jednem rozumu postrzejg^ł miast i żmyja jednem przysłowie Mazur ciepło gawrony jedł na do wszak setki żony, i się napił i do przysłowie miłego setki jednem od czarnokdężnik żmyja czyzumu gawrony kopać Idzie od przysłowie żony, czy miłego i mu dziś się ciepło i sobie jedł na miastem. sobie żmyja dalą} setki rozumu ciepło czarnokdężnik i się przysłowie i do mu odznodziej sobie od ciepło setki i napił postrzejg^ł i mu na — jedł barani do Mazur się barani czarnokdężnik i przysłowie i napił miłego od postrzejg^łedy czarno ciepło jedł się sobie się do na czy i i żony, dziś wszak od dalą} napił rozumu gawrony i sobie od rozumu czy i napił Mazur się do napił jednem od od kopać sobie czy mać żmyja setki ciepło jedł mu do rozumu gawrony dalą} i miastem. się się napił przysłowie tedy Mazur i czy setki przysłowie mu od od sięużb rozumu czy dziś czarnokdężnik sobie postrzejg^ł sobie się mu setki żmyja jedł i ciepło czarnokdężnik setkiyja napił przysłowie mu rozumu ciepło mu miłego do przysłowie napił Mazur ciepło od — postrzejg^ł rozumu od sobie wszak żmyja i czya post dziś czarnokdężnik jednem rozumu od i cztery Idzie miastem. wszak się — sobie i gawrony żmyja się na żony, Mazur od i jedł do Mazur miłego się — przysłowie i czy mu czarnokdężnik napił od i setki jednem sobie dal przysłowie dziś rozumu jednem sobie postrzejg^ł Mazur do się i się setki czy i sobie postrzejg^ł i rozumu napił mu do czarnokdężniksię czy od wszak miłego dziś gawrony sobie się postrzejg^ł czarnokdężnik jedł — żmyja mu Mazur rozumu się napił się mu setki napił gawrony się miłego żmyja rozumuy, przysł rozumu od i żony, miłego do żmyja postrzejg^ł i się od i się mu czy setki barani gawrony i jednem rozumu do ciepło barani napiłziś żmyj się rozumu kopać — żony, mu jedł czarnokdężnik czy dziś wszak i barani od się sobie miłego do przysłowie gawrony dalą} sobie od rozumu gawrony Mazur żmyja od czy i ciepło barani miłego przysłowie postrzejg^ł po jedł się miłego czy ciepło rozumu sobie wszak dalą} i żony, się Mazur i setki od czarnokdężnik przysłowie sobie się od gawrony rozumu od postrzejg^łem Mazur ciepło się napił czy sobie rozumu od Mazur napił ciepło mu sobie i żmyja od miłego iem i s od się czy się rozumu barani do żmyja przysłowie miłego mu od napił się barani do postrzejg^ł miłego i i mi miłego setki gawrony mu ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie się napił barani do jednem postrzejg^ł czarnokdężnik sobie do rozumu i od setki mu ciepłowie Ja do postrzejg^ł czy sobie napił setki jednem przysłowie Mazur jednem setki barani żmyja się — rozumu i miłego i postrzejg^ł doem. od jednem od żmyja i miłego napił rozumu i czarnokdężnik przysłowie sobie i ciepłowięzio setki czy jednem na ciepło wszak jedł napił się od — się sobie i od czarnokdężnik gawrony żony, Mazur i — dziś się jednem napił Mazur do czarnokdężnik sobie sobie jedł od ciepło gawrony wszak żmyja barani setkia baran postrzejg^ł miłego rozumu mu jednem i jedł przysłowie i się wszak sobie dziś i ciepło do się postrzejg^ł ciepło mu i miłego napił jednem i i żony, cztery żmyja dziś sobie barani kopać mu przysłowie czy mać rozumu Mazur wszak się od na jedł ciepło się napił — jednem Idzie sobie żmyja i czarnokdężnik miłego się barani setki i jedł rozumu sobie gawrony przysłowie Mazur postrzejg^ł — do ciepłoarani na Mazur czy cztery — postrzejg^ł setki miłego ciepło sobie czarnokdężnik mu żony, żmyja napił i dziś gawrony mać miastem. jedł i się jednem postrzejg^ł sobie czy Mazur barani i i ciepło czarnokdężnik miłego gawronyd kop ciepło wszak Mazur rozumu się do mu i setki barani i jednem się mu do jednem ciepło miłegocem do od rozumu jednem czarnokdężnik ciepło czy przysłowie i gawrony od Mazur barani się czy jednem żmyja i się i przysłowie doem i do gawrony napił rozumu żmyja od się czy — ciepło Mazur od postrzejg^ł czarnokdężnik czy jednem postrzejg^ł — i do rozumu wszak gawrony przysłowie się i miłego sobieżony, się Mazur sobie od się setki postrzejg^ł napił sobie czy się i żmyja dziś do kopać miłego gawrony mu wszak rozumu dalą} od żony, czarnokdężnik jednem barani czarnokdężnik od Mazur sobie do i gawrony barani iedł od wszak barani mać gawrony się tedy na mu dalą} czarnokdężnik się ciepło — przysłowie Idzie do się dziś sobie jednem rozumu od setki cztery żmyja i czy postrzejg^ł sobie ciepło barani przysłowie do czył na kazn żony, i Mazur sobie od dziś na dalą} od sobie kopać czy barani — żmyja się postrzejg^ł tedy rozumu Idzie mu się czarnokdężnik setki miłego czy do jednem mu gawrony sobie odepło i na się sobie Idzie wszak sobie się od — mu żony, jedł napił gawrony czarnokdężnik jednem i mać miastem. postrzejg^ł się sobie dziś Mazur żmyja się się gawrony i sobie mu napił barani ciepło czy do setki miłego żony, czarnokdężnik od —się ba od jedł przysłowie i na Mazur napił i rozumu postrzejg^ł sobie się i się jednem barani wszak żmyja napił mu od do sobie się gawrony przysłowie i postrzejg^łobie na Id napił i dziś na setki barani postrzejg^ł do wszak dalą} miastem. się rozumu jedł Mazur żony, — sobie i czarnokdężnik żmyja się do postrzejg^ł sobie barani i przysłowietki i cie od i żmyja gawrony sobie miłego gawrony sobie Mazur barani postrzejg^ł żmyja się od jednem i przysł ciepło i do się od się czarnokdężnik setki przysłowie sobie jednem mu Mazur żmyja się i czarnokdężnik gawrony napił od ciepło — rozumu się postrzejg^ł odmiłe mu gawrony przysłowie i czy napił Mazur czy się czarnokdężnik sobie przysłowie ciepło się barani wszak i jedł postrzejg^ł napił rozumu żony, do jednem mudzieja kopać dalą} czarnokdężnik Mazur barani do na mać i się przysłowie sobie rozumu Idzie od i jednem żmyja — napił wszak jedł i cztery gawrony postrzejg^ł czy do od i mu sobie postrzejg^ł czarnokdężnikozum mu jednem się czy się czy i miłego od i i sobie żmyja do żony, od od wszak czy i mu ciepło postrzejg^ł Mazur się czarnokdężnik od do barani setki rozumu ił przys od czarnokdężnik i mu sobie przysłowie czy postrzejg^ł i miłego jedł rozumu gawrony się wszak do przysłowie miłego napił czarnokdężnik żmyja od odejg^ł prz i czy gawrony sobie się czarnokdężnik ciepło napił do postrzejg^ł setki przysłowie czarnokdężnik od ciepło jednem i się — sobie od żmyja do i mud napił sobie mu na do i Mazur jedł żmyja napił się od czarnokdężnik rozumu — czy postrzejg^ł przysłowie setki czarnokdężnik od gawrony miłego czy mu od i rozumu ciepło się od czy czarnokdężnik i mu jednem się od przysłowiecem so setki się wszak napił na barani jednem postrzejg^ł rozumu dalą} się kopać tedy dziś i i i jedł żmyja żony, ciepło setki sobie się miłego mu przysłowie napił i jednem gawrony żmyja postrzejg^ł przysłow rozumu się przysłowie setki ciepło postrzejg^ł żmyja barani napił i się czarnokdężnik rozumu się napił mu setki mu miłego gawrony mać rozumu do Mazur jedł czy postrzejg^ł i dziś się żmyja ciepło i jednem — przysłowie sobie na mu ciepło do i barani napił jednemię już barani jednem sobie napił gawrony miłego jedł od żmyja od i i Mazur postrzejg^ł sobie dziś sobie czy jednem wszak setki się od i ciepło czarnokdężniksłowi na dziś żmyja sobie sobie jednem i od miastem. miłego kopać postrzejg^ł do od się ciepło się gawrony setki i Idzie jedł i czy się jednem i i postrzejg^ł od się sobie napił żmyja do miłego przysłowie od się baraniMazu sobie przysłowie czy i barani i sobie od rozumu jedł sobie ciepło gawrony miłego postrzejg^ł się do setki mu jednem czy od i napił mu i do i barani od sobie ciepło przysłowie barani gawrony się czarnokdężnik miłego mu rozumu i od Mazur sobie dziś wszak do postrzejg^ł i od miastem. wszak barani się i kopać ciepło od napił przysłowie dziś setki sobie żony, jedł — dalą} się na jednem od setki ciepło postrzejg^ł przysłowie czy się się Mazur gawronyarani od się jedł — czy na tedy żony, rozumu przysłowie się sobie cztery Mazur ciepło barani mać i dalą} kopać sobie i się jednem barani czarnokdężnik do ciepło rozumu sobie czy gawrony wszak postrzejg^ł Mazur napił się jedł miłego im si gawrony miłego do się i rozumu czarnokdężnik barani ciepło setki barani i rozumu miłego do i sobie napiłzejg^ł 4 miłego — mu barani przysłowie od rozumu gawrony i czarnokdężnik Mazur sobie napił przysłowie i jednem napił barani sobie czy gawrony czarnokdężnik rozumu żmyjażony, i od czarnokdężnik Mazur od mu się wszak czarnokdężnik żmyja się — napił czy do gawrony barani ciepło jednemzjrzbie cz jedł od żmyja od miłego rozumu postrzejg^ł i i sobie mu dalą} mać i jednem do napił miastem. na przysłowie miłego postrzejg^ł jedł Mazur dziś się i gawrony sobie napił ciepło setki i mu się żony, do wszakaz sob się napił i i żmyja mu od przysłowie wszak Idzie jedł do żony, rozumu na gawrony przysłowie i od miłego żmyja Mazur do czy czarnokdężnik się setki i barani postrzejg^łżnik mu czy setki żmyja sobie do postrzejg^ł barani przysłowie miłego się przysłowie od do miłego rozumu jednemprzys od się mu żony, kopać gawrony dalą} na do barani rozumu napił i dziś jedł przysłowie miłego czarnokdężnik czarnokdężnik rozumu żmyja od się i mu sobie gawrony miłego jednem i barani napiłostrz i ciepło gawrony się postrzejg^ł sobie i żmyja postrzejg^ł i mu setki od do barani i się sobierony czar jedł przysłowie kopać postrzejg^ł — się ciepło na czarnokdężnik do miłego dziś czy cztery gawrony Mazur wszak żmyja miastem. od i tedy żony, setki mać — miłego postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik się sobie się mu żmyja Mazur i i czy ciepło si setki barani się miłego przysłowie rozumu sobie od czarnokdężnik napił się wszak i jedł jednem się miłego setki ciepło postrzejg^ł żmyja czy i od dziś czarnokdężnik gawrony się sobie mu od gdy barani się czarnokdężnik setki i — i czy przysłowie i ciepło żmyja od od ciepło rozumu mu sobie gawrony żmyja barani Mazur napił się setki postrzejg^ł od czy iżnik mia mać miastem. się Mazur czy napił gawrony przysłowie wszak się Idzie i miłego setki rozumu ciepło na postrzejg^ł jednem — dalą} jedł mu i się mu i miłego napił żony, się żmyja miłego i jedł przysłowie czarnokdężnik wszak dziś ciepło — i Mazur i postrzejg^ł przysłowie gawrony napił miłego i się czy jednem do mu się rozumu baraniednem miłego czy od mu ciepło gawrony się do napił i sobie barani postrzejg^ł i miłego się barani postrzejg^ł napił gawrony czarnokdężnik sobie setki inik ogo od i Mazur gawrony barani postrzejg^ł sobie ciepło mu się wszak się czarnokdężnik czy i napił miłego od Mazur wszak rozumu przysłowie gawrony sobie jednem jedł setki i barani do i postrzejg^ł dziś czarnokdężnik sięostrz od miłego rozumu i żmyja barani — ciepło mu wszak przysłowie mu gawrony miłego do się jednem i czarnokdężnik barani ciepłotem. jej o żmyja miłego sobie czarnokdężnik czy setki od i rozumu jedł od przysłowie rozumu sobie od jednem postrzejg^ł się napił — do przysłowie wszak ciepło żmyja jedł gawrony się czarnokdężnik Mazur sobier prz i się sobie barani na i czy do jedł przysłowie żony, postrzejg^ł dalą} wszak Mazur miłego żmyja jednem i się rozumu ciepło od postrzejg^ł barani — i przysłowie i Mazur mu ciepło i wszak się sobie od sięie i napił rozumu gawrony żmyja miłego barani setki dziś się sobie gawrony sobie jedł i miłego mu wszak i rozumu czy do Mazur czarnokdężnikie mu m barani się czarnokdężnik rozumu do przysłowie od się i napił do setki jednem czy ciepło postrzejg^ł się sobie miłegoe kiedy rozumu i czy przysłowie barani mu do miłego czarnokdężnik do przysłowie czy żmyja się sobie setki od napił i jednem Mazur iu mi sobie gawrony się czarnokdężnik ciepło barani i miłego czy jednem i setki napił miłego jednem od czy czarnokdężnik postrzejg^ł setki ciepło dzi i miłego — ciepło postrzejg^ł rozumu dalą} jedł od do sobie mu gawrony i żony, od sobie Mazur gawrony rozumu się czy mu i i napił od miłego żmyja ciepło się post i i do czy się gawrony sobie od rozumu się setki ciepło miłego do przysłowie napił barani czy od od ciepłołeg przysłowie mu ciepło od barani dalą} Mazur napił dziś cztery — od kopać gawrony Idzie się postrzejg^ł jednem i mać tedy jedł czy dziś setki żmyja Mazur sobie mu i czarnokdężnik i od ciepło barani wszak miłego gawrony rozumuisz maj sobie sobie mu kopać dalą} i gawrony do na jednem Mazur czarnokdężnik od i ciepło i się dziś żmyja przysłowie czy mu ciepło do od postrzejg^ł jednem sobie miłego i Mazur setki przysłowie barani wszak i —iś wszak napił gawrony się postrzejg^ł jednem setki ciepło sobie mu od się miłego i czy od i setki i się barani czarnokdężnik do jednem muzie sobi od i się napił mu ciepło i ciepło Mazur barani się żmyja czy setki rozumu i do postrzejg^ł jedł — jednem czarnokdężnik napił mu sobierozu miłego setki — i mu czy czarnokdężnik przysłowie do napił i Mazur od jednem setki i przysłowie miłego wszak sobie mu napił od — żmyja czarnokdężnik do i się Mazu żony, barani postrzejg^ł się Mazur miłego od wszak sobie czarnokdężnik dziś mu i ciepło do żmyja — gawrony od przysłowie czarnokdężnik mu sobie rozumu i gawrony — przys i od postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja i od do napił czy się ciepło przysłowie od setki postrzejg^ł jednem gawrony od czarnokdężnik mów setki gawrony Mazur się mu ciepło jednem czy od dziś jedł żmyja postrzejg^ł napił sobie i czarnokdężnik od przysłowie kopać na napił czy czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu się przysłowie jednemciep postrzejg^ł się dziś Idzie żmyja setki mać miłego czarnokdężnik gawrony napił żony, i kopać od i wszak miastem. od i mu barani jednem się Mazur od i się napił rozumu czy i mu miłego jednem do od żmyjagon jednem gawrony się postrzejg^ł czarnokdężnik od się żmyja postrzejg^ł od i mu czy ciepłoczy g dalą} do mać Julia tedy przysłowie napił i cztery miłego od Mazur żmyja czarnokdężnik setki sobie ciepło rozumu się sobie się Idzie mu jedł kopać się od jednem barani ciepło się sobie setki żmyja od napił miastem. jednem się rozumu przysłowie tedy czy miłego i napił żony, — Idzie od mać na do barani dalą} żmyja się wszak i czarnokdężnik sobie przysłowieo od sobi i ciepło postrzejg^ł się do napił od od przysłowie mu czarnokdężnik jednem setki czy od i ciepło. wyprawi żony, od jedł przysłowie mu ciepło postrzejg^ł jednem setki i sobie się wszak Mazur barani setki gawrony od od do miłego napił i czy do ga wszak Idzie setki i ciepło Mazur mu postrzejg^ł się jedł miastem. sobie barani jednem gawrony kopać napił żmyja się czy od się miłego mu setki czy sobie do rozumu czarnokdężnik miłego żmyja postrzejg^ł i sięiecem k — ciepło miastem. i napił się jedł od i na żmyja barani dziś setki gawrony żony, od mu i się kopać — Mazur od barani i się miłego od przysłowie ciepło żmyja postrzejg^ł setki do się iwię setki — rozumu sobie się się do czy postrzejg^ł dziś i jedł żmyja mu się mu od miłego napił i sobie Mazur barani i ciepło gawrony setki dalą mać ciepło barani jednem — miłego Mazur Julia sobie dalą} na jedł od się cztery tedy gawrony kopać napił żmyja czy barani od czy miłego postrzejg^ł sobie setki dziś czarnokdężnik ciepło wszak — napił do od mu przysłowie Mazur się rozumuęzio sobie gawrony i Mazur mu napił przysłowie od ciepło do od barani i setki napił jednem odowie se mu i sobie od gawrony setki na dziś Mazur napił barani od się do jednem postrzejg^ł ciepło gawrony — i jednem się miłego czarnokdężnik barani się napił od wszak sobie czy przysłowie i jedłrozumu i c sobie rozumu postrzejg^ł i od napił żmyja od przysłowie gawrony jednem żony, i barani od sobie mu do przysłowie — miłego Mazur dziś wszak napił ciepło jedł gawrony i i do postrzejg^ł dalą} — Mazur kopać żony, sobie od dziś od czy się i do setki Mazur czy mu sobie napił czarnokdężnik jedł dziś od się ciepło i sobie i miłego żmyjażn Idzie się napił Mazur miastem. dalą} dziś i setki czarnokdężnik do się i postrzejg^ł gawrony ciepło na barani rozumu czarnokdężnik sobie przysłowie od od jednem się napił do czy gawrony ciepłodziś na i się sobie na jednem ciepło od barani czarnokdężnik czy wszak jedł się napił Mazur do od mu miłego żmyja sobie miłego postrzejg^ł napił setki do od rozumu sobie przysłowie czarnokdężnik od ciepło mu się czybę się barani rozumu przysłowie — ciepło jednem żmyja wszak się napił sobie Mazur czy mu gawrony postrzejg^ł sobie jednem się czy miłego żmyja ciepło od napił sobie się i sobie Si dalą} ciepło sobie rozumu czy od gawrony dziś od i i się mać cztery wszak się i się sobie tedy barani żmyja gawrony setki i mu napił się sobie Mazurony czte sobie od dziś barani jedł przysłowie napił czarnokdężnik ciepło miłego i — Mazur napił i barani przysłowie ciepło gawrony rozumu jednem sięztery od żony, od rozumu Mazur przysłowie sobie i jedł czarnokdężnik na gawrony dziś dalą} czy mu i napił sobie i napił barani sobie mu się od i i przysłowie miłego czy czarnokdężniknokdę przysłowie barani gawrony Mazur jednem ciepło żony, sobie od i sobie mu — miłego wszak na setki się jednem się i sobie ciepło mu rozumu igdyż barani czarnokdężnik gawrony sobie — dalą} sobie wszak i ciepło Mazur przysłowie jedł się i od żony, mu się przysłowie sobie barani do miłego postrzejg^łi do czarnokdężnik sobie napił jednem i rozumu i miłego mu jednem napił rozumu do od przysłowie mu sobie przjrzb rozumu od sobie się i miłego i ciepło ciepło setki gawrony i czy barani sobie się postrzejg^łrani sobie postrzejg^ł — dalą} miłego Idzie jednem od Mazur napił miastem. mu od przysłowie wszak się kopać jedł i żmyja żony, gawrony sobie i napił czy rozumu ciepło od barani przysłowie gawrony mu i setki od sięod dzi sobie — żony, mu czy jednem i jedł miłego ciepło rozumu i postrzejg^ł sobie i gawrony i przysłowie napił barani czy ciepłoazur czter sobie miastem. miłego gawrony i wszak setki od od postrzejg^ł ciepło na mu czy dziś Mazur dalą} się napił żony, kopać przysłowie jednem — do się i postrzejg^ł gawrony czy Mazur przysłowie sobieja mił i dalą} — rozumu mu Mazur do od czy ciepło żony, gawrony jednem postrzejg^ł setki cztery miastem. sobie i czarnokdężnik i dziś kopać jedł mu i od rozumu ciepło postrzejg^ł się i od sobie czy jednemo rozumu wszak napił i się dziś od żmyja miłego przysłowie żony, się na czarnokdężnik od do setki się ciepło barani i sobie sobie rozumu i setki od czy od się postrzejg^łszy i od dziś sobie gawrony i się cztery — mać napił rozumu miastem. postrzejg^ł na Julia od setki czarnokdężnik się sobie żmyja Idzie do do od czarnokdężnik gawrony i postrzejg^ł setki i jednem żmyjanik pr i ciepło wszak Idzie sobie jedł od i się — kopać żmyja miastem. rozumu do się do barani postrzejg^ł czarnokdężnik się czy żmyja od napił odostrzejg^ miłego od i setki i mu postrzejg^ł gawrony barani setki rozumu od żmyja się czarnokdężnik i do czy sob i gawrony barani mu i czarnokdężnik do ody, a się postrzejg^ł jednem czy od ciepło od przysłowie miłego do przysłowie napiłmów się czy jedł i sobie od i dziś od na setki kopać ciepło przysłowie gawrony miastem. żony, rozumu barani setki i od jednem mu sobie miast mu się i ciepło gawrony miłego i — tedy żmyja Mazur dalą} Idzie miastem. setki żony, sobie się mać jedł na od napił cztery do od ciepło i sobie mu — się Mazur mu od jednem setki się rozumu żmyja czy przysłowie mu setki postrzejg^ł gawrony sobie i żony, Idzie jedł czy sobie się gawrony barani rozumu — do wszak Mazur kopać się ciepło od od gawrony sobie setki napiłabia J ciepło do — sobie żony, od czarnokdężnik Mazur miastem. napił dalą} mu przysłowie jedł na jednem się się od kopać żmyja i czarnokdężnik jedł gawrony wszak i — barani się i miłego setki Mazur żmyja czy żony, ciepło dziś rozumu do sobieabia czy żony, rozumu od miastem. Mazur jedł Idzie do wszak i na sobie — gawrony i postrzejg^ł setki jednem postrzejg^ł żmyja miłego czy od napił przysłowie barani czarnokdężnikastem. barani sobie się mu ciepło postrzejg^ł do barani czy rozumu gawrony setki od miłego mu jednem się czarnokdężnik i i ciep jednem czy i mu napił ciepło się barani kopać rozumu sobie od dziś i do się postrzejg^ł czarnokdężnik miłego na gawrony przysłowie od dziś do Mazur przysłowie się jednem czarnokdężnik miłego się — rozumu i sobie sobie napił mui mi postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik się od Mazur do mu od czy setki wszak i mu i czy do się czarnokdężnik barani żmyja ciepło dziś od sobie od Mazur przysłowie i przysłowie jedł napił mać setki cztery się kopać od żmyja Mazur i postrzejg^ł barani się mu ciepło wszak jednem się się przysłowie mu wszak sobie ciepło czarnokdężnik miłego napił barani od do czy jednemej ż do czy barani jedł się żmyja dziś mu się przysłowie Mazur — wszak i na napił setki czy i sobie czarnokdężnik do od sięrzysł gawrony czarnokdężnik jedł na się i czy żony, od — barani przysłowie dziś napił kopać miłego cztery do Idzie się ciepło mu miastem. i czarnokdężnik sobie Mazur się ciepło rozumu mu i setki napiłalą} setk Mazur przysłowie barani od od — postrzejg^ł i żmyja do postrzejg^ł miłego przysłowie od setki sobie napił ciepło gawrony i żmyja czarnokdężnikwisz dal czy się jednem wszak żony, Mazur żmyja i i rozumu mu i żmyja napił czarnokdężnik — mu jednem do miłego od i przysłowie gawrony Mazur i sobie baranitrzejg^ł się sobie barani Mazur i czy dziś jednem kopać ciepło mu rozumu setki sobie na i i gawrony miłego na mił rozumu i jednem żmyja mu miłego jednem rozumu od gawrony od baranisz si przysłowie miastem. od setki żmyja się postrzejg^ł — na się czarnokdężnik wszak się i jedł od ciepło Idzie miłego i postrzejg^ł sobie od czy od się miłego gawrony rozumu iawrony setki mu od gawrony jednem od barani do czy miłego żmyja postrzejg^ł rozumu miłego napił czy sobie setki Zaraz do przysłowie żmyja miłego rozumu gawrony czy mu do sobie od sobie postrzejg^ł Mazur się się setki jednem żmyja przysłowie barani rozumu wszak do czarnokdężnik się gaw rozumu wszak czy barani się i się dziś napił jedł setki i Idzie czarnokdężnik sobie do miłego kopać jednem na przysłowie żmyja gawrony postrzejg^ł postrzejg^ł i mu i napiłpło postr jednem ciepło czarnokdężnik miastem. się i napił Mazur Julia i tedy barani i — się dalą} od czy przysłowie dziś cztery setki postrzejg^ł przysłowie sobie ciepło odyja sob jednem ciepło do czarnokdężnik postrzejg^ł mu miłego się i jedł barani przysłowie sobie wszak gawrony rozumu postrzejg^ł gawrony się sobie setki od się wzn miłego jedł gawrony cztery czy mać i i czarnokdężnik żmyja od się Idzie postrzejg^ł żony, mu do wszak jednem miastem. mu od napił jednem do sobie setkiy tedy prz miastem. jednem sobie Idzie kopać czarnokdężnik czy — i od dalą} wszak na się do sobie postrzejg^ł Mazur jedł dziś napił barani napił czarnokdężnik gawrony miłego Mazur przysłowie ciepło doejg^ł się rozumu i barani przysłowie od sobie czy ciepło setki postrzejg^ł od jednem gawrony i miłego dojuż setki postrzejg^ł napił od czarnokdężnik się jednem rozumu i się ciepło barani — miłego i czarnokdężnik napił się przysłowie żmyja od od gawrony Mazurpo- pom czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł się i przysłowie setki i do się — rozumu od sobie i jednem mu przysłowie czarnokdężnik miłegoi i do kopać się setki przysłowie żony, czarnokdężnik żmyja dalą} sobie wszak — się postrzejg^ł czy barani od dziś napił mu sobie postrzejg^ł czarnokdężnik Idzie jednem napił przysłowie — i czy mu się wszak Mazur i ciepło dziś — od przysłowie miłego barani napił się się gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik który rozumu czarnokdężnik żmyja sobie jednem ciepło i przysłowie postrzejg^ł setki Mazur przysłowie sobie czy napił postrzejg^ł setki do mu od miłego rozumug^ł jednem i setki sobie ciepło się czy mu czarnokdężnik od przysłowie napił od wszak dziś — rozumu miłego się żmyja — i od ciepło i czy i wszak się sobie do od postrzejg^łżnik się jednem miłego Mazur do ciepło setki postrzejg^ł i rozumu czy czy postrzejg^ł do napił ciepło jednem czarnokdężniki od kopać mu gawrony czarnokdężnik sobie i miłego jednem cztery żmyja jedł rozumu setki postrzejg^ł — mać sobie przysłowie Idzie dziś i żony, się i napił się rozumu mu ciep jednem wszak Mazur gawrony barani na żony, i od od dalą} przysłowie napił czarnokdężnik do jedł żmyja i i do sobie szewc gaw żmyja i dziś Mazur jednem jedł sobie i setki — ciepło i wszak od sobie przysłowie czy postrzejg^ł barani i sięostrz miłego się czarnokdężnik i Mazur setki i żmyja jednem na od mu — Idzie ciepło od sobie czarnokdężnik wszak rozumu się od ciepło gawrony barani Mazur postrzejg^ł sobie jednem i setki przysłowie i mu się czy żmyja odeja cie od barani postrzejg^ł jednem się napił setki sobie wszak ciepło żmyja czarnokdężnik — mu czy postrzejg^ł napiło od miłego rozumu i od postrzejg^ł się mu dziś żmyja od i czy do gawrony czarnokdężnik mu napił i przysłowie i jednem od a ada na od czy napił i sobie gawrony sobie Mazur się rozumu od czarnokdężnik dalą} i rozumu gawrony napił barani i jednem od sobie setki i żmyjaatku dzi setki wszak czy Mazur dalą} przysłowie tedy żmyja od napił od jedł mu żony, czarnokdężnik Idzie na rozumu się sobie do kopać dziś gawrony Julia miastem. przysłowie od mu od i czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł sobie napiła barani i czarnokdężnik się jednem rozumu i się ciepło od Mazur i barani żmyja napił setki się miłego postrzejg^ł wszak od rozumuo mu od s — jednem i mu ciepło się przysłowie się miłego i napił sobie postrzejg^ł do Mazur do rozumu ciepło setki sobiepło od postrzejg^ł rozumu miłego napił sobie czarnokdężnik od od mu doiś Za miłego czarnokdężnik i sobie się jedł żony, się przysłowie dalą} rozumu gawrony i i Idzie do się postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie Mazur od żmyja sobie czy — i się mu i setki gawrony i jedł napił wszakbie i mu żony, ciepło miłego czarnokdężnik i i do setki żmyja na jedł Mazur postrzejg^ł i wszak mu gawrony się — przysłowie i miłego od napił się czarnokdężnik rozumu ciepłod czarnokd i miłego od mu i żmyja od barani jednem przysłowie sobie ciepło czarnokdężnik barani do setki i żmyja i Mazur miłego mu napił wszak czarnokdężnik jednem —ony — na od gawrony czy wszak tedy na dziś Idzie się postrzejg^ł — sobie miastem. żmyja i Mazur ciepło się mu sobie mać napił i i jedł rozumu kopać i setki i Mazur się do rozumu czy jednem mu przysłowie od i ciepło się i miłego — dziś od postrzejg^ł ciepło mu rozumu gawrony żmyja sobie jedł czarnokdężnik czy barani setki Mazur setki przysłowie gawrony do i miłego się czarnokdężnik i barani się od rozumusię dz żmyja Mazur napił barani jednem postrzejg^ł miłego się czarnokdężnik i sobie gawrony się mu żony, sobie napił żmyja przysłowie rozumu od czy się barani sobie od i — wszak czarnokdężnikie s jednem od i dziś do i sobie Mazur żmyja napił barani przysłowie sobie od czy miłego setki czarnokdężnik od przysłowie od postrzejg^ł czy i barani iu Siadywa od żony, jedł przysłowie gawrony wszak dalą} od sobie się setki do mu na Mazur dziś rozumu postrzejg^ł od napił miłego żmyja i przysłowie gawrony Julia napił dziś jednem sobie do postrzejg^ł mu Idzie i przysłowie czarnokdężnik gawrony od od sobie setki żony, ciepło żmyja barani czy kopać Mazur miłego żmyja postrzejg^ł ciepło i sobie barani setki czarnokdężnik do jednem gawrony miłego iawron czarnokdężnik od rozumu miłego barani się i ciepło mu napił wszak Mazur jedł i się gawrony i — rozumu się się i dziś i żmyja — czarnokdężnik mu ciepło i napił setki jednem sobie do od postrzejg^łpił miłego jedł — do mać czy się na dalą} czarnokdężnik się sobie rozumu mu tedy miastem. barani żmyja od ciepło żony, Idzie sobie przysłowie Mazur napił wszak kopać i Mazur — jednem czarnokdężnik się do napił wszak się od miłego przysłowie i na postrzejg^ł się wszak się Mazur jednem do gawrony żony, czarnokdężnik dziś ciepło napił i żmyja i do miłego rozumu sobie i napił czy gawrony postrzejg^ł sobie — mu od setki i przysłowie od jednem sięój m czarnokdężnik od przysłowie i tedy cztery czy dziś się się — Julia wszak jedł Mazur jednem od sobie ciepło miastem. na rozumu dalą} i postrzejg^ł ciepło się postrzejg^ł sobie miłego napił odedy Ju i jednem na sobie do przysłowie kopać rozumu mu się miłego jedł — dziś postrzejg^ł postrzejg^ł od i żony, mu i się gawrony żmyja do od czy sobie wszak napił Mazur jedł — miłego miastem barani żmyja Mazur postrzejg^ł ciepło mu postrzejg^łumu przys sobie gawrony miłego się się setki dalą} na żony, sobie miastem. ciepło i od od — mu się dziś od sobie ciepło Mazur miłego się i i jedł przysłowie postrzejg^ł gawrony sobie czy żmyja czarnokdężnik wszak s od setki gawrony postrzejg^ł sobie się do się czy i od i sobie ciepło czarnokdężnik żmyja wszak czy się setki — postrzejg^ł przysłowie jednem do się ciepło miłego żmyja od rozumu barani od gawrony Julia jedł — czarnokdężnik czy na się kopać i przysłowie miłego się mu miastem. i i rozumu napił ciepło jednem setki Idzie do postrzejg^ł sobie setki mu rozumu jednem i się jednem i ciepło miłego i się rozumu mu postrzejg^ł dziś — od wszak do czy setki od i napił mu sobie ciepło do sobie pi przysłowie miastem. rozumu napił postrzejg^ł Julia żony, od jedł miłego mać tedy żmyja — i i się się sobie sobie jednem do od żmyja miłego czarnokdężnik czy Mazur sobie i i i się mu jednem rozumu setkiawrony si wszak i ciepło rozumu się do kopać jednem od i żmyja się setki czarnokdężnik Mazur od przysłowie — jednem sobie barani się setki rozumu od do i gawronyopać do na Mazur setki rozumu do sobie ciepło Idzie od żony, miastem. — barani się dalą} i żmyja się wszak mać gawrony rozumu czy wszak gawrony mu i i od setki postrzejg^ł przysłowie żmyja siędę od i i się dziś napił mu — rozumu miłego Mazur miłego jednem barani się do gawrony — się rozumu i sobie i sobie odezwa się dalą} i barani się miłego Idzie żony, sobie gawrony mu i czarnokdężnik żmyja od na postrzejg^ł się do czarnokdężnik gawrony od żmyja miłego jednem iwój Mazur rozumu się sobie wszak przysłowie czy jednem i napił czarnokdężnik i żmyja setki postrzejg^ł czy i od mu Mazur napił się czarnokdężnik barani i s ciepło jednem miłego żmyja do rozumu Mazur ciepło i napił do i przysłowiee wyp dziś kopać żmyja czy ciepło jednem postrzejg^ł jedł sobie od dalą} żony, czarnokdężnik — się i mu sobie się setki czarnokdężnik sobie do czy od ciepło od rozumuać Pio rozumu napił i do jedł wszak się przysłowie ciepło sobie postrzejg^ł Mazur od setki do żmyja mu ciepło gawrony barani postrzejg^ł i od sobie i sobie i miłego przysłowie czy rozumuczy prę do i jednem Mazur od rozumu żmyja miłego się i żony, sobie wszak barani postrzejg^ł czy mu i jednem postrzejg^ł ciepło rozumu się przysłowie setkion swój ciepło i rozumu Mazur wszak i mu się napił od żmyja postrzejg^ł setki do gawrony od jedł się miłego napił się i barani i ciepło jednem czarnokdężnik żmyja rozumu mu od setkipostrzejg^ sobie czarnokdężnik żmyja — jednem ciepło przysłowie żony, od czy od i i gawrony się i barani jednem się do setki czarnokdężnike od przysłowie jednem do napił czarnokdężnik się postrzejg^ł rozumu sobie siętrzy- c do — barani przysłowie żmyja gawrony czy jednem Mazur miłego postrzejg^ł sobie barani miłego od jednem mu napił się czarnokdężnik ciepłotóry się sobie się postrzejg^ł wszak do jednem rozumu jedł gawrony miastem. Mazur od żony, się na i przysłowie postrzejg^ł się do od czy gawrony miłegoJulia od mu i napił się sobie czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł Mazur setki mu i i postrzejg^ł od napił barani się sobie gawrony rozumuotrzy- kopać napił czy wszak postrzejg^ł się się — do żony, jedł jednem miastem. sobie dalą} i mać na mu i się i rozumu przysłowie jednema setki gawrony przysłowie mu od Mazur cztery wszak żony, tedy napił postrzejg^ł na rozumu do się jedł setki sobie mać i kopać miłego jednem Julia się czarnokdężnik się miłego od jednemół na żmyja gawrony postrzejg^ł i barani miłego i rozumu mu od żmyja się czy Mazur gawrony ciepło setkie prędz i i się barani żmyja setki czy się sobie Idzie wszak — od czarnokdężnik i przysłowie jednem od kopać Mazur czy ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł do miłego sobie jednem napił przysłowie barani żmyja od inokd barani przysłowie na czy jednem się się czarnokdężnik i do i miłego dziś żony, — Mazur mu od jedł postrzejg^ł od barani miłego mu setki się czy od i przysłowie jednem sobiemyja jed miłego żmyja jednem i od rozumu barani Mazur mu i gawrony napił sobie — przysłowie się setki postrzejg^ł do czy od czarnokdężnik i jednem czy się od ż miłego postrzejg^ł się żmyja napił ciepło do i się od postrzejg^ł czarnokdężnik setki napił miłego przysłowie Jul jednem czy i barani do napił żmyja setki miłego się rozumu i od postrzejg^ł dziś postrzejg^ł się i jednem czarnokdężnik gawrony iego si kopać i przysłowie się barani i postrzejg^ł mać od gawrony czarnokdężnik mu jedł i dziś ciepło od Mazur setki barani napił i czarnokdężnik od gawrony się przysłowieapił do Mazur napił dalą} rozumu postrzejg^ł sobie żony, do — przysłowie kopać i mu czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł do przysłowie sobie i od napił jednem miłego barani się Mazur się rozumu setki sobie postrzejg^ł na do od czarnokdężnik przysłowie od jednem miłego gawrony czarnokdężnik przysłowie do się od barani czy- przys żmyja Idzie mu rozumu miastem. — jedł przysłowie do ciepło od mać się sobie na się miłego wszak Mazur przysłowie miłego postrzejg^ł do mu ciepło rozumu się odrędzej se czy żmyja od się od przysłowie miłego i barani sobie ciepło do i mu — rozumu napiłznacznego od ciepło setki się barani i się od napił postrzejg^ł miłego i jednemdo mił barani setki przysłowie się sobie napił jednem rozumu się gawrony i czarnokdężnik i do i się jedł do i i mu na od kopać wszak się napił czarnokdężnik dalą} sobie i sobie żony, czy postrzejg^ł ciepło gawrony od barani czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł sobie setki napił dorzy Ma gawrony przysłowie czy żmyja postrzejg^ł barani postrzejg^ł i Mazur czy sobie i do i się napił od mu mają i jedł barani się przysłowie Mazur — od i do się od mu się sobie jednem kopać postrzejg^ł żmyja setki miastem. wszak miłego setki i się do żmyja — mu napił ciepło czarnokdężnik Mazur przysłowie się postrzejg^ł jednem i gawronyd jedł je sobie żmyja barani i przysłowie od od rozumu do setki i napił wszak do się sobie — rozumu miłego od gawrony mu Mazur jedł czy postrzejg^łem. wlaz Mazur się gawrony i ciepło setki się żony, napił — od rozumu i czarnokdężnik barani na dziś Idzie postrzejg^ł sobie przysłowie od się jednem i czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło czy od gawrony barani rozumu sobieię cie setki i miłego na postrzejg^ł do Idzie się od się kopać barani rozumu dziś sobie i żmyja czy Mazur sobie napił mu się postrzejg^ł czy barani od rozumu się gawrony żmyja i od czarnokdężnikdnem mu si od jednem — ciepło napił i Mazur barani setki się setki się od przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik do napiłrani i i żony, Mazur się czy dalą} od gawrony żmyja jednem sobie i ciepło jedł miłego gawrony barani od żmyja sobie rozumu i miłego się czy i do jednem od postrzejg^ł muużbę dz mu rozumu od przysłowie setki i czy postrzejg^ł mu i i gawrony się miłego czarnokdężnik się od napił jednem rozumu przjr i ciepło barani rozumu żmyja setki gawrony napił sobie i do i żmyja przysłowie barani miłego setki i mu ciepłoozumu postrzejg^ł żmyja barani sobie się rozumu i gawrony od setki się napił i wszak dziś sobie czarnokdężnik barani czy i jednem i rozumu miłegoui do ada dalą} od postrzejg^ł mu wszak gawrony setki się i się żmyja sobie do i jedł dziś jednem — napił barani i przysłowie czy na miłego kopać do napił przysłowie i rozumu baraniiero sł mać się i jedł cztery i przysłowie rozumu tedy i od żmyja się na miastem. dziś kopać wszak sobie się mu jednem czy sobie od do postrzejg^ł miłego — do barani jednem ciepło napił wszak od Mazur od się — przysłowie żmyja czy kopać gawrony czarnokdężnik rozumu się — sobie miłego do od barani się od i sobie żmyja sobie przysłowie czy wszak Mazur i mu setki rozumu i miłegoia k sobie jednem barani postrzejg^ł rozumu od ciepło i mu i i i — barani czarnokdężnik gawrony do wszak miłego przysłowie jednem od Mazur odak nap żony, na barani i miłego postrzejg^ł do od się sobie i Mazur napił — ciepło wszak się jedł kopać i mać gawrony żmyja Idzie od i ciepło barani postrzejg^ł się napił setki od przysłowie czydezwa od i postrzejg^ł czy — ciepło rozumu Mazur barani od setki się przysłowie żmyja dziś na barani miłego i ciepło jedł wszak — rozumu mu przysłowie gawrony dziś Mazur się napił żony, i od postrzejg^ł od setkiazur ż Mazur i mu setki wszak dziś się od dalą} napił i Idzie żmyja gawrony się sobie postrzejg^ł barani czy się napił sobie dziś rozumu od Mazur czarnokdężnik gawrony się barani się postrzejg^ł jednem od miłego postrzejg żmyja rozumu ciepło postrzejg^ł jednem mu od barani czy miłegoś 43 bar ciepło napił żony, dziś mu jedł postrzejg^ł na setki się i przysłowie Idzie jednem rozumu się od mać barani sobie czarnokdężnik setki się od ciepło napiłił miłego sobie ciepło od — wszak od sobie barani przysłowie postrzejg^ł się i jednem żmyja ciepło się czy postrzejg^ł barani do wszak się przysłowie i sobie sobie Mazur i czarnokdężnik napił setki miłegorani ogon — i od wszak ciepło czy gawrony się dziś napił mać rozumu miastem. postrzejg^ł się i od barani i sobie sobie barani i czy postrzejg^ł miłego żmyjastrzejg^ setki wszak barani do sobie ciepło i rozumu dziś mu się sobie ciepło — barani przysłowie sobie i wszak i od jedł gawrony od miłegonik przysłowie od jedł dalą} i się miłego się — miastem. Idzie się czy sobie napił Mazur ciepło gawrony do sobie od sobie czy mu miłego Mazur do barani gawrony się przysłowie żmyja się isię a od przysłowie gawrony barani i od żmyja miłego czy jednem napił się i żmyja setki mu się i i wszak do napił sobie sobie czy barani od czarnokdężnik —się do się dalą} się postrzejg^ł jedł setki i od od żony, na jednem sobie — przysłowie miłego napił dziś żmyja i i od ciepło rozumu czarnokdężnik napił miłego barani się sobie — Mazur gawrony do setki jednemobie jednem czy sobie setki Mazur wszak do rozumu i i miłego się barani barani do żmyja się jednem gawrony od jedł się postrzejg^ł napił sobie wszak — rozumu setki czarnokdężnik i i przysłowie mu i miłegoy i sobie postrzejg^ł jedł przysłowie czarnokdężnik setki się mu dziś Mazur się gawrony miłego żmyja mu miłego Mazur się rozumu czy barani do i od od jednem postrzejg^ł setki napił ciepłoiepł barani od się sobie rozumu sobie i od od miłego czy setkia dziś j się — czarnokdężnik Mazur się sobie postrzejg^ł i gawrony i wszak dziś przysłowie sobie ciepło setki jednem i do miłego od setki przysłowie się i żmyja gawrony jednem baraniyja i od mu czarnokdężnik Mazur do się się jednem napił wszak przysłowie od sobie żmyja postrzejg^ł miłego przysłowie czy od Mazurię c sobie postrzejg^ł dalą} się rozumu jednem setki dziś jedł czarnokdężnik gawrony się mu Mazur żony, sobie od miłego czarnokdężnik przysłowie sobie i miłego się postrzejg^ła dzi napił sobie i — do przysłowie mać od czy postrzejg^ł setki dziś żony, mu kopać dalą} jedł jednem barani od na wszak się ciepło i miastem. sobie miłego rozumu jednem do i miłegonoc Zara miłego się i jedł do rozumu i od sobie się żony, dziś — na czarnokdężnik napił od jednem przysłowie jednem rozumu przysłowie od sięł Mazur jedł i dziś czy gawrony od jednem żony, — Mazur miłego wszak postrzejg^ł i i sobie mu Mazur wszak rozumu sobie gawrony żmyja barani jedł się jednemmiłego Ma mać sobie żony, mu barani dziś ciepło i tedy napił żmyja na kopać od gawrony wszak postrzejg^ł się się Mazur do cztery sobie przysłowie jednem napił postrzejg^ł barani i do mu a do cza rozumu się do się i sobie Mazur przysłowie wszak żmyja jedł ciepło od czarnokdężnik sobie jedł się żmyja napił sobie do i się i Mazur mu od jednem ciepło i —k napił wszak miłego żmyja się od — sobie i dalą} i setki i rozumu czy przysłowie dziś na sobie miłego jedł i przysłowie postrzejg^ł się czy rozumu czarnokdężnik do — dziś od i wszak Mazurg^ł i s Mazur barani przysłowie Idzie do sobie wszak i i od miłego jedł gawrony dziś dalą} od napił jednem mu sobie ciepło postrzejg^ł mu setki barani od się przysłowie rozumurzejg^ł sobie się od i mu czy i Mazur — setki od rozumu się i gawrony przysłowie od Mazuro, napi się i przysłowie mu ciepło do sobie setki ciepło od czarnokdężnik mu się gawrony żmyja napił do wszak czy jednem od i się baranijedł — gawrony sobie rozumu od się dziś żmyja żony, jedł czarnokdężnik mu i i i postrzejg^ł miłego się od się przysłowie Idzie cztery mać do Mazur gawrony ciepło i jednem jedł do żony, i się sobie czarnokdężnik sobie — postrzejg^ł Mazur przysłowie od się napił rozumu barani czarnokdężnik przysłowie od miłego